ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

suffering

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *suffering*, -suffering-

suffering ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
suffering (n.) การได้รับความทุกข์ทรมาน See also: การได้รับความเจ็บปวด
suffering (n.) ความเจ็บปวด See also: ความทุกข์ทรมาน, ความทุกข์ยาก Syn. agony, distress, hardship, pain
suffering (adj.) ซึ่งได้รับความทุกข์ทรมาน See also: ซึ่งได้รับความเจ็บปวด Syn. aching, in difficulties, pained
English-Thai: HOPE Dictionary
suffering(ซัฟ'เฟอริง) n. ความอดทน,ความอดกลั้น,สิ่งที่อดทน,ความเจ็บปวด,ความหายนะ,โรค adj. ประสบความทุกข์,เป็นโรค., Syn. agony
English-Thai: Nontri Dictionary
suffering(n) ความทุกข์,ความลำบาก,ความเจ็บปวด,ความอดทน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sufferingความทุกข์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความทุกข์ทรมาน (n.) suffering See also: pain, distress Syn. ความทุกข์ระทม, ความเจ็บปวด, ความทุกข์ Ops. ความสุข
ความทุกข์ระทม (n.) suffering See also: pain, distress Syn. ความเจ็บปวด, ความทุกข์ Ops. ความสุข
ความทุกข์ระทม (n.) suffering See also: sorrow, grief, misery, disconsolation Syn. ความทุกข์ Ops. ความสุข
ความระทมทุกข์ (n.) suffering See also: sorrow, grief, misery, disconsolation Syn. ความทุกข์, ความทุกข์ระทม Ops. ความสุข
ความอาดูร (n.) suffering See also: lament, trouble, distress, sorrowfulness
ทุกขเวทนา (n.) suffering See also: painful feeling, consciousness of pain or trouble or grief, pain, agony, misery Syn. ทุกข์ทรมาณ Ops. สุขสบาย
ทุกข์ทรมาณ (n.) suffering See also: painful feeling, consciousness of pain or trouble or grief, pain, agony, misery Ops. สุขสบาย
ทุกข์เข็ญ (n.) suffering See also: tribulations, misery, impoverishment Syn. ความลำบาก
ทุกข์เข็ญ (n.) suffering See also: tribulations, misery, impoverishment Syn. ความลำบาก
ทุกข์เข็ญ (n.) suffering See also: tribulations, misery, impoverishment Syn. ความลำบาก
กองทุกข์ (n.) sufferings See also: slough of despond
ห้วงทุกข์ (n.) sufferings See also: slough of despond Syn. กองทุกข์
การดับทุกข์ (n.) end of the suffering See also: sorrow extinguishment Syn. การสิ้นทุกข์, การหมดทุกข์
การสิ้นทุกข์ (n.) end of the suffering See also: sorrow extinguishment Syn. การหมดทุกข์
การหมดทุกข์ (n.) end of the suffering See also: sorrow extinguishment Syn. การสิ้นทุกข์
ตายทั้งเป็น (v.) live with suffering See also: endure, torture Syn. ทุกข์ทรมาน, ทรมานใจ, ทุกข์ระทม
ทรมานใจ (v.) live with suffering See also: endure, torture Syn. ทุกข์ทรมาน, ทุกข์ระทม
ทุกขนิโรธ (n.) extinction of suffering
ทุกขลาภ (n.) a gain through suffering See also: gain through suffering, suffering windfall, hard-earned reward
ทุกขสมุทัย (n.) cause of arising of suffering See also: lust is to struggle
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I used to listen to him walking up and down, up and down, all night long, night after night, thinking of her, suffering torture because he'd lost her.ฉันเคยฟังเสียงนายท่านเดินขึ้นลงไปมา คืนเเล้วคืนเล่า เฝ้าคิดถึงแต่คุณนาย ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะท่านสูญเสียคุณนายไป
The old man was suffering... ... although he did not admit to suffering at all.ชายชรากำลังทุกข์ทรมานแม้ว่า เขาไม่ได้ยอมรับกับความทุกข์ ทรมานที่ทุกคน
May they and their children prosper and find relief... from life's suffering in this great highway, Freedom Road.{\cHFFFFFF}May they and their children prosper and find relief... {\cHFFFFFF}from life's suffering in this great highway, Freedom Road.
You look as if you're suffering from bottle fatigue.คุณดูราวกับว่าคุณกำลังทุกข์ ทรมาน ความเมื่อยล้าจากขวด
If you'd come in friendship, the scum that ruined your daughter would be suffering this very day.หากคุณต้องการมาในมิตรภาพ ฝาที่ทำลายลูกสาวของคุณจะได้รับความทุกข์ทรมานวันนี้มาก
How can you permit all the suffering that goes on in the world?ทำไมท่านถึงทำสิ่งที่ทรมาน ที่เกิดขึ้นในโลกทุกอย่าง
It saps the courage to think you may be suffering alone.มันทำลายความกล้าหาญ เมื่อรู้สึกว่าอยู่โดดเดี่ยว
Professor Plum, you were once a professor of psychiatry, specializing in helping paranoid and homicidal lunatics suffering from delusions of grandeur.ศาสตราจารย์พลัม คุณเคยเป็นศาสตราจารย์ด้านจิตเวช เชี่ยวชาญในการช่วย คนหวาดระแวงและฆ่าตัวตาย ทุกข์ทรมานจากโรคหลงผิดคิดว่าตัวเองเป็นใหญ่
The khan's brother, he's been suffering from pain in the right lower abdomen, obviously an inflamed appendix.น้องชายหัวหน้าเผ่า กำลังปวดท้องน้อยด้านขวา...
There will be great suffering in Guilder if she dies.คงจะมีคนในกิลเดอร์ผิดหวังไม่น้อย ถ้าเจ้าหญิงตาย
Hey, Donnie, looks like this one's suffering from shell shock. Ha!เฮ้แบ็กส์ดูเหมือนความทุกข์ทรมานของผู้ใช้นี้จากเปลือกช็อก ฮ่า!
I'll buy that girl is suffering some kind of pronounced psychosis.- คุณคงไม่เชื่อเช่นนั้นจริงๆ ใช่ไหม ? - แล้วคุณมีคำอธิบายที่ดีกว่าไหม ?

suffering ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
愧恨[kuì hèn, ㄎㄨㄟˋ ㄏㄣˋ, 愧恨] ashamed and sorry; suffering shame and remorse
实女[shí nǚ, ㄕˊ ㄋㄩˇ, 实女 / 實女] female suffering absence or atresia of vagina (as birth defect)
人间地狱[rén jiān dì yù, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄢ ㄉㄧˋ ㄩˋ, 人间地狱 / 人間地獄] hell on earth (成语 saw); suffering the torments of Buddhist hell while still alive; fig. having an uncomfortable time
悲声载道[bēi shēng zài dào, ㄅㄟ ㄕㄥ ㄗㄞˋ ㄉㄠˋ, 悲声载道 / 悲聲載道] lamentations fill the roads (成语 saw); severe suffering all around
冤苦[yuān kǔ, ㄩㄢ ㄎㄨˇ, 冤苦] suffering from injustice
创巨痛深[chuàng jù tòng shēn, ㄔㄨㄤˋ ㄐㄩˋ ㄊㄨㄥˋ ㄕㄣ, 创巨痛深 / 創巨痛深] untold pain and suffering (成语 saw); deeply scarred for life
亏负[kuī fù, ㄎㄨㄟ ㄈㄨˋ, 亏负 / 虧負] deficient; to let sb down; to cause sb suffering
漫漫长夜[màn màn cháng yè, ㄇㄢˋ ㄇㄢˋ ㄔㄤˊ ㄧㄝˋ, 漫漫长夜 / 漫漫長夜] endless night (成语 saw); fig. long suffering
长夜漫漫[cháng yè màn màn, ㄔㄤˊ ㄧㄝˋ ㄇㄢˋ ㄇㄢˋ, 长夜漫漫 / 長夜漫漫] endless night (成语 saw); fig. long suffering
良工心苦[liáng gōng xīn kǔ, ㄌㄧㄤˊ ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄎㄨˇ, 良工心苦] expert craft from hard practice (成语 saw); hard-won skill; A masterpiece demands suffering.
忧患[yōu huàn, ㄧㄡ ㄏㄨㄢˋ, 忧患 / 憂患] suffering; misery; hardship
熬煎[áo jiān, ㄠˊ ㄐㄧㄢ, 熬煎] suffering; torture
苦难[kǔ nàn, ㄎㄨˇ ㄋㄢˋ, 苦难 / 苦難] suffering
苦头[kǔ tou, ㄎㄨˇ ㄊㄡ˙, 苦头 / 苦頭] sufferings
荼毒[tú dú, ㄊㄨˊ ㄉㄨˊ, 荼毒] torment; cruelty; great suffering

suffering ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐう[, guu] (n) (1) (See じゃん拳) rock (in rock, paper, scissors); (adv,n) (2) (See ぐうの音も出ない) sound made through constricted throat; (3) sound made in suffering or under adversity
パンチドランカー[, panchidoranka-] (n) (1) person suffering from punch drunk syndrome (wasei
夏ばて(P);夏バテ[なつばて(夏ばて)(P);なつバテ(夏バテ), natsubate ( natsu bate )(P); natsu bate ( natsubate )] (n,vs) suffering from summer heat; summer heat fatigue; (P)
川施餓鬼[かわせがき, kawasegaki] (n) Buddhist services in memory of those drowned in a river; offering to suffering spirits at the river
我が身をつねって人の痛さを知れ;我が身を抓って人の痛さを知れ[わがみをつねってひとのいたさをしれ, wagamiwotsunettehitonoitasawoshire] (exp) (id) you can't appreciate others' suffering until you've gone through it yourself; pinch oneself and know others' pain
暑さ中り[あつさあたり, atsusaatari] (n) (obsc) (See 暑気中り) suffering from the heat; heatstroke; heat prostration
暑気中り;暑気あたり[しょきあたり, shokiatari] (n) suffering from the heat; heatstroke; heat prostration
滅諦[めったい, mettai] (n) {Buddh} (See 四諦) truth of the cessation of suffering
無間地獄[むげんじごく;むけんじごく, mugenjigoku ; mukenjigoku] (n) the Avici hell, the eighth and most painful of the eight hells in Buddhism; Buddhist hell of uninterrupted suffering
疾苦[しっく, shikku] (n,vs) affliction; suffering
罹災[りさい, risai] (n,vs) suffering (from a calamity); affliction
自業自得[じごうじとく, jigoujitoku] (exp,adj-na,n,adj-no) paying for one's mistakes; getting one's just deserts; suffering the consequences (of one's own actions); reap what you sow
苦集滅道[くじゅうめつどう;くじゅめつどう;くしゅめつどう, kujuumetsudou ; kujumetsudou ; kushumetsudou] (n) {Buddh} (See 四諦) Suffering, Source of Suffering Desire, The Cessation of Suffering, The Way Leading to the Cessation of Suffering (The Four Noble Truths of Buddhism)
被虐[ひぎゃく, higyaku] (n) suffering (as a result of maltreatment)
身から出た錆[みからでたさび, mikaradetasabi] (exp) paying for one's mistakes; getting one's just deserts; suffering the consequences (of one's own actions); reap what you sow
難儀[なんぎ, nangi] (adj-na,n,vs) affliction; hardship; difficulty; suffering
れる;られる[, reru ; rareru] (aux-v,v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形,迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions
三法印[さんぼういん, sanbouin] (n) Dharma seals; three marks of existence (suffering, impermanence, non-Self)
使[し, shi] (n) (1) messenger; (2) (abbr) (See 検非違使) police and judicial chief (Heian and Kamakura periods); (3) {Buddh} (See 煩悩・2) klesha (polluting thoughts such as greed, hatred and delusion, which result in suffering)
十二因縁[じゅうにいんねん, juuniinnen] (n) {Buddh} the twelve nidanas (continuum of twelve phases that lead to suffering)
受難[じゅなん, junan] (n,vs) suffering; agony; passion; (P)
[く, ku] (n) {Buddh} (See 煩悩・2) klesha (polluting thoughts such as greed, hatred and delusion, which result in suffering)
情緒障害[じょうしょしょうがい;じょうちょしょうがい, joushoshougai ; jouchoshougai] (n,vs) (suffering) an emotional disturbance
慈悲殺[じひさつ, jihisatsu] (n) (See 安楽死) mercy killing (euthanasia performed to end someone's suffering, but without consent)
死苦[しく, shiku] (n) (1) {Buddh} (See 四苦) inevitability of death (one of the four kinds of suffering); (2) death pains; agony of death
煩悩[ぼんのう, bonnou] (n) (1) worldly desires; evil passions; appetites of the flesh; (2) {Buddh} klesha (polluting thoughts such as greed, hatred and delusion, which result in suffering); (P)
[く, ku] (n) (1) pain; anguish; suffering; distress; anxiety; worry; trouble; difficulty; hardship; (2) {Buddh} (See 八苦) duhkha (suffering)
苦しみ[くるしみ, kurushimi] (n) pain; anguish; distress; suffering; hardship; (P)
苦悩[くのう, kunou] (n,vs) suffering; distress; affliction; anguish; agony; trouble; (P)
苦難[くなん, kunan] (n) suffering; distress; hardship; trial; (P)

suffering ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อบาย[n.] (abāi) EN: place of suffering ; ruin ; destruction FR:
อาดูร[adj.] (ādūn) EN: suffering ; grieving ; lamenting FR: souffrance [f]
อาดุระ[adj.] (ādura) EN: suffering ; grieving ; lamenting FR:
อัมพฤกษ์[adj.] (ammaphreuk) EN: partially paralyzed ; suffering from a minor stroke FR:
อาตุระ[adj.] (ātura) EN: suffering ; grieving ; lamenting FR:
บรรเทาทุกข์[v. exp.] (banthao thu) EN: rescue ; provide relief ; alleviate relief ; alleviate distress ; mitigate suffering FR: soulager la peine
อืด[adj.] (eūt) EN: swollen ; distended ; bloated ; stuffed up ; suffering from flatulency FR: gonflé ; enflé
กายิกทุกข์[n.] (kāyikathuk) EN: physical pain ; bodily pain ; physical suffering FR:
เข็ญ[n.] (khen) EN: bitterness ; suffering ; misery ; hardship ; distress FR: pauvreté [f] ; détresse [f] ; souffrance [f]
คลายทุกข์[v. exp.] (khlāi thuk) EN: relieve distress ; alleviate distress ; relieve suffering FR: se relever ; se remettre
ความเจ็บปวด[n.] (khwām jeppū) EN: pain ; ache ; sore ; suffering ; painfulness FR: douleur [f] ; souffrance [f]
ความเจ็บปวดรวดร้าว[n. exp.] (khwām jeppū) EN: affliction ; agony ; anxiety ; distress ; suffering FR: souffrance [f]
ความปวดร้าวใจ[n.] (khwām pūatr) EN: distress ; agony ; suffering FR:
ความระทมทุกข์[n. exp.] (khwām ratho) EN: suffering FR: misère [f]
ความทุกข์[n.] (khwām thuk) EN: sorrow ; suffering ; sadness ; misery ; distress ; grief ; pain ; despair FR: malheur [m] ; détresse [f] ; souffrance [f] ; peine [f]
ความทุกข์ทรมาน[n.] (khwām thuk ) EN: suffering ; pain ; distress FR:
เหลือเข็ญ[X] (leūakhen) EN: exceedingly difficult ; suffering severe hardships FR:
มรรค[n.] (mak) EN: magga (pli) ; way to the cessation of suffering FR: magga (pli) ; voie de la cessation de la souffrance [f]
นิพพาน[n.] (nipphān) EN: nirvana ; Nirvāṇa ; Nibbāna ; salvation ; the supreme goal of Buddhism ; the Summum Bonum of Buddhism ; the Final Goal ; the extinction of all defilements and suffering FR: nirvana [m] ; extinction [f] ; nibbana [m] (pāli)
นิโรธ[n.] (nirōt) EN: nirodha ; nirvana ; cessation of suffering ; extinction of suffering ; complete extinction FR: nirodha (pli) ; extinction (de la souffrance) [f]
เภทภัย[n.] (phētphai) EN: calamity ; disaster ; catastrophe ; misfortune ; suffering FR: calamité [f] ; désastre [m] ; catastrophe [f]
พิบัติ[n.] (phibat) EN: calamity ; disaster ; catastrophe ; plague ; suffering FR: catastrophe [f] ; désastre [m] ; calamité [f]
พ้นทุกข์[v.] (phonthuk) EN: be free from suffering ; be delivered from suffering/misery FR: réchapper ; s'en tirer
ระกำ[n.] (rakam) EN: suffering ; hurt ; misery ; grief ; sadness FR:
เสวยทุกข์[v. exp.] (sawoēi thuk) EN: undergo suffering ; suffer adversity FR:
โศก[n.] (sōk) EN: sorrow ; grief ; sadness ; suffering ; distress FR: tristesse [f]
โศก-[pref.] (sōk- ; sōkk) EN: sorrow ; grief ; sadness ; suffering ; distress FR: tristesse [f]
ตายทั้งเป็น[v. exp.] (tāi thang p) EN: live with suffering FR:
ทนทุกข์[v.] (thon thuk) EN: suffer ; endure suffering FR:
ทนทุกข์ทรมาน[v.] (thon thuk t) EN: suffer ; endure suffering FR:
ทรกรรม[v.] (thørakam) EN: hardship ; torture ; torment ; suffering ; trouble ; affliction FR:
ทุกข์[n.] (thuk) EN: sorrow ; distress ; trouble ; adversity ; anxiety ; bitterness ; sadness ; misery ; pain ; suffering FR: tristesse [f] ; chagrin [m] ; peine [f] ; amertume [f] ; misère [f] ; douleur [f] ; souffrance [f] ; détresse [f] ; tourment [m] ; désolation [f]
ทุกข์[n.] (thuk) EN: dukkha (pli) ; suffering ; misery FR: dukkha (pli) ; souffrance [f]
ทุกข์ใจ[n.] (thuk jai) EN: mental suffering FR:
ทุกรกิริยา[n.] (thukkarakir) EN: attitude of suffering ; self mortification ; [name of a Buddha posture] FR:
ทุกข-[pref.] (thukkha-) EN: suffering FR:
ทุกขอริยสัจ[n.] (thukkha-ari) EN: the Noble Truth of Suffering FR:
ทุกขลาภ[n.] (thukkhalāp) EN: gain through suffering ; suffering windfall ; hard-earned reward FR:
ทุกขัง[n.] (thukkhang) EN: suffering ; pain FR: souffrance [f]
ทุกขนิโรธ[n.] (thukkhanirō) EN: cessation of suffering ; extinction of suffering ; the third of the Four Noble Truths FR:

suffering ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Seelenleiden {n}mental suffering
Schmerzensgeld {n}compensation for personal suffering; smart-money [Am.]
Leiden {n}suffering
wurmkrank {adj}suffering from worms

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า suffering
Back to top