ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

softcover

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *softcover*, -softcover-

softcover ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
softcover (n.) หนังสือปกอ่อน Syn. paperback
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หนังสือปกอ่อน (n.) softcover book See also: pocketbook, papercover Ops. หนังสือปกแข็ง

softcover ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หนังสือปกอ่อน[n. exp.] (nangseū pok) EN: paperback ; pocketbook ; papercover ; softcover book FR: livre de poche [m] ; livre à couverture souple [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า softcover
Back to top