ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stoop

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stoop*, -stoop-

stoop ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stoop (vi.) ก้มตัวลง See also: ก้มลง, โค้งตัว Syn. bend, bow
stoop (vt.) ก้มตัวลง See also: ก้มลง, โค้งตัว Syn. bend, bow
stoop (vi.) ถ่อมตัว See also: ลดตัว Syn. condescend, deign
stoop (vi.) บินโฉบลง See also: บินถลาลง Syn. swoop down, pounce
stoop (vt.) ยอมให้ See also: ยอมแพ้, ยอม
stoop (n.) การก้มตัวลง See also: การโค้งตัวลง Syn. bend, slouch
stoop (n.) การบินโฉบลงของนก Syn. swoop
stoop (n.) ระเบียงเล็กๆ See also: เฉลียงเล็กๆ Syn. porch, veranda
stoop (n.) อ่างน้ำมนต์ Syn. stoup
stoop down (phrv.) ก้มลง See also: ค้อมตัวลง, โค้งตัว Syn. bend down
stoop to (phrv.) ก้มไปหา See also: โค้งตัวหา
English-Thai: HOPE Dictionary
stoop(สทูพ) vi.,vt.,n. (การ) ก้ม,ก้มลง,โค้ง,โก้งโค้ง,ห่อตัว,ยืนย่อตัว,ถ่อมตัว, (เหยี่ยว) ถลาลง,โฉบลง,ลดลง,ยอม,ยินยอม,ท่าก้ม,ท่าโค้งลง,การถ่อมตัว,การโฉบลง., See also: stooper n. stoopingly adv., Syn. nod,bend,kneel,bow
English-Thai: Nontri Dictionary
stoop(n) การโค้งลง,การก้มลง,การถ่อมตัว,การถลาลง,การโฉบลง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก้งโค้ง (v.) stoop See also: bend down Syn. โน้มตัว, ค้อมตัว
การย่อ (n.) stoop See also: crouch Syn. การย่อตัว
การย่อตัว (n.) stoop See also: crouch
ทรุดลง (v.) stoop See also: crouch, bend, lower, hunch Syn. ย่อลง, หมอบ, ฟุบ
ทรุดลง (v.) stoop See also: crouch, bend, lower, hunch Syn. ย่อลง, หมอบ, ฟุบ
ยอบ (v.) stoop See also: crouch, bend, lower, hunch Syn. ทรุดลง, ย่อลง, หมอบ, ฟุบ
ยอบ (v.) stoop See also: crouch, bend, lower, hunch Syn. ทรุดลง, ย่อลง, หมอบ, ฟุบ
ย่อลง (v.) stoop See also: crouch, bend, lower, hunch Syn. ทรุดลง, หมอบ, ฟุบ
ย่อลง (v.) stoop See also: crouch, bend, lower, hunch Syn. ทรุดลง, หมอบ, ฟุบ
โก้งโค้ง (v.) stoop See also: bend down Syn. ก้งโค้ง, โน้มตัว, ค้อมตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But there are some things you shouldn't stoop to.แต่แกก็มีอย่างอื่นที่ทำได้ ทำไมไม่เลิกซะที
I would regard it as a mark of extreme favour if you would stoop to honour me with this next dance.ผมยินดีที่ได้ไมตรีจิตอันล้นเหลือนี้
No, stop. We will not stoop to her level.ไม่ หยุดนะ เราจะไม่ลดไปไปอยู่ระดับเดียวกับเธอเด็ดขาด
You'd stoop that low to desecrate her burial site.You'd stoop that low to desecrate her burial site.
Even you wouldn't stoop that low.แม้เธอจะไม่ยอมลงมาต่ำขนาดนั้น
Don't stoop to her level. You're better than that.อย่าเอาเราไปเทียบกับเธอเลยน่า คุณดีกว่านั้น
I always knew you were lazy, but I didn't realize that you would stoop to such pathetic lies!ฉันรู้มาตลอดว่าเธอเป็นคนขี้เกียจ แต่ไม่เคยคิดเลย ว่าเธอจะเป็นจอมโกหกที่น่าสมเพชแบบนี้!
I didn't think you would stoop to such crude manipulation.ฉันไม่คิดว่าคุณจะยอมก้มหัวให้กับการจัดการอย่างลวกๆ
They stoop to treachery and now must pay for it.พวกเขา ศิโรราบยอมทรยศ และถึงเวลาต้องชดใช้แล้ว
I didn't realize times were so hard in this city that a Light Fae police detective and an undeclared Succubus had to stoop to delivering messages for a retired King.ผมไม่รู้ว่ามันยากในเมืองลำบาก ขนาดที่นักสืบเฟสว่าง กับซัคคิวบัสไร้พวกต้องมา
I never thought you would stoop to this, cleaning up Marcus' mess.ว่านายจะยอมลดตัวลงมาเก็บกวาดให้มาร์คัส
You want to make Geon Woo stoop to your level.เธอต้องการให้ กอน วู ตกต่ำไปกับเธอ

stoop ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fǔ, ㄈㄨˇ, 俯] look down; stoop
[fǔ, ㄈㄨˇ, 頫] look down; stoop
弯腰[wān yāo, ㄨㄢ ㄧㄠ, 弯腰 / 彎腰] stoop
门廊[mén láng, ㄇㄣˊ ㄌㄤˊ, 门廊 / 門廊] stoop

stoop ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
二重腰[ふたえごし, futaegoshi] (n) bent back; stooping back
伏する[ふくする, fukusuru] (vs-s,vi,vt) (1) to crouch; to stoop; to bend down; to prostrate oneself; to lie down; (2) to yield; to submit; to surrender; (3) to hide; to conceal oneself
屈む[かがむ;こごむ, kagamu ; kogomu] (v5m) to stoop; to lean over; to bend down; to crouch
屈める[かがめる;こごめる, kagameru ; kogomeru] (v1,vt) (uk) to stoop; to bend
海老腰[えびごし, ebigoshi] (n) stooped over
猫背(P);猫脊[ねこぜ, nekoze] (n,adj-no) bent back; hunchback; stoop; (P)
腰折れ;腰折[こしおれ, koshiore] (n) (1) (pol) bad poem; my humble poem; (2) stooped over (e.g. old people); bowed; (3) stalling; having a relapse
身をかがめる;身を屈める[みをかがめる, miwokagameru] (exp,v1) to stoop; to bend over
身を落とす[みをおとす, miwootosu] (exp,v5s) to descend; to stoop; to degrade oneself; to be reduced to

stoop ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โค้ง[v.] (khōng) EN: bow ; bend ; curve ; arch ; incline ; stoop FR: courber ; arquer ; incurver ; s'incurver
ก้ม[v.] (kom) EN: bend over ; bend down ; stoop FR: incliner ; baisser ; s'incliner ; se baisser ; se pencher
ก้มลงหยิบของ[v. exp.] (kom long yi) EN: stoop down to pick sth. FR:
ก้งโค้ง[v.] (kongkhōng) EN: bend down ; bend over ; stoop FR:
โก้งโค้ง[v.] (kōngkhōng) EN: stoop ; bend over FR:
ลดตัวลง[v. exp.] (lot tūa lon) EN: lower oneself ; stoop to hanging around with FR: s'abaisser (litt.) ; s'avilir ; perdre sa dignité
น้อม[v.] (nøm) EN: bow ; bend ; stoop FR: s'incliner ; se soumettre
ทรุดลง[v. exp.] (sut long) EN: collapse ; sink ; stoop FR: s'effondrer
ยะยอบ[v.] (yayøp) EN: stoop ; bow down FR:
ย่อ[v.] (yø) EN: bend ; stoop ; drop ; round ; make something round FR: courber
ยอบ[v.] (yøp) EN: stoop ; bow down ; lower one's head FR:
เดินย่อตัว[v. exp.] (doēn yø tūa) EN: walk stoopingly FR: marcher le dos courbé
กงโก้[adj.] (kongkō) EN: bent ; stooped FR: courbé ; voûté
โกงโก้[adj.] (kōngkō) EN: bent ; stooped FR: courbé ; voûté

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stoop
Back to top