ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

smug

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *smug*, -smug-

smug ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
smug (adj.) สบายใจ
smugge (vi.) ลักลอบนำเข้าอย่างผิดกฎหมาย Syn. bootleg, moonshine
smugge (vt.) ลักลอบนำเข้าอย่างผิดกฎหมาย Syn. bootleg, moonshine
smuggle (vi.) ลักลอบนำเข้า
smuggle (vt.) ลักลอบนำเข้า
smuggle in (phrv.) ลักลอบนำเข้า Ops. smuggle out
smuggle out (phrv.) ลักลอบนำออก Ops. smuggle in
smuggle past (phrv.) ลักลอบนำผ่าน
smuggle through (phrv.) ลักลอบเข้าประเทศ
smuggled goods (n.) สินค้าเถื่อน See also: ของเถื่อน, ของหนีภาษี
smuggler (n.) ผู้ลักลอบขนส่งสินค้า
English-Thai: HOPE Dictionary
smug(สมัก) adj. เชื่อมั่นในตัวเอง,อิ่มอกอิ่มใจ,สบายใจ,ไม่ชอบการสังคม,ลื่น,เรียบร้อย., See also: smugly adv. smugness n., Syn. complacent
smuggle(สมัก'เกิล) vt.,vi. ลักลอบนำสินค้าเข้าหรือออกโดยผิดกฎหมาย,แอบถือไปด้วย, See also: smuggler n.
English-Thai: Nontri Dictionary
smug(adj) ใจแคบ,พอใจในตัวเอง,ไม่คบหาสมาคม
smuggle(vt) ลอบนำเข้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
smugglingการลักลอบ (นำเข้าหรือส่งออก) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Smugglingการลักลอบหนีศุลกากร [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค้าของเถื่อน (v.) smuggle
ลักลอบ (v.) smuggle Syn. แอบซ่อน, ซ่อนเร้น
หนีภาษี (adj.) smuggled Syn. เลี่ยงภาษี
เลี่ยงภาษี (adj.) smuggled
ของผิดกฎหมาย (n.) smuggled goods Ops. ของถูกกฎหมาย
ของหนีภาษี (n.) smuggled goods Syn. ของผิดกฎหมาย Ops. ของถูกกฎหมาย
สินค้าหนีภาษี (n.) smuggled goods See also: contraband Syn. ของหนีภาษี
ผู้ลักลอบ (n.) smuggler See also: bootlegger
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're under arrest for smugglingคุณถูกจับแล้วฐานลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But wouldn't it be great if number one this Christmas wasn't some smug teenager but an old ex-heroin addict searching for a comeback at any price?จะไม่ใช่เพลงวัยรุ่นใสๆ แต่เป็นเพลงของไอ้แก่ที่อยากจะกลับมาดังใหม่น่ะ
Well, I don't need her To be all smug and snootyดีล่ะ ข้าไม่สนผู้หญิงที่จิตใจคับแคบ และ วันๆก็เอาแต่นอนแล้ว
Just you wait, you smug son of a bitch.ฝากไว้ก่อนเถอะน่า...
How I have to compete with Shamu. And a smug little grin!แล้วอย่างนี้ฉันจะไปแข่งกับ ชามู ได้ยังไงหล่ะ
Am I smug and holier-than-thou?นี่ฉันจองหองและเคร่งไปรึป่าว?
Don't get smug with me.อย่ามาทำอวดฉลาดกับฉัน
Did you hear what those smug bitches said to me?คุณได้ยินที่อีบ้าพวกนั้นพูดกับฉันไหม ?
Just to wipe that smug look off his face.แค่ให้เค้าไม่ทำตัวเป็นนักเลงก็แค่นั้น
I swear to God, I'll blow that 40 grand worth of cosmetic surgery right off your smug goddamn face.ใส่หน้าคุณ จนหมอไม่รับเย็บ
Yeah, he runs a tight ship. Smug bastard.เขามีพรรคพวกเม็กซิกัน คอยให้ความช่วยเหลือ
THAT I HAVE BROKEN THE LAW. BUT DON'T YOU SIT THERE WITH THAT SMUG LOOKก่อนอื่น ผมไม่ใช่เด็กของคุณ
I'm so sick of his smug attitude.ฉันแสนจะเบื่อกับความคิดว่า \ ตัวเองเหนือกว่าของเขาแล้ว

smug ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
飘飘然[piāo piāo rán, ㄆㄧㄠ ㄆㄧㄠ ㄖㄢˊ, 飘飘然 / 飄飄然] elated; light and airy feeling (after a few drinks); smug and conceited; complacent
踌躇满志[chóu chú mǎn zhì, ㄔㄡˊ ㄔㄨˊ ㄇㄢˇ ㄓˋ, 踌躇满志 / 躊躇滿志] enormously proud of one's success (成语 saw); smug; complacent
偷运[tōu yùn, ㄊㄡ ㄩㄣˋ, 偷运 / 偷運] to smuggle
水货[shuǐ huò, ㄕㄨㄟˇ ㄏㄨㄛˋ, 水货 / 水貨] smuggled goods
走私品[zǒu sī pǐn, ㄗㄡˇ ㄙ ㄆㄧㄣˇ, 走私品] smuggled product; contraband; pirate product
走私货[zǒu sī huò, ㄗㄡˇ ㄙ ㄏㄨㄛˋ, 走私货 / 走私貨] smuggled goods

smug ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
にたり[, nitari] (adv-to) smirkingly; smugly; broadly
売人[ばいにん, bainin] (n) trader; smuggler; pusher; drug dealer; drug runner
密入国[みつにゅうこく(P);みつにゅうごく, mitsunyuukoku (P); mitsunyuugoku] (n,vs) smuggling oneself into a country; illegal immigration; (P)
密入国斡旋業者[みつにゅうこくあっせんぎょうしゃ, mitsunyuukokuassengyousha] (n) people smuggler
密出国[みつしゅっこく, mitsushukkoku] (n,vs) (See 密入国) smuggling oneself out of a country
密売[みつばい, mitsubai] (n,vs) smuggling; bootlegging; illicit trade; (P)
密売品[みつばいひん, mitsubaihin] (n) smuggled goods; contraband
密航[みっこう, mikkou] (n,vs) smuggling; (P)
密輸[みつゆ, mitsuyu] (n,vs) smuggling; contraband trade; (P)
密輸品[みつゆひん, mitsuyuhin] (n) smuggled goods
密輸船[みつゆせん, mitsuyusen] (n) smuggler
気障[きざ, kiza] (adj-na,n) (uk) (abbr) (See 気障り) affected; smug; pompous; conceited; snobby; pretentious; (P)
運び屋[はこびや, hakobiya] (n) courier; smuggler; carrier (e.g. of illegal drugs); trafficker

smug ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระหยิ่ม[adj.] (krayim) EN: glad ; happy ; pleased ; proud ; smug FR:
การลักลอบ[n.] (kān lakløp) EN: smuggling FR: contrebande [f]
ค้าของหนีภาษี[v. exp.] (khā khøng n) EN: trade in smuggled goods FR: pratiquer le commerce de contrebande
ของเถื่อน[n. exp.] (khøng theūo) EN: contraband goods ; smuggled goods ; illicit goods ; bootleg goods FR: produit de contrebande [m] ; marchandise importée illégalement [f]
ลักลอบ[v.] (lakløp) EN: sneak ; smuggle FR: passer en fraude ; entrer furtivement
ลักลอบนำเข้า[v. exp.] (lakløp namk) EN: smuggle FR:
ลักลอบนำออก[v. exp.] (lakløp nam ) EN: smuggle FR:
หนีภาษี[adj.] (nī phāsī) EN: smuggled FR:
สินค้าหนีภาษี[n. exp.] (sinkhā nī p) EN: smuggled goods ; contraband FR: marchandises de contrebande [fpl]
เถื่อน[adj.] (theūoen) EN: illicit ; smuggled ; unlawful FR: illégal ; illicite
ยึดของหนีภาษี[v. exp.] (yeut khøng ) EN: seize smuggled goods FR:
ยิ้มเยาะ[v.] (yimyǿ) EN: smirk ; smile smugly ; scoff (at) FR: ricaner

smug ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Devisenschmuggel {m}currency smuggling

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า smug
Back to top