ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sorrow

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sorrow*, -sorrow-

sorrow ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sorrow (n.) ความเศร้าใจ See also: ความเสียใจ Syn. sensitivity, grief, pity Ops. insensitivity
sorrow (vi.) เศร้าใจ See also: เสียใจ
sorrow over (phrv.) คร่ำครวญเกี่ยวกับ Syn. grief over, lament over
sorrower (n.) คนที่เศร้าโศก
sorrowful (adj.) โศกเศร้า See also: เสียใจมาก Syn. lamentable, mournful, sad Ops. happy, comedic
sorrowfully (adv.) อย่างคร่ำครวญ Syn. mournfully
sorrowing (adj.) ซึ่งเศร้าเสียใจ Syn. grieving, yearning
English-Thai: HOPE Dictionary
sorrow(ซอ'โร) n. ความเสียใจ,ความเศร้าใจ,ความระทมทุกข์,ความเศร้าโศก, See also: sorrower n., Syn. woe,sadness
sorrowful(ซอ'ระฟูล) adj. เสียใจ,เศร้าใจ,ระทมทุกข์,เศร้าโศก,ระทมทุกข์., See also: ness n., Syn. sad
English-Thai: Nontri Dictionary
sorrow(n) ความเศร้าโศก,ความเสียใจ,ความทุกข์ใจ
sorrowful(adj) เสียใจ,เศร้าโศก,เศร้าใจ,ทุกข์ใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความทุกข์ (n.) sorrow See also: suffering, sadness, misery, distress, grief Syn. ความทุกข์ใจ, ความทุกข์ทรมาน Ops. ความสุข
ความทุกข์ใจ (n.) sorrow See also: suffering, sadness, misery, distress, grief Syn. ความทุกข์ทรมาน Ops. ความสุข
ความเศร้าหมอง (n.) sorrow See also: grief Syn. ความมืด, ความเขลา
ตม (n.) sorrow See also: grief Syn. ความมืด, ความเศร้าหมอง, ความเขลา
น่าสลดใจ (adj.) sorrowful See also: heartbreaking, sad Syn. น่าเศร้าใจ
น่าเศร้าใจ (adj.) sorrowful See also: heartbreaking, sad
ดับทุกข์ (v.) extinguish one´s sorrows See also: end the suffering
ทุกข์สุข (n.) happiness and sorrow See also: ups and downs, presence, actuality, animation Syn. ความเป็นอยู่, สุขทุกข์
ระทดระทวย (v.) be in sorrow See also: sadden, be sorrow-stricken, be sad, be oppressed, mourn
สลดใจ (v.) be sorrowful See also: be sad, regret, sadden, be melancholy, grieve Ops. ชุ่มชื่นใจ
อุปกิเลส (n.) sixteen causes of sorrow
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And Hindley, whose sorrow was of the kind that could not weep or pray without her life, lost all interest in his own.และฮินด์ลีย์ ผู้ซึ่งเต็มไป ด้วยความเศร้า ชนิดที่ไม่อาจร่ำไห้หรือสวดมนต์ได้ เมื่อปราศจากหล่อน ก็หมดสิ้นความสนใจในชีวิตตนเอง
And God shall wipe away all the tears from their eyes... and there shall be no more death... neither shall there be sorrow or crying... neither shall there be any more pain... for the former world has passed away.พระเจ้าจะเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาเขา ความตายจะไม่มีต่อไป การคร่ำครวญและร้องไห้
Let me implore you, however amidst your sorrow to remember little Lexie Chandler the incarnation of pure innocence and wondrous joy bounding barefoot along the rocky shores of Dark Harbor.ขอวิงวอนทุกคน ระหว่างความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นนี้ ขอให้นึกถึง เล็กซ์ซี่ แชนด์เลอร์
But nothing could have prepared him or anyone... for the shock and sorrow of what was to come.แต่เขาและคนอื่นๆ ไม่ได้เตรียมตัวรับมือ... ...อาการช็อคและโศกสลด ที่กำลังจะมาเยือน
Go now and rest for you are weary with sorrow and much toil.พวกเจ้าเหน็ดเหนื่อยกับความเศร้าโศก และตรากตรำมามากแล้ว
"It's a great sorrow to have lost him," she said. "I'm very sad."ฉันเสียใจมากที่เขาต้องตาย" เธอพูดอย่างนั้น
Of course it is. There are unique moments when two people share the deep sorrow of existence.มีบางครั้งที่คน 2 คน ร่วมทุกข์กันทั้งที่อยู่ห่างกัน
I really feel great sorrow at the sudden news of your death, and I can hardly believe that I have to stand here and speak these words to a photographพูดสิ่งเหล่านี้ หนูเศร้าใจจริงๆ กับข่าวการจากไปอย่างกะทันหันของท่าน และแถบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันต้องมายืนอยู่ ณ ที่นี้
The sorrow in this world won't vanish when he's here wielding his chainsawแล้วอยู่ๆก็มีปีศาจโพล่มาจริงๆ
* i will rise from my sorrow * i wilmyrise froorrow * * i will rise from my sorrow how do you feel?i will rise from my sorrow i will rise from my sorrow i will rise from my sorrow
# I mean, # if I don't believe in # the sorrow of god, # can you smile for me?ฉันหมายความว่า ถ้าฉันไม่เชื่อเรื่อง ความเสียใจของพระเจ้า
And god will wipe the tears from their eyes, and there will be no more death nor sorrow nor crying.และพระเจ้าจะปาดน้ำตาให้เรา และมันจะไม่มีความตายอีก ไม่มีความเศร้า ไม่ต้องร้องไห้

sorrow ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
否极泰来[pǐ jí tài lái, ㄆㄧˇ ㄐㄧˊ ㄊㄞˋ ㄌㄞˊ, 否极泰来 / 否極泰來] extreme sorrow turns to joy (成语 saw)
哀莫大于心死[āi mò dà yú xīn sǐ, ㄞ ㄇㄛˋ ㄉㄚˋ ㄩˊ ㄒㄧㄣ ㄙˇ, 哀莫大于心死 / 哀莫大於心死] nothing sadder than a withered heart; (saying attributed to Confucius by Zhuangzi 莊子|庄子); other possible translations: no greater sorrow than a heart that never rejoices; The worst sorrow is not as bad as an uncaring heart.; Nothing is more wretched than
爱莫大于心死[ài mò dà yú xīn sǐ, ㄞˋ ㄇㄛˋ ㄉㄚˋ ㄩˊ ㄒㄧㄣ ㄙˇ, 爱莫大于心死 / 愛莫大於心死] nothing more sad than a withered heart; no greater sorrow than a heart that never rejoices; (popular culture misquotation of 哀莫大於心死|哀莫大于心死, saying attributed to Confucius by Zhuangzi 莊子|庄子)
消魂[xiāo hún, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄣˊ, 消魂] overwhelmed (with joy, sorrow etc); to feel transported
黯然销魂[àn rán xiāo hún, ㄢˋ ㄖㄢˊ ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄣˊ, 黯然销魂 / 黯然銷魂] overwhelming sadness (成语 saw); sorrow at parting
离骚[Lí sāo, ㄌㄧˊ ㄙㄠ, 离骚 / 離騷] Sorrow at Parting, poem by Qu Yuan 屈原 in Songs of Chu 楚辭|楚辞
屈原[Qū Yuán, ㄑㄩ ㄩㄢˊ, 屈原] Qu yuan (340-278 BC), famous Warring States statesman and poet, author of Sorrow at Parting 離騷|离骚 Lisao in Songs of Chu 楚辭|楚辞
[tòng, ㄊㄨㄥˋ, 痛] ache; pain; sorrow
[cǎn, ㄘㄢˇ, 憯] already; sorrowful
凄恻[qī cè, ㄑㄧ ㄘㄜˋ, 凄恻 / 凄惻] heartbroken; sorrowful
心碎[xīn suì, ㄒㄧㄣ ㄙㄨㄟˋ, 心碎] heart-broken; extreme depth of sorrow
忧伤[yōu shāng, ㄧㄡ ㄕㄤ, 忧伤 / 憂傷] distressed; sorrowing; sad; worried; grieved; laden with grief
借酒浇愁[jiè jiǔ jiāo chóu, ㄐㄧㄝˋ ㄐㄧㄡˇ ㄐㄧㄠ ㄔㄡˊ, 借酒浇愁 / 借酒澆愁] to drown one's sorrows (in alcohol)
销魂[xiāo hún, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄣˊ, 销魂 / 銷魂] ecstasy; rapture; to feel overwhelming joy or sorrow
一失足成千古恨[yī shī zú chéng qiān gǔ hèn, ㄧ ㄕ ㄗㄨˊ ㄔㄥˊ ㄑㄧㄢ ㄍㄨˇ ㄏㄣˋ, 一失足成千古恨] lit. one wrong step causes thousand hatred (成语 saw); A single slip may cause lasting sorrow.
哀痛[āi tòng, ㄞ ㄊㄨㄥˋ, 哀痛] grief; deep sorrow
沉痛[chén tòng, ㄔㄣˊ ㄊㄨㄥˋ, 沉痛] grief; remorse; deep in sorrow; bitter (anguish); profound (condolences)
悲哀[bēi āi, ㄅㄟ ㄞ, 悲哀] grieved; sorrowful
悲痛[bēi tòng, ㄅㄟ ㄊㄨㄥˋ, 悲痛] grieved; sorrowful
[lí, ㄌㄧˊ, 罹] happen to; sorrow; suffer from
悲欢离合[bēi huān lí hé, ㄅㄟ ㄏㄨㄢ ㄌㄧˊ ㄏㄜˊ, 悲欢离合 / 悲歡離合] joys and sorrows; partings and reunions; the vicissitudes of life
多愁多病[duō chóu duō bìng, ㄉㄨㄛ ㄔㄡˊ ㄉㄨㄛ ㄅㄧㄥˋ, 多愁多病] much sorrows and illness (成语 saw); melancholy and weakly
哀愁[āi chóu, ㄞ ㄔㄡˊ, 哀愁] sad; sorrowful
[bēi, ㄅㄟ, 悲] sad; sadness; sorrow; grief
悲伤[bēi shāng, ㄅㄟ ㄕㄤ, 悲伤 / 悲傷] sad; sorrowful
同甘共苦[tóng gān gòng kǔ, ㄊㄨㄥˊ ㄍㄢ ㄍㄨㄥˋ ㄎㄨˇ, 同甘共苦] shared delights and common hardships (成语 saw); to share life's joys and sorrows; for better or for worse
[āi, ㄞ, 哀] sorrow; grief; pity; to grieve for; to pity; to lament
悲怆[bēi chuàng, ㄅㄟ ㄔㄨㄤˋ, 悲怆 / 悲愴] sorrow; tragic
[cè, ㄘㄜˋ, 恻 / 惻] sorrowful

sorrow ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
名残(P);名残り(io)[なごり, nagori] (n) (1) remains; traces; vestiges; relics; (2) (the sorrow of) parting; (3) end; (P)
哀惜[あいせき, aiseki] (n,vs) grief; sorrow
悲しみを紛らす[かなしみをまぎらす, kanashimiwomagirasu] (exp,v5s) to divert one's mind from sorrow
悲喜こもごも;悲喜交交;悲喜交々[ひきこもごも, hikikomogomo] (n,adj-no) bittersweet; having mingled feelings of joy and sorrow; joy and sorrow alternating in one's heart
断腸の思い[だんちょうのおもい, danchounoomoi] (n) heartbroken thoughts; heartrending grief; overwhelming sorrow
泣き暮す;泣き暮らす;泣暮す[なきくらす, nakikurasu] (v5s,vt) to spend one's days in tears and sorrow
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow
淡い悲しみ[あわいかなしみ, awaikanashimi] (n) fleeting sorrow
紛らす[まぎらす, magirasu] (v5s,vt) (1) to divert; to distract; (2) to conceal (one's sorrow with a smile, etc.); (P)
酸鼻[さんび, sanbi] (adj-na,n) appalling; awful; extreme pain; deep sorrow
さめざめ[, samezame] (adv) (on-mim) sorrowfully; anguishedly
一喜一憂[いっきいちゆう, ikkiichiyuu] (exp) now rejoicing, now worrying; swinging from joy to sorrow; glad and sad by turns; alternating hope and fear; unable to put one's mind at ease; (P)
不幸[ふこう, fukou] (adj-na,n) unhappiness; sorrow; misfortune; disaster; accident; death; (P)
不祝儀[ぶしゅうぎ;ふしゅうぎ, bushuugi ; fushuugi] (n) unhappiness; sorrow; misfortune; disaster; accident; death
六気[ろっき;りっき;りくき, rokki ; rikki ; rikuki] (n) (1) yin, yang, wind, rain, darkness, light; (2) cold, heat, dryness, dampness, wind, fire; (3) six emotions (joy, anger, sorrow, pleasure, love, hate)
哀しさ[かなしさ, kanashisa] (n) sadness; sorrow; grief
哀れ(P);憐れ;憫れ[あわれ, aware] (n) (1) pity; sorrow; grief; misery; compassion; pathos; (adj-na) (2) pitiable; pitiful; pathetic; miserable; (int) (3) alack; alas; (P)
哀れ気[あわれげ, awarege] (adj-na) sad; sorrowful; pensive
哀傷[あいしょう, aishou] (n,vs) sorrow; grief
哀悼[あいとう, aitou] (n,vs,adj-no) condolence; regret; tribute; sorrow; sympathy; lament; (P)
哀悼痛惜[あいとうつうせき, aitoutsuuseki] (n) condolence; mourning; sorrow; lamentation
哀愁[あいしゅう, aishuu] (n) pathos; sorrow; grief; (P)
哀歓[あいかん, aikan] (n) joys and sorrows; happiness and sadness
哀痛[あいつう, aitsuu] (n,vs) sorrowing with the bereaved
心悲しい;うら悲しい[うらがなしい, uraganashii] (adj-i) sad; mournful; melancholy; sorrowful
悲しい(P);哀しい(oK)[かなしい, kanashii] (adj-i) sad; sorrowful; (P)
悲愴[ひそう, hisou] (adj-na,n) pathetic; sad; sorrowful; grievous
愁然[しゅうぜん, shuuzen] (n,adj-t,adv-to) sorrowfully
慨然[がいぜん, gaizen] (adj-t,adv-to) (1) indignant; sorrowful; (2) steadfast; determined
憂いを帯びた顔[うれいをおびたかお, ureiwoobitakao] (exp) sorrowful look
憂色[ゆうしょく, yuushoku] (n) melancholy air; anxious look; traces of sorrow; gloom
暗い(P);昏い;冥い;闇い[くらい, kurai] (adj-i) (1) (uk) dark; gloomy; (2) dark (in colour); dull; (3) depressed; dispirited; (4) sorrowful; bitter (as in a dark past); (5) unclear; unfamiliar; unknown; (P)
沈痛[ちんつう, chintsuu] (adj-na) grave; sad; mournful; sorrowful; pensive
甘苦[かんく, kanku] (n) sweetness and bitterness; joys and sorrows
甘酸[かんさん, kansan] (n) sweetness and bitterness; joys and sorrows
遇不遇[ぐうふぐう, guufuguu] (n) happiness and sorrows

sorrow ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อโศกน้ำ [n. exp.] (asōk nām) EN: Sorrow Flower FR:
ความเศร้า[n.] (khwām sao) EN: sorrow FR: tristesse [f] ; chagrin [m] ; peine [f] ; abattement [m]
ความเศร้าใจ[n.] (khwām saoja) EN: sorrow FR: mélancolie [f]
ความเสียดาย[n.] (khwām sīadā) EN: regret ; remorse ; sorrow FR:
ความเสียใจ[n.] (khwām sīaja) EN: sorrow ; lament ; grieving ; distress ; regretting ; sadness ; woe FR: tristesse [f] ; regret [m] ; déception [f] ; condoléances [fpl]
ความทุกข์[n.] (khwām thuk) EN: sorrow ; suffering ; sadness ; misery ; distress ; grief ; pain ; despair FR: malheur [m] ; détresse [f] ; souffrance [f] ; peine [f]
หมองใจ[v.] (møngjai) EN: be gloomy ; be blue ; be downcast ; be downhearted ; be despondent ; be depressed ; be in sorrow ; be hurt ; be on the outs (with sb) ; feel enmity towards (sb) FR: être chagriné ; être attristé ; être peiné
รันทด[adj.] (ranthot) EN: sad ; depressed ; dismayed ; saddened ; sorrow FR:
ระทดระทวย[adj.] (rathotrathū) EN: dispirited ; in sorrow FR:
โศจนะ[n.] (sōjana) EN: sorrow FR:
โศก[n.] (sōk) EN: sorrow ; grief ; sadness ; suffering ; distress FR: tristesse [f]
โศก-[pref.] (sōk- ; sōkk) EN: sorrow ; grief ; sadness ; suffering ; distress FR: tristesse [f]
ตม-[pref.] (tama-) EN: sorrow FR:
ตโม-[pref.] (tamō-) EN: sorrow FR:
โทมนัส[n.] (thōmmanat) EN: sadness ; sorrow ; grief ; dejection ; melancholy ; depression ; painful mental feeling ; mental displeasure FR:
ทุกข์[n.] (thuk) EN: sorrow ; distress ; trouble ; adversity ; anxiety ; bitterness ; sadness ; misery ; pain ; suffering FR: tristesse [f] ; chagrin [m] ; peine [f] ; amertume [f] ; misère [f] ; douleur [f] ; souffrance [f] ; détresse [f] ; tourment [m] ; désolation [f]
ทุกข์ใจ[adj.] (thuk jai) EN: sorrow ; anguish FR: affligé ; accablé
ทุกข์สุข[n. exp.] (thuksuk) EN: happiness and sorrow ; ups and downs FR:
ตรม[v.] (trom) EN: grieve ; sorrow ; mourn FR:
อุปกิเลส[n.] (upakilēt) EN: sixteen causes of sorrow FR:
วันมหาวิปโยค[n. prop.] (Wan Mahā Wi) EN: Day of Great Sorrow FR:
อาลัย[v.] (ālai) EN: feel sad ; feel sorrowful ; bemoan ; grieve over the loss of ; miss ; long for FR: déplorer ; regretter
อโศก[n.] (asōk ) EN: Asoka ; Jonesia Asoka ; Sorrowless Tree FR:
กำสรด[adj.] (kamsot) EN: sad ; sorrowful ; unhappy ; saddened FR:
ความไม่สบายใจ[n. exp.] (khwām mai s) EN: unhappiness ; sorrowfulness ; unease ; qualm FR:
กินเหล้าแก้กลุ้ม[v. exp.] (kin lao kaē) EN: drown one's sorrows FR: noyer son chagrin ; noyer son ennui
ละห้อย[adj.] (lahøi) EN: melancholy ; woeful ; woebegone ; wistful ; dejected ; sorrowful ; crestfallen FR: mélancolique ; triste ; malheureux
หม่น[adj.] (mon) EN: blue ; pensive ; dull ; sorrowful ; gloomy FR:
สลดใจ[v.] (salotjai) EN: be sad ; be sorrowful ; grieve FR:
เศร้า[adj.] (sao) EN: sad ; sorrowful ; grievous ; regretful ; depressed ; melancholic FR: triste ; mélancolique
เศร้าหมอง[adj.] (saomøng) EN: saddened ; gloomy ; depressed ; sorrowful FR:
เศร้าสลด[v.] (sao salot) EN: sadden ; grieve ; be sad ; be sorrowful ; distress ; be melancholy ; be depressed ; be unhappy ; be mournful FR:
เศร้าโศก[X] (saosōk) EN: depressed ; sorrowful ; sad ; unhappy ; dispirited ; disconsolate FR: triste ; chagriné ; peiné ; déprimé
โศก[n.] (sōk) EN: Asoka ; Jonesia Asoka ; Sorrowless Tree ; Saraca indica FR: Saraca indica
โศก[adj.] (sōk) EN: sad ; melancholy ; sorrowful ; depressed ; woebegone ; unhappy ; blue ; mournful ; woeful FR: triste ; sinistre
โศกเศร้า[v.] (sōk sao) EN: feel depressed ; grieve ; feel sorrowful ; be sad ; lament ; be unhappy ; be dispirited ; feel blue FR:
โศกเศร้า[adj.] (sōk sao) EN: sad ; sorrowful ; woeful ; grieving ; sorrowing FR: pénible ; attristant
ตรมใจ[adj.] (trom jai) EN: anguish ; grief ; grieving ; brokenhearted ; sorrowful ; sorrowing ; disconsolate FR:
ตรอมตรม[adj.] (trømtrom) EN: anguish ; grief ; grieving ; brokenhearted ; sorrowful ; sorrowing ; disconsolate FR:
วิปโยค[adj.] (wippayōk) EN: tragic ; sorrowful ; grievous ; miserable ; pitiful FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sorrow
Back to top