ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

serious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *serious*, -serious-

serious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
serious (adj.) เคร่งขรึม See also: เคร่งครัด, จริงจัง, เอาจริงเอาจัง, ซีเรียส Syn. solemn, earnest
serious (adj.) สาหัส See also: หนัก, อันตราย, ร้ายแรง Syn. severe, pressing
seriously (adv.) อย่างจริงจัง See also: จริงจัง, เป็นเรื่องเป็นราว, อย่างเอาจริงเอาจัง, อย่างเอาเป็นเอาตาย, จริงๆ, เป็นล่ำเป็นสัน Syn. earnestly, sincerely Ops. thoughtlessly
seriously (adv.) อย่างร้ายแรง See also: อย่างสาหัส Syn. dangerously, perilously, threateningly Ops. safely, solemnly
seriousness (n.) ความเคร่งขรึม See also: ความจริงจัง, ความวิตก Syn. earnestness, solemnity, thoughtfulness Ops. fun, gaiety
seriousness (n.) ความร้ายแรง See also: ความอันตราย Syn. enormity
English-Thai: HOPE Dictionary
serious(เซีย'เรียส) adj. เคร่งขรึม,ขรึม,จริงจัง,เอาจริงเอาจัง,ไม่เหลาะแหละ,ไม่ล้อเล่น,ขึงขัง,สำคัญ,สาหัส,ร้ายแรง, See also: seriousness n., Syn. grave,solemn,earnest,important,severe
English-Thai: Nontri Dictionary
serious(adj) สำคัญ,จริงจัง,เคร่งเครียด,เอาจริงเอาจัง,สาหัส,ร้ายแรง
seriousness(n) ความเครียด,ความเคร่งเครียด,ความร้ายแรง,ความสาหัส,ความสำคัญ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
serious offenceคดีอุกฉกรรจ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
seriouslyอย่างร้ายแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำเป็นเล่น (v.) treat (a serious matter) as a trifle See also: trifle with
คอขาดบาดตาย (adj.) serious See also: fatal, critical Syn. ร้ายแรง
ฉกรรจ์ (adj.) serious See also: severe, intense, mortal, dangerous, critical Syn. รุนแรง, สาหัส, ร้ายแรง, มหันต์
ฉกาจฉกรรจ์ (adj.) serious See also: severe, violent Syn. รุนแรง, หนักหน่วง, สาหัส
ซีเรียส (v.) serious Syn. ตึงเครียด Ops. ผ่อนคลาย
มหันต์ (adj.) serious See also: severe, intense, mortal, dangerous, critical Syn. รุนแรง, สาหัส, ร้ายแรง
ร้ายแรง (adj.) serious See also: fatal, critical
ร้ายแรง (adj.) serious See also: critical, capital Syn. อุกอาจ
ร้ายแรง (adj.) serious See also: severe, intense, mortal, dangerous, critical Syn. รุนแรง, สาหัส, มหันต์
หวะ (adj.) serious See also: major, extensive Syn. เหวอะหวะ
อุกฉกรรจ์ (adj.) serious See also: critical, capital Syn. ร้ายแรง, อุกอาจ
เคร่งเครียด (adj.) serious See also: strict, tense, strained, stern, earnest
เครียด (adj.) serious See also: tense, strained, stern, nervous, taut
คดีอุกฉกรรจ์ (n.) serious offence Ops. คดีมโนสาเร่
คนจริง (n.) serious person
ครัดเคร่ง (adv.) seriously Syn. เคร่งครัด Ops. ปล่อยปละละเลย, เพิกเฉย
จริงจัง (adv.) seriously See also: extremely, earnestly Syn. จริงๆ, แท้จริง, แน่แท้ Ops. ล้อเล่น, เล่นๆ
ฉกรรจ์ (adv.) seriously See also: badly, severely, dangerously, critically Syn. รุนแรง, สาหัส, ร้ายแรง, มหันต์
ตั้งใจจริง (adv.) seriously See also: earnestly, in earnest, solemnly, gravely Syn. เอาจริง, เอาจริงเอาจัง, มุ่งมั่น Ops. เหยาะแหยะ, เล่นๆ
มหันต์ (adv.) seriously See also: badly, severely, dangerously, critically Syn. รุนแรง, สาหัส, ร้ายแรง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We're usually serious about thingsพวกเรามักจะเครียดกับสิ่งต่างๆ
Why are you so serious about it?ทำไมคุณเครียดกับมันมากนัก?
I want you to be serious nowฉันอยากให้คุณเอาจริงเอาจังตอนนี้
Is it serious?มันแย่มากไหม
She's always seriousเธอเครียดเสมอ
And one of them is very seriouslyและหนึ่งในนั้นเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากๆ
He never liked to talk about anything seriousเขาไม่เคยชอบพูดเกี่ยวกับอะไรที่เครียดๆ
Well, it isn't anything seriousเอาล่ะ ไม่มีอะไรร้ายแรงหรอก
I hope you know how much I seriously need a new backpackฉันหวังว่าคุณจะรู้ว่าฉันอยากได้เป้ใบใหม่มากแค่ไหน
He's not taking this seriouslyเขาจะไม่ทำสิ่งนี้อย่างจริงจัง
They're not taking this seriouslyพวกเขาไม่ถือเอาเรื่องนี้จริงจังนัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let him go. It isn't a serious case.ปล่อยเขาไปเถอะ เขาก็แค่ความจำเสื่อม
Don't you think it's serious if they find him in the house?คุณไม่กังวลบ้างหรอ ถ้าพวกเขาเจอเขาในบ้านนี้
In matters as serious as this, we must make sure of every point and explore every avenue.ในเมื่อเป็นเรื่องคอขาดบาดตาย เราต้องทําให้เเน่ใจในทุกๆ ประเด็น สํารวจทุกๆ ทาง
Premeditated murder is the most serious charge tried in our criminal courts.สังหารเป็นค่าใช้จ่ายที่ร้ายแรงที่สุดพยายามในศาลทางอาญาของเรา
I didn't take your line of questioning as having a serious intent.{\cHFFFFFF}ผมไม่ได้เอาตัวของการซักถาม ว่ามีความตั้งใจอย่างจริงจัง
To begin with, cover is a hole in the ground, but as the enemy are rolled back by succeeding waves of troops, the men immediately behind start serious digging.เพื่อเริ่มต้นกับฝาครอบเป็นเพียง หลุมในพื้นดิน แต่เป็นศัตรูถูกยกเลิกไป
I said that I would see you, because I heard you were a serious man, to be treated with respect.ผมบอกว่าผมจะเห็นคุณเพราะผมได้ยินมาว่าคุณเป็นคนจริงจัง ได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพ
We're really a little anxious that you're rushing into something serious here.เรารู้สึกว่าคุณจะกระต่ายตื่นตูมไปหน่อย
We don't know how serious it is, but Steve McCroskey thought you'd want to come over.เราไม่รู้ว่าร้ายแรงแค่ไหน แต่สตีฟ แม็คครอสคีย์ คิดว่าคุณอาจอยากมาที่นี่
You're making a serious mistake splitting a great team.นายกำลังพลาดครั้งใหญ่... ...ที่แยกตัวออกไป
Abner did the first serious work on Tanis. Collected some of its relics.เอ็บเนอร์ เป็นคนแรกที่ทำงานอย่างจริงจัง เรื่องทานิส เก็บรวบรวมโบราณวัตถุของมัน
But if you're serious about taking Rambo out clean, follow me...แต่ถ้าคุณร้ายแรงเกี่ยวกับจับ แรมโบ้ ตามผม

serious ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
严重后果[yán zhòng hòu guǒ, ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ ㄏㄡˋ ㄍㄨㄛˇ, 严重后果 / 嚴重後果] grave consequence; serious repercussion
蝼蛄[lóu gū, ㄌㄡˊ ㄍㄨ, 蝼蛄 / 螻蛄] mole cricket; Gryllolaptaptidae, family of burrowing insects of order Orthoptera (a serious agricultural pest)
严加申饬[yán jiā shēn chì, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄚ ㄕㄣ ㄔˋ, 严加申饬 / 嚴加申飭] serious warning
严重问题[yán zhòng wèn tí, ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ, 严重问题 / 嚴重問題] serious problem
严重关切[yán zhòng guān qiè, ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ ㄍㄨㄢ ㄑㄧㄝˋ, 严重关切 / 嚴重關切] serious concern
病魔[bìng mó, ㄅㄧㄥˋ ㄇㄛˊ, 病魔] serious illness
[dǔ, ㄉㄨˇ, 笃 / 篤] serious (illness); sincere; true
重伤[zhòng shāng, ㄓㄨㄥˋ ㄕㄤ, 重伤 / 重傷] seriously hurt; serious injury
草率[cǎo shuài, ㄘㄠˇ ㄕㄨㄞˋ, 草率] careless; negligent; sloppy; not serious
不得了[bù dé liǎo, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄌㄧㄠˇ, 不得了] desperately serious; disastrous; extremely; exceedingly
正经[zhèng jīng, ㄓㄥˋ ㄐㄧㄥ, 正经 / 正經] decent; honorable; proper; serious; according to standards
病势[bìng shì, ㄅㄧㄥˋ ㄕˋ, 病势 / 病勢] degree of seriousness of an illness; patient's condition
厉害[lì hai, ㄌㄧˋ ㄏㄞ˙, 厉害 / 厲害] difficult to deal with; difficult to endure; ferocious; radical; serious; terrible; tremendous; violent
认真[rèn zhēn, ㄖㄣˋ ㄓㄣ, 认真 / 認真] earnest; serious; to take seriously; to take to heart
严重[yán zhòng, ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ, 严重 / 嚴重] grave; serious; severe; critical
沉重[chén zhòng, ㄔㄣˊ ㄓㄨㄥˋ, 沉重] heavy; hard; serious; critical
[pái, ㄆㄞˊ, 俳] irresolute; not serious; variety show
杀人不过头点地[shā rén bù guò tóu diǎn dì, ㄕㄚ ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄛˋ ㄊㄡˊ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄧˋ, 杀人不过头点地 / 殺人不過頭點地] It's all exageration, you don't need to take it seriously; a fuss about nothing; nothing to write home about
[cǎn, ㄘㄢˇ, 惨 / 慘] miserable; wretched; cruel; inhuman; seriously; badly; tragic
严重性[yán zhòng xìng, ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, 严重性 / 嚴重性] seriousness
弥留[mí liú, ㄇㄧˊ ㄌㄧㄡˊ, 弥留 / 彌留] seriously ill and about to die
笃病[dǔ bìng, ㄉㄨˇ ㄅㄧㄥˋ, 笃病 / 篤病] seriously ill; critical
轻重[qīng zhòng, ㄑㄧㄥ ㄓㄨㄥˋ, 轻重 / 輕重] seriousness (of the case); severity; slight or severe
郑重[zhèng zhòng, ㄓㄥˋ ㄓㄨㄥˋ, 郑重 / 鄭重] serious
郑重其事[zhèng zhòng qí shì, ㄓㄥˋ ㄓㄨㄥˋ ㄑㄧˊ ㄕˋ, 郑重其事 / 鄭重其事] seriously
正儿八经[zhèng r bā jīng, ㄓㄥˋ ㄖ˙ ㄅㄚ ㄐㄧㄥ, 正儿八经 / 正兒八經] sincere; serious
正经八百[zhèng jīng bā bǎi, ㄓㄥˋ ㄐㄧㄥ ㄅㄚ ㄅㄞˇ, 正经八百 / 正經八百] sincere; serious
岸然[àn rán, ㄢˋ ㄖㄢˊ, 岸然] solemn; serious
利害[lì hai, ㄌㄧˋ ㄏㄞ˙, 利害] terrible; formidable; serious; devastating; tough; capable; sharp; severe; fierce
不要紧[bù yào jǐn, ㄅㄨˋ ㄧㄠˋ ㄐㄧㄣˇ, 不要紧 / 不要緊] unimportant; not serious; it doesn't matter; never mind; it looks all right; but
妄言妄听[wàng yán wàng tīng, ㄨㄤˋ ㄧㄢˊ ㄨㄤˋ ㄊㄧㄥ, 妄言妄听 / 妄言妄聽] unwarranted talk the listener can take or leave (成语 saw); sth not to be taken too seriously

serious ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
がちがち[, gachigachi] (adj-na,adv,n) (on-mim) chattering (teeth); frozen solid; overly serious
シリアスドラマ[, shiriasudorama] (n) serious drama
まじ;マジ[, maji ; maji] (adj-na,n) (1) (col) (abbr) (See 真面目・まじめ) serious (not capricious or flirtatious); (aux-v) (2) (まじ only) (See まい) cannot; should not; will not; must not
マジレス[, majiresu] (n,vs) (abbr) (See レス) serious reply (response) (e.g. in 2ch threads)
もっともらしい顔;尤もらしい顔[もっともらしいかお, mottomorashiikao] (exp) dignified expression; solemn expression; serious expression
ヤリ目;やり目[ヤリもく(ヤリ目);やりもく(やり目);ヤリモク, yari moku ( yari me ); yarimoku ( yari me ); yarimoku] (n) (from 遣る and 目的) sexual rather than serious relationship
乙に澄ます[おつにすます, otsunisumasu] (exp,v5s) to affect a serene mood; affect a serious demeanor; to act prudishly; to assume an air of superiority
割れ窓理論[われまどりろん, waremadoriron] (n) broken windows theory; criminological theory stating that serious crime can be prevented by maintaining the good physical condition of an urban environment
危極[ききょく, kikyoku] (n) crisis; grave danger; serious depression
厚い(P);篤い[あつい, atsui] (adj-i) (1) (厚い only) thick; deep; heavy; (2) kind; cordial; hospitable; warm; faithful; (3) (篤い only) serious (of an illness); (4) (厚い only) abundant; (P)
大事[だいじ(P);おおごと, daiji (P); oogoto] (adj-na,n) important; valuable; serious matter; (P)
大事に至る[だいじにいたる, daijiniitaru] (exp,v5r) to develop into a serious incident
大真面目[おおまじめ, oomajime] (adj-na,n) deadly serious
大破[たいは, taiha] (n,vs) serious damage; drubbing; (P)
摩り枯らし[すりからし, surikarashi] (n) serious abrasion; wearing out (of clothes)
猛省[もうせい, mousei] (n,vs) serious reflection or soul-searching
玩物喪志[がんぶつそうし, ganbutsusoushi] (n) forgetting one's serious objectives by becoming engrossed in trivial pursuits; being distracted by trivial objects and losing sight of one's original goal
硬派[こうは, kouha] (n,adj-na) (1) tough elements; hard-liners; stalwarts; diehards; hawks; (2) considering association with women and interest in fashion as weakness and focusing on strength and manliness; young tough; young rowdy; (3) hard (news); hard news reporter; (4) strait-laced (person); straight-laced; overly serious regarding relations between men and women; (5) bullish traders; (P)
糞真面目[くそまじめ, kusomajime] (adj-na,n) overly serious
荒立てる[あらだてる, aradateru] (v1,vt) to aggravate; to make serious
襟を正す[えりをただす, eriwotadasu] (exp,v5s) to straighten oneself; to straighten one's clothes and one's posture; to adopt a more serious attitude
重体(P);重態(P)[じゅうたい, juutai] (adj-na,adj-no,n) seriously ill; serious condition; critical state; (P)
重大問題[じゅうだいもんだい, juudaimondai] (n) serious (vital) question; a grave issue; a matter of grave concern
重大犯罪[じゅうだいはんざい, juudaihanzai] (n) (See 重犯) serious crime; felony
重犯罪[じゅうはんざい, juuhanzai] (n) felony; serious crime
重罪[じゅうざい, juuzai] (n,adj-no) felony; serious crime
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P)
がち;ガチ[, gachi ; gachi] (adj-na) (col) (abbr) (See がちんこ) serious; diligent; honest; earnest
シリアス[, shiriasu] (adj-na,n) serious; (P)
しんみり[, shinmiri] (adv,n,vs) solemn; serious; sad; heart-to-heart
とんだ[, tonda] (adj-pn) (1) unthinkable; unimaginable; inconceivable; unexpected; (2) terrible; awful; serious; (adv) (3) (arch) very; (P)
[じ, ji] (n) (1) thing; matter; (2) incident; occurrence; event; something serious; trouble; crisis; (3) circumstances; situation; state of affairs; (4) work; business; affair; (5) after an inflectable word, creates a noun phrase indicating something the speaker does not feel close to; (n-suf) (6) (See 事・ごと・1) nominalizing suffix; (7) (See 事・ごと・2) pretending to ...; playing make-believe ...; (P)
冗談半分[じょうだんはんぶん, joudanhanbun] (n) being somewhat (half) joking; half seriously; half in jest; in a jocular vein
冗談気味[じょうだんぎみ, joudangimi] (n) being somewhat (half) joking; half seriously; half in jest; in a jocular vein
切実[せつじつ, setsujitsu] (adj-na,n) compelling; serious; severe; acute; earnest; pressing; urgent; (P)
厳粛[げんしゅく, genshuku] (adj-na,n) gravity; solemnity; severity; seriousness; dignity; rigor; rigour; austerity; (P)
只ならない[ただならない, tadanaranai] (adj-i) (1) (uk) (See 只ならぬ) unusual; serious; (2) incomparable
向きになる;向きに成る[むきになる, mukininaru] (exp,v5r) (uk) to become serious; to take something (joke, teasing) seriously; to become irritated or angry (usually at something trivial)
嘘つき(P);嘘吐き;嘘付き[うそつき, usotsuki] (n,adj-no) (uk) liar (sometimes said with not much seriousness); fibber; (P)
大変[たいへん, taihen] (adv) (1) very; greatly; (adj-na,n) (2) immense; enormous; great; (3) serious; grave; dreadful; terrible; (4) difficult; hard; (5) (arch) major incident; disaster; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
向き[むき, muki] orientation, , direction, seriousness, tendency

serious ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาการหนัก[adj.] (ākān nak) EN: critically ill ; in serious condition ; in bad shape FR:
อันหนักแน่น[X] (an naknaen) EN: serious FR:
เอาจริง[v.] (aojing) EN: be strict ; be stern ; be rid ; be serious ; put one's foot down (loc.) FR: être strict ; être sérieux
เอาจริงเอาจัง[v.] (aojing-aoja) EN: be serious ; be in earnest ; be stern ; be austere ; be rigid FR: prendre au sérieux
เอาการ[adj.] (aokān) EN: serious ; earnest ; hard-working FR:
เอาการเอางาน[adj.] (aokān-ao-ng) EN: serious ; earnest ; hard-working ; industrious FR:
เอางานเอาการ[adj.] (ao-ngān ao ) EN: energetic ; serious ; industrious ; conscientious FR:
เอาถ่าน[adj.] (aothān) EN: industrious ; persevering ; diligent ; serious FR:
บรรเทาเบาบาง[v. exp.] (banthao bao) EN: become less serious FR:
บึ้ง[adj.] (beung) EN: sullen ; serious ; solemn ; grave ; frowning FR: grognon ; revêche ; renfrogné ; maussade
บึ้งบูด[adj.] (beungbūt) EN: sullen ; serious ; strained ; unsmiling FR: grincheux ; hargneux
ฉกรรจ์[adj.] (chakan) EN: serious ; severe ; intense ; mortal ; dangerous ; critical FR: sérieux ; sévère ; dangereux ; vigoureux ; vilain ; critique ; mortel
ฉกาจ[adj.] (chakāt) EN: serious ; severe ; mortal FR:
เหตุผลอันหนักแน่น[n. exp.] (hētphon an ) EN: serious reason FR: raison sérieuse [f]
จริงจัง[adj.] (jingjang) EN: serious ; earnest FR: sérieux ; sincère
กำเริบ[v.] (kamroēp) EN: worsen ; get worse ; become worse ; become aggravated ; become more serious ; increase ; intensify ; extend ; relapse ; recur ; spread FR: empirer ; s'aggraver ; rechuter
กัดไม่ปล่อย[v. exp.] (katmaiplǿi) EN: refuse to let go ; take serious action ; act tenaciously FR:
คดีอุกฉกรรจ์[n. exp.] (khadī ukcha) EN: serious offence ; felony FR: infraction sérieuse [f]
ขมึง[v.] (khameung) EN: stare ; glower ; scowl ; look serious ; look gloomy FR: regarder méchamment ; jeter un regard mauvais ; lancer des regards noirs ; abaisser du regard
ครุ-[pref.] (kharu-) EN: hard ; serious ; great FR:
ครุกกรรม[n.] (kharukakam) EN: weighty action ; kamma of serious effect FR:
เข้มข้น[adj.] (khemkhon) EN: rich ; strong ; thick ; intensive ; serious ; heavy ; concentrated ; at its height ; intense FR: concentré
ขึงขัง[adj.] (kheungkhang) EN: serious ; stern ; vigorous ; determined ; firm ; robust ; intimating FR: sérieux ; sévère ; autoritaire
คอขาดบาดตาย[adj.] (khøkhātbātt) EN: very serious ; critical ; in grave danger ; extremely dangerous ; a matter of life and death FR: critique
คนจริง[n. exp.] (khon jing ) EN: serious person FR: personnage réel [m]
เคร่ง[v.] (khreng) EN: be strict ; be severe ; be austere ; be rigorous ; be serious ; be stringent FR: être sérieux ; être strict
เคร่ง[adj.] (khreng) EN: strict ; serious ; strenuous ; rigid ; rigorous ; severe ; stringent FR: strict ; rigoureux
เคร่งครัด[v.] (khrengkhrat) EN: be strict ; be serious ; be stiff ; be rigorous ; be stringent; FR:
เคร่งครัด[adj.] (khrengkhrat) EN: strict ; serious ; stiff ; rigorous ; stringent ; austere FR: strict ; exigeant ; rigoureux ; austère
เคร่งขรึม[adj.] (khrengkhreu) EN: solemn ; serious ; stern ; grave ; austere ; seriouslooking FR: sérieux ; austère ; solennel
เคร่งเครียด[v.] (khrengkhrīe) EN: be serious ; be strict ; tense ; strain ; be stern ; be earnest FR:
เคร่งเครียด[adj.] (khrengkhrīe) EN: strict ; serious ; strenuous FR: tendu ; crispé
ขรึม[adj.] (khreum) EN: reserved ; grave ; serious ; solemn ; stern ; grim FR: grave ; sérieux ; sévère ; posé ; solennel
เครียด[adj.] (khrīet) EN: serious ; tense ; strained ; stern ; nervous ; taut ; under stress ; under strain ; tight FR: stressé ; tendu ; crispé
มหันต์[adj.] (mahan) EN: serious FR:
มหันต-[pref.] (mahanta-) EN: serious ; grave FR:
ไม่ตลก[adj.] (mai talok) EN: serious ; not funny FR: pas drôle ; pas marrant ; sérieux
มึนตึง[v.] (meunteung) EN: be standoffish ; show coolness ; turn a cold shoulder to ; put on a serious look FR: être distant ; montrer de la froideur ; bouder ; battre froid à qqn. (litt.)
หน้าดำหน้าแดง[adv.] (nādamnādaēn) EN: seriously ; in a serious manner ; with hammer and tongs FR:
หนัก[adj.] (nak) EN: grave ; serious ; important FR: grave ; sérieux

serious ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
todernst {adj}deadly serious
ernst; ernsthaft; ernstlich; seriös; ernst zu nehmend {adj} | ernster | am ernstesten | seriös klingenserious | more serious | most serious | to sound serious
Leistungssport {m}serious sport
lebensgefährlich (Krankheit) {adj}very serious; life-threatening

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า serious
Back to top