ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

station

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *station*, -station-

station ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
station (n.) สถานี See also: โรง, สถานีรถโดยสาร, สถานีรถไฟ, สถานีย่อย
station at (phrv.) เข้าประจำการ (ทางทหาร) See also: ตั้งฐานที่มั่น, อยู่ประจำการ Syn. station in, station on
station house (n.) สถานีดับเพลิง
station in (phrv.) เข้าประจำการ (ทางทหาร) See also: ตั้งฐานที่มั่น, อยู่ประจำการ Syn. station at
station on (phrv.) เข้าประจำการ (ทางทหาร) See also: ตั้งฐานที่มั่น, อยู่ประจำการ Syn. station at
station wagon (n.) รถโดยสาร
station-to-station (n.) ซึ่งคิดเงินจากเวลาที่มีคนตอบ (โทรศัพท์ทางไกล)
stationary (adj.) ซึ่งหยุดนิ่ง
stationer (n.) คนขายเครื่องเขียน
stationery (n.) เครื่องเขียน
stationmaster (n.) นายสถานี
English-Thai: HOPE Dictionary
station(สเท'เชิน) n. สถานี,ที่ทำการ,สำนักงาน,สถานที่,ตำแหน่งหน้าที่,ฐานะ,แหล่งกำเนิด,แหล่งที่อยู่อาศัย,ฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์,จุดรังวัดปักเขต,เขตสำรวจ vt. ประจำ,ตั้งฐานปฎิบัติการ,ตั้งประจำ, See also: stational adj., Syn. location
station housen. สถานีตำรวจ,สถานีดับเพลิง
station-to ###SW. station adj.,adv. เกี่ยวกับโทรศัพท์ทางไกลที่พูดกับใครก็ได้ตามเลขหมายโทรศัพท์.
stationary(สเท'ชะเนอรี) adj. หยุดนิ่ง,ไม่เคลื่อนที่,คงที่,ประจำที่ n. บุคคลหรือสิ่งที่อยู่กับที่, Syn. still,static
stationer(สเท'ชะเนอ) n. คนขายเครื่องเขียน,คนขายหนังสือ,ผู้พิมพ์,ผู้จัดพิมพ์หนังสือขาย
stationery(สเท'ชะเนอรี) n. กระดาษเขียน,เครื่องเขียน, Syn. writing paper
stationmastern. นายสถานี
English-Thai: Nontri Dictionary
station(n) ที่ตั้ง,สถานี,ที่ทำการ,ด่าน,สำนักงาน,ตำแหน่ง,ฐานะ
stationary(adj) ประจำที่,อยู่กับที่,คงที่,หยุดนิ่ง
stationer(n) คนขายหนังสือ,คนขายเครื่องเขียน
stationery(n) เครื่องเขียน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
station in lifeฐานะการครองชีพ, ฐานานุรูป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stationaryคงที่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stationary Container System ระบบถังขยะคงที่ ระบบเก็บขยะคงที่จะมีที่เก็บขยะเพื่อขนถ่ายขยะ จากถังเพื่อนำไปกำจัดที่สถานที่กำจัดขยะ ทั้งนี้โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายถังจากบริเวณที่ตั้งกองขยะ [สิ่งแวดล้อม]
Stationeryเครื่องเขียน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สถานี (n.) station Syn. สำนักงาน, ที่ทำการ, หน่วยงาน
สถานี (n.) station See also: center Syn. ที่ทำการ, หน่วยที่ตั้งทำการ
หน่วยที่ตั้งทำการ (n.) station See also: center Syn. ที่ทำการ
นายสถานี (n.) station master See also: station agent Syn. นายท่า
ร้านขายเครื่องเขียน (n.) stationery Syn. ร้านเครื่องเขียน
อุปกรณ์การเขียน (n.) stationery Syn. เครื่องเขียน
เครื่องเขียน (n.) stationery See also: writing materials
ร้านเครื่องเขียน (n.) stationery store
คิวรถ (n.) bus station See also: ิbus terminal, bus stop Syn. สถานีรถ
นายท่า (n.) head of station See also: station master, harbor master
ปฏิบัติราชการ (v.) be stationed See also: be placed permanently, be posted, be on duty, be in active service, be on a active list Syn. ปฏิบัติหน้าที่, ทำงาน, ทำหน้าที่
ประจำ (v.) be stationed See also: be placed permanently, be posted Syn. ประจำการ
ประจำการ (v.) be stationed See also: be placed permanently, be posted, be on duty, be in active service, be on a active list Syn. ปฏิบัติหน้าที่, ทำงาน, ทำหน้าที่, ปฏิบัติราชการ
ปั๊ม (n.) gas station See also: petrol station Syn. ปั๊มน้ำมัน
ปั้มน้ำมัน (n.) petrol station See also: gas station, filling station, service station
สถานีขนส่ง (n.) transport station
สถานีตำรวจ (n.) police station Syn. โรงพัก
สถานีรถ (n.) bus station See also: ิbus terminal, bus stop
สถานีรถไฟ (n.) railway station
สถานีรถไฟ (n.) railway station See also: railroad station
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Did you get to the station on time?คุณไปถึงสถานีรถไฟตรงเวลาไหม?
When I arrived at the station, the train had already leftรถไฟได้ออกไปแล้ว เมื่อฉันมาถึงสถานี
How can I get to the bus station?ฉันจะไปที่สถานีรถบัสได้อย่างไร
I've got to go to the train stationฉันต้องไปที่สถานีรถไฟ
I've got to go to the train stationฉันต้องไปที่สถานีรถไฟ
I'm supposed to go to the train stationฉันคิดว่าต้องไปที่สถานีรถไฟแล้ว
It takes five minutes to get to the train stationมันใช้เวลา 5 นาทีที่จะไปถึงสถานีรถไฟ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We now pause for station identification.เราหยุดทำการชั่วคราว ของด่านตรวจบัตร ปปช.
2,975,000 eager citizens are massed in the station square awaiting Benzino Napaloni.000 คน เฝ้ารอการตอนรับอย่างหนาแน่น ในการมาของ เบนซิโน เนโพโลนี
Entering the station is our Phooey, ready to greet his guest.สถานีรถไฟ สวะๆนี้ พร้อมที่จะต้อนรับแขก
I took her to the station to see the engines shunt.ไปที่สถานีเพื่อดูเครื่องยนต์ปัด
The guys from the TV station on the mainland are here.พวกคนจากสถานีโทรทัศน์ จากเเผนดินใหญมากันเเล้ว
This is Amity Point Light Station to Orca.นี่ประภาคารอามิตี้ถึงออร์ก้า
Gas station is closed, ma'am.ที่สถานีบริการน้ำมัน ปิด แหม่ม
Hey, first thing, you come into the gas station and you expose your damn sexy legs to me,เฮ้ , สิ่งแรกที่ คุณ เข้ามาใน ปั๊มน้ำมัน และคุณ เปิดเผย ขา เซ็กซี่ แช่ง ของคุณ กับฉัน
The reason he got locked in the slam in the first place... was for sticking up a gas station to cover you guys.เหตุผลแรกที่ทำให้เขาไปอยู่ในคุก เป็นเพราะว่าเขาปล้นปั๊มน้ำมันเพื่อจ่ายหนี้พวกคุณ
As a matter of fact, he stole an army truck and blew up a gas station on the other side of town.เป็นเรื่องจริง เขาขโมยรถบรรทุกทหาร และระเบิดขึ้นปั๊มน้ำมันในด้านอื่นๆของเมือง
Let's give her a nice big Gas Station welcome. Ladies and gentlemen, Ms. Lilah Krytsick.แก๊สสเตชั่นขอต้อนรับ ไลล่าห์ คริตสิค
Do you know, did she plan to come down to The Gas Station tonight?เธอมีแผนจะมา ที่แก๊สสเตชั่นรึเปล่า

station ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
投票站[tóu piào zhàn, ㄊㄡˊ ㄆㄧㄠˋ ㄓㄢˋ, 投票站] polling station (for a vote)
灌站[guàn zhàn, ㄍㄨㄢˋ ㄓㄢˋ, 灌站] pumping station in irrigation system
驿站[yì zhàn, ㄧˋ ㄓㄢˋ, 驿站 / 驛站] relay station for post horses
[zhù, ㄓㄨˋ, 驻 / 駐] resident in; stationed in; located at; to station (troops)
站管理[zhàn guǎn lǐ, ㄓㄢˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ, 站管理] station management
滑铁卢火车站[Huá tiě lú huǒ chē zhàn, ㄏㄨㄚˊ ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨˊ ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ ㄓㄢˋ, 滑铁卢火车站 / 滑鐵盧火車站] Waterloo station (London)
兵站[bīng zhàn, ㄅㄧㄥ ㄓㄢˋ, 兵站] army service station; military depot
原子能发电站[yuán zǐ néng fā diàn zhàn, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄋㄥˊ ㄈㄚ ㄉㄧㄢˋ ㄓㄢˋ, 原子能发电站 / 原子能發電站] atomic power station
基站[jī zhàn, ㄐㄧ ㄓㄢˋ, 基站] base station
公共汽车站[gōng gòng qì chē zhàn, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄑㄧˋ ㄔㄜ ㄓㄢˋ, 公共汽车站 / 公共汽車站] bus stop; bus station
汽车站[qì chē zhàn, ㄑㄧˋ ㄔㄜ ㄓㄢˋ, 汽车站 / 汽車站] bus stop; bus station
记者站[jì zhě zhàn, ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ ㄓㄢˋ, 记者站 / 記者站] correspondent post; correspondent station
[qiǎ, ㄑㄧㄚˇ, 卡] customs station; to be choked; to fasten; to clip; to wedge; checkpost
关卡[guān kǎ, ㄍㄨㄢ ㄎㄚˇ, 关卡 / 關卡] customs post; tax or road safety inspection station; outpost
惨状[cǎn zhuàng, ㄘㄢˇ ㄓㄨㄤˋ, 惨状 / 慘狀] devastation; miserable condition
双连接站[shuāng lián jiē zhàn, ㄕㄨㄤ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ ㄓㄢˋ, 双连接站 / 雙連接站] dual attachment station
发电站[fā diàn zhàn, ㄈㄚ ㄉㄧㄢˋ ㄓㄢˋ, 发电站 / 發電站] electricity generating station; power station
表现[biǎo xiàn, ㄅㄧㄠˇ ㄒㄧㄢˋ, 表现 / 表現] expression; manifestation; show; display; manifest; to show (off); to display; performance (at work etc)
林场[lín chǎng, ㄌㄧㄣˊ ㄔㄤˇ, 林场 / 林場] forestry station; forest management area
造林[zào lín, ㄗㄠˋ ㄌㄧㄣˊ, 造林] forestation
屯戍[tún shù, ㄊㄨㄣˊ ㄕㄨˋ, 屯戍] garrison; soldier stationed in some place
加油站[jiā yóu zhàn, ㄐㄧㄚ ㄧㄡˊ ㄓㄢˋ, 加油站] gas station
地热发电厂[dì rè fā diàn chǎng, ㄉㄧˋ ㄖㄜˋ ㄈㄚ ㄉㄧㄢˋ ㄔㄤˇ, 地热发电厂 / 地熱發電廠] geothermal electric power station
地热电站[dì rè diàn zhàn, ㄉㄧˋ ㄖㄜˋ ㄉㄧㄢˋ ㄓㄢˋ, 地热电站 / 地熱電站] geothermal electric power station
怀妊[huái rèn, ㄏㄨㄞˊ ㄖㄣˋ, 怀妊 / 懷妊] gestation; pregnancy
管理站[guǎn lǐ zhàn, ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄓㄢˋ, 管理站] management station
[tái, ㄊㄞˊ, 台 / 臺] platform; stage; terrace; stand; support; desk; station; broadcasting station; classifier for vehicles or machines; Taiwan (abbr.)
毒气[dú qì, ㄉㄨˊ ㄑㄧˋ, 毒气 / 毒氣] poison gas; toxic gas; manifestation of passion, anger etc (Buddh.)
票站[piào zhàn, ㄆㄧㄠˋ ㄓㄢˋ, 票站] polling station
妊娠[rèn shēn, ㄖㄣˋ ㄕㄣ, 妊娠] pregnancy; gestation
怀孕[huái yùn, ㄏㄨㄞˊ ㄩㄣˋ, 怀孕 / 懷孕] pregnant; to have conceived; gestation; pregnancy
泵站[bèng zhàn, ㄅㄥˋ ㄓㄢˋ, 泵站] pumping station
准稳旋涡结构[zhǔn wěn xuán wō jié gòu, ㄓㄨㄣˇ ㄨㄣˇ ㄒㄩㄢˊ ㄨㄛ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, 准稳旋涡结构 / 準穩旋渦結構] quasi-stationary spiral structure QSSS (astrophysics)
车站[chē zhàn, ㄔㄜ ㄓㄢˋ, 车站 / 車站] rail station; bus stop
驿马[yì mǎ, ㄧˋ ㄇㄚˇ, 驿马 / 驛馬] relay horse; to change horses at a relay station
圣潘克勒斯站[shèng Pān kè lēi sī zhàn, ㄕㄥˋ ㄆㄢ ㄎㄜˋ ㄌㄟ ㄙ ㄓㄢˋ, 圣潘克勒斯站 / 聖潘克勒斯站] Saint Pancras (London railway station)
接驳车[jiē bó chē, ㄐㄧㄝ ㄅㄛˊ ㄔㄜ, 接驳车 / 接駁車] shuttle bus ferrying passengers between train stations on two different rail lines
信号台[xìn hào tái, ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ ㄊㄞˊ, 信号台 / 信號臺] signal station
太空站[tài kōng zhàn, ㄊㄞˋ ㄎㄨㄥ ㄓㄢˋ, 太空站] space station
空间站[kōng jiān zhàn, ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ ㄓㄢˋ, 空间站 / 空間站] space station

station ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
2次局[にじきょく, nijikyoku] (n) {comp} secondary station
SB[エスビー, esubi-] (n) (1) (See ストアブランド) store brand; (2) (See 普通社債) straight bond; (3) (See ステーションブレーク) station break; (4) (See サイドバック) sideback; (5) (See 社会的企業) social business
アマチュア無線局[アマチュアむせんきょく, amachua musenkyoku] (n) amateur radio station
インテリジェントステーション[, interijientosute-shon] (n) {comp} intelligent station
ウェルディングステーション[, uerudeingusute-shon] (n) welding station
エコステーション[, ekosute-shon] (n) a service station for cars that run on alternative fuels
ガスステーション[, gasusute-shon] (n) gas station
ガソリンスタンド[, gasorinsutando] (n) gas station (wasei
キスアンドライド[, kisuandoraido] (n) kiss-and-ride; dropping family member off at a station
サービスステーション[, sa-bisusute-shon] (n) service station
サテライトステーション[, sateraitosute-shon] (n) satellite station
スタンド[, sutando] (n) (1) stands; bleachers; (2) stand (e.g. newspaper stand); counter (e.g. lunch counter); (3) stand (e.g. inkstand); (4) (abbr) (See 電気スタンド・でんきスタンド) desk lamp; floor lamp; standard lamp; (5) (See ガソリンスタンド) station (e.g. gas station); (P)
ステーションワゴン[, sute-shonwagon] (n) station wagon
セルフスタンド[, serufusutando] (n) self-service gasoline station (wasei
データ処理ステーション[データしょりステーション, de-ta shori sute-shon] (n) {comp} data processing station
ドッキングステーション[, dokkingusute-shon] (n) {comp} docking station
ハチ公[ハチこう, hachi kou] (n) statue of Hachiko (a dog) at Shibuya station
ビーコンステーション[, bi-konsute-shon] (n) {comp} beaconing station
ブースター局[ブースターきょく, bu-suta-kyoku] (n) booster station
フレスタ[, furesuta] (n) station where one meets friends (from friend and station)
ワゴン車[ワゴンしゃ, wagon sha] (n) (See ステーションワゴン) station wagon
中間駅[ちゅうかんえき, chuukan'eki] (n) way station
共同便所[きょうどうべんじょ, kyoudoubenjo] (n) comfort station
国際宇宙ステーション[こくさいうちゅうステーション, kokusaiuchuu sute-shon] (n) International Space Station
始発[しはつ, shihatsu] (n) (1) (See 終発) first departure (of a train, bus, etc.); first train; first bus; (2) departing one's home station (of a train, bus, etc.); (P)
子局[こきょく, kokyoku] (n) {comp} (computer) slave station
宇宙ステーション[うちゅうステーション, uchuu sute-shon] (n) space station
宇宙基地[うちゅうきち, uchuukichi] (n) space station
宇宙局[うちゅうきょく, uchuukyoku] (n) space station
局名[きょくめい, kyokumei] (n) call sign (e.g. of radio station); station name
屯所[とんしょ, tonsho] (n) post; quarters; military station; police station
民衆駅[みんしゅうえき, minshuueki] (n) railway station built with government and popular support
水産試験所[すいさんしけんじょ, suisanshikenjo] (n) experimental fishery station
水素スタンド[すいそスタンド, suiso sutando] (n) hydrogen-filling station
消防署員[しょうぼうしょいん, shouboushoin] (n) fire station worker; member of a fire station
火力発電所[かりょくはつでんしょ, karyokuhatsudensho] (n) thermal power station (i.e. using combustion)
牧場[ぼくじょう(P);まきば(P), bokujou (P); makiba (P)] (n) (1) farm (livestock); ranch (US); station (Aus, NZ); (2) pasture land; meadow; grazing land; (P)
秘境駅[ひきょうえき, hikyoueki] (n) (obsc) (col) secluded station; unexplored station
[しょ, sho] (n) (abbr) (See 警察署,消防署,税務署) station (esp. a police station); office (i.e. tax office)
蚕糸試験所[さんししけんじょ, sanshishikenjo] (n) silk experiment station
Japanese-English: COMDICT Dictionary
2次局[にじきょく, nijikyoku] secondary station
ステーション[すてーしょん, sute-shon] station
データステーション[でーたすてーしょん, de-tasute-shon] data station
データ入力端末[データにゅうりょくたんまつ, de-ta nyuuryokutanmatsu] data input station, data collection station
データ処理ステーション[データしょりステーション, de-ta shori sute-shon] data processing station
データ収集端末[データしゅうしゅうたんまつ, de-ta shuushuutanmatsu] data input station, data collection station
データ局[データきょく, de-ta kyoku] data station
ビーコンステーション[びーこんすてーしょん, bi-konsute-shon] beaconing station
一次局[いちじきょく, ichijikyoku] primary station
二次局[にじきょく, nijikyoku] secondary station
二次局状態[にじきょくじょうたい, nijikyokujoutai] secondary station status
二重接続局[にじゅうせつぞくきょく, nijuusetsuzokukyoku] dual attachment station
単一接続局[たんいつせつぞくきょく, tan'itsusetsuzokukyoku] single attachment station
受動局[じゅどうきょく, judoukyoku] passive station
問合せ端末[といあわせたんまつ, toiawasetanmatsu] inquiry station
地球局[ちきゅうきょく, chikyuukyoku] earth station (for a satellite)
子局[こきょく, kokyoku] slave station
宇宙局[うちゅうきょく, uchuukyoku] space station
従局[じゅうきょく, juukyoku] slave station
従属局[じゅうぞくきょく, juuzokukyoku] tributary station
照会用端末[しょうかいようたんまつ, shoukaiyoutanmatsu] inquiry station
衛星地球局[えいせいちきゅうきょく, eiseichikyuukyoku] (satellite) earth station
複合局[ふくごうきょく, fukugoukyoku] combined station
ジャバステーション[じゃばすてーしょん, jabasute-shon] JavaStation
ドライブレスワークステーション[どらいぶれすわーくすてーしょん, doraiburesuwa-kusute-shon] driveless workstation
ドロップケーブル[どろっぷけーぶる, doroppuke-buru] drop cable (for workstations)
マスターワークステーション[ますたーわーくすてーしょん, masuta-wa-kusute-shon] master workstation
ワークステーション[わーくすてーしょん, wa-kusute-shon] workstation
ワークステーションウィンドウ[わーくすてーしょん'ういんどう, wa-kusute-shon ' uindou] workstation window
ワークステーションビューポート[わーくすてーしょんびゅーぽーと, wa-kusute-shonbyu-po-to] workstation viewport
ワークステーション依存セグメント記憶域[ワークステーションいぞんせぐめんときおくいき, wa-kusute-shon izonsegumentokiokuiki] workstation dependent segment storage, WDSS
ワークステーション光源[ワークステーションこうげん, wa-kusute-shon kougen] workstation light source
ワークステーション型式[ワークステーションけいしき, wa-kusute-shon keishiki] workstation type
ワークステーション変換[ワークステーションへんかん, wa-kusute-shon henkan] workstation transformation
ワークステーション独立セグメント記憶域[ワークステーションどくりつせぐめんときおくいき, wa-kusute-shon dokuritsusegumentokiokuiki] workstation independent segment storage, WISS
ワークステーション種別[ワークステーションしゅべつ, wa-kusute-shon shubetsu] workstation category
ワークステーション記述表[ワークステーションきじゅつひょう, wa-kusute-shon kijutsuhyou] workstation description table
定常性[ていじょうせい, teijousei] being stationary (said of a process)
定常情報源[ていじょうじょうほうげん, teijoujouhougen] stationary message source, stationary information source
番号通話[ばんごうつうわ, bangoutsuuwa] station-to-station (comms)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ワークステーション[わーくすてーしょん, wa-kusute-shon] Thai: เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง มักใช้ในงานวิจัย English: workstation
[えき, eki] Thai: สถานี English: station

station ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บขส. (บริษัทขนส่ง จำกัด)[abv.] (Bøkhøsø. (B) EN: bus station ; Baw Khaw Saw (BKS) FR: gare des autocars [f] ; gare des bus [f]
ชานชาลา[n.] (chānchālā ) EN: platform ; railroad station platform FR: quai [m] ; quai de gare [m] ; quai d'embarquement [m] ; plateforme [f] ; plate-forme [f]
ชานชาลาสถานี[n. exp.] (chānchālā s) EN: station platform ; platform FR: quai de gare [m]
ด่าน[n.] (dān) EN: check point ; outpost ; immigration border checkpoint ; customs station FR: poste de contrôle [m] ; poste frontière [m] ; poste de douane [m] ; douane [f] ; point de passage [m]
ด่านชั่งน้ำหนัก[n. exp.] (dān chang n) EN: FR: station de pesage [f]
ด่านกักกันสัตว์[n. exp.] (dān kakkan ) EN: animal quarantine station FR: centre de quarantaine pour animaux [m]
ด่านตรวจโรค[n. exp.] (dān trūat r) EN: quarantine station FR:
ด่านตรวจคนเข้าเมือง[n. exp.] (dān trūat k) EN: immigration station ; immigration ; port of entry FR: bureau de l'immigration [m]
เด็ดดอกฟ้า[v. exp.] (det døkfā) EN: win a wife of high station ; marry an aristocratic girl FR:
ไฟฟ้าโรง[n. exp.] (faifā rōng) EN: electricity from a power station ; electric main ; power main FR:
เข้าประจำที่[v. exp.] (khāo prajam) EN: take one's place ; take one's position ; take one's station FR:
เมืองชายทะเล[n. exp.] (meūang chāi) EN: resort town FR: ville côtière [f] ; station balnéaire [f]
เมืองสกี[n. exp.] (meūang sakī) EN: FR: station de ski [f]
นายสถานี[n. exp.] (nāi sathānī) EN: stationmaster ; station agent FR: chef de gare [m]
หน่วยเลือกตั้ง[n. exp.] (nūay leūakt) EN: polling station ; polling place FR: bureau de vote [m]
ปั๊ม[n.] (pam) EN: pump ; filling station ; water pump FR: pompe [f]
ปั๊ม[n.] (pam) EN: gas station ; service station FR: pompe à essence [f] ; poste d'essence [m] ; station-service [f]
ปั๊มเชลล์[n. exp.] (pam Chēl) EN: FR: station Shell [f]
ปั๊มแอลพีจี ; ปั๊ม LPG[n. exp.] (pam Aēl-Phī) EN: LPG station FR:
ปั๊ม เอสโซ่[n. exp.] (pam Ēssō) EN: FR: station Esso [f]
ปั๊มน้ำมัน[n.] (pamnāmman) EN: gas station ; service station FR: pompe à essence [f] ; poste d'essence [m] ; station-service [f]
ปั้มน้ำมัน ปตท. ; ปั้ม ปตท.[n. exp.] (pamnāmman P) EN: PTT gas station FR: station-service PTT [f]
ปั๊ม ปตท.[n. exp.] (pam Pøtøthø) EN: FR: station PTT [f]
ซัสโก้[n. exp.] (pam Saskō ) EN: FR: station Susco [f]
รีสอร์ท [n.] (rīsøt) EN: resort FR: centre de vacances [m] ; station [f]
โรงไฟฟ้า[n. exp.] (rōng faifā) EN: power station ; power plant ; electric power station FR: centrale électrique [f]
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ [n. exp.] (rōng faifā ) EN: nuclear power plant ; ,nuclear power station FR: centrale nucléaire [f]
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล[n. exp.] (rōng faifā ) EN: Chernobyl Nuclear Power Plant ; Chornobyl Nuclear Power Station FR: centrale nucléaire de Chernobyl [f] ; centrale Lénine [f]
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ฟุกุชิม่า = โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ[n. exp.] (rōng faifā ) EN: Fukushima nuclear power plant ; Fukushima Daiichi nuclear plant ; Fukushima Daiichi Nuclear Power Station FR: centrale de Fukushima [f] ; centrale nucléaire de Fukushima [f]
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน[n. exp.] (rōng faifā ) EN: thermal power plant ; thermal power station FR:
โรงงานไฟฟ้า [n. exp.] (rōng-ngān f) EN: power station FR: centrale électrique [f]
โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ [n. exp.] (rōng-ngān f) EN: nuclear power station FR: centrale nucléaire [f]
โรงงานนิวเคลียร์[n. exp.] (rōng-ngān n) EN: nuclear power station FR: centrale nucléaire [f]
โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ [n. exp.] (rōng-ngān p) EN: wastewater treatment plant FR: station d'épuration [f] ; station d'épuration des eaux usées [f]
โรงพัก[n. exp.] (rōng phak) EN: police station FR:
รถสเตชั่นแวกอน[n.] (rot satēcha) EN: station wagon [m] FR: break (automobile)
รถตรวจการณ์[n. exp.] (rot trūat k) EN: station wagon ; SUV ; sport utility vehicle FR:
สกีรีสอร์ท[n. exp.] (sakī rīsøt) EN: ski resort FR: station de ski [f]
เสาโทรศัพท์[n. exp.] (sao thōrasa) EN: mobile phone mast FR: antenne-relais [f] ; antenne-relais de téléphonie mobile [f] ; station de base [f]
สารวัตรใหญ่[n. exp.] (sārawat yai) EN: local police chief ; chief of the police station FR:

station ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fließbandstation {f}assembly station
Basisstation {f}base station
Batterieladestation {f}battery charging station
Blockheizkraftwerk {n} (BHKW)communal heating/power station; thermal power station
Busbahnhof {m}bus station
Kombiwagen {m}estate car; utility wagon; station wagon [Am.]
Versuchsanstalt {f}experimental station
Tankstelle {f}filling station; fuelling station [Am.]
Tankwart {m}filling station attendant
Fixierstation {f} (beim Laserdrucker)fuser station
Flintschlagplatz {m}flaking station
Güterbahnhof {m}goods station
Flusskraftwerk {n}hydraulic power station
Wasserkraftwerk {n}hydroelectric power plant; hydropower station
Aufgabestation {f}loading station
Hauptstelle {f}master station
mobile Polizeiwache {f}mobile police station
Molchstopper {m}pig trap station
Motoren-Leistungsprüfstand {m}motor power testing station
Mehrplatzsystem {n}multi station system
neben {prp; +Dativ} (Lage; wo?) | neben dem Bahnhof | dicht nebem jdm. stehennext to; beside | next to the station | to stand close beside sb.
Vogelwarte {f}ornithological station
Tankstelle {f}petrol station
Elektrizitätswerk {n}power station
Fertigungsleitstand {m}production control station (centre)
Pumpwerk {n}pumping station
Abfragestation {f}query station
Radarstation {f}radar station
Bahnhof {m}railway station; railroad station [Am.]
Eisenbahnstation {f}railway station
Fernfeldmessplatz {n}region measuring station
Außenstelle {f}satellite station
Nebenstation {f}slave station
Spektralmessplatz {m}spectral measuring station
Tankstelle {f}service station
Messstelle {f}test point; monitoring station
Durchgangsbahnhof {m}through station
Bodenstation {f}tracking station
Übernahmestation {f}transfer station
Namensgeberzeichen {n} (Fernschreiber); Stationskennung

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า station
Back to top