ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stopper

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stopper*, -stopper-

stopper ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stopper (n.) ผู้หยุด See also: ผู้ยุติ, ผู้เลิก
stopper (vt.) ปิด See also: อุด, จุก Syn. cork, plug
English-Thai: HOPE Dictionary
stopper(สทอพ'เพอะ) n. ผู้หยุด,ผู้ห้าม,สิ่งกีดขวาง,สิ่งที่ทำให้อุดตัน,จุก. vt. ปิด,อุด,จุก., Syn. plug
English-Thai: Nontri Dictionary
stopper(n) สิ่งกีดขวาง,จุก,ผู้หยุด,ผู้ห้าม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุก (n.) stopper See also: cork, stopper Syn. ฝาจุก
ฝาจุก (n.) stopper See also: cork, stopper
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can tell you how to bottle fame brew glory and even put a stopper in death.ฉันจะสอนให้เธอสร้างความโด่งดัง กลั่นความรุ่งโรจน์ และแม้แต่สกัดความตายได้
I could replace the stopper first.ผมจะเปลี่ยนตัวหยุดน้ำให้ก่อน
These are Everlasting Gobstoppers.เหล่านี้คือ Gobstoppers ที่เป็นอมตะ
If you tried chewing one of these Gobstoppers you'd break all your little teeth off.ถ้าเธอไปเคี้ยวเจ้า gobstopper นี่เข้าละก็ ฟันเธอร่วงหมดปากแน่
That's a beautiful little gun and a proper fucking stopper.มันเป็นปืนขนาดเล็กที่ใช้ได้ดี แล้วก็มีประสิทธิภาพด้วย
Yeah. That's always a good conversation stopper.ใช่ นั่นมักทำให้การสนทนาจบลง
Well, then, I'll just have to put together my own dream team... of killer-stoppers.เอิ่ม แล้ว ผมจะรวบรวม ทีมในฝันของผมเอง เพื่อหยุดนักฆ่า
Now, that's a showstopper. All in a day's work, I guess.มันเป็นชีวิตประจำวันน่ะ คิดว่านะ
You're a crimestopper, figure it the fuck out.You're a crimestopper, figure it the fuck out.
This is just the boring appetizer. The real showstopper's up next.นี่ก็แค่น้ำจิ้มๆ ของจริงโชว์ต่อไปนะจะ
Aah, Wheaton's, effective man stoppers.อ่า ใช้ป้องกันโจรได้ดี
Marley and Blaine will handle our duet, and for the showstopper we're doing "Gangnam Style."มาร์ลีย์กับเบลนจะร้องคู่ และเพื่อเอาใจกรรมการ เราจะร้องเพลง "กังนัมสไตล์"

stopper ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shuān, ㄕㄨㄢ, 栓] bottle stopper; wooden pin; plug

stopper ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
共栓[ともせん, tomosen] (n) stopper
止め[どめ, dome] (suf) (See 下痢止め) (something) stopper (e.g. geridome is medicine for diarrhea)
瓶の栓[びんのせん, binnosen] (n) bottle stopper
ストッパー[, sutoppa-] (n) stopper; (P)
セン[, sen] (n-suf) stopper; bottle cap; (P)
ドアストッパー[, doasutoppa-] (n) doorstopper
押し回し[おしまわし, oshimawashi] (n) depressing something and turning it while still depressed (i.e. gas stopper, spark plug)
[せん, sen] (n) stopper; cork; stopcock; (P)

stopper ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชะงัก[v.] (cha-ngak) EN: come to a sudden stop ; stop short ; stop abruptly ; baulk ; balk (Am.) ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé
หัวจุก[X] (hūa juk) EN: stopper FR:
จุก[n.] (juk) EN: plug ; stopper ; cork FR: bouchon [m] ; bonde [f]
ขัดขวาง[v.] (khatkhwāng) EN: obstruct ; stop ; impede ; block ; thwart ; hinder ; prevent ; deter FR: empêcher ; entraver ; obstruer ; bloquer ; stopper ; arrêter ; faire échouer ; torpiller (fig.) ; prévenir
ระงับ[v.] (ra-ngap) EN: stop ; halt ; discontinue ; suspend ; put an end to ; restrain ; abate ; suppress ; curb FR: arrêter ; stopper ; interrompre ; supprimer ; réprimer ; calmer
ยางห้ามล้อ[n. exp.] (yāng hāmlø) EN: rubber wheel stopper FR:
หยุด[v.] (yut) EN: stop ; halt ; pause ; lay off ; drop ; cease ; keep from ; break ; let up ; suspend ; discontinue ; terminate ; stay FR: arrêter ; s'arrêter ; stopper ; interrompre ; cesser (de) ; abandonner
หยุดอาชญากรรม [v. exp.] (yut ātchayā) EN: FR: stopper la criminalité
หยุดกึก[v. exp.] (yut keuk) EN: stop suddenly ; stop abruptly ; come to a sudden stop FR: stopper soudainement
หยุดเครื่อง[v. exp.] (yut khreūan) EN: FR: arrêter une machine ; stopper une machine
ชุน[v.] (chun) EN: darn ; mend ; repair ; make embroidery FR: raccommoder ; repriser ; stopper
ผ่าน[v.] (phān) EN: stop at FR: s'arrêter ; stopper

stopper ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kettenanschlagnuss {f} [techn.]chain stopper
Vorstopper {m}; vorstopperin
Stopper {m}; Stopperin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stopper
Back to top