ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

standstill

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *standstill*, -standstill-

standstill ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
standstill (n.) การหยุดนิ่ง See also: การหยุดชะงัก
English-Thai: HOPE Dictionary
standstilln. การหยุดนิ่ง,การนิ่งเฉย,ดุษณียภาพ,ภาวะชะงักงัน., Syn. stop
English-Thai: Nontri Dictionary
standstill(n) ดุษณียภาพ,การหยุดนิ่ง,การนิ่งเฉย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
standstillการหยุดนิ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การชะงัก (n.) standstill See also: discontinuity, interruption Syn. การหยุด, การชะงักงัน, การหยุดชะงัก
การชะงักงัน (n.) standstill See also: discontinuity, interruption Syn. การหยุด, การหยุดชะงัก
การหยุด (n.) standstill See also: discontinuity, interruption Syn. การชะงักงัน, การหยุดชะงัก
การหยุดชะงัก (n.) standstill See also: discontinuity, interruption Syn. การหยุด, การชะงักงัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're kind of at a standstill here.เรากำลังชะงักกันอยู่ตรงนี้นะ
Yet this noble knight has fought me to a standstill.อัศวินท่านนี้ ได้สู้กับข้าจนข้ากลับมาจุดเริ่มต้นเลย
Where time comes to a standstillที่ที่เวลาได้หยุดนิ่ง
Now... it hit the ground, the massive impact, and it's come to a standstill.ตอนนี้... มันพุ่งชนพื้น กระแทกอย่างแรง และหยุดนิ่งลง
The city had come to an absolute standstill.ทั่วทั้งเมืองหยุดนิ่ง
New York City is at a standstill.ทั่วเมืองนิวยอร์กเป็นอัมพาต
His work came to a standstill.และแม้ว่าเขาจะไม่ฟื้นตัวเต็มที่
As citywide protests have brought congressional committee hearings to a standstill, promising more gridlock in the days and weeks ahead, the beltway is experiencing significant delays.การประท้วงทั่วเมือง... ทำให้การรับฟังความเห็นของสภาต้องชะงัก... คาดว่ารถจะติดขัดทั้งวัน และอีกหลายอาทิตย์...

standstill ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
停滞[tíng zhì, ㄊㄧㄥˊ ㄓˋ, 停滞 / 停滯] be at a standstill; bogged down
打成平手[dǎ chéng píng shǒu, ㄉㄚˇ ㄔㄥˊ ㄆㄧㄥˊ ㄕㄡˇ, 打成平手] to draw (a competition); to fight to a standstill
踏步[tà bù, ㄊㄚˋ ㄅㄨˋ, 踏步] stride; to step (on the spot); to mark time; at a standstill

standstill ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
中止の体[ちゅうしのてい, chuushinotei] (n) state of standstill
足踏み状態[あしぶみじょうたい, ashibumijoutai] (n) standstill
頓挫[とんざ, tonza] (n,vs) setback; at a standstill or impasse
停止[ていし(P);ちょうじ, teishi (P); chouji] (n,vs) (1) (usu. ていし) suspension; interruption; stoppage; ban; standstill; halt; hang-up; deadlock; stalemate; abeyance; (2) (ちょうじ only) suspension of music, dance, etc. as a sign of mourning for a prominent person; (P)
停頓[ていとん, teiton] (n,vs) deadlock; standstill; stalemate; set-back; abeyance
停頓状態[ていとんじょうたい, teitonjoutai] (n) standstill; deadlock; stalemate; doldrums; stagnant conditions
立ち往生(P);立往生[たちおうじょう, tachioujou] (n,vs) bring to a standstill; stalling; stranding; (P)
足踏み(P);足ぶみ[あしぶみ, ashibumi] (n,vs) (1) stepping; stamping; marking time (for a soldier); (2) standstill; stalemate; (P)

standstill ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เงียบ[v.] (ngīep) EN: be at a standstill ; be in the doldrums ; be silent ; be quiet ; be still ; keep quiet FR:
หยุดนิ่ง[v. exp.] (yut ning) EN: be motionless ; be at a standstill ; stand still FR: s'immobiliser
หยุดนิ่ง[v.] (yut ning) EN: be motionless ; be at a standstill ; halt FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า standstill
Back to top