ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shoulder

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shoulder*, -shoulder-

shoulder ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shoulder (n.) บ่า See also: ไหล่, หัวไหล่, สะบัก Syn. upper arm
shoulder (n.) ไหล่เสื้อ Syn. shoulder cut
shoulder (n.) ไหล่เขา See also: ไหล่ถนน, ไหล่ทาง
shoulder (n.) เนื้อขาหน้าช่วงบนของสัตว์ Syn. upper leg
shoulder (vi.) ใช้ไหล่ดัน See also: หาม, แบก Syn. carry, hold, shove, push aside
shoulder (vi.) ใช้ไหล่ดัน See also: หาม, แบก Syn. carry, hold, shove, push aside
shoulder (vt.) แบกภาระ See also: รับทุกข์, รับภาระ
shoulder aside (phrv.) กระแทกจนเบี่ยงไปข้างหนึ่ง See also: ชนจนหลบไปด้านหนึ่ง, ผลัก (ไหล่) ไปด้านข้าง Syn. elbow aside, push aside, thrust aside
shoulder bag (n.) กระเป๋าสะพาย
shoulder blade (n.) กระดูกสะบัก
shoulder bone (n.) กระดูกสะบัก See also: กระดูกไหล่ Syn. omoplate
shoulder cut (n.) ไหล่เสื้อ
shoulder forward (phrv.) ใช้ไหล่ดันไปข้างหน้า Syn. elbow forward, push forward, thrust forward
shoulder strap (n.) ตราที่บ่า See also: อินทรธนู
shoulder straps (n.) สายเอี๊ยมดึงกางเกง See also: สายยืดสำหรับดึงกางเกง Syn. braces
shoulder through (phrv.) ใช้ศอกดันหรือเบียดผ่าน (ฝูงชน) Syn. push through, thrust through
shoulder to shoulder (idm.) เคียงบ่าเคียงไหล่
English-Thai: HOPE Dictionary
shoulder(โชล'เดอะ) n. ไหล่,บ่า,สะบัก,ไหล่เสื้อ,ไหล่เขา,ไหล่ถนน,ขอบถนน,ท่าแบกปืน. vt.,vi. ใช้ไหล่ดัน,ใช้ไหล่เบียด,แบก,รับผิดชอบ,รับภาระ. shoulder arms เอาปืนขึ้นประทับไหล่., Syn. endure,assume,take on
shoulder beltn. สายสะพาย
shoulder bladen. กระดูกหัวไหล่,กระดูกสะบัก
shoulder patchn. อินทรธนูที่ไหล่
shoulder strapn. อินทรธนูหรือตราที่ไหล่,ซับในส่วนไหล่ของเสื้อ
English-Thai: Nontri Dictionary
shoulder(n) บ่า,ไหล่,สะบัก,ขอบถนน,ไหล่เขา
SHOULDER shoulder strap(n) อินทรธนู
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
shoulderไหล่, บ่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shoulderไหล่ [TU Subject Heading]
Shoulder bagsย่าม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะพายแล่ง (adv.) from one shoulder down to the opposite hip See also: cut down across the chest, cut from one shoulder down across the breast Syn. สะพายแล่ง, เฉียงบ่า
ผ้าสไบ (n.) shawl used by a woman to wrap over one shoulder around her chest and back Syn. ผ้าสไบเฉียง, สไบ
ผ้าสไบเฉียง (n.) shawl used by a woman to wrap over one shoulder around her chest and back Syn. สไบ, ผ้าสไบ
สะพายแล่ง (adv.) from one shoulder down to the opposite hip See also: cut down across the chest, cut from one shoulder down across the breast Syn. เฉียงบ่า
สไบเฉียง (n.) shawl used by a woman to wrap over one shoulder around her chest and back Syn. ผ้าสไบเฉียง, สไบ, ผ้าสไบ
หาบ (v.) carry (something) on a shoulder pole See also: carry on one´s shoulder, carry something with a carrying pole
เฉียงบ่า (adv.) from one shoulder down to the opposite hip See also: cut down across the chest, cut from one shoulder down across the breast Syn. สะพายแล่ง
บ่า (n.) shoulder Syn. ไหล่, อังสา, อังสะ
รับภาระ (v.) shoulder See also: undertake, assume, take on, bear Syn. แบกรับ, แบกภาระ
หัวไหล่ (n.) shoulder See also: shoulder tip
อังสะ (n.) shoulder Syn. ไหล่, อังสา
อังสา (n.) shoulder Syn. บ่า, ไหล่
แบก (v.) shoulder See also: carry on the back Syn. หาม
แบก (v.) shoulder See also: bear Syn. แบกรับ, รับ
แบกภาระ (v.) shoulder See also: undertake, assume, take on, bear Syn. แบกรับ
แบกรับ (v.) shoulder See also: bear Syn. รับ
แบกรับ (v.) shoulder See also: undertake, assume, take on, bear Syn. แบกภาระ
ไหล่ (n.) shoulder
ไหล่ทาง (n.) shoulder See also: pavement, sidewalk Syn. ไหล่ถนน
ตกหนัก (v.) shoulder a burden See also: shoulder a responsibility Syn. แบกภาระ, รับทุกข์, รับเคราะห์, รับภาระ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
After these first rituals, with fearsome gravity he brands each girl on the shoulder burning a number into their tender fleshNwith พิธีศาสนาแรกเหล่านี้หลังจาก,\แรงดึงดูดของโลกน่ากลัว... ...เขาตรา girl on แต่ละคน ไหล่... ...การเผาไหม้ตัวเลข into their เนื้ออ่อน
Why not throw it over your shoulder and then you can make a wish.ทำไมไม่โยนข้ามไหล่แล้วอธิษฐานซะเลยล่ะ
But she is with us in spirit because Sicilian women, with their hardships, with their sacrifices, march shoulder to shoulder with fighting men.แต่เธอจะอยู่กับเราในจิตวิญญาณ เพราะผู้หญิงชาวซิซิเลี่ยน ซึ่งเป็นผู้ตรากตรำผู้เสียสละ...
She picked a hair off my shoulder and says, "If you have an extra mating dance, at least pick a female with the same colour pelt."หล่อนหยิบเส้นขนออกจากไหล่ฉันแล้วพูดว่า, "ถ้าคุณต้องการคู่เต้นพิเศษ, คุณน่าจะเลือกสาวขนสีเดียวกัน."
Should I cry on your shoulder and tell you everything's all better now?do you want me to just cry on your shoulder and tell you everything's all better now?
Now, even if Aaron has to throw you over his shoulder and drag you the whole way, you're going.ตอนนี้ แม้แต่ถ้าแอนรอนอยากจะโยนลูกข้ามบ่าเขาไป แล้วลากลูกไปตลอดทาง / ยังไงลูกก็ต้องไป
I got my hand on my sister's shoulder What of it?ฉันเอามือวางบนบ่าพี่สาว แล้วยังไง
Say, do you mind giving me a little scratch between the shoulder blades?ช่วยขัดตรงกลางระหว่างสะบักหลังให้ด้วยนะ
Feet at shoulder width!รู้สึกความกว้างของบ่า
I could be a shoulder for you like you've been for me.-ฉันจะได้เป็นที่พึ่งทางใจให้คุณ เหมือนอย่างที่คุณเคยเป็นให้ฉัน
Put your shoulder down and run their asses over!ปล่อยไหล่แล้วพุ่งชนมันเลย
Willie, shoulder down! Run their asses over!วิลลี่ สบายๆ พุ่งชนมันเลย

shoulder ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
并肩[bìng jiān, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧㄢ, 并肩 / 並肩] alongside; shoulder to shoulder; side by side; abreast
扁担[biǎn dan, ㄅㄧㄢˇ ㄉㄢ˙, 扁担 / 扁擔] carrying pole; shoulder pole
拱肩[gǒng jiān, ㄍㄨㄥˇ ㄐㄧㄢ, 拱肩] a spandrel (wall filling the shoulder between two neighoring arches)
肩胛骨[jiān jiǎ gǔ, ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄚˇ ㄍㄨˇ, 肩胛骨] scapula; shoulder blade
垫肩[diàn jiān, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧㄢ, 垫肩 / 墊肩] shoulder pad
搭膊[dā bó, ㄉㄚ ㄅㄛˊ, 搭膊] shoulder bag
担荷[dān hè, ㄉㄢ ㄏㄜˋ, 担荷 / 擔荷] shoulder a burden
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, 胛] shoulder blade
[bó, ㄅㄛˊ, 髆] shoulder blade
背负[bēi fù, ㄅㄟ ㄈㄨˋ, 背负 / 揹負] bear; carry on the back; have on one's shoulder
[káng, ㄎㄤˊ, 扛] carry on one's shoulder
[qián, ㄑㄧㄢˊ, 掮] carry on shoulders
三角肌[sān jiǎo jī, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧ, 三角肌] deltoid muscle (over the shoulder)
抱头痛哭[bào tóu tòng kū, ㄅㄠˋ ㄊㄡˊ ㄊㄨㄥˋ ㄎㄨ, 抱头痛哭 / 抱頭痛哭] cry on each other's shoulder
冷落[lěng luò, ㄌㄥˇ ㄌㄨㄛˋ, 冷落] desolate; unfrequented; to treat sb coldly; to snub; to cold shoulder
[zhǒu, ㄓㄡˇ, 肘] elbow; pork shoulder
身长[shēn cháng, ㄕㄣ ㄔㄤˊ, 身长 / 身長] height (of person); length of clothing from shoulders to bottom (tailor or dressmaker's measure)
独出一时[dú chū yī shí, ㄉㄨˊ ㄔㄨ ㄧ ㄕˊ, 独出一时 / 獨出一時] incomparable; head and shoulders above the competition
担负[dān fù, ㄉㄢ ㄈㄨˋ, 担负 / 擔負] shoulder; bear; take on; be charged with
[jiān, ㄐㄧㄢ, 肩] shoulder
肩膀[jiān bǎng, ㄐㄧㄢ ㄅㄤˇ, 肩膀] shoulder
[bó, ㄅㄛˊ, 膊] shoulder; upper arm

shoulder ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンコン[, ankon] (n) (abbr) overcoat with very simple lines and no shoulder pads, etc. (from
オフショルダー[, ofushoruda-] (n) off shoulder
ショルダー[, shoruda-] (n) shoulder
ショルダーバッグ(P);ショールダーバッグ[, shoruda-baggu (P); sho-ruda-baggu] (n) shoulder bag; (P)
ショルダーベーコン[, shoruda-be-kon] (n) shoulder bacon
セミロング[, semirongu] (n) shoulder length hair (wasei
一本背負い[いっぽんぜおい, ipponzeoi] (n) one-armed shoulder throw (judo or sumo)
五十肩[ごじゅうかた, gojuukata] (n) (1) stiff shoulders (owing to age); (2) frozen shoulder
四十肩[しじゅうかた, shijuukata] (n) shoulder pain (at about age forty)
天秤;天びん;天平(iK)[てんびん, tenbin] (n) (1) (balance) scales; (2) shoulder carrying pole; (3) steelyard
太占;太兆[ふとまに, futomani] (n) (arch) scapulimancy (divination using the cracks in the heated shoulder blade of a deer); scapulomancy; spatulamancy; armomancy
担う(P);荷う;荷なう[になう, ninau] (v5u,vt) to carry on shoulder; to bear (burden); to shoulder (gun); (P)
振り分け荷物[ふりわけにもつ, furiwakenimotsu] (n) pair of bundles slung over a shoulder
白い目で見る[しろいめでみる, shiroimedemiru] (exp,v1) to look coldly at; to turn a cold shoulder
相手にしない[あいてにしない, aitenishinai] (exp,adj-i) to ignore; to take no notice of; to give the cold shoulder to; to not associate with; to snub; to refuse to deal with
肩巾[ひれ, hire] (n) (arch) shawl (on shoulder of woman's dress)
肩帯[けんたい, kentai] (n) pectoral girdle; shoulder girdle
肩幅[かたはば, katahaba] (n,adj-no) shoulder width (breadth)
肩当て[かたあて, kataate] (n) shoulder reinforcement; epaulet
肩甲帯[けんこうたい, kenkoutai] (n) shoulder girdle
肩章[けんしょう, kenshou] (n) shoulder strap; epaulet; epaulette
肩高[けんこう, kenkou] (n) withers (height from ground to shoulder blades in animals)
背負子[しょいこ, shoiko] (n) (arch) wooden rack with shoulder straps for carrying loads on one's back
[かいがね, kaigane] (n) (arch) (See 肩甲骨) shoulder blade; scapula
袈裟切り;袈裟斬り[けさぎり, kesagiri] (n) slashing a sword diagonally from the shoulder
袈裟懸け[けさがけ, kesagake] (n) (1) (See 袈裟) wearing a kasaya; wearing an article of clothing in the same manner as a kasaya (i.e. draped over one shoulder); (2) (See 袈裟切り) slashing a sword diagonally from the shoulder
被る(P);冠る[かぶる(P);かむる, kaburu (P); kamuru] (v5r,vt) (1) to put on (one's head); to wear; to have on; to pull over (one's head); to crown (oneself); (2) to be covered with (dust, snow, etc.); to pour (water, etc.) on oneself; to dash on oneself; to ship water; (3) to bear (e.g. someone's debts, faults, etc.); to take (blame); to assume (responsibility); to shoulder (burden); (4) to overlap (e.g. sound or color); (5) to be similar; to be redundant; (v5r,vi) (6) (of film) to be fogged (due to overexposure, etc.); (7) (of a play, etc.) to close; to come to an end; (8) (of a play, etc.) to get a full house; to sell out; (9) (arch) (of a play, etc.) (See 毛氈を被る・1) to blunder; to bungle; to fail; (10) (arch) to be deceived; (P)
貝殻骨[かいがらぼね, kaigarabone] (n) (col) (See 肩甲骨) shoulder blade
鋳掛け屋の天秤棒;鋳掛屋の天秤棒[いかけやのてんびんぼう, ikakeyanotenbinbou] (exp) (obsc) intrusive person; being intrusive; a tinker's shoulder pole
雁行[がんこう, gankou] (n,vs) the flight formation of geese; lining up shoulder to shoulder like flying geese; leading out
雁骨[かりがねぼね, kariganebone] (n) scapula; shoulder blade
頸肩腕症候群[けいけんわんしょうこうぐん, keikenwanshoukougun] (n) cervicobrachial syndrome; indicates pain, swelling, weakness and; or numbness in the neck; shoulder region. Used when specific diagnosis is not known.
顧みる(P);省みる(P);顧る(io)[かえりみる, kaerimiru] (v1,vt) (1) to look back (e.g. over shoulder or at the past); to turn around; to review; (2) to reflect; to reconsider; (3) (esp. 省みる) to consider (usu. used in negative); to concern oneself about; (P)
おさげ髪;お下げ髪[おさげがみ, osagegami] (n) pigtails; two plaits hanging about one's shoulders; two plaits hanging down one's back; queue
オフショルダーネックライン[, ofushoruda-nekkurain] (n) off-the-shoulder neckline
グリグリ[, guriguri] (adv,n,vs) (1) (on-mim) grinding against; rubbing with turning movements (e.g. shoulders); (2) hard lump under the skin (e.g. an adipous tumor or lymph node tumor); (3) big and round eyes; googly eyes; (4) rattling sound
こりこり[, korikori] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (like a pickle); crunchy; (2) (on-mim) firm (musculature); (3) (on-mim) stiff (shoulders, neck, etc.)
にこぽん[, nikopon] (n) (1) backslapping; a smile and a tap on the shoulder; (2) backslapper; someone who smiles and gives you a slap on the shoulder; someone who wins people over
もろ肌;諸肌;両肌;諸膚[もろはだ;りょうはだ(両肌), morohada ; ryouhada ( ryou hada )] (n) (See 片肌) both bare shoulders; stripped to the waist
[りょう, ryou] (n,pref) (1) both (e.g. both shoulders, etc.); (n) (2) ryo (obsolete unit of currency); (3) (See 斤) 41-42 g (one sixteenth of a kin); (4) (See 反・たん) 2 tan (measure of fabric size); (ctr) (5) counter for carriages (e.g. in a train)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
振り返る[ふりかえる, furikaeru] Thai: หันหลัง English: to look over one's shoulder
背負う[せおう, seou] Thai: แบก English: to carry on back or shoulder

shoulder ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อังสา[n.] (angsā) EN: shoulder FR:
บ่า[n.] (bā) EN: shoulder FR: épaule [f]
แบก[v.] (baēk) EN: shoulder ; carry on the back ; bear FR: porter sur l'épaule ; transporter
แบกอาวุธ[v. exp.] (baēk āwut) EN: carry a weapon ; shoulder a gun FR:
แบกหาม[v. exp.] (baēk hām) EN: carry on the back ; shoulder FR: transporter sur le dos
แบกปืน[v. exp.] (baēk peūn) EN: shoulder a gun FR:
แบกภาระ[v. exp.] (baēk phāra) EN: shoulder a burden ; shoulder the responsibility ; shoulder responsibility ; be burdened (with) FR: avoir sur les bras
แบกรับ[v. exp.] (baēk rap) EN: assume ; take on ; shoulder FR:
แบกรับภาระ[v. exp.] (baēk rap ph) EN: shoulder FR:
ชำแรก[v.] (chamraēk) EN: edge through (a crowd) ; shoulder a way through ; penetrate ; infiltrate FR:
เฉวียง[v.] (chawīeng) EN: arrange the upper robe over one shoulder (the left one) FR:
เฉวียงบ่า[adj.] (chawīeng bā) EN: placed upon the left shoulder FR:
หาบ[v.] (hāp) EN: carry (something) on a shoulder pole ; carry on one's shoulder ; carry something with a carrying pole FR: porter avec un fléau
ห่มเฉวียงบ่า[v. exp.] (hom chawīen) EN: wear aslant over one's shoulder FR:
ห่มดอง[n.] (homdøng) EN: way to dress a robe over a Buddhist priest's shoulder ; way of draping a monk's robe to leave the right arm uncovered FR:
หัวไหล่[n.] (hūalai) EN: shoulder FR: épaule [f]
อินทรธนู[n.] (inthanū) EN: shoulder loop ; shoulder strap ; shoulder marks ; shoulder board ; epaulet FR: épaulette [f]
การหาม[n.] (kān hām) EN: carrying (by two persons) ; carrying on the shoulder FR:
คาน[n.] (khān) EN: shoulder pole ; shaft ; beam ; lever FR: fléau [m] ; joug d'épaule [m] ; hampe [f] ; manche [f] ; poutre [f]
เคียงบ่าเคียงไหล่[adv.] (khīengbākhī) EN: shoulder to shoulder FR: épaule contre épaule
ข้อไหล่[n. exp.] (khø lai) EN: shoulder joint FR:
ข้อต่อไหล่[n. exp.] (khøtø lai) EN: shoulder joint FR:
แขวนบ่า[v. exp.] (khwaēn bā) EN: wear over the shoulder FR:
กอดคอ[v. exp.] (køt khø) EN: put one's arm around another's shoulder ; stick closely together ; join together FR: accoler
กระดูกสะบัก[n. exp.] (kradūk saba) EN: shoulder blade ; scapula FR: omoplate [f]
กระเป๋าสะพาย[n. exp.] (krapao saph) EN: shoulder bag FR: sac à bandoulière [m]
ไหล่[n.] (lai) EN: shoulder FR: épaule [f]
ไหล่ทาง[n.] (laithāng) EN: shoulder FR:
ไหล่ถนน[n. exp.] (laithanon) EN: road shoulder FR:
เหลียวมอง[v. exp.] (līo møng) EN: look around ; look over one's shoulder FR: regarder alentour ; porter un regard circulaire
ไม้คาน[n. exp.] (māi khān) EN: carrying pole ; shoulder pole FR:
มึนตึง[v.] (meunteung) EN: be standoffish ; show coolness ; turn a cold shoulder to ; put on a serious look FR: être distant ; montrer de la froideur ; bouder ; battre froid à qqn. (litt.)
เนื้อสันคอหมูหมู[n. exp.] (neūa san kh) EN: pork shoulder FR:
พาดบ่า[v. exp.] (phāt bā) EN: throw over the shoulder ; wear over the shoulder FR:
รับภาระ[v. exp.] (rap phāra) EN: assume the responsibility ; assume ; bear ; shoulder FR:
รับผิดชอบ[v.] (rapphitchøp) EN: be responsible ; take responsibilities ; accept responsibility ; accept liability (for) ; be accountable for ; bear ; shoulder FR: assumer la responsabilité ; prendre ses responsabilités ; être responsable ; répondre de ; assumer
สะแบง[v.] (sabaēng) EN: carry on the shoulder FR:
สะบัก[n.] (sabak) EN: shoulder blades FR: clavicule [f]
สังฆาฏิ[n.] (sangkhāti) EN: monk’s outer robe worn over the shoulder FR:
สะพาย[v.] (saphāi) EN: carry on the soulder ; hang over the shoulder ; sling over the shoulder FR: porter sur l'épaule

shoulder ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hosenträgergurt {m}shoulder belt; shoulder harness
Innenschulter {f}inside shoulder
Ansatzschraube {f} [techn.]shoulder screw
Australischer Gleitaar {m} [ornith.]Australian Black-shouldered Kite
Schultergelenk {n} [anat.]shoulder joint
Schulterhöhe {f}shoulder height
Zapfenschraube {f} [techn.]shoulder screw
Schulterbreite {f} (Reifen)shoulder width (tyre)
Schulterkontakt {f} (Reifen)shoulder contact (tyre)
Schulterradius {m} (Reifen)shoulder radius (tyre)
Schulterzone {f} (Reifen)shoulder area (tyre)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shoulder
Back to top