ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

seniority

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *seniority*, -seniority-

seniority ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
seniority (n.) ระดับอาวุโส See also: ความเป็นผู้มีอาวุโส Syn. precedence, priority, status
English-Thai: HOPE Dictionary
seniority(ซีนยอ'ริที) n. ความเป็นผู้มีอาวุโส,การมีอายุมาก,ตำแหน่งผู้อาวุโส
English-Thai: Nontri Dictionary
seniority(n) ความสูงอายุ,ความอาวุโส
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
seniority ruleหลักถืออาวุโส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Seniority benefitผลประโยชน์ตามอาวุธโส [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วัยวุฒิ (n.) seniority
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why does seniority come up in court?ทำไมถึงเอาเรื่องความอาวุโสมาพูดในศาล?
I have got seniority over you two losers, which means you have to do what I say.ฉันอาวุโสกว่า นายต้องทำตามฉันสั่ง
But seniority isn't the only metric we make decisions on.เราไม่ได้พิจารณา ลำดับอาวุโสเพียงอย่างเดียว
You lied of your seniority, you will be given... a retirement package, ...but your TransWorld contract has been terminated.ด้วยอายุงานที่อาวุโส คุณจะได้รับ เงินรางวัลบำเหน็จเกษียน จากสัญญาการว่าจ้างงานจาก Trans-worlds ได้สิ้นสุดอายุลงแค่นี้
Seniority, William.ความอาวุโสกว่าไงละ วิลเลียม
Look, this is all based on seniority.ฟังนะ มันเป็นเรื่องของความอาวุโสด้วย
You think you can't get fired, 'cause you have seniority?คิดว่าแก่แล้วจะไม่โดนไล่ออกหรอ

seniority ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伯仲叔季[bó zhòng shū jì, ㄅㄛˊ ㄓㄨㄥˋ ㄕㄨ ㄐㄧˋ, 伯仲叔季] eldest; second; third and youngest of brothers; order of seniority among brothers
班辈[bān bèi, ㄅㄢ ㄅㄟˋ, 班辈 / 班輩] seniority in the family; pecking order
班辈儿[bān bèi r, ㄅㄢ ㄅㄟˋ ㄖ˙, 班辈儿 / 班輩兒] seniority in the family; pecking order
资望[zī wàng, ㄗ ㄨㄤˋ, 资望 / 資望] seniority and prestige
辈分[bèi fèn, ㄅㄟˋ ㄈㄣˋ, 辈分 / 輩分] seniority in the family or clan; position in the family hierarchy
年资[nián zī, ㄋㄧㄢˊ ㄗ, 年资 / 年資] age and experience; seniority
工龄[gōng líng, ㄍㄨㄥ ㄌㄧㄥˊ, 工龄 / 工齡] length of service; seniority
[zhòng, ㄓㄨㄥˋ, 仲] second month of the season; middle; intermediate; 2nd in seniority
资历[zī lì, ㄗ ㄌㄧˋ, 资历 / 資歷] qualifications; experience; seniority
排行[pái háng, ㄆㄞˊ ㄏㄤˊ, 排行] seniority; ranking

seniority ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シニオリティー[, shinioritei-] (n) seniority
先任順[せんにんじゅん, senninjun] (n) order of seniority
先輩面をする[せんぱいづらをする, senpaidurawosuru] (exp,vs-i) (See 先輩風を吹かす) to put on an air of seniority
序歯[じょし, joshi] (n) (arch) arranging seats by seniority
上席[じょうせき, jouseki] (n,adj-no) seniority; precedence; upper seat
先任[せんにん, sennin] (n) seniority; predecessor
先輩後輩[せんぱいこうはい, senpaikouhai] (exp) (1) one's seniors and juniors; (2) seniority-based hierarchy
先進[せんしん, senshin] (n,adj-no) seniority; advance; leadership; (P)
古参[こさん, kosan] (n,adj-no) seniority; long service; (P)
日本的経営[にほんてきけいえい, nihontekikeiei] (n) Japanese-style business management; adoption of Japanese business practices (such as lifelong employment, seniority-based promotions, etc.)

seniority ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาวุโส[n.] (āwusō) EN: seniority ; precedence FR: ancienneté [f]
ระบบอาวุโส[n. exp.] (rabop āwusō) EN: seniority FR:
ระดับอาวุโส[n. exp.] (radap āwusō) EN: senior ; seniority FR:
วัยวุฒิ[n.] (waiyawutthi) EN: seniority FR:
วุฒิ[n.] (wutthi = wu) EN: prosperity ; growth ; adulthood ; seniority ; intelligence FR:

seniority ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alter {n}seniority

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า seniority
Back to top