ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

surpass

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *surpass*, -surpass-

surpass ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
surpass (vt.) เกินกว่า See also: ล้ำหน้ากว่า, เลยกว่า Syn. excel, outdo
surpass in (phrv.) เหนือกว่า See also: เก่งกว่า, ดีกว่า
surpassing (adj.) โดดเด่น See also: เลิศ Syn. exceeding, excelling
English-Thai: HOPE Dictionary
surpass(เซอพาส') vt. เลย,ล้ำ,เกิน,เลยเถิด,ล้ำ,เหนือกว่า,ดีกว่า,ข้าม, See also: surpassable adj., Syn. exceed,better,outdo
surpassing(เซอพาส'ซิง) adj.,adv. มากมาย,เลย,เกิน,เลยเถิด,พิเศษ,เลิศล้ำ, See also: surpassingness n. surpassingly adv., Syn. excellent
English-Thai: Nontri Dictionary
surpass(vt) มากกว่า,ดีกว่า,เหนือกว่า,เกิน,ล้ำ,ข้าม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But once I realized I could surpass you...แต่เมื่อฉันสำนึกได้ว่า ฉันสามารถเก่งกว่าคุณได้...
We ask for strength to surpass all understanding.เราถามหาความแข็งแรง\เพื่อดีกว่าการเข้าใจทั้งหมด.
He's trying to surpass his limit.เขากำลังทำเกินกำลังของเขา.
I have watched all of my colleagues and friends surpass me in every way imaginable, and within 18 months,ผมเห็นเพื่อนร่วมงาน และเพื่อนของผมทุกคน เหนือกว่าผมทุกด้าน และภายใน 18 เดือน
I don't think I could surpass that performance with you.เค้าคิดว่าเค้าไม่มีความสามารถพอที่จะเล่นคู่กับรุ่นพี่
You need to surpass me. Can you do it?เจ้าต้องเหนือกว่าข้า เจ้าทำได้ไหม
This disciple will surely surpass you, Master and will complete the journey to master Joseon's martial arts.การฝึกนี้จะเอาชนะท่านแน่ๆครับ อาจารย์ และจะทำให้การเดินทางเพื่อ เป็นจ้าวยุทธ์ในโชซอนสำเร็จ
You will surpass me as New York's "It Girl" in no time.เธอจะแซงหน้าฉันเป็น "It Girl" คนใหม่ของนิวยอร์กในอีกไม่นาน
Oh, no, Serena, no one could surpass you, especially not me.โอ้ไม่ เซรีน่า ไม่มีใครแวงคุณได้ โดยเฉพาะฉัน
...if we are slaves to our blood lust, if we let our hunger for power surpass our common decency, we doom our souls to damnation.... ถ้าพวกเราตกเป็นทาส ของความกระหายในเลือด ถ้าพวกเราปล่อยให้ความโลภ กลายเป็นกำลังสำคัญ เหนือกว่า พฤติกรรมตามทำนองคลองธรรม
They had good sales, but I think that THIS story could surpass even the success of my first novel... which did quite well.มันมียอดขายที่ดี แต่ฉันคิดว่านี่ เรื่องราวอาจเกินแม้จะประสบ ความสำเร็จ แม้แต่นวนิยายเรื่องแรกของฉัน ที่ได้ค่อนข้างดี
And then he spoke of a girl of surpassing beauty and faithfulness.จากนั้น เขาก็กล่าวถึงเด็กสาว... ที่สวยสง่าและยึดมั่น

surpass ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yì, ㄧˋ, 轶 / 軼] disperse; put in order; surpass
卓越[zhuó yuè, ㄓㄨㄛˊ ㄩㄝˋ, 卓越] distinction; excellence; outstanding; surpassing; distinguished; splendid
[shèng, ㄕㄥˋ, 胜 / 勝] victory; success; to beat; to defeat; to surpass; victorious; superior to; to get the better of; better than; surpassing; superb (of vista); beautiful (scenery); wonderful (view); (arch. pronounciation shēng) able to bear; equal to (a task)
至高无上[zhì gāo wú shàng, ㄓˋ ㄍㄠ ˊ ㄕㄤˋ, 至高无上 / 至高無上] supreme; paramount; unsurpassed
优于[yōu yú, ㄧㄡ ㄩˊ, 优于 / 優於] surpass
智谋过人[zhì móu guò rén, ㄓˋ ㄇㄡˊ ㄍㄨㄛˋ ㄖㄣˊ, 智谋过人 / 智謀過人] surpassingly resourceful; super-intelligent
超物理[chāo wù lǐ, ㄔㄠ ˋ ㄌㄧˇ, 超物理] surpassing the physical world; metaphysical
超群[chāo qún, ㄔㄠ ㄑㄩㄣˊ, 超群] surpassing; preeminent; outstanding
飞越[fēi yuè, ㄈㄟ ㄩㄝˋ, 飞越 / 飛越] surpass
后来居上[hòu lái jū shàng, ㄏㄡˋ ㄌㄞˊ ㄐㄩ ㄕㄤˋ, 后来居上 / 後來居上] lit. late-comer lives above (成语 saw); the up-and-coming youngster outstrips the older generation; the pupil surpasses the master

surpass ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
群を抜く[ぐんをぬく, gunwonuku] (exp,v5k) (See 抜群) to surpass the rest (e.g. of a large group); to stand out from the crowd; to be the best by far
乗り越える(P);乗りこえる;乗越える[のりこえる, norikoeru] (v1,vi) (1) to climb over; to get over; to ride across; (2) to surmount; to overcome; (3) to surpass; to overtake; (P)
優れる(P);勝れる;傑れる[すぐれる, sugureru] (v1,vi) to surpass; to outstrip; to excel; (P)
冠絶[かんぜつ, kanzetsu] (n,vs) unique; unsurpassed; ranking foremost
凌ぐ[しのぐ, shinogu] (v5g,vt) (1) to endure; to keep out (e.g. rain); to stave off (e.g. starvation); (2) to pull through; to get over; to survive; (3) to surpass; to outdo; to excel; to eclipse; to defy; to slight; (P)
勝る(P);優る[まさる, masaru] (v5r,vi) (1) to excel; to surpass; to exceed; to have an edge; to be superior; to outrival; (2) to outweigh; to preponderate; (P)
古今独歩[ここんどっぽ, kokondoppo] (exp) unsurpassed in history
当代無双[とうだいむそう, toudaimusou] (n,adj-no) being unsurpassed (unparalleled) at present
抜く[ぬく, nuku] (v5k,vt) (1) to extract; to omit; to surpass; to overtake; to draw out; to unplug; (suf) (2) to do something to the end; (n) (3) (sl) (vulg) (See 一発抜く) to ejaculate (gen. with ref. to masturbation); (P)
抜群[ばつぐん, batsugun] (n) (1) preeminence; distinction; extraordinariness; (adj-no,adj-na) (2) outstanding; excellent; exceptional; surpassing; extraordinary; distinguished; (P)
英武[えいぶ, eibu] (adj-na,n) distinguished (surpassing) valor (valour)
負けないぐらい;負けないくらい[まけないぐらい;まけないくらい, makenaigurai ; makenaikurai] (exp,n-adv) as much as possible; unbeatably; unsurpassably
越す(P);超す(P)[こす, kosu] (v5s) (1) to cross over (e.g. mountain); to go across; (2) to go over (e.g. with audience); (3) to pass time (e.g. a winter); (4) (often 超す) to surpass; to be better than; to exceed; (5) to move house; (6) (hon) (See お越し) to go; to come; (P)
追い抜く(P);追抜く[おいぬく, oinuku] (v5k,vt) (1) (See 追い越す・おいこす・1) to pass (a car); to overtake; (2) (See 追い越す・おいこす・2) to surpass; to outstrip; to outdistance; to outsail; (P)
追い越す(P);追越す;追いこす[おいこす, oikosu] (v5s,vt) (1) (See 追い抜く・おいぬく・1) to pass (e.g. car); to overtake; (2) (See 追い抜く・おいぬく・2) to surpass; to outstrip; to get ahead of; to outdistance; (P)
過ぎる[すぎる, sugiru] (v1,vi) (1) to pass through; to pass by; to go beyond; (2) to pass (i.e. of time); to elapse; (3) to have expired; to have ended; to be over; (4) to exceed; to surpass; to be above; (5) (as 〜に過ぎない, etc.) to be no more than ...; (v1,vi,suf) (6) (often used after adjective stems or the -masu stems of verbs) to be excessive; to be too much; to be too ...; (P)

surpass ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกิน[v.] (koēn) EN: exceed ; go beyond ; surpass FR: dépasser ; excéder ; outrepasser
ล้ำหน้า[v.] (lamnā) EN: get ahead of ; outstrip ; overtake ; catch up with and surpass FR:
เลย[v.] (loēi) EN: surpass ; exceed ; top ; go beyond FR: dépasser ; excéder ; surpasser
แซง[v.] (saēng) EN: overtake ; get ahead of ; surpass FR: dépasser ; doubler ; surpasser
ทะลุเป้า[v. exp.] (thalu pao) EN: top ; break ; surpass FR:
อภิชาตบุตร[n.] (aphichāttab) EN: child who does better than his parents ; child who surpasses his parents ; son who turns out to be better than his father FR:
ขึ้นหน้า[v. exp.] (kheun nā) EN: FR: devancer ; surpasser
กินขาด[v.] (kinkhāt) EN: be superior ; be much better ; be much superior ; win hands down FR: être supérieur ; surpasser
ล้ำ[v.] (lam) EN: go beyond ; overstep ; encroach upon ; trespass ; go ahead of ; pass over ; oustrip ; overtake ; infringe ; break ; violate ; transgress ; contravene FR: dépasser ; déborder ; surpasser
ล้ำเลิศ[adj.] (lamloēt) EN: superior ; excellent ; surpassing ; superb ; glorious FR:
เหลือใจ[adj.] (leūajai) EN: surpassing ; incomparable FR:
เหลือล้น ; เหลือหลาย ; เหลือแหล่[adj.] (leūalon) EN: infinite ; surpassing FR:
เลอ[adv.] (loē) EN: surpassingly ; indescribably ; in a superior manner FR: incroyablement
เลอโฉม[adj.] (loēchōm) EN: indescribably beautiful ; surpassingly beautiful ; superlative beauty FR:
เป็นรองเพียง[v. exp.] (pen røng ph) EN: FR: n'être surpassé que par
ภิญโญ[adj.] (phinyō) EN: surpassing ; supreme ; excellent ; best ; elevated FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า surpass
Back to top