ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

succor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *succor*, -succor-

succor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
succor (n.) การช่วยเหลือ See also: ความช่วยเหลือ Syn. aid, assistance, help, relief
succor (n.) ผู้ช่วยเหลือ See also: สิ่งที่ช่วยบรรเทา Syn. assistant, helper
succor (vt.) ช่วยเหลือ See also: บรรเทา, สงเคราะห์ Syn. aid, assist, help, relieve
English-Thai: HOPE Dictionary
succor(ซัค'เคอะ) n. การช่วยเหลือ,การ
English-Thai: Nontri Dictionary
succor(n) การสงเคราะห์,การช่วยเหลือ,การบรรเทา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
succorrhea; succorrhoea๑. การหลั่งเกิน๒. สารน้ำหลั่งเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Stale pastry is hollow succor to a man who is bereft of ostrich.ขนมแป้งเหม็นหืนนี่เป็นการปลอบใจที่ดี สำหรับคนที่เพิ่งจะถูกฉกนกกระจอกไปเนอะ
Of whom may we seek succor, but of thee, O Lord?Of whom may we seek succor, but of thee, O Lord?

succor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
助纣为虐[zhù zhòu wéi, ㄓㄨˋ ㄓㄡˋ ㄨㄟˊnu:e4, 助纣为虐 / 助紂為虐] helping tyrant Zhòu 紂|纣 in his oppression (成语 saw); to take the side of the evil-doer; giving succor to the enemy
援手[yuán shǒu, ㄩㄢˊ ㄕㄡˇ, 援手] succor

succor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุกูล[v.] (anukūn) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser
ช่วยชีวิต[v. exp.] (chūay chīwi) EN: save another's life ; rescue ; succour ; succor (Am.) FR: sauver la vie ; secourir ; venir à l'aide (de)
การช่วยงาน[n. exp.] (kān chūay n) EN: helping ; assisting ; succoring ; supporting ; aiding ; encouraging ; backing FR: aide [f] ; assistance [f] ; support [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า succor
Back to top