ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

swoon

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *swoon*, -swoon-

swoon ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
swoon (vi.) เป็นลม See also: สลบ Syn. faint, lost consciousness
swoon (n.) การเป็นลม See also: การสลบ Syn. faint, insensibility, unconsciousness
swoon with (phrv.) หมดสติเพราะ See also: เป็นลมเพราะ
English-Thai: HOPE Dictionary
swoon(สวน) vi. สลบ,เป็นลม n. การสลบ,การเป็นลม,จิตที่เคลิบเคลิ้ม., Syn. swound,faint
English-Thai: Nontri Dictionary
swoon(n) การสลบ,การเป็นลม,การหมดสติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
swoon; syncopeหมดสติชั่วคราว [มีความหมายเหมือนกับ faint; fainting ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hear you swoon on the moon with the prince do this tuneHear you swoon on the moon เจ้าชายจะช่วยเธอได้
I just spent my night watching Danny and Bridget simper and swoon over each other.เมื่อคืนฉันอยู่กับแดนนี่กับบริดเจ็ท สองคนนั่นจีบกันไปมา
All night, I watched Danny and Bridget swoon over each other.ฉันต้องอยู่เห็นสองคนนั่นจีบกันไปมาทั้งคืน
Show a girl a few mediocre paintings, whine about your childhood, and I swoon and spill all my dirty secrets?ครวญครางเกี่ยวกับวัยเด็กของเธอ และฉันก้อหน้ามืดตามัวและ เปิดเผยความลับชั่วๆของฉันงั้นหรอ
I fairly swoon when I see the moment of terror register on a handsome face.ฉันยุติธรรมอยู่แล้วน่า ตอนฉันเห็นประกายความหวาดกลัว ที่แสดงบนใบหน้าหล่อเหลาไร้ที่ติของคุณ
The legend about the handsome dude who could make girls swoon...เรื่องนี้เกี่ยวกับหนุ่มหล่อ ที่สามารถทำให้สาวๆเป็นลม
She seems to have swooned.เธอดูเหมือนจะเป็นลม.
I think this swooning self will get into work an hour early.ฉันว่า สงสัยจะได้เข้าทำงานก่อนเป็นชั่วโมงแน่ๆ
They all swoon, you know.ผู้หญิงพวกนั้นถึงกับสลบไปเลย
There's a lot of angels swooning over you.ขอบใจ เข้าประเด็นได้แล้ว
How do people talk to me without fainting or swooning?คนอื่นพูดถึงฉันว่าไงบ้าง พวกเขาต้องอิจฉาแน่ๆเลย
Unleash the moves we've been practicing on Ms. Pillsbury, and she will swoon.ใช่ ปล่อยของที่เราอุตส่าซ้อมกันมา ใส่คุณพิลส์เบอรี่ ให้เธอเป็นลมพับไปเลย

swoon ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yūn, ㄩㄣ, 晕 / 暈] confused; dizzy; giddy; faint; swoon; lose consciousness; pass out
[qíng, ㄑㄧㄥˊ, 殑] swoon

swoon ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1,vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる,眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) {comp} to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P)
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s,vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) {comp} to download; to copy from a computer to another medium; (7) {MA} to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P)

swoon ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หมอบคลาน[v. exp.] (møp khlān) EN: prostrate ; crouch ; crawl ; grovel ; fall into swoon ; kowtow FR:
สลบเหมือด[v.] (salopmeūat) EN: become unconscious ; lose conscious ; faint ; swoon ; pass out ; sleep like tops ; be lying unconscious FR: perdre connaissance ; s'évanouir ; défaillir
สลบไสล[v.] (salopsalai) EN: be unconscious ; lose conscious ; faint ; swoon ; pass out ; sleep like tops ; be lying unconscious FR: s'évanouir ; défaillir ; perdre connaissance ; tomber en défaillance ; se pâmer (vx) ; collapser (fam.)

swoon ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ohnmacht {f} | in Ohnmacht gefallen | in Ohnmacht fallendswoon | swooned | swooning

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า swoon
Back to top