ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sneakily

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sneakily*, -sneakily-

sneakily ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sneakily (adv.) อย่างลับๆ ล่อๆ (คำไม่เป็นทางการ) See also: อย่างแอบซ่อน Syn. stealthily, furtively
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You sneakily call the department store?แต่คุณก็ยังกล้าโทรไปถึงที่ห้าง ทำตัวแบบนี้มีความสุขเหรอ
I have to go. She says sneakily.เธอพูดอะไรดูลับๆล่อๆจัง

sneakily ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
こそこそ[, kosokoso] (adv,adv-to,n,vs) (on-mim) (See こっそり) sneakily; move stealthily; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sneakily
Back to top