ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

severity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *severity*, -severity-

severity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
severity (n.) ความรุนแรง See also: ความเข้มงวด, ความกวดขัน, ความเคร่ง, ความยากลำบาก, ความแม่นยำ, การลงโทษอย่างรุนแรง Syn. asperity, sharpness, unkindness, hardheartedness Ops. kindness, pity, softness
English-Thai: HOPE Dictionary
severity(ซีเวีย'ริที) n. ความรุนแรง,ความเข้มงวด,ความกวดขัน,ความเคร่ง,การเอาจริงเอาจัง,ความยากลำบาก,ความแม่นยำ,การลงโทษอย่างรุนแรง,การเหน็บแนม,การเสียดสี
English-Thai: Nontri Dictionary
severity(n) ความเคร่งครัด,ความเข้มงวด,ความรุนแรง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความร้ายกาจ (n.) severity See also: sternness, harshness, strictness Syn. ความรุนแรง
ความร้ายแรง (n.) severity See also: sternness, harshness, strictness Syn. ความรุนแรง, ความร้ายกาจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His symptoms increased in severity until Carl decided it's was time to pay us a visit.อาการของเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่ง คาร์ลตัดสินใจที่จะมาหาเรา
He knew e.m.s. Would get there In time to save him. Between the phone call And the severity Of his wounds,ทั้งโทรศัพท์ ทั้งรอยแผล เราไม่เคยคิดว่าเขาเป็นผู้ต้องสงสัย
I'm not mincing my words right now because I need you to understand the severity of the situation.ฉันจะไม่พูดอ้อมค้อมนะคะ ตอนนี้ เพราะฉันอยากให้คุณเข้าใจถึง ความรุนแรงของสถานการณ์
I intend to make the two of them realise the severity of their crimes and come to appreciate the importance of life.ครูอยากให้สองคนนั้นตระหนักถึง ความร้ายแรงของอาชญกรรมที่ตนก่อขึ้ และได้ซาบซึ้งถึงความสำคัญของชีวิต
Haeshin... you can't relay the severity of such crimes to a mere enterprise!คุณไม่อาจะส่งต่อ ความรุนแรงของอาชญากรรมไปให้บริษัทยักษ์ใหญ่แบบนั้น
They will be punished in a manner consistent with the severity of their transcription, further more...พวกเค้าจะถูกลงโทษด้วยกฎที่มีความรุนแรง ตามความผิดที่ได้กระทำลงไป และนอกจากนี้...
You know, if you look at the severity of the crime, this guy have have been experiencing a significant break from reality.ถ้าคุณดูที่ความรุนแรง จากการฆ่า ชายคนนี้ดูจะประสบกับภาวะ หลุดจากโลกความเป็นจริงมากเลย
The severity of this recession will cause more pain before it ends.ความรุนแรงของภาวะถดถอยนี้ จะทำให้เจ็บตัวยิ่งกว่าเก่า
Sometimes severity is the price we pay for greatness.บางครั้งก็ป่าเถื่อน เป็นราคาที่เราต้องจ่าย เพื่อความยิ่งใหญ่
Considering the severity of the allegations, immunity is off the table.ดูจากความรุนแรงของข้อหาทั้งหมด ไม่รับโทษเลยคงเป็นไปไม่ได้
I understand the severity of your social anxiety.ฉันเข้าใจความรุนแรงของการป่วยจิตทางสังคมดี
I knew you would understand the severity of the situation when I called you.ฉันรู้ว่าคุณจะเข้าใจ สถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ เมื่อฉันโทรหาคุณ

severity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hè, ㄏㄜˋ, 嗃] scold with severity
轻重[qīng zhòng, ㄑㄧㄥ ㄓㄨㄥˋ, 轻重 / 輕重] seriousness (of the case); severity; slight or severe

severity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アラーム重要度[アラームじゅうようど, ara-mu juuyoudo] (n) {comp} alarm severity
寛厳[かんげん, kangen] (n) leniency and severity
感度[かんど, kando] (n) sensitivity; reception (e.g. radio and television); severity (quake); (P)
熾烈;し烈[しれつ;しきれつ(ik), shiretsu ; shikiretsu (ik)] (adj-na) (1) fierce; violent; severe; (n) (2) ferocity; violence; severity
緊急度[きんきゅうど, kinkyuudo] (n) {comp} severity
劇烈[げきれつ, gekiretsu] (n) violence; severity; intenseness; fierceness
厳しさ[きびしさ, kibishisa] (n) severity; strictness; intensity; (P)
厳しさを増す[きびしさをます, kibishisawomasu] (exp,v5s) to grow in severity; to grow increasingly severe
厳粛[げんしゅく, genshuku] (adj-na,n) gravity; solemnity; severity; seriousness; dignity; rigor; rigour; austerity; (P)
厳酷[げんこく, genkoku] (adj-na,n) severity; rigor; rigour
激甚(P);劇甚[げきじん, gekijin] (adj-na,n) intenseness; violence; severity; vehemence; keenness; (P)
過酷(P);苛酷[かこく, kakoku] (adj-na,n) rigour; rigor; severity; cruelty; harsh; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アラーム重要度[アラームじょうようど, ara-mu jouyoudo] alarm severity
緊急度[きんきゅうど, kinkyuudo] severity

severity ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwingstärkestufe {f}vibration severity grade

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า severity
Back to top