ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

samovar

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *samovar*, -samovar-

samovar ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
samovar (n.) กาน้ำชาโลหะ (ใช้ในรัสเซีย)
English-Thai: Nontri Dictionary
samovar(n) กาโลหะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Go have the vodka flight at the russian samovar!อาจจะได้ดวลวอดก้ากันที่ร้านเหล้ารัสเซี่ยน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า samovar
Back to top