ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spider

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spider*, -spider-

spider ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spider (n.) แมงมุม Syn. arachnid, spinner
spiderweb (n.) ใยแมงมุม Syn. cobweb, gossamer
spidery (adj.) คล้ายใยแมงมุม
spidery (adj.) เต็มไปด้วยแมงมุม
spidery (adj.) คล้ายแมงมุม
English-Thai: HOPE Dictionary
spider(สไพ'เดอะ) n. แมงมุม
spider webn. ใยแมงมุม
spidery(สไพ'เดอรี) adj. คล้ายแมงมุม,คล้ายใยแมงมุม,เต็มไปด้วยใยแมงมุม
English-Thai: Nontri Dictionary
spider(n) แมงมุม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
spiderกากบาท [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
spider mapแผนที่ความคิดรูปแบบใยแมงมุม[แผนผังใยแมงมุม], ผังที่ใช้สรุปความคิดรวบยอด โดยกำหนดหัวข้อหลักไว้ตรงกลาง แล้วใช้เส้นเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับหัวข้อรองและหัวข้อย่อย ตามลำดับ มีลักษณะคล้ายใยแมงมุม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แมงมุม (n.) spider See also: Tharaphosidae
แมงมุม (n.) spider
ปูชะนี (n.) spider crab
ปูแมงมุม (n.) spider crab Syn. ปูชะนี
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm frightened of spidersฉันกลัวแมงมุม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You lure men to their deaths like a spider with flies.คุณล่อผู้ชายไปสู่ความตาย เหมือนแมงมุมกับแมลงวัน
Actually, I don't drive a Spider anymore.จริงๆแล้ว ฉันไม่ได้ขับสไปเดอร์แล้ว
Of snake and spider stewสตูว์เนื้องูและแมงมุม
With spider legs and pretty bowsด้วยขาแมงมุมและโบว์แสนสวย
Yeah, the spider just caught a couple flies.ใช่แมงมุมเพียงจับคู่แมลงวัน
The helicopter comes like a spider in the sky.เฮลิคอปเตอร์ออกมา ราวกับแมงมุมในท้องฟ้า
You were the spider in my window!คุณคือแมงมุมบนหน้าต่าง!
Me and Miss Spider and the centipede and the old green grasshopper.นั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น! ผมและคุณแมงมุมและคุณตะขาบ แล้วคุณตั๊กแตน
This little puppy's called Spider Legs.นี้ลูกสุนัขเล็ก ๆ น้อย ๆ ของ เรียกว่าขาแมงมุม
Listen, uh, Terry, why don't we, uh, just forget Spider Legs for now, and you get your backside back up here?ฟังเอ่อเทอร์รี่ ทำไมเราไม่เอ่อ เพียงแค่ลืมขาแมงมุมสำหรับตอนนี้ และคุณได้รับด้านหลังของคุณกลับมาที่นี่?
What´s that supposed to mean, there´s a spider on your head?แปลว่าอะไร "มีแมงมุมบนหัว"
It means: There´s a spider on your motherfuckin´ head, man.แปลว่ามีแมงมุมบนหัวแกโว๊ย

spider ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蜘蛛网[zhī zhū wǎng, ㄓ ㄓㄨ ㄨㄤˇ, 蜘蛛网 / 蜘蛛網] cobweb; spider web
标本虫[biāo běn chóng, ㄅㄧㄠ ㄅㄣˇ ㄔㄨㄥˊ, 标本虫 / 標本蟲] spider beetle
蜘蛛[zhī zhū, ㄓ ㄓㄨ, 蜘蛛] spider
蜘蛛侠[Zhī zhū xiá, ㄓ ㄓㄨ ㄒㄧㄚˊ, 蜘蛛侠 / 蜘蛛俠] Spiderman
蜘蛛雄[zhī zhū xióng, ㄓ ㄓㄨ ㄒㄩㄥˊ, 蜘蛛雄] Spiderman
喜子[xǐ zi, ㄒㄧˇ ㄗ˙, 喜子] Tetragnatha (long-jawed spider); same as 蟢子
蟢子[xǐ zi, ㄒㄧˇ ㄗ˙, 蟢子] Tetragnatha (long-jawed spider)

spider ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クモガニ[, kumogani] (n) spider crab
クレオメ[, kureome] (n) cleome (esp. the spider flower, Cleome hassleriana) (lat
シドニージョウゴグモ[, shidoni-jougogumo] (n) Sydney funnel-web spider (Atrax robustus)
スパイダ[, supaida] (n) {comp} spider
スパイダー[, supaida-] (n) spider
スパイダーウェブ[, supaida-uebu] (n) spider web
居候蜘蛛[いそうろうぐも;イソウロウグモ, isourougumo ; isourougumo] (n) (uk) dewdrop spider (any spider of genus Argyrodes)
幽霊蜘蛛[ゆうれいぐも;ユウレイグモ, yuureigumo ; yuureigumo] (n) (1) (uk) pholcid spider (any spider of family Pholcidae, esp. species Pholcus crypticolens); (2) (col) (See 座頭虫) harvestman; daddy longlegs
彼岸花[ひがんばな;ヒガンバナ, higanbana ; higanbana] (n) red spider lily (Lycoris radiata); cluster amaryllis
後家蜘蛛[ごけぐも, gokegumo] (n) (uk) widow spider (of genus Latrodectus)
折鶴蘭[おりづるらん, oridururan] (n) St Bernard's lily (Chlorophytum comosum); ribbon plant; spider plant
日避虫[ひよけむし;ヒヨケムシ, hiyokemushi ; hiyokemushi] (n) (uk) sun spider (any arachnid of order Solifugae); wind scorpion; camel spider; solpugid
曼珠沙華[まんじゅしゃげ, manjushage] (n) red spider lily; cluster belladonna; cluster amaryllis; manjusaka
棚蜘蛛;店蜘蛛[たなぐも;タナグモ, tanagumo ; tanagumo] (n) (uk) araneomorph funnel-web spider (any spider of family Agelenidae)
樺黄小町蜘蛛[かばきこまちぐも;カバキコマチグモ, kabakikomachigumo ; kabakikomachigumo] (n) (uk) Japanese foliage spider (Chiracanthium japonicum)
毒蜘蛛[どくぐも, dokugumo] (n) (1) poisonous spider; venomous spider; (2) (obs) (See 子守蜘蛛) wolf spider
水字貝[すいじがい;スイジガイ, suijigai ; suijigai] (n) (uk) spider conch (Lambis chiragra)
糸引鰯[いとひきいわし;イトヒキイワシ, itohikiiwashi ; itohikiiwashi] (n) (uk) attenuated spider fish (Bathypterois atricolor)
蝿取り;蠅取り;蝿取;蠅取[はえとり;はいとり, haetori ; haitori] (n) (1) catching flies; fly-catcher; flytrap; flypaper; (2) (abbr) (See 蠅取蜘蛛) jumping spider
西洋風蝶草[せいようふうちょうそう, seiyoufuuchousou] (n) (See クレオメ) spider flower (Cleome hassleriana)
黒後家蜘蛛[くろごけぐも, kurogokegumo] (n) (uk) black widow spider
ウミグモ類;海蜘蛛類[ウミグモるい(ウミグモ類);うみぐもるい(海蜘蛛類), umigumo rui ( umigumo rui ); umigumorui ( umi kumo rui )] (n) sea spiders (Pycnogonida spp.)
ゴマフキンチャクフグ[, gomafukinchakufugu] (n) spider-eye puffer (Canthigaster amboinensis); ambon toby
出糸突起[しゅっしとっき, shusshitokki] (n) spinneret (of a spider)
木村蜘蛛[きむらぐも;キムラグモ, kimuragumo ; kimuragumo] (n) (uk) Heptathela kimurai (species of burrowing spider)
笹蜘蛛[ささぐも;ササグモ, sasagumo ; sasagumo] (n) (uk) Oxyopes sertatus (species of lynx spider)
糸疣;糸いぼ[いといぼ, itoibo] (n) spinneret (of a spider)
紡績突起[ぼうせきとっき, bousekitokki] (n) (obsc) (See 出糸突起) spinneret (of a spider)
紫露草[むらさきつゆくさ;ムラサキツユクサ, murasakitsuyukusa ; murasakitsuyukusa] (n) (uk) Ohio spiderwort (Tradescantia ohiensis)
花蜘蛛[はなぐも;ハナグモ, hanagumo ; hanagumo] (n) (uk) Misumenops tricuspidatus (species of crab spider)
草蜘蛛[くさぐも;クサグモ, kusagumo ; kusagumo] (n) (uk) Agelena limbata (species of araneomorph funnel-web spider)
蜘蛛の巣;クモの巣[くものす(蜘蛛の巣);クモのす(クモの巣), kumonosu ( kumonosu ); kumo nosu ( kumo no su )] (n,adj-no) spiderweb
鋏角亜門[きょうかくあもん, kyoukakuamon] (n) Chelicerata (suborder comprising arachnids, sea spiders, and horseshoe crabs)
黄金蜘蛛[こがねぐも, koganegumo] (n) (uk) Argiope amoena (an Oriental species of orb-weaving spider)

spider ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อีบึ้ง[n.] (ībeung) EN: large spider FR: grosse araignée [f]
ก่ำบึ้ง[n.] (kambeung) EN: large spider FR: grosse araignée [f]
ลิงแมงมุม[n. exp.] (ling maēngm) EN: Spider monkey FR: singe-araignée [m]
ลูตา[n.] (lūtā) EN: spider FR: araignée [f]
ลูติกา[n.] (lūtikā) EN: spider FR: araignée [f]
แมงมุม[n.] (maēngmum) EN: spider FR: araignée [f] ; épeire [f]
แมงมุมเขี้ยวใหญ่[n. exp.] (maēngmum kh) EN: big-jawed spider FR:
แมงมุมหลังหนาม[n. exp.] (maēngmum la) EN: spiny spider FR:
แมงมุมหลังหนามขาวโง้ง[n. exp.] (maēngmum la) EN: Long-horned Spiny Spider FR:
แมงมุมหลังหนามเหลืองจุดดำ[n. exp.] (maēngmum la) EN: Hasselt's Spiny Spider ; Hasselt's Spiny Orb Weaver FR:
แมงมุมแม่ม่ายดำ[n. exp.] (maēngmum ma) EN: Black Widow Spider FR: veuve noire [f]
แมงมุมแม่ม่ายน้ำตาล[n. exp.] (maēngmum ma) EN: Brown Widow Spider FR: veuve brune [f]
แมงมุมหมาป่า[n. exp.] (maēngmum mā) EN: wolf spider FR:
แมงมุมหมาป่าขาลาย[n. exp.] (maēngmum mā) EN: Pond Wolf Spider FR:
แมงมุมม้วนใบมะละกา[n. exp.] (maēngmum mū) EN: Malaka Acusilas Spider FR:
แมงมุมนุ่งซิ่นหลากสี[n. exp.] (maēngmum nu) EN: Multi-coloured Argiope Spider FR:
แมงมุมนุ่งซิ่นป่าโกงกาง[n. exp.] (maēngmum nu) EN: Mangrove Argiope Spider FR:
แมงมุมนุ่งซิ่นใหญ่[n. exp.] (maēngmum nu) EN: Great Argiope Spider FR:
แมงมุมปูขาว[n. exp.] (maēngmum pū) EN: White Crab Spider FR:
แมงมุมสันโดษเมดิเตอร์เรเนียน[n. exp.] (maēngmum sa) EN: Mediterranean recluse spider ; Loxosceles rufescens FR: araignée violon [f] ; Loxosceles rufescens
แมงมุมอุ้มไข่ลอยน้ำ[n. exp.] (maēngmum um) EN: Raft Spider FR:
แมงมุมใยกลม[n. exp.] (maēngmum ya) EN: orb web spider ; orb-weaver FR:
แมงมุมใยกลมก้นแหลม[n. exp.] (maēngmum ya) EN: Laglaise's Garden Spider ; Laglaise's Orb-weaver FR:
แมงมุมใยทอง[n. exp.] (maēngmum ya) EN: orb web spider ; orb-weaver FR:
แมงมุมใยยุ่งสี่จุด[n. exp.] (maēngmum ya) EN: Four-spotted Nursery Web Spider FR:
มักฏกะ[n.] (makkataka) EN: spider FR: araignée [f]
แมลงมุม[n. exp.] (malaēng mum) EN: spider FR: araignée [f]
แมลงมุมหมาป่า[n. exp.] (malaēng mum) EN: wolf spider FR:
ผักเสี้ยน[n.] (phaksīen) EN: wild spider flower ; Cleome FR: Cleome gynandra
พลับพลึงตีนเป็ด [n. exp.] (phlapphleun) EN: beach spider lily ; Hymenocallis littoralis FR:
พู่ระหง[n. exp.] (phūrahong) EN: Coral Hibiscus ; Fringed Hibiscus ; Japanese Lantern ; Spider Gumamela ; Hibiscus schizopetalus FR: Hibiscus schizopetalus
ปูแมงมุม[n. exp.] (pū maēngmum) EN: spider crab FR: crabe araignée [m]
เศรษฐีเรือนใน [n. exp.] (sētthī reūo) EN: Spider plant FR:
นกปลีกล้วย[n. exp.] (nok plī klū) EN: spiderhunter FR: arachnothère [m]
นกปลีกล้วยหูเหลืองเล็ก[n. exp.] (nok plī klū) EN: Yellow-eared Spiderhunter FR: Arachnothère à joues jaunes [m]
นกปลีกล้วยหูเหลืองใหญ่[n. exp.] (nok plī klū) EN: Spectacled Spiderhunter FR: Arachnothère à lunettes [m] ; Arachnothère à ventre jaune [m]
นกปลีกล้วยลาย[n. exp.] (nok plī klū) EN: Streaked Spiderhunter FR: Grand Arachnothère [m] ; Arachnothère strié [m]
นกปลีกล้วยเล็ก[n. exp.] (nok plī klū) EN: Little Spiderhunter FR: Petit Arachnothère [m] ; Arachnothère nain [m] ; Arachnothère à long bec [m]
นกปลีกล้วยปากหนา[n. exp.] (nok plī klū) EN: Thick-billed Spiderhunter FR: Arachnothère à bec épais [m] ; Arachnothère à bec robuste [m]
นกปลีกล้วยปากยาว[n. exp.] (nok plī klū) EN: Long-billed Spiderhunter FR: Arachnothère à long bec m] ; Arachnothère robuste [m]

spider ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arachnophobie {f}; Angst vor Spinnenarachnophobia; fear of spiders
Everettspinnenjäger {m} [ornith.]Everett's Spiderhunter
Gelbwangen-Spinnenjäger {m} [ornith.]Lesser Yellow-eared Spiderhunter
Spinnenbein {n}spider leg
krakelig {adj} | krakelige Schriftspidery | spidery writing
Spinne {f}; elastisches Befestigungsbandspider
Strichelspinnenjäger {m} [ornith.]Streaked Spiderhunter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spider
Back to top