ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scalawag

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scalawag*, -scalawag-

scalawag ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scalawag (n.) คนพาล See also: อันธพาล, คนเกเร Syn. rogue, trickster
scalawag (n.) คนผิวขาวทางใต้ที่สนับสนุนพรรครีพับลิกันภายหลังสงครามกลางเมือง
English-Thai: HOPE Dictionary
scalawag(สแคล'ละแวก) n. อันธพาล,คนพาล,ง, See also: scalawaggery n. scallawaggery n. scalawaggy adj. scallawaggy adj., Syn. rascal
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Baegeuk, you vile scalawag!แพกิอู, เจ้าคนชั่วช้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scalawag
Back to top