ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spectacular

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spectacular*, -spectacular-

spectacular ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spectacular (adj.) น่าตื่นเต้น Syn. striking, dramatic, sensational
English-Thai: HOPE Dictionary
spectacular(สเพคแทค'คิวละ) adj.,n. (การแสดงหรือภาพที่) น่าตื่นเต้น,ประทับใจ., See also: spectacularity n., Syn. wonderful
English-Thai: Nontri Dictionary
spectacular(adj) น่าตื่นเต้น,น่าดู,ประทับใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตื่นตาตื่นใจ (v.) be excited by seeing some spectacular things See also: be thrilled, be aroused, catch/strike the eyes, be striking, be a feast of the eyes
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then come and meet his spectacular coterie.แล้วมาพบกับ คนที่น่าประทับใจ
And, if one may say, you are a spectacular dancer.ขออนุญาตนะครับ ท่านเต้นรำสวยมาก
They are shooting stars... a spectacular moment of light in the heavens, a fleeting glimpse of eternity.พวกเขามุ่งตรงไปสู่ดวงดาว เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้น มีแสงสว่างส่องลงมาจากเบื้องบน สบตากันเพียงคู่เดียว แต่กลับเป็นชั่วนิรันด์
And look, it says the most spectacular view in town.และดูสิคะ ได้รับการขนานนามว่าเป็นวิวที่สวยที่สุดในเมืองเลยค่ะ
The most spectacular thing you've ever seen.มันต้องมีพวกสาวพื้นเมือง แก้ผ้าแก้ผ่อนด้วย คนถึงจะชอบดู
The North of England, I believe, boasts some spectacular scenery.ฉันเชื่อว่าตอนเหนือของอังกฤษ มีวิวสวยๆ หลายที่
What a spectacular sea bream!เป็นปลาที่สง่างามอะไรเช่นนี้!
A spectacular move by Lightning McQueen!ย้ายที่งดงามโดยสายฟ้าแ!
That is spectacular advice.นั่นเป็นคำแนะนำที่งดงาม
And that, by the way, is a spectacular list to be on.ฟังนะ, ไม่ อีธาน ชู่ว์ พวกเขาตามหา...
All the other shops had really spectacular pastries, didn't they.ร้านอื่นเขามีแต่เค้กสวยๆทั้งนั้นเลยนะ จริงมั้ยคะ
You are a spectacular man.แซม เมอร์ลอเต้ มาพบลูก

spectacular ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
壮观[zhuàng guān, ㄓㄨㄤˋ ㄍㄨㄢ, 壮观 / 壯觀] spectacular; magnificent sight

spectacular ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スペクタクル映画[スペクタクルえいが, supekutakuru eiga] (n) spectacular film
九仞の功[きゅうじんのこう, kyuujinnokou] (n) spectacular success
大金星[だいきんぼし, daikinboshi] (n) most spectacular victory; win of rank-and-file sumo wrestler over the truly great grand champion
妙手[みょうしゅ, myoushu] (n) (1) spectacular move (chess, shogi, etc.); brilliant move; (2) expert; virtuoso; master; (P)
激写[げきしゃ, gekisha] (n,vs) (1) (col) taking a spectacular photograph (often of the female form); taking a photo at just the right moment; (2) powerful photograph; intense photograph
花々[はなばな, hanabana] (n) (1) flowers; (adv-to) (2) beautiful; spectacular
雄大無比[ゆうだいむひ, yuudaimuhi] (n,adj-na,adj-no) unparalleled grandeur; the grandest; the most spectacular
展望絶佳[てんぼうぜっか, tenbouzekka] (n,adj-na) scenic beauty; magnificent (spectacular) view
華々しい(P);花々しい;花花しい;華華しい[はなばなしい, hanabanashii] (adj-i) brilliant; magnificent; spectacular; (P)

spectacular ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น่าอัศจรรย์[adj.] (nā atsajan) EN: astonishing ; surprising ; dazzling ; marvelous ; astounding ; spectacular FR: merveilleux ; miraculeux
น่าสังเกต[adj.] (nā sangkēt) EN: noticeable ; spectacular ; doubtful FR: marquant ; remarquable ; notable
น่าตื่นเต้น[adj.] (nā teūnten) EN: exciting ; excited ; agitated ; thrilled ; ruffled ; spectacular ; impressive ; electric FR: excitant ; troublant
ตื่นตาตื่นใจ[v.] (teūntāteūnj) EN: be excited by seeing some spectacular things FR:
ตระการตา[adj.] (trakān tā) EN: spectacular ; marvelous ; splendid ; stunning FR: spectaculaire

spectacular ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gigantomanie {f}craze for the huge and spectacular

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spectacular
Back to top