ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

splendor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *splendor*, -splendor-

splendor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
splendor (n.) ความงดงาม Syn. luster, brilliance, brightness
English-Thai: HOPE Dictionary
splendor(สเพลน'เดอะ) n. ความยอด-ยี่ยม,ความวิเศษ,ความงดงาม,ความรุ่งโรจน์,ความแจ่มจรัส,ความแวววาว,ความอัจฉริยะ., See also: splendorous adj. splendourous adj., Syn. grandeur
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ศิริ (n.) splendor See also: glory Syn. ศรี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Jesus, image of the Father, splendor of the eternal light.พระเจ้า Image of the Father, Splendor of the eternal light.
♪ nothing equals the splendor# nothing equals the splendor #
Great white beast in infinite splendor!Great white beast in infinite splendor!
Maybe they'd lighten up if i into orgyastic splendor.มันมาจากจิตใต้สำนึกน่ะ บางที... .
Soon you'll know splendors you never have dreamed all your days...ไม่น่าจะได้รับรู้ถึงชัยชนะ ที่ไม่เคยแม้แต่จะฝันถึง...
"Your beauty and your splendor.""ความสวยและความงดงามของเธอ"
Could someone please pass me the Splendor?ใครก็ได้ส่งเนยให้ชั้นที
The darling girl... in her moment ofsplendor.สาวน้อยสุดที่รัก... ในช่วงเจิดจรัสของเธอ
You headed out to set down some of this natural splendor?ลูกจะออกไป หาที่วาดรูปวิวหรอ?
You headed out to set down some of this natural splendor?ลูกออกไปเก็บภาพของธรรมชาติ ละซิ
That lily, golden splendor. Persicaria.นั่นลิลี่เหลืองอร่าม และก็พญาดง

splendor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
灿烂多彩[càn làn duō cǎi, ㄘㄢˋ ㄌㄢˋ ㄉㄨㄛ ㄘㄞˇ, 灿烂多彩 / 燦爛多彩] multicolored splendor (of fireworks, bright lights etc)
[shèng, ㄕㄥˋ, 晟] brightness of sun; splendor
异彩[yì cǎi, ㄧˋ ㄘㄞˇ, 异彩 / 異彩] extraordinary splendor
荣华[róng huá, ㄖㄨㄥˊ ㄏㄨㄚˊ, 荣华 / 榮華] glory and splendor
光彩[guāng cǎi, ㄍㄨㄤ ㄘㄞˇ, 光彩] luster; splendor; radiance; brilliance

splendor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
山容水態[さんようすいたい, sanyousuitai] (n) scenic beauty of mountains and streams; fresh and clear beauty of nature's splendor
栄耀栄華[えいようえいが;えようえいが, eiyoueiga ; eyoueiga] (n) wealth, prosperity, and arrogant splendor (splendour); (living sumptuously) intoxicated by wealth and power; luxury
光彩[こうさい, kousai] (n) brilliance; splendour; splendor; (P)
光輝[こうき, kouki] (n) brightness; splendour; splendor; (P)
壮麗[そうれい, sourei] (adj-na,n) splendour; splendor; pompousness; magnificence
栄耀[えいよう, eiyou] (n) luxury; splendour; splendor; prosperity
栄華[えいが, eiga] (n) glory; splendour; splendor; majesty; luxury
華美[かび, kabi] (adj-na,n) pomp; splendor; splendour; gaudiness; (P)
華麗[かれい, karei] (adj-na,n) splendor; splendour; magnificence; (P)
豪壮[ごうそう, gousou] (adj-na,n) splendour; splendor; magnificence; grandeur
豪華[ごうか, gouka] (adj-na,n) wonderful; gorgeous; splendor; splendour; pomp; extravagance; (P)
邯鄲の夢[かんたんのゆめ, kantannoyume] (n) vain dream of wealth and splendour (splendor)
金ぴか[きんぴか, kinpika] (adj-na,n) gilded splendor; gilded splendour
雄大[ゆうだい, yuudai] (adj-na,n) grandeur; magnificence; splendour; splendor; (P)

splendor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ศิริ[n.] (siri) EN: splendor FR:

splendor ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pracht {f}splendor [Am.]; splendour [Br.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า splendor
Back to top