ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shoeless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shoeless*, -shoeless-

shoeless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shoeless (adj.) ซึ่งไม่ใส่รองเท้า Syn. barefoot, unshod
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Lou Gehrig, and the great Shoeless Joe Jackson.พ่อเล่าเรื่องของเบ๊บ รู้ธ / ลู เกห์ริก... และ "เท้าเปล่าโจ" แจ็คสัน
Why'd they call him Shoeless Joe?ทำไมคนเรียกเขา "เท้าเปล่าโจ" คะ
The commissioner of baseball suspended eight of the players, including the great Shoeless Joe Jackson, for life.คณะกรรมการเบสบอล สั่งแขวนผู้เล่น 8 คน รวมทั้งเท้าเปล่าโจ แจ็คสันตลอดชีพ
Dad used to say nobody could hit like Shoeless Joe.พ่อเคยบอกว่าไม่มีใครตีได้เหมือน เท้าเปล่าโจ
I'm pitching to Shoeless Joe Jackson.ผมกำลังขว้างลูกให้โจ แจ็คสัน
That's Shoeless Joe Jackson.- นั่นเท้าเปล่าโจ แจ็คสัน
Terry, I'd like you to meet Shoeless Joe Jackson.เทอร์รี่ ผมอยากให้คุณพบ เท้าเปล่าโจ แจ็คสัน
Spotted--Dan Humphrey, shoeless and clueless...ข่าวด่วน--แดน ฮัมฟรีย์ ไม่มีแม้แต่รองเท้าและไร้ร่องรอย
Shoeless Joe had a problem. That's why he needed you.เท้าเปล่าโจมีปัญหา เขาถึงต้องการคุณ
Shoeless Joe Jackson will get to come back and play ball again.เท้าเปล่าโจ แจ็คสันจะกลับมาเล่น เบสบอลอีกครั้ง
Shoeless Joe Jackson, the White Sox, all of them.เท้าเปล่าโจ แจ็คสัน ทีมไวท์ ซ็อกส์ทุกคน
Shoeless Joe Jackson.เท้าเปล่า โจ แจ็คสัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shoeless
Back to top