ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shipmaster

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shipmaster*, -shipmaster-

shipmaster ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shipmaster (n.) กัปตันเรือ
English-Thai: HOPE Dictionary
shipmaster(ชิพ'มาสเทอะ) n. กัปตันเรือ,ผู้บังคับการเรือ, Syn. master,captain
English-Thai: Nontri Dictionary
shipmaster(n) กัปตันเรือ,ผู้บังคับการเรือ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shipmaster
Back to top