ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sheet

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sheet*, -sheet-

sheet ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sheet (n.) ผ้าปูที่นอน Syn. covering, bed sheet
sheet (n.) สิ่งที่เป็นแผ่นแบน (เช่น แผ่นกระดาษ, แผ่นเหล็ก, แผ่นแก้ว) Syn. foil, lamina, veneer
sheet (n.) หนังสือพิมพ์ Syn. newspaper
sheet down (phrv.) (ฝน) ตกหนัก Syn. pelt down, pelt with, pour with
sheet home (phrv.) ดึงให้กางออก
sheet home (phrv.) ทำให้เข้าใจชัดเจน See also: ทำให้กระจ่าง
sheet in (phrv.) กางใบ (เรือ) ออก See also: คลี่ออก
sheets (n.) สมุดฉีก Syn. folder, pad
English-Thai: HOPE Dictionary
sheet(ชีท) n. ผ้าปูที่นอน,ผ้าสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่,ผ้าคลุมศพ,แผ่นกระดาษ,หน้าหนังสือ,ยกหนังสือ,แผ่น,แผ่นบันทึก,แผ่นใหญ่,ผืน,ผืนใหญ่,หนังสือพิมพ์,สิ่งตีพิมพ์,วารสาร,ระวาง,ขนาด,ความกว้างขวาง,แผ่นหินผา. vt. คลุม,ปกคลุม,ปูผ้า,กางออก,ขยายออก,ห่อด้วยแผ่นหรือผืนใหญ่
English-Thai: Nontri Dictionary
sheet(n) แผ่นกระดาษ,ผ้าปูที่นอน,แผ่น,สิ่งตีพิมพ์,ผ้าตราสัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sheet erosion; rain wash; sheet flood erosion; slope wash; surface wash; unconcentrated washการกร่อนแบบแผ่ซ่าน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sheet Erosion การกร่อนแบบผิวแผ่น การกร่อนผุพังของผิวโลกที่เกิดในฤดูฝน เพราะน้ำฝนไหลหลากลงสู่ร่องห้วยธารต่าง ๆ ไม่ทัน ก็ไหลแผ่ซ่านไปตามพื้นดินที่ต่ำกว่า ทำให้เกิดการกร่อนเป็นบริเวณกว้าง [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แผ่น (clas.) sheet See also: plate
งบดุล (n.) balance sheet See also: statement, record
ตีทอง (v.) beat gold into sheets See also: hammer a piece of gold, flat to make gold leaf
หมูแผ่น (n.) sliced sheets of dried and crispy pork
ใบปะหน้า (n.) face sheet
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Has everybody got a sheet?ทุกคนได้เอกสารแล้วหรือยัง?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do you have sheet music on this stuff?คุณมีโน๊ตเพลงนี้ไหม?
If you need to write something down, use a single sheet of paper on a hard surface.ถ้าคุณต้องการที่จะเขียนบางสิ่งบางอย่างลงใช้กระดาษแผ่นเดียวบนพื้นแข็ง
My birth certificate and arrest sheet was all you'd ever have to know I was alive.มีแต่ใบเกิดและหมายจับเท่านั้น ที่ทำให้รู้ว่าผมยังมีชีวิตอยู่
[ Man ] Take the round sheet of tin, dip it in soap emulsion.เอาดีบุกแผ่นกลมๆ... จุ่มน้ำยาเคลือบ...
Some put it through sheet iron or truck radiators, got all kind of poisons that can kill you.บางคน ใส่น้ำพวกนี้ผ่านแผ่นเหล็ก หรือเครื่องทำความร้อนบรรทุก ได้พิษออกมา พิษที่ฆ่าคนได้
That means each sheet is 48,000 beri! Can't you make it any cheaper?เงาผู้ชายคนนั้นถูกฉีกออก
We compare this information to the code sheet for concentration camps.สำหรับค่ายกักกัน คราวนี้คุณจะเห็นว่า ค่ายเอาช์วิทซ์คือหมายเลข 1
Anonymous. That's what the sheet said.-ข้าไม่รู้ พวกมันใช้ชื่อนิรนาม
Gonna get out my sheet Put my hood on my headGonna get out my sheet Put my hood on my head
You only hang a sheet when you and your cellie want to get friendly, you know?ตอนที่นายกับเพื่อนร่วมห้องขังนายอยากจะสนิทสนมกันมากขึ้นใครจะรู้
I got the sheet right in front of me, and I got my reading glasses on.หลังจากถูกเผา มีกลิ่นฉุนรุนแรง,
My briefing sheet says that we have Jack Bauer on the inside.ในใบสรุปของผมบอกว่าแจ็ค บาวเออร์อยู่ข้างใน

sheet ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
图谱[tú pǔ, ㄊㄨˊ ㄆㄨˇ, 图谱 / 圖譜] archive of graphics (e.g. maps, documents or botanical figures); atlas; collection of illustrations or sheet music
板桩[bǎn zhuāng, ㄅㄢˇ ㄓㄨㄤ, 板桩 / 板樁] sheet pile
资产负债表[zī chǎn fù zhài biǎo, ㄗ ㄔㄢˇ ㄈㄨˋ ㄓㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, 资产负债表 / 資產負債表] balance sheet
小册子[xiǎo cè zi, ㄒㄧㄠˇ ㄘㄜˋ ㄗ˙, 小册子 / 小冊子] booklet; pamphlet; leaflet; information sheet; menu
借入方[jiè rù fāng, ㄐㄧㄝˋ ㄖㄨˋ ㄈㄤ, 借入方] borrower; debit side (of a balance sheet)
借方[jiè fāng, ㄐㄧㄝˋ ㄈㄤ, 借方] borrower; debit side (of a balance sheet)
贷方[dài fāng, ㄉㄞˋ ㄈㄤ, 贷方 / 貸方] credit; credit side (of a balance sheet)
付方[fù fāng, ㄈㄨˋ ㄈㄤ, 付方] debit side (of a balance sheet)
[lán, ㄌㄢˊ, 栏 / 欄] fence; railing; hurdle; column (of balance sheet); box (on spreadsheet)
床笠[chuáng lì, ㄔㄨㄤˊ ㄌㄧˋ, 床笠] fitted bed sheet
一鼻孔出气[yī bí kǒng chū qì, ㄧ ㄅㄧˊ ㄎㄨㄥˇ ㄔㄨ ㄑㄧˋ, 一鼻孔出气 / 一鼻孔出氣] lit. to breathe through the same nostril (成语 saw); fig. two people say exactly the same thing (usually derog.); to sing from the same hymn sheet
薄板[báo bǎn, ㄅㄠˊ ㄅㄢˇ, 薄板] metal sheet; lamina
多层复[duō céng fù, ㄉㄨㄛ ㄘㄥˊ ㄈㄨˋ, 多层复 / 多層複] multiple cover; many-sheeted cover (math.)
右方[yòu fāng, ㄧㄡˋ ㄈㄤ, 右方] right-hand side; credit side of a balance sheet; also 貸方|贷方
一张[yī zhāng, ㄧ ㄓㄤ, 一张 / 一張] sheet
床单[chuáng dān, ㄔㄨㄤˊ ㄉㄢ, 床单 / 床單] sheet
片儿[piān r, ㄆㄧㄢ ㄖ˙, 片儿 / 片兒] sheet; thin film
[piān, ㄆㄧㄢ, 篇] sheet; piece of writing; classifier for written items: chapter, article
试算表[shì suàn biǎo, ㄕˋ ㄙㄨㄢˋ ㄅㄧㄠˇ, 试算表 / 試算表] spreadsheet
工作表[gōng zuò biǎo, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧㄠˇ, 工作表] worksheet

sheet ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーマチュアシート[, a-machuashi-to] (n) armature sheet
カットシート[, kattoshi-to] (n) {comp} cut sheet (paper)
カットフィルム[, kattofirumu] (n) (See シートフィルム) cut film (i.e. sheet film)
カラートタン[, kara-totan] (n) (abbr) colored steel sheet; coloured steel sheet
カンニングペーパー[, kanningupe-pa-] (n) (1) crib sheet (wasei
シートパイル[, shi-topairu] (n) sheet piling (method of interlocking sheets of metal); sheet pile
シートフィーダ[, shi-tofi-da] (n) {comp} sheet feeder
ビニールシート床材[ビニールシートゆかざい, bini-rushi-to yukazai] (n) vinyl sheet flooring
フェースシート[, fe-sushi-to] (n) face sheet (top copy); questionnaire that asks for a demographic profile
亜鉛鉄板[あえんてっぱん, aenteppan] (n) galvanized sheet iron; galvanised sheet iron
分散補償量計算シート[ぶんさんほしょうりょうけいさんシート, bunsanhoshouryoukeisan shi-to] (n) dispersion compensation calculation sheet
単独決算[たんどくけっさん, tandokukessan] (n) unconsolidated balance sheet; single-company balance sheet
印褥[いんじょく, injoku] (n) pad placed below the sheet on which a seal is to be pressed - used to make the seal's imprint clearer
厚板[あついた, atsuita] (n) plank; thick board; plate glass; heavy metal sheet (esp. welding); heavy brocaded obi
原紙[げんし, genshi] (n) (1) stencil; template; (2) silkworm egg sheet
天板[てんぱん;てんばん;てんいた, tenpan ; tenban ; ten'ita] (n) (1) countertop; tabletop; (2) (てんぱん only) baking tray; baking sheet
延べ金;延金[のべがね, nobegane] (n) sheet metal; dagger; sword
日計表[にっけいひょう, nikkeihyou] (n) daily trial balance sheet
[いた, ita] (n) (1) board; plank; (2) sheet (of metal); plate (of glass); pane; slab; (3) (See 俎板) cutting board; chopping board; (4) (abbr) (usu. as 板さん) (See 板前・1,板場・いたば・2) chef (esp. of high-end Japanese cuisine); cook; (5) stage (i.e. at a theatre); (P)
海鼠板;なまこ板[なまこいた;なまこばん, namakoita ; namakoban] (n) corrugated iron sheet
経木[きょうぎ, kyougi] (n) paper-thin sheet of wood
試算表[しさんひょう, shisanhyou] (n) trial balance sheet
貸借対照表[たいしゃくたいしょうひょう, taishakutaishouhyou] (n) balance sheet
連結決算[れんけつけっさん, renketsukessan] (n) consolidated balance sheet
エクセルシート[, ekuserushi-to] (n) Excel spreadsheet
カスケーディングスタイルシート[, kasuke-deingusutairushi-to] (n) {comp} cascade style sheets; CSS
カットシートフィーダ[, kattoshi-tofi-da] (n) {comp} cut-sheet feeder
カルク[, karuku] (n) {comp} (See 表計算ソフト) spreadsheet (wasei
グラウンドシーツ[, guraundoshi-tsu] (n) groundsheet
シート[, shi-to] (n) (1) seat; (2) sheet; (P)
シートフィードスキャナ[, shi-tofi-dosukyana] (n) {comp} sheet-fed scanner
スプレッドシート[, supureddoshi-to] (n) {comp} spreadsheet
スプレッドシートプログラム[, supureddoshi-topuroguramu] (n) {comp} spreadsheet program
ソノシート[, sonoshi-to] (n) Sonosheet; sound sheet; flexible (phonograph) record
バランスシート[, baransushi-to] (n) balance sheet; (P)
フライシート[, furaishi-to] (n) flysheet
もっこり[, mokkori] (vs,adv-to,adv) (1) (on-mim) bulge in a pocket or clothing; (2) "tent" an erection makes against pants or bedsheets
ワークシート[, wa-kushi-to] (n) {comp} worksheet
一丁[いっちょう, icchou] (n) (1) one sheet; one page; one leaf; (2) one block of tofu; one serving (in a restaurant); (3) (also written as 一挺, 一梃) one long and narrow thing (e.g. guns, scissors, spades, hoes, inksticks, palanquins, candles, jinrikishas, shamisen, oars, etc.); (4) one cho (unit of distance, 109.09 m); (5) one game; one task; (n-adv) (6) well then; come then; (P)
一連(P);一嗹[いちれん, ichiren] (n,adj-no) (1) (一連 only) series; chain; sequence; (n) (2) two reams (i.e. 1000 sheets of paper); (3) (一連 only) verse; stanza; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
カットシート[かっとしーと, kattoshi-to] cut sheet (paper)
シートフィーダ[しーとふぃーだ, shi-tofi-da] sheet feeder
単紙[たんし, tanshi] cut sheet (paper)
表計算[ひょうけいさん, hyoukeisan] spread sheet
表計算アプリケーション[ひょうけいさんアプリケーション, hyoukeisan apurike-shon] spread sheet application
スプレッドシート[すぷれっどしーと, supureddoshi-to] spreadsheet
スプレッドシートプログラム[すぷれっどしーとぷろぐらむ, supureddoshi-topuroguramu] spreadsheet program
表計算ソフト[ひょうけいさんソフト, hyoukeisan sofuto] spreadsheet (program)
表計算プログラム[ひょうけいさんプログラム, hyoukeisan puroguramu] spreadsheet program

sheet ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบ[n.] (bai) EN: sheet of paper FR: feuille de papier [f] ; feuille [f]
ใบลงเวลาทำงาน[n. exp.] (bai long wē) EN: job sheet FR:
ใบปะหน้า[n. exp.] (bai pa nā) EN: cover sheet ; cover note ; covering letter FR: note [f]
ใบตรวจสอบ[n. exp.] (bai trūatsø) EN: check sheet FR:
บัญชีงบดุล[n. exp.] (banchī ngop) EN: balance sheet ; balance sheet account FR: bilan [m]
ชีทสรุปเนื้อหา[n. exp.] (chīt sarup ) EN: summary sheet FR:
จรรมขัณฑ์[n.] (jammakhan) EN: leather sheet FR:
การกร่อนแบบพื้นผิว[n. exp.] (kān krǿn ba) EN: slope wash ; sheet flood erosion ; unconcentrated wash ; rain wash ; surface wash FR:
กระแบะ[n.] (krabae) EN: sheet ; piece ; section FR:
กระแบ่[n.] (krabaē) EN: sheet ; piece FR:
กระเบื้องทะเล[n. exp.] (krabeūang t) EN: deep fried seafood sheet FR:
กระดาษหนังสือพิมพ์[n. exp.] (kradāt nang) EN: nenewsprint ; newspaper sheet FR: papier journal [m]
กระจก[n.] (krajok) EN: glass ; sheet glass ; glass panel FR: verre [m] ; vitre [f] ; carreau [m]
เหล็กแผ่น[n. exp.] (lek phaen) EN: iron plate ; steel plate ; sheet iron FR:
เหล็กแผ่นเคลือบ[n. exp.] (lek phaen k) EN: coated sheet steel FR:
มะม่วงแผ่น[n. exp.] (mamūang pha) EN: mango sheet FR:
เมทัลชีท[n. exp.] (mēthan-chīt) EN: metal sheet FR:
หน้ากระดาษ[n. exp.] (nā kradāt) EN: page ; sheet FR: feuille de papier [f]
น้ำหลากแผ่ซ่าน [n. exp.] (nām lāk pha) EN: sheet flood FR:
งบบัญชี[n. exp.] (ngop banchī) EN: balance sheet FR:
งบดุล[n.] (ngopdun) EN: balance sheet ; statement ; record FR: bilan [m] ; balance [f]
งบต้นทุน[n. exp.] (ngop tonthu) EN: cost sheet FR:
แผ่น[n.] (phaen) EN: sheet ; plate ; slice FR: feuille [f] ; plaque [f] ; plaquette [f] ; planche [f] ; tranche [f]
แพน[n.] (phaēn) EN: tail ; sheet ; plane ; fanshaped object FR: empennage [m]
แผ่นกระดาษ[n. exp.] (phaen kradā) EN: sheet of paper FR: feuille de papier [f]
แผ่นโปร่งแสง[n. exp.] (phaen prōng) EN: transparent sheet FR:
แผ่นโปร่งใส[n. exp.] (phaen prōng) EN: transparent sheet FR:
แผ่นตะกั่ว[n. exp.] (phaen takūa) EN: lead sheet ; lead foil FR:
ผ้าปูนอน[n. exp.] (phā pū nøn) EN: sheet FR:
ผ้าปูที่นอน[n. exp.] (phā pū thīn) EN: sheet ; bed sheet ; bed linen FR: drap [m] ; drap de lit [m]
ผืน[n.] (pheūn) EN: sheet ; piece ; plot ; tract ; strip FR: pièce [f] ; parcelle [f]
พืด[n.] (pheūt) EN: sheet of iron ; strip of iron FR:
ทำงบดุล[v. exp.] (tham ngopdu) EN: draw up a balance sheet FR:
ทำแผ่น[v. exp.] (tham phaen) EN: make into a sheet FR:
เข่น[v.] (khen) EN: beat ; strike ; forge ; beat into thin sheets FR:
แผ่น[n.] (phaen) EN: [classif. : flat objects (sheets of paper, boards; photocopies; records ...)] FR: [classif. : objets plats (feuilles de papier ou de carton, photocopies, disques ...)]
ผ้าอ้อม[n.] (phā-øm) EN: diaper ; sheets for baby ; nappy FR: couche [f] ; lange [m] ; couche culotte [f] ; pointe [f] (vx)
ผืน[n.] (pheūn) EN: [classif.: cloth items (towels, bed sheets, blankets, carpets, rugs, sarongs ...)] FR: [classif. : pièces textiles (serviettes, draps, couvertures, carpettes, tapis ...)]
สเปรดชีต[n.] (saprētchīt) EN: spreadsheet FR: tableur [m]
ทรงไฮเพอร์โบลาแบบชิ้นเดียว[n. exp.] (song haipho) EN: one-sheet hyperboloid FR:

sheet ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausgabeliste {f}analysis sheet
Genehmigungsbogen {m}approval sheet
Asbestplatte {f}asbestos sheet
Bilanzsumme {f}balance sheet total
Karosserieblech {n}body sheet
Briefbogen {m}(a sheet of) letter paper; writing paper; note paper
Riffelblech {n}checkered sheet
Codierblatt {n}coding sheet
Dachdichtungsbahn {f}moisture-proof roof sheet
Diätplan {m}diet sheet
Maßblatt {n}dimension sheet
Randblech {n}edge sheet
Dessinblech {n}fancy sheet metal
Ablaufplan {m}flow sheet
Glasurplatte {f} (für Kuchen)frosting sheet
Bestandsliste {f}inventory listing; stock sheet
Mantelblech {n}jacket sheet
Kontoblatt {n}ledger sheet
Großschot {f} [naut.]main sheet
Markierbeleg {m}marked sheet
Abströmlochblech {n}perforated sheet metal plate for air discharge
Mitarbeiterbeurteilungsbogen {m}performance sheet
Aufstellung {f} einer Bilanzpreparation of a balance sheet
Auswertformular {n}scoring sheet
Flammenmeer {m}sea of flames; sheet of flames
Blechverkleidung {f}sheet metal cladding; sheet covering; sheet metal housing
Bitumenschweißbahn {f}asphalt sheeting
Bitumenbahn {f}bituminous sheeting
Datenblatt {n}data sheet; fact-sheet
Schwimmkopf {m} [techn.]floating tubesheet
Lochblechdiffusor {m} [techn.]perforated sheet-metal air flow diffuso
Materialsichheitsdatenblätter {pl}material safety data sheets
Blattaufbau {m}sheet construction
Blattgröße {f}sheet size
Blattvorschub {m}sheet feed
Blattzählung {f}sheet counting
Blechanschluss {m}sheet metal flashing
Blechhaube {f}sheet metal cover
Blechumformung {f}sheet forming
Bogenschneider {m}sheet cutter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sheet
Back to top