ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spend

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spend*, -spend-

spend ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spend (vt.) ใช ้(เวลา) Syn. let pass, idle, misuse
spend (vi.) ใช้เงิน See also: ใช้จ่าย Syn. pay, consume, give, disburse Ops. save
spend (vt.) จ่ายเงิน See also: ให้เงิน Syn. pay, consume, give, disburse Ops. save
spend a penny (idm.) ปัสสาวะ
spend for (phrv.) จ่ายเงินสำหรับ Syn. expend on, spend on
spend in (phrv.) จ่ายเงินสำหรับ See also: จ่ายค่า Syn. expend in
spend on (phrv.) ใช้ (เวลา, เงิน, ความพยายามฯลฯ) สำหรับ Syn. expend on, spend for
spend summer (vi.) ใช้เวลาในฤดูร้อน
spend up (phrv.) ใช้หมดแล้ว See also: จ่ายไปหมดแล้ว
spender (n.) คนใช้เงินฟุ่มเฟือย See also: คนสุรุ่ยสุร่าย
spending (n.) การใช้จ่าย (เงิน) See also: การจับจ่ายใช้สอย Syn. disbursement, payout
spendor (n.) ความรุ่งโรจน์ See also: ความเลืองชื่อลือนาม, บารมี, เกียรติศักดิ์ Syn. excellence, glory
spendthrift (n.) คนฟุ่มเฟือย See also: คนใช้เงินเปลือง, คนสุรุ่ยสุร่าย Syn. prodigal, squanderer, wastrel Ops. tightwad
spendthrift (adj.) ฟุ่มเฟือย See also: สุรุ่ยสุร่าย Syn. extravagant, prodigal, wasteful, improvident, profligate, uneconomic Ops. efficacious
English-Thai: HOPE Dictionary
spend(สเพนดฺ) {spent,spent,spending,spends} vt.,vi. ใช้เงิน,ใช้จ่าย,ใช้,ใช้เวลา,ใช้หมด,ใช้ชีวิต,ถลุง, Syn. exhause
spendthrift(สเพนดฺ'ธริฟทฺ) n. ผู้ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย. adj. สุรุ่ยสุร่าย,ฟุ่มเฟือย., Syn. wastrel
English-Thai: Nontri Dictionary
spend(vt) ถลุง,ใช้จ่าย,ใช้เงิน
spendthrift(n) คนฟุ่มเฟือย,คนสุรุ่ยสุร่าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
spendthriftคนสุรุ่ยสุร่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spendings taxภาษีบริโภค [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เทกระเป๋า (v.) spend all money See also: disburse, use up all one´s money Syn. เกลี้ยง, หมดตัว
ซื้อรำคาญ (v.) spend some money to turn somebody away
แรมคืน (v.) spend the night See also: stay the night, stay overnight, lodge for the night Syn. ค้างคืน
overspent (vi.) กริยาช่องที่ 2 ของ overspend
spent (vt.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ spend
spent (vi.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ spend
กระจับปิ้ง (n.) shield suspended over the pubic portion of a small girl See also: modesty shield of gold or silver for little girl, ornamental gold or silver shield suspended from a cord or chain fastened around the waist of a small girl Syn. ตะปิ้ง, จับปิ้ง, จะปิ้ง
กระจับปิ้ง (n.) shield suspended over the pubic portion of a small girl See also: modesty shield of gold or silver for little girl, ornamental gold or silver shield suspended from a cord or chain fastened around the waist of a small girl Syn. ตะปิ้ง, จับปิ้ง, จะปิ้ง
ตับปิ้ง (n.) shield suspended over the pubic portion of a small girl See also: modesty shield of gold or silver for little girl, ornamental gold or silver shield suspended from a cord or chain fastened around the waist of a small girl Syn. ตะปิ้ง, จับปิ้ง, กระจับปิ้ง, จะปิ้ง
ตับปิ้ง (n.) shield suspended over the pubic portion of a small girl See also: modesty shield of gold or silver for little girl, ornamental gold or silver shield suspended from a cord or chain fastened around the waist of a small girl Syn. ตะปิ้ง, จับปิ้ง, กระจับปิ้ง, จะปิ้ง
พักงาน (v.) be suspended from job
ระโยงระยาง (n.) large number of ropes suspended disorderly
หมดเปลือง (v.) misspend See also: waste, dissipate Syn. เปลือง, สิ้นเปลือง
แขวนลอย (adj.) suspendible
โตงเตง (n.) suspended bars of a loom
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We are not going to spend much time talkingพวกเราจะไม่เสียเวลาพูดคุยมากนัก
I think I would spend half of the year in…ฉันคิดว่าฉันอาจจะใช้เวลาครึ่งปีใน...
I usually spend a lot of time with…ฉันมักจะใช้เวลามากกับ...
I do like to spend time with my parentsฉันชอบใช้เวลาอยู่กับพ่อแม่ของฉัน
We like to spend time with each otherพวกเราชอบที่จะใช้เวลาอยู่ด้วยกัน
I think I would like to spend more time outsideฉันคิดว่าฉันอยากใช้เวลามากกว่านี้ข้างนอก
I don't spend too much moneyฉันไม่ได้ใช้จ่ายเงินมากเกินไป
I usually spend money faster than I can make itฉันมักจะจ่ายเงินเร็วกว่าที่ฉันสามารถหาได้
We can spend the extra time with Dadพวกเราสามารถใช้เวลาพิเศษกับพ่อ
Why do people spend so much for them?ทำไมผู้คนต้องจ่ายเงินไปมากมายเพื่อพวกมันด้วย
You should try to spend lessคุณควรพยายามใช้จ่ายให้น้อยลง
I can't spend all day talking to peopleฉันไม่สามารถใช้เวลาทั้งวันพูดคุยกับผู้คนได้หรอกนะ
We're gonna spend a lot of time hereเรากำลังจะใช้เวลาอย่างมากที่นี่
She has invited me to spend the Christmas vacation with herเธอได้เชิญฉันให้มาเที่ยววันหยุดคริสต์มาสต์ด้วยกัน
You are in your last year, shouldn't you spend more time on your studies?เธออยู่ปีสุดท้ายแล้วนะ ควรทุ่มเวลาให้กับการเรียนไม่ใช่หรือ?
I really like spending time with themฉันชอบใช้เวลาอยู่กับพวกเขาจริงๆ
It's better than spending that time in jail, isn't it?มันก็ดีกว่าการไปใช้เวลาช่วงนั้นในคุก มิใช่หรือ?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let's leave the unhappy couple to spend their last moments together alone.ปล่อยให้คู่ทุกข์คู่ยากเขาได้อยู่ด้วยกันในวาระสุดท้าย
It could work if the government would spend more money.จะใช้จ่ายเงินบางส่วน ทำใน อเมริกา ที่คุณเห็น
Because a man who doesn't spend time with his family can never be a real man.เพราะคนที่ไม่ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวของเขาไม่สามารถจะเป็นคนจริง
I spend my life trying not to be careless.I spend my life trying not to be careless.
I don't think we should spend money--ฉันว่าเราไม่ควรเสียเวลาไปกับ...
I'm going on a trip to spend a little time with animals.ผมจะไปใช้เวลาอยู่กับสัตว์สักหน่อย
I like animals, and sometimes I don't spend enough time with them.ผมชอบสัตว์ บางครั้งผมก็อยู่กับมันไม่มากพอ
But on a short trip I wouldn't spend too much time on the Indian question, Mr. Walker.แต่คุณอยู่แค่ไม่นาน อย่าเสียเวลาถามเรื่อง ของคนอินเดียมากนัก
I'd rather not spend the rest of this winter... tied to this fucking couch !How'd he get out? The door was bolted from the outside.
Let's get in that whirlybird, find us an island someplace, get juiced up... and spend what time we got left soaking' up some sunshine.ให้เรากลับไปขึ้นเครื่อง เพื่อบินหาเกาะซักแห่งไกลจากนี่ แล้วลงไปนอนอาบแดด เติมพลัง
Look, I swear to God, if you do anything to him, if you touch one hair on his head,... ..l will spend the rest of my life making sure you suffer.ฮ็อกกี้แชมเปี้ยนชิพหรือครับ? ผมชอบเลยฮะ เพียงแต่ เพียงแต่อะไร
I wanna spend the night with you...เขาเป็นแค่ตัวเชื่อมอีกตัวนึง

spend ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
避暑[bì shǔ, ㄅㄧˋ ㄕㄨˇ, 避暑] be away for the summer holidays; spend a holiday at a summer resort; prevent sunstroke
花费[huā fèi, ㄏㄨㄚ ㄈㄟˋ, 花费 / 花費] expense; cost; to spend (time or money); expenditure
[huā, ㄏㄨㄚ, 花] flower; blossom; to spend (money, time); fancy pattern; surname Hua
渡假[dù jià, ㄉㄨˋ ㄐㄧㄚˋ, 渡假] to spend one's holidays; vacations
量入为出[liàng rù wéi chū, ㄌㄧㄤˋ ㄖㄨˋ ㄨㄟˊ ㄔㄨ, 量入为出 / 量入為出] to assess one's income and spend accordingly (成语 saw); to live within one's means; You can only spend what you earn.
出血[chū xuè, ㄔㄨ ㄒㄩㄝˋ, 出血] bleeding; hemorrhage; fig. spending money
背带[bēi dài, ㄅㄟ ㄉㄞˋ, 背带 / 背帶] braces; suspenders; sling (for a rifle); straps (for a knapsack)
[dī, ㄉㄧ, 提] carry (suspended)
间断[jiàn duàn, ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄢˋ, 间断 / 間斷] disconnected; interrupted; suspended
开源节流[kāi yuán jié liú, ㄎㄞ ㄩㄢˊ ㄐㄧㄝˊ ㄌㄧㄡˊ, 开源节流 / 開源節流] lit. to open a water source and reduce outflow (成语 saw); to increase income and save on spending; to broaden the sources of income and economize on expenditure
[hào, ㄏㄠˋ, 耗] mouse; new; to waste; to spend; to consume; to squander
编磬[biān qìng, ㄅㄧㄢ ㄑㄧㄥˋ, 编磬 / 編磬] musical instrument consisting of a set of chime stones suspended from a beam and struck as a xylophone
超支[chāo zhī, ㄔㄠ ㄓ, 超支] to overspend
冤大头[yuān dà tóu, ㄩㄢ ㄉㄚˋ ㄊㄡˊ, 冤大头] spendthrift and foolish; sb with more money than sense
度过[dù guò, ㄉㄨˋ ㄍㄨㄛˋ, 度过 / 度過] spend; pass
败家子[bài jiā zǐ, ㄅㄞˋ ㄐㄧㄚ ㄗˇ, 败家子 / 敗家子] spendthrift; wastrel; prodigal
[chuò, ㄔㄨㄛˋ, 辍 / 輟] stop; cease; suspend
假死[jiǎ sǐ, ㄐㄧㄚˇ ㄙˇ, 假死] suspended animation; feigned death; to play dead
吊袜带[diào wà dài, ㄉㄧㄠˋ ㄨㄚˋ ㄉㄞˋ, 吊袜带 / 吊襪帶] suspenders (for stockings)
吊钩[diào gōu, ㄉㄧㄠˋ ㄍㄡ, 吊钩 / 吊鉤] suspended hook; hanging hook
悬浮[xuán fú, ㄒㄩㄢˊ ㄈㄨˊ, 悬浮 / 懸浮] suspend; to float suspended; suspension
悬浮物[xuán fú wù, ㄒㄩㄢˊ ㄈㄨˊ ˋ, 悬浮物 / 懸浮物] suspended matter; suspension (of atmospheric pollution)
暂停[zàn tíng, ㄗㄢˋ ㄊㄧㄥˊ, 暂停 / 暫停] suspend

spend ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コムロ[, komuro] (vs) (sl) (from the name 小室哲哉, as 哲哉 and 徹夜 are read てつや) to make an all-night vigil; to spend a sleepless night
一夜を共にする[いちやをともにする, ichiyawotomonisuru] (exp,vs-i) to spend a night together
使い過ぎる[つかいすぎる, tsukaisugiru] (v1) to use excessively; to use too much; to spend too much; to overwork someone
擦り切る;摩り切る;擦切る[すりきる, surikiru] (v5r) to cut by rubbing; to wear out; to spend all (one's money)
散じる[さんじる, sanjiru] (v1) (1) to scatter; to disperse; (2) to spend on; to squander (e.g. one's fortune); (3) to chase away (e.g. one's worries); to kill (pain)
散ずる[さんずる, sanzuru] (vz) (1) to scatter; to disperse; (2) to spend on; to squander (e.g. one's fortune); (3) to chase away (e.g. one's worries); to kill (pain)
明し暮らす;あかし暮らす[あかしくらす, akashikurasu] (v5s) to spend one's days and nights doing ...
暇に飽かす[ひまにあかす, himaniakasu] (exp,v5s) to spend all of one's free time; to spend one's time without constraint
泣き暮す;泣き暮らす;泣暮す[なきくらす, nakikurasu] (v5s,vt) to spend one's days in tears and sorrow
湯水のように使う[ゆみずのようにつかう, yumizunoyounitsukau] (exp,v5u) to spend (money) like water; to spend (money) like it grows on trees; to throw around (one's money); to play ducks and drakes with
移す(P);遷す[うつす, utsusu] (v5s,vt) (1) to change; to swap; to substitute; to transfer; (2) to change the object of one's interest or focus; (3) to spend or take time; (4) (See 風邪を移す) to infect; (5) to permeate something with the smell or colour of something; (6) (See 実行に移す) to move on to the next or different stage of (a plan, etc.); (P)
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s,vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) {comp} to download; to copy from a computer to another medium; (7) {MA} to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P)
送る[おくる, okuru] (v5r,vt) (1) to send (a thing); to dispatch; to despatch; (2) to take or escort (a person somewhere); to see off (a person); (3) to bid farewell (to the departed); to bury; (4) to spend (time); to live one's life; (5) to pass (down the line); (6) (See 送り仮名) to affix okurigana; (P)
金を費やす[かねをついやす, kanewotsuiyasu] (exp,v5s) (See 費やす) to expend money; to spend money
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service
お小遣い[おこづかい, okodukai] (n) (See 小遣い) personal expenses; pocket money; spending money; incidental expenses; allowance
サスペンダー[, sasupenda-] (n) suspenders
サスペンダースカート[, sasupenda-suka-to] (n) skirt with suspender
サスペンデットゲーム[, sasupendettoge-mu] (n) suspended game; (P)
サスペンデッドゲーム[, sasupendeddoge-mu] (n) suspended game
サスペンド[, sasupendo] (n) suspend
ズボン吊り[ズボンつり, zubon tsuri] (n) suspenders
ばんばん[, banban] (adv) (1) (on-mim) bang bang (sound of a hammer or gunfire); (2) doing something at a mad pace (spend money, work)
ぶら下げる[ぶらさげる, burasageru] (v1,vt) to hang; to suspend; to dangle; to swing; to carry; (P)
レーガノミックス;レーガノミクス[, re-ganomikkusu ; re-ganomikusu] (n) Reaganomics; economic policies of Ronald Reagan (i.e. reduction of taxes, spending, and market regulation)
一擲千金[いってきせんきん, ittekisenkin] (exp) being lavish with one's money; spending a huge sum of money at once on a treat
一日三秋[いちじつさんしゅう;いちにちさんしゅう, ichijitsusanshuu ; ichinichisanshuu] (n) (waiting) impatiently; (spending) many a weary day; each moment seeming like an eternity
一日千秋[いちじつせんしゅう;いちにちせんしゅう, ichijitsusenshuu ; ichinichisenshuu] (n) (waiting) impatiently; (spending) many a weary day; each moment seeming like an eternity
一般歳出[いっぱんさいしゅつ, ippansaishutsu] (n) general expenditures; general spending
休む[やすむ, yasumu] (v5m,vi) (1) to be absent; to take a day off; (2) to rest; to have a break; (3) to go to bed; to (lie down to) sleep; to turn in; to retire; (4) to stop doing some ongoing activity for a time; to suspend business; (P)
休業[きゅうぎょう, kyuugyou] (n,vs) closed (e.g. store); business suspended; shutdown; holiday; (P)
使い手;遣い手[つかいて, tsukaite] (n) (1) user; consumer; employer; (2) master (e.g. of swordsmanship); (3) prodigal; spendthrift
使う(P);遣う[つかう, tsukau] (v5u,vt) (1) to use (a thing, method, etc.); to make use of; to put to use; (2) (See 人使い) to use (a person, animal, puppet, etc.); to employ; to handle; to manage; to manipulate; (3) to use (time, money, etc.); to spend; to consume; (4) (See 言葉遣い) to use (language); to speak; (5) (id) to take (one's lunch); to circulate (bad money); (P)
公共支出[こうきょうししゅつ, koukyoushishutsu] (n) public expenditure; public outlay; public spending
吊り[つり, tsuri] (n) (1) hanging; suspending; (2) sling
吊りスカート[つりスカート, tsuri suka-to] (n) skirt with suspenders
吊り上げる;釣り上げる;つり上げる;釣上げる[つりあげる, tsuriageru] (v1,vt) (1) to raise; to lift; to hang up; to suspend; (2) to (artificially, deliberately) raise prices; (3) (釣り上げる, 釣上げる only) to pull in (fish)
吊る[つる, tsuru] (v5r) (1) to hang; to suspend (something from something); to be hanged (by the neck); (2) to hoist an opponent off of his feet by his loincloth (sumo); (P)
吊足場;つり足場[つりあしば, tsuriashiba] (n) suspended scaffolding
国防支出[こくぼうししゅつ, kokuboushishutsu] (n) defense outlay; defense spending
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
明かす[あかす, akasu] Thai: อยู่จนถึงเช้า จนสว่างคาตา English: spend

spend ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารมณ์ในการใช้จ่าย[n. exp.] (ārom nai kā) EN: inclination to spend FR:
ใช้[v.] (chai) EN: spend ; pay ; redeem ; cost FR: dépenser ; payer ; rembourser
ใช้ชีวิต[v. exp.] (chai chīwit) EN: live ; spend one's life ; make a living FR: passer sa vie
ใช้จ่าย[v. exp.] (chai jāi) EN: spend ; disburse FR: dépenser ; débourser
ใช้จ่ายเงิน[v. exp.] (chai jāi ng) EN: spend money FR:
ใช้เงินหมด[v. exp.] (chai ngoen ) EN: spend all the money FR: dépenser tout l'argent
ใช้สอย[v.] (chaisøi) EN: spend ; make use of the services of ; employ FR:
ใช้เวลา[v.] (chaiwēlā) EN: spend time ; take time ; take (+ length of time) ; span FR: passer du temps ; prendre du temps ; durer ; prendre (+ durée) ; mettre
ใช้เวลากับครอบครัว[v. exp.] (chaiwēlā ka) EN: spend time with one's family FR: passer du temps en famille
ได้เสีย[v.] (dāisīa) EN: gain and lose ; gain and spend FR:
จ่าย[v.] (jāi) EN: pay ; spend ; defray ; disburse ; pay out ; buy ; purchase ; make purchases ; shop FR: payer ; débourser ; régler ; acheter ; faire des emplettes
จ่ายเงิน[v. exp.] (jāi ngoen) EN: spend money ; pay FR: dépenser de l'argent ; dépenser ; payer ; douiller (fam.)
จับจ่าย[v.] (japjāi) EN: spend ; buy ; go shopping FR:
ค้าง[v.] (khāng) EN: stay ; lodge ; stay overnight ; spend the night ; lodge for a night ; pass the night ; put up for the night FR: loger ; passer la nuit
ค้างคืน[v.] (khāngkheūn) EN: stay overnight ; spend the night ; lodge for a night ; pass the night ; put up for the night ; remain for the night ; stay the night FR: passer la nuit ; coucher
ค้างแรม[v.] (khāng raēm) EN: stay overnight ; stay the night ; put up for the night ; spend the night ; pass the night FR: passer la nuit
กิน[v.] (kin) EN: use ; take ; spend ; require ; use up FR: utiliser ; consommer ; nécessiter ; requérir
หมดเปลือง[X] (mot pleūang) EN: spend ; consume ; waste FR:
พักแรม[v.] (phakraēm) EN: stay ; lodge ; stay overnight ; spend the night ; lodge for a night ; pass the night ; put up for the night ; camp FR: séjourner ; loger ; passer la nuit
เปลือง[v.] (pleūang) EN: waste ; cost ; consume ; be consumed ; require ; lose ; spend ; be used up ; dissipate ; take up ; squander ; be extravagant with FR: coûter ; dépenser ; prendre ; requérir ; nécessiter ; dilapider ; gaspiller
ประทับแรม[v.] (prathapraēm) EN: stay overnight ; spend the night ; be in residence FR: passer la nuit
เสีย[v.] (sīa) EN: spend ; pay ; expend ; defray FR: dépenser ; payer
เสียเงิน[v. exp.] (sīa ngoen) EN: spend money ; pay FR: dépenser de l'argent ;
เสียตังค์[v. exp.] (sīa tang) EN: spend money ; lose's one money FR: dépenser de l'argent
ถลุง[v.] (thalung) EN: squander ; waste ; use up ; lavish ; spend FR: gaspiller ; dilapider
เทกระเป๋า[v. exp.] (thēkrapao) EN: spend everything ; empty one's pockets FR:
ทุ่มเงิน[v. exp.] (thum ngoen) EN: lavish money (on) ; spend unstintingly (on/for) FR:
ทุ่มเวลา[v. exp.] (thum wēlā) EN: spend much time ; lavish time (on) FR:
แบน[adj.] (baēn) EN: banned FR: suspendu
บัญชีถูกระงับ[n. exp.] (banchī thūk) EN: suspended account FR:
ใช้จ่ายมากเกินไป[v. exp.] (chai jāi mā) EN: overspend ; overextend oneself ; overstretch oneself FR: dépenser à outrance
ห้อย[v.] (hǿi) EN: hang ; suspend FR: pendre ; suspendre
ห้อยโหน[v.] (hǿihōn) EN: swing ; swing and hang ; do acrobatics FR: se balancer suspendu
ห้อยอยู่[adj.] (høi yū) EN: FR: pendu ; suspendu
โหน[v.] (hōn) EN: swing ; hang ; dangle ; cling FR: se balancer ; être suspendu
โหนกิ่งไม้[v. exp.] (hōn kingmāi) EN: FR: se suspendre aux branches
การใช้จ่าย[n.] (kān chai jā) EN: spending ; expenditure ; disbursement ; payout FR: dépense [f]
การใช้จ่ายของรัฐบาล[n. exp.] (kān chai jā) EN: government spending ; government expenditure FR:
การใช้จ่ายในการบริโภค [n. exp.] (kān chai jā) EN: consumer spending (on food) FR:
การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค[n. exp.] (kān chai jā) EN: consumer spending (on goods) FR:

spend ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geld {n} | Geld auf der Bank haben | Geld aufbringen | Geld ausgeben | Geld ausleihen | Geld sparen | Geld verdienen | Geld wie Heu | Geld wie Heu haben | kein Geld bei sich haben | Geld bringen (für ein Projekt)money | to keep money in the bank | to raise money | to spend money | to make advances to | to save money | to make money | pots of money | to have money to burn | to have no money on oneself | to be a moneymaker (for a project)
Abhänger {m} (Bau)suspending bracket
Spende {f} | Spenden
Donator {m}; Spender
Spender {m} | Spender
Hosenträger {m}(a pair of) braces [Br.]; suspenders [Am.]
Verausgabung {f}overspending
Großeinkauf {m}shopping spree; spending spree
Sockenhalter {m}sock suspenders
Spende {f} | mit Spenden gebaut werdensubscription | to be built by subscription
Spendensammler {m}; Spendensammlerin
Straps {m}suspender belt [Br.]; garter belt [Am.]
Mitgliedsbeitrag {m}; Spendenbeitrag
Haftverschonung {f}suspended sentence
Beurlaubung {f}; Suspendierung

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spend
Back to top