ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

soak

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *soak*, -soak-

soak ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
soak (vi.) จุ่ม See also: แช่, หมัก Syn. drench, dowse, wet
soak (vt.) จุ่ม See also: แช่, ทำให้เปียก Syn. drench
soak in (phrv.) ซึมเข้า Syn. sink in
soak in (phrv.) ค่อยๆ เข้าใจ See also: เข้าใจทีละน้อย Syn. sink in
soak in (phrv.) ทำให้หมกมุ่นกับ See also: ทำให้สนใจอยู่กับ, ทำให้ง่วนอยู่กับ Syn. absorb in
soak into (phrv.) จมใน Syn. sink into
soak into (phrv.) ค่อยๆ ซึมซาบ See also: ค่อยๆ เข้าใจ Syn. sink into
soak off (phrv.) แช่น้ำเพื่อเอาออก
soak through (phrv.) เปียกมาก
soak up (phrv.) จุ่มใน See also: แช่ใน
soak with (phrv.) จุ่มใน See also: ทำให้ชุ่มด้วย Syn. drench in, saturate with
soakage (n.) การแช่ See also: การจุ่ม, การทำให้เปียก
soaked (adj.) เปียกโชก See also: ชุ่มโชก Syn. mushy, saturated, wet Ops. dry
soaked (adj.) โชก See also: แฉะ, ชุ่ม Syn. wet, watery, rainy
soaked to the skin (idm.) เปียกโชกไปทั้งตัว
soaker (n.) คนเมา Syn. drunkard
soaking (adj.) ซึ่งเปียกชุ่ม (คำไม่เป็นทางการ) See also: เปียก Syn. wet
English-Thai: HOPE Dictionary
soak(โซค) vi.,n. (การ) จุ่ม,ทำให้โชก,ทำให้ชุ่ม,หมัก,แช่. vt. จุ่ม,ทำให้โชก,ทำให้ชุ่ม,หมัก,แช่,ทำให้เมา,จำนำ,ลงโทษอย่างหนัก,เก็บภาษีมากเกินไป,เก็บเงินมากเกินไป. soaking adj. เปียกชุ่ม, Syn. seep,steep
English-Thai: Nontri Dictionary
soak(vt) ดูด,แช่,ซึม,ทำให้โชก,ทำให้ชุ่ม,ทำให้เปียก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อาบ (v.) soak See also: be soggy Syn. โชก
เปียกน้ำ (v.) soak See also: drench, moisten, damp Syn. เปียก, แฉะ, โชก, เปียกแฉะ Ops. แห้ง
เปียกปอน (v.) soak See also: drench, moisten, damp Syn. เปียก, แฉะ, โชก, เปียกน้ำ, เปียกแฉะ Ops. แห้ง
เปียกโชก (v.) soak See also: saturate, drench, wet thoroughly Syn. เปียกปอน
แช่น้ำ (v.) soak See also: be immersed in water
โชก (v.) soak See also: drench, moisten, damp Syn. เปียก, แฉะ, เปียกน้ำ, เปียกแฉะ Ops. แห้ง
โชก (v.) soak See also: be soggy Syn. อาบ
โซก (v.) soak See also: be soggy Syn. โชก, อาบ
ฟูม (adj.) soaked See also: flooded, saturated Syn. อาบ, โซม, ท่วม
ม่อลอกม่อแลก (adj.) soaked See also: wet and dirty, dirty, muddy, stained, soaking Syn. เปื้อนๆ เปรอะๆ, มะลอกมะแลก
มะลอกมะแลก (adj.) soaked See also: wet and dirty, dirty, muddy, stained, soaking Syn. เปื้อนๆ เปรอะๆ
อาบ (adj.) soaked See also: flooded, saturated Syn. โซม, ท่วม
เปื้อนๆ เปรอะๆ (adj.) soaked See also: wet and dirty, dirty, muddy, stained, soaking Syn. มะลอกมะแลก
การแช่ (n.) soaking See also: drenching, saturation
ชุ่ม (v.) be soaked See also: dampen, be moist, be humid, be damp, be wet, be drenched Syn. โชก, เปียก, ฉ่ำ, เปียกแฉะ Ops. แห้ง
ดองยา (v.) put the macerated drugs tied in a bag and soaked in brandy or wine
อาบน้ำตา (v.) be soaked with tears
เปียกชุ่ม (v.) be soaked See also: be drenched, be/get soaking wet, be soggy Syn. เปียก, แฉะ, โชก, เปียกโชก Ops. แห้ง
เปียกปอน (v.) be soaked See also: be drenched, be/get soaking wet, be soggy Syn. เปียก, แฉะ, โชก, เปียกโชก, เปียกชุ่ม Ops. แห้ง
โชก (v.) be soaked See also: be drenched, be/get soaking wet, be soggy Syn. เปียก, แฉะ, เปียกโชก, เปียกชุ่ม Ops. แห้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The pools of blood that have collected, you gotta soak that shit up.สระว่ายน้ำของเลือดที่มีการเก็บรวบรวม, คุณ gotta แช่อึที่ขึ้น
Maybe you ought to soak yourself in the river.บางทีเจ้าคงอยากจะถูกจับโยนลงไปในแม่น้ำ
This tub needs an herbal soak Get a tag from the foremanอ่างนี้ต้องใส่น้ำสมุนไพร ไปเอาป้ายมาจากหัวหน้า ป้าย?
He's sending the best herbal soak ever!เขาส่งสมุนไพรที่ดีที่สุดมาให้!
Did you drink awesome shooters and listen to awesome music, and then just sit around and soak up each other's awesomeness?เธอได้ดื่มอะไรเจ๋งๆมั้ย? ฟังเพลงเพราะๆ? แล้วก็นั่งแช่ท่ามกลางคนอื่น รู้สึกดีมั้ย?
The blood and the sweat in the dead body will soak into the soil of dew and descend in the cypress spring under the groundใช่แล้ว เลือดและหยาดเหงื่อในร่างของคนตาย จะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับแผ่นดิน
Well, Ji-hwan says you will wash them again, for sure and told me to soak them and hang.อืม, จีฮวานบอกว่าเธอจะมาซักมันใหม่อย่างแน่นอน เค้าบอกลุงให้ทำมันให้เปียกแล้วตากแห้งเลย
Nothing like a nice soak to warm the cockles of your heart.ไม่มีอะไรวิเศษสุดเท่ากับการได้อาบน้ำอุ่นให้ชุ่มชื่นหัวใจ
Well, how about you soak up this romantic view.งั้น, มานั่งซึมซับบรรยากาศโรแมนติก นี่หน่อยเป็นไง
Good morning. Look, bagels. Soak up the alcohol.อรุณสวัสดิ์ ดูสิ เบเกิล ชุ่มเหล้าโชกเลย
Eager to explore unknown lands and soak up new experiences,กระหายที่จะสำรวจดินแดน และซึมซับประสบการณ์ใหม่ๆ
I'll soak your motherboard. I'll turn you into a wine rack.เดี๋ยวจะแยกชิ้นส่วนไปทำเป็นชั้นวางไวน์เลยนี่

soak ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浴血[yù xuè, ㄩˋ ㄒㄩㄝˋ, 浴血] blood-soaked
[jìn, ㄐㄧㄣˋ, 浸] to immerse; to soak; to steep; gradually
[jìn, ㄐㄧㄣˋ, 寖] immerse; soak
[zì, ㄗˋ, 渍 / 漬] saturate; soak
浸透[jìn tòu, ㄐㄧㄣˋ ㄊㄡˋ, 浸透] soak
[jiā, ㄐㄧㄚ, 浃 / 浹] soaked; to wetten; see 淪浹|沦浃, deeply affected
浸泡[jìn pào, ㄐㄧㄣˋ ㄆㄠˋ, 浸泡] steep; soak; immerse

soak ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
しみ出る;染み出る;滲み出る(oK)[しみでる, shimideru] (v1,vi) (See にじみ出る) to ooze; to exude; to percolate; to soak through
吸い込む(P);吸込む;吸いこむ[すいこむ, suikomu] (v5m,vt) (1) to inhale; to breathe in; to suck up; to imbibe; (2) to absorb; to soak up; (P)
吸う(P);喫う[すう, suu] (v5u,vt) (1) to smoke; to breathe in; to inhale; (2) to suck; to sip; to slurp; (3) to absorb; to soak up; (4) to kiss; (P)
染みる(P);沁みる;滲みる;浸みる;泌みる[しみる, shimiru] (v1,vi) (1) to pierce; to penetrate; to soak in; to permeate; (2) (染みる, 沁みる only) to (enter a wound or sensitive area and) sting; (3) to be infected (with vice); to be steeped (with prejudice); (P)
染み入る[しみいる, shimiiru] (v5r) (See 染み込む) to soak into; to permeate
染み込む;しみ込む;沁み込む;染込む;滲み込む[しみこむ, shimikomu] (v5m,vi) to soak into; to permeate
染み通る;染み透る;沁み透る;染通る;染透る;沁透る[しみとおる, shimitooru] (v5r,vi) (1) to soak through; (2) to be deeply impressed
汗取り;汗袗[あせとり, asetori] (n) undergarment designed to soak up sweat
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r,vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf,v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P)
醂す;淡す[さわす(醂す);あわす, sawasu ( rin su ); awasu] (v5s,vt) (1) to remove the astringent taste from persimmons; (2) (さわす only) to soak in water; to steep in water; (3) (さわす only) to matte (with black lacquer)
ぐじゃぐじゃ[, gujaguja] (adj-no,adj-na,adv,adv-to) (1) soggy; soaking; drenched; (adv,adv-to) (2) incessantly (complaining)
ぐしょぐしょ;ぐちょぐちょ[, gushogusho ; guchogucho] (n,adj-no) (See ぐしょ濡れ) sopping; soaking
ぐっしょり[, gusshori] (adv) soaking (wet); wringing
しっぽり[, shippori] (adv) (1) drenched; soaked; (2) (of love) tender
じとじと[, jitojito] (adv-to,adj-na) (See じっとり,びしょびしょ,ずぶぬれ,びしょぬれ,びちゃびちゃ,ぐしょぐしょ,ぐちゃぐちゃ) damp, soaked, moist to the point of being uncomfortable
ジワジワ(P);じわじわ[, jiwajiwa (P); jiwajiwa] (adv,adv-to) (1) (on-mim) slowly (but steadily); gradually; bit-by-bit; (2) (on-mim) slowly soaking in; slowly permeating; oozing out; seeping out; (P)
ずぶ濡れ[ずぶぬれ, zubunure] (n) soaked; dripping wet
ソーキング[, so-kingu] (n) soaking
どぶ漬[どぶづけ, dobuduke] (n) drenching; soaking; marinating
はりはり;ハリハリ[, harihari ; harihari] (n) (See はりはり漬け) thin, dried strips of daikon soaked in vinegar and other flavorings
はりはり漬け;ハリハリ漬け[はりはりつけ(はりはり漬け);ハリハリつけ(ハリハリ漬け), hariharitsuke ( harihari tsuke ); harihari tsuke ( harihari tsuke )] (n) thin, dried strips of daikon soaked in vinegar and other flavorings
びしゃびしゃ[, bishabisha] (adv) soaked; slushy; wet
びたびた[, bitabita] (adj-no,adj-na,adv,vs) (1) drenched; soaked; (adv,vs) (2) romantically
入り浸る;入りびたる[いりびたる, iribitaru] (v5r,vi) (1) to stay long; to hang around; to hang out; (2) to be immersed; to be soaked; to seep in
千入[ちしお, chishio] (n) (arch) soaking in dye innumerable times
含ます[ふくます, fukumasu] (v5s) to soak; to saturate; to suckle; to make one hold something in the mouth; to include; to instruct; to make one understand
含ませる[ふくませる, fukumaseru] (v1,vt) (See 含む) to soak; to saturate; to suckle; to make one hold something in the mouth; to include; to instruct; to make one understand
壁役[かべやく, kabeyaku] (n) (1) catchers who warm up pitchers in the bullpen (baseball); (2) tank (character that soaks up damage for the rest of the party in an MMORPG)
支那竹[しなちく, shinachiku] (n) (sens) (See 麺媽) bamboo shoots boiled, sliced, fermented, dried or preserved in salt, then soaked in hot water and sea salt
梅酒[うめしゅ, umeshu] (n) sake with plums; unripe Japanese apricots soaked in spirits; (P)
棒鱈[ぼうだら, boudara] (n) dried codfish soaked in water for few days, and cooked almost to dryness in soy sauce and water (Kyoto speciality)
水飯[すいはん;みずめし, suihan ; mizumeshi] (n) rice washed in cold water; dried rice soaked in water to soften
水餅[みずもち, mizumochi] (n) mochi soaked in water (to protect against mold); rice cakes preserved in water
浸かる;漬かる[つかる, tsukaru] (v5r,vi) (1) (esp. 漬かる) to be pickled; to be well seasoned; (2) to be submerged; to be soaked; (3) to be totally immersed (in a condition, e.g. laziness)
浸す[ひたす, hitasu] (v5s,vt) to soak; to dip; to drench; (P)
浸る(P);漬る[ひたる, hitaru] (v5r,vi) (1) to be soaked in; to be flooded; to be submerged; (2) to be immersed in (joy, memories, alcohol, etc.); to give oneself over to; (P)
浸漬[しんし;しんせき, shinshi ; shinseki] (n,vs) dipping; soaking; immersing
浸透(P);滲透[しんとう, shintou] (n,vs) (1) permeation; penetration; soaking; (2) osmosis; (P)
湯立て;湯立ち;湯立(io)[ゆだて(湯立て;湯立);ゆだち(湯立ち;湯立), yudate ( yu tate ; yu ritsu ); yudachi ( yu tachi ; yu ritsu )] (n) (See 巫女・みこ・2) Shinto ritual in which a shaman or priest soaks bamboo grass in boiling water and sprinkles the water on worshippers (originally a form of divination, later a purification ceremony, now primarily used to pray for good health)
漬ける(P);浸ける[つける, tsukeru] (v1,vt) (1) to soak; to seep; to dip in; (2) (漬ける only) to pickle; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
浸る[ひたる, hitaru] Thai: แช่น้ำ English: to be soaked in

soak ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แช่[v.] (chaē) EN: steep ; soak ; immerse ; dip FR: macérer ; tremper ; immerger
แช่น้ำ[v. exp.] (chaē nām) EN: soak in water ; be immersed in water FR: immerger dans l'eau ; plonger dans l'eau
ชำ[v.] (cham) EN: leave to rot (in water) ; ret ; moisten ; root a cutting ; soak a cutting root FR: affier (vx)
โชรม[v.] (charōm) EN: soak FR:
ชุบ[v.] (chup) EN: soak ; immerse ; dip ; steep ; put in a bathe ; douse FR: plonger ; tremper ; immerger
ดอง[v.] (døng) EN: infuse ; soak ; immerse ; steep FR: mariner ; infuser ; macérer
ดองเหล้า[v. exp.] (døng lao) EN: soak in the liquor ; preserve dried ingredients in liquor FR: macérer dans de l'alcool
ดูด[v.] (dūt) EN: absorb ; suck ; imbibe ; soak up ; draw in FR: absorber ; aspirer ; sucer
ดูดซึม[v.] (dūtseum) EN: absorb ; suck up ; soak up/into ; be absorbed by/into FR: absorber ; assimiler
จุ่ม[v.] (jum) EN: dip ; douse ; immerse ; soak ; steep FR: plonger ; tremper
จุ้ม[v.] (jum) EN: douse ; immerse ; steep ; soak FR:
เปียกโชก[v.] (pīekchōk) EN: soak FR:
ซับ[v.] (sap) EN: mob up ; blot ; absorb ; soak up FR: éponger ; sécher ; absorber ; pomper
ซึม[v.] (seum) EN: percolate ; ooze ; seep ; leek ; weep ; permeate ; soak FR: suinter ; dégoutter ; dégouliner ; s'infiltrer ; percer
โซก[v.] (sōk) EN: soak ; be soggy FR:
โซม[v.] (sōm) EN: soak ; bathe ; drench ; be soaked ; be drenched ; perspire ; sweat FR:
อาบน้ำตา[v. exp.] (āp nām tā) EN: be soaked with tears FR:
โชก[adj.] (chōk ; chōk) EN: soaking wet ; soaked ; drenched ; wet FR: trempé ; ruisselant
ชุ่ม[v.] (chum) EN: be soaked ; dampen ; be moist ; be humid ; be damp ; be wet ; be drenched FR:
ชุ่ม[adj.] (chum) EN: soaked ; wet FR: imbibé ; imprégné
ชุ่มชื้น[adj.] (chumcheūn) EN: damp ; soaked ; moist ; wet FR: humide ; moite
ฟูม[adj.] (fūm) EN: soaked ; flooded FR:
การแช่[n. exp.] (kān chaē) EN: dip ; infusion ; soakage FR:
ข้าวหลาม[n.] (khāolām) EN: glutinous rice roasted in bamboo joints ; sticky rice soaked in coconut milk and baked in a length of bamboo ; baked glutinous rice in bamboo portion FR: riz gluant dans une section de bambou [m]
มะลอกมะแลก[adj.] (malømalaēk) EN: soaked FR:
เปียก[adj.] (pīek) EN: wet ; soaking ; humid ; damp FR: mouillé ; humide
เปียกแฉะ[adj.] (pīekchae) EN: soaking wet ; soaked ; dripping wet FR:
เปียกโชก[adj.] (pīekchōk) EN: soaking wet ; sopping wet ; completely wet ; drenched FR: trempé jusqu'aux os
เปียกฝน[adj.] (pīek fon) EN: rain-soaked FR:
เปียกปอน[v.] (pīekpøn) EN: be soaked FR:
เปียกปอน[adj.] (pīekpøn) EN: soaking wet ; soaked FR:
โซก[adj.] (sōk) EN: soaked FR: trempé ; en sueur

soak ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sickergrube {f}soakaway

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า soak
Back to top