ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

suggest

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *suggest*, -suggest-

suggest ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
suggest (vt.) แนะนำ See also: ชี้แนะ, เสนอแนะ Syn. advise, propose, recommend
suggest (vt.) ทำให้นึกถึง See also: เตือน, บอกเป็นนัย Syn. hint, imply, remind
suggest itself to (phrv.) คิดได้ See also: คิดออก
suggest to (phrv.) เสนอแนะต่อ See also: แนะนำ
suggested (adj.) ซึ่งเสนอให้พิจารณา
suggestible (adj.) ถูกชักชวนได้ง่าย See also: ถูกโน้มน้าวได้ง่าย Syn. impressionable
suggestible (adj.) สามารถบอกเป็นนัยได้ See also: สามารถชี้แนะได้ Syn. advisable, recommendable
suggestion (n.) ข้อเสนอ See also: ข้อเสนอแนะ Syn. idea, proposal
suggestion (n.) ร่องรอย See also: สิ่งที่บอกเป็นนัย Syn. hint, indication, trace
suggestion (n.) การเสนอแนะ See also: การแนะนำ Syn. advice, recommendation
suggestion (n.) ข้อชวนคิด See also: นัย Syn. glimmer, suspicion
suggestive (adj.) เป็นข้อเสนอแนะ See also: เป็นการชี้แนะ, ซึ่งชี้แนะ Syn. evocative, hinting, indicative
suggestive (adj.) เป็นนัยถึงเรื่องทะลึ่ง See also: ซึ่งชวนให้นึกถึงเรื่องอนาจาร Syn. indecent, provocative, vulgar
English-Thai: HOPE Dictionary
suggest(ซักเจสทฺ') vt. แนะนำ,ชักชวน,เสนอ,เสนอแนะ,บอกเป็นนัย,แย้ม,กระตุ้น,ชวนให้นึกถึง, See also: suggestible adj. suggestive adj. suggester n. suggestingly adv., Syn. propose,imply
suggestion(ซักเจส'เชิน) n. การแนะนำ,การชักชวน,การเสนอ,การเสนอแนะ,ร่องรอย,สิ่งที่บอกเป็นนัย,เค้าโครง,ข้อชวนคิด,สิ่งที่ชวนคิด, Syn. proposal,implication,lead
English-Thai: Nontri Dictionary
suggest(vt) เสนอ,แนะ,ชักชวน,กระตุ้น
suggestion(n) ข้อเสนอ,การแนะ,ร่องรอย,ข้อชวนคิด
suggestive(adj) เป็นนัย,เป็นการแนะ,เป็นข้อชวนคิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
suggestionการแนะนัย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
suggestive interrogationการถามนำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Suggestion boxกล่องรับความคิดเห็นห้องสมุดบางแห่งหาวิธีให้ผู้ใช้ห้องสมุดเสนอแนะวิธีการปรับปรุงการให้บริการหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายห้องสมุดและวิธีปฏิบัติของห้องสมุด โดยการเขียนเสนอแนะในแผ่นกระดาษและนำไปใส่ไว้ในกล่องรับความคิดเห็นที่ห้องสมุดจัดไว้ซึ่งอาจวางไว้ใกล้กับเคาน์เตอร์บริการยืม-คืนหนังสือ โต๊ะบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า หรือประตูทางเข้าห้องสมุด นอกจากนั้นบนรายการออนไลน์ (Online catalog) และบนหน้าเว็บของห้องสมุดยังให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ สำหรับคำตอบของเจ้าหน้าที่และผู้บริหารห้องสมุดอาจจะติดไว้บนป้ายประกาศของห้องงสมุด หรือแสดงไว้ในส่วนพิเศษในหน้าโฮมเพจของห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชี้แนะ (v.) suggest See also: instruct, give directions, advise, direct, counsel Syn. นำทาง, ชี้นำ, แนะนำ, แนะแนว, แนะ
แนะแนว (v.) suggest See also: instruct, give directions, advise, direct, counsel Syn. นำทาง, ชี้นำ, แนะนำ, แนะ
การชี้แนะ (n.) suggestion See also: advice, recommendation Syn. การแนะ, การแนะนำ
การเสนอแนะ (n.) suggestion See also: advice, recommendation Syn. การแนะ, การแนะนำ, การชี้แนะ
การแนะ (n.) suggestion See also: advice, recommendation Syn. การแนะนำ, การชี้แนะ
การแนะนำ (n.) suggestion See also: advice, recommendation Syn. การแนะ, การชี้แนะ
ข้อเสนอแนะ (n.) suggestion See also: counsel Syn. ข้อแนะนำ, ข้อเสนอ
ข้อแนะ (n.) suggestion See also: advice, recommendation, counsel, instruction, direction Syn. คำแนะนำ
ข้อแนะนำ (n.) suggestion See also: advice, recommendation, counsel, instruction, direction Syn. คำแนะนำ, ข้อแนะ
คำปรึกษา (n.) suggestion See also: advice, direction, guidance, counsel Syn. ข้อคิดเห็น, คำแนะนำ, ข้อเสนอแนะ
คำเสนอแนะ (n.) suggestion See also: advice, direction, guidance, counsel Syn. ข้อเสนอแนะ, ข้อแนะนำ
คำแนะนำ (n.) suggestion See also: advice, direction, guidance, counsel Syn. ข้อเสนอแนะ, ข้อแนะนำ, คำเสนอแนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I suggest you say as little as possibleฉันขอแนะนำให้คุณพูดน้อยเท่าที่จะน้อยได้
Then I suggest you take extra care of himถ้างั้นฉันขอแนะนำให้คุณดูแลเขาเป็นพิเศษ
I suggest you wrap it in your jacketฉันแนะนำให้คุณห่อมันไว้ในเสื้อแจ๊คเก็ต
I suggest you take some rest and recover your strengthฉันขอแนะนำให้นายพักผ่อนบ้างและฟื้นฟูความเข้มแข็งขึ้นมาใหม่
So what do you suggest?ถ้างั้นคุณมีอะไรจะแนะนำหรือ
That's not a suggestion, it's an orderนี่ไม่ใช่คำแนะนำ แต่เป็นคำสั่ง
I told you, you should have listened to other people's suggestionsฉันบอกแล้วไง เธอควรฟังข้อเสนอแนะของคนอื่นบ้าง
I'm not going to listen to your suggestionฉันจะไม่ฟังข้อเสนอแนะของนายหรอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You want to know if I can suggest any motive as to why Mrs. De Winter should have taken her life?คุณอยากรู้ว่าผมจะบอกถึงเเรงจูงใจที่ว่าทําไม คุณนายเดอ วินเทอร์ถึงอยากฆ่าตัวตายได้รึเปล่า
If you will be taking your turn on guard, I'd suggest first stag and me on last, making sure you was fresh for command on the off at the most likely times.หากคุณจะได้รับการเปิดของ คุณในยาม ฉันขอแนะนำให้ยองแรกและ ฉันในที่ผ่านมา หรือ ในทางกลับกัน
Then I would suggest that yonder yellow submarine is ourselvesถ้าอย่างนั้นฉันจะแนะนำโน่นเหลือง ที่ เรือดำน้ำคือใครอื่นนอกจากตัวเอง
I suggest we move back to council chambers where we'll have more room.ผมว่าเราเข้าไปในห้องประชุมดีกว่า มันกว้างขวางหน่อย
Your Excellency, doesn't this situation suggest anything to you?คำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูงของคุณ . , ไม่มี this situation ไม่ทำแนะนำทุกๆสิ่งให้คุณหรือไม่?
It would be blasphemy to suggest that we could describe the Creator in human terms.จะเป็นการลบหลู่ที่จะเล่าถึง ผู้สร้างเราว่าอยู่ในรูปมนุษย์
I suggest you get back on that train before it leaves.ขอแนะนำให้ขึ้นรถไฟกลับไป ก่อนมันจะออก
I suggest we only eat out of cans.Lights were out for an hour. Anyone of us could've gotten to him.
I suggest you give me what you owe me or anything goes.ผมขอแนะนำให้คุณให้ฉันสิ่งที่คุณเป็นหนี้ฉัน หรืออะไรไป
In that case, may I suggest we adjourn to the study for coffee and brandy, at which point I believe our unknown host will reveal his intentions.ในกรณีนี้ ผมแนะนำว่าให้เราไปที่ห้องหนังสือ จิบกาแฟและบรั่นดี สำหรับกาแฟและบรั่นดี และเราจะได้เข้าใจว่า เจ้าภาพมีเจตนาจะบอกอะไรกับเรา
It's a hoax. I suggest we all leave.มันเป็นเรื่องหลอกลวง ผมว่าพวกเรากลับกันเถอะ
I suggest we take him up on that offer.ผมขอแนะนำให้เรารับข้อเสนอของเขา

suggest ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
最好[zuì hǎo, ㄗㄨㄟˋ ㄏㄠˇ, 最好] best; (you) had better (do what we suggest)
暗示[àn shì, ㄢˋ ㄕˋ, 暗示] drop a hint; hint; suggest; suggestion
意见[yì jiàn, ㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, 意见 / 意見] idea; opinion; suggestion; objection; complaint
集思广益[jí sī guǎng yì, ㄐㄧˊ ㄙ ㄍㄨㄤˇ ㄧˋ, 集思广益 / 集思廣益] collecting opinions is of wide benefit (成语 saw); to pool wisdom for mutual benefit; to profit from widespread suggestions
提议[tí yì, ㄊㄧˊ ㄧˋ, 提议 / 提議] proposal; suggestion; to propose; to suggest

suggest ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あぶな絵;危な絵;危絵(io)[あぶなえ, abunae] (n) suggestive or indecent picture
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P)
イエローキャブ[, iero-kyabu] (n) (1) yellow cab; (2) term referring to an ethnic stereotype of Japanese women, and by extension other Asians, suggesting that they are sexually available to foreign men
お勧め;御勧め;お薦め;御薦め;お奨め;御奨め[おすすめ, osusume] (n,vs) (See 勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement
お水[おみず, omizu] (n) (1) (a cup of) water; (adj-na) (2) racy; titillating; sexy; suggestive
ご意見箱[ごいけんばこ, goikenbako] (n) (1) suggestion box; opinion box; (2) advisor; sounding board
にたつく[, nitatsuku] (v5k,vi) to have (break out into) a broad (suggestive) grin
プロジェリア[, purojieria] (n) (See 早期老化症) progeria (disease characterized by symptoms suggestive of premature aging)
まず隗より始めよ[まずかいよりはじめよ, mazukaiyorihajimeyo] (exp) he who first suggests it should be the first to do it
仄めかし[ほのめかし, honomekashi] (n) (uk) hint; intimation; suggestion; inkling
仄めかす[ほのめかす, honomekasu] (v5s,vt) (uk) to hint at; to intimate; to suggest; to allude to; to imply; (P)
余韻[よいん, yoin] (n) (1) reverberation; swelling (of a hymn); trailing note; (2) lingering memory; aftertaste; (3) suggestiveness (of a book, poem, etc.); (P)
勧め(P);薦め;奨め[すすめ, susume] (n,vs) (See お勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement; (P)
匂わす[におわす, niowasu] (v5s,vt) to give out an odor, scent or perfume (odour); to suggest; to insinuate
十年一昔[じゅうねんひとむかし, juunenhitomukashi] (n) expression suggesting that the pace of change makes ten years back seem like ancient history
含蓄の有る;含蓄のある[がんちくのある, ganchikunoaru] (exp) significant; suggestive; pregnant (with meaning)
差し金;差金;指矩;指金[さしがね, sashigane] (n) (1) carpenter's square; (2) (差し金, 差金, 指金 only) instigation; suggestion
差別表現[さべつひょうげん, sabetsuhyougen] (n) word, phrase, or image that is perceived as showing or suggesting discrimination or prejudice against a person or group of people
建議[けんぎ, kengi] (n,vs) proposition; motion; proposal; suggestion; (P)
思わせ振り[おもわせぶり, omowaseburi] (adj-na,n) suggestive behavior; suggestive behaviour; insinuations
意味深[いみしん, imishin] (adj-na) (sl) (See 意味深長) with profound (often hidden) meaning; being suggestive; pregnant with significance
意味深長;意味慎重(iK);意味深重(iK)[いみしんちょう, imishinchou] (adj-na,n) with profound (often hidden) meaning; being suggestive; pregnant with significance
慫慂[しょうよう, shouyou] (n,vs) (uk) advice; recommendation; suggestion; inducement; persuasion
持ち掛ける;持ちかける;持掛ける[もちかける, mochikakeru] (v1,vt) to offer a suggestion; to propose an idea
挑発的[ちょうはつてき, chouhatsuteki] (adj-na) provocative; suggestive; lascivious; (P)
掠める[かすめる, kasumeru] (v1,vt) (1) (uk) to steal; to rob; to snatch; to pocket; to plunder; (2) (uk) to deceive; to trick; to cheat; (3) (uk) to graze (in passing); to skim; to brush against; to touch lightly; (4) (uk) to appear and quickly disappear (a thought, a smile, etc.); to flit (through one's mind, across one's face); (5) (uk) (often as 目をかすめて) to do (something) while no one is looking; (6) (uk) (arch) to hint at; to suggest; to insinuate
早期老化症[そうきろうかしょう, soukiroukashou] (n) progeria (disease characterized by symptoms suggestive of premature aging)
水っぽい[みずっぽい, mizuppoi] (adj-i) (1) watery; soggy; (2) racy; titillating; sexy; suggestive
由ありげ;由あり気[よしありげ, yoshiarige] (adj-na) (arch) meaningful; suggestive; seeming to be with a history; seeming to be with circumstances that are hard to explain
申し入れる[もうしいれる, moushiireru] (v1,vt) to propose; to suggest; (P)
示準化石[じじゅんかせき, jijunkaseki] (n) index fossil (fossil which suggests a date of the formation of a rock stratum); key fossil; leading fossil
等(P);抔[など, nado] (n,n-suf,prt) (1) (uk) et cetera; etc.; and the like; and so forth; (2) (indicating an approximate quote or vague suggestion) or something; (3) (lessening the significance or value of the previous word) the likes of; (P)
自己暗示[じこあんじ, jikoanji] (n) self suggestion; autosuggestion
言い出す(P);言いだす;言出す[いいだす, iidasu] (v5s,vt) to start talking; to speak; to tell; to propose; to suggest; to break the ice; (P)
逢うは別れの始め[あうはわかれのはじめ, auhawakarenohajime] (exp) those who meet must part (suggesting the transient nature of this life); we meet only to part
際どい;際疾い[きわどい, kiwadoi] (adj-i) (1) very close; close; narrow (e.g. narrow victory); dangerous; risky; hazardous; (2) suggestive; bordering on the obscene; risqué; delicate (e.g. question); immoral; questionable; shady; (3) (arch) extreme; harsh; cruel
露骨[ろこつ, rokotsu] (adj-na,n) (1) frank; blunt; plain; outspoken; (2) conspicuous; open; (3) broad; suggestive; lewd; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
促す[うながす, unagasu] to prompt, to urge, to press, to suggest, to demand, to stimulate, to quicken, to incite, to invite (attention to)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
促す[うながす, unagasu] Thai: เสนอแนะ English: to suggest

suggest ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บากท่า[v.] (bākthā) EN: suggest ; intimate ; hint FR:
บอก[v.] (bøk) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach ; alert FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer ; signifier ; signaler ; affirmer ; mentionner
ชี้แนะ[v.] (chīnae) EN: suggest ; instruct ; give directions ; advise ; direct ; counsel FR: guider ; éclairer ; conseiller
ชวนคิด[v. exp.] (chūan khit) EN: suggest FR:
แนะ[v.] (nae) EN: suggest ; direct ; guide FR: proposer ; suggérer
แนะนำ[v.] (naenam) EN: suggest ; advise ; recommend ; counsel ; give advice ; guide FR: recommander ; suggérer ; conseiller ; donner des conseils ; proposer
เสนอ[v.] (sanōe) EN: offer ; propose ; provide ; submit ; put forward ; suggest FR: proposer ; soumettre ; offrir ; avancer ; présenter ; suggérer
เสนอแนะ[v.] (sanōenae) EN: recommend ; suggest ; advise FR: conseiller ; recommander
การใช้คำพูดด้านบวกกับตัวเอง [n. exp.] (kān chai kh) EN: auto-suggestion FR:
การเสนอแนะ[n. exp.] (kān sanōena) EN: suggestion FR: recommandation [f]
คำแนะนำ[n. exp.] (kham naenam) EN: suggestion ; advice ; piece of advice ; direction ; guidance ; counsel ; tip ; recommendation ; idea FR: conseil [m] ; suggestion [f] ; recommandation [f] ; idée [f] ; truc [m] (fam.)
คำปรึกษา[n.] (khampreuksā) EN: suggestion ; advice ; direction ; guidance ; counsel FR: conseil [m] ; suggestion [f]
คำติชม[n.] (khamtichom) EN: suggestion ; criticism FR:
ข้อคิดเห็น[n.] (khøkhithen) EN: opinion ; point of view ; view ; idea ; suggestion FR: idée [f] ; vue [f] ; opinion [f] ; point de vue [m]
ข้อแนะนำ[n. exp.] (khø naenam) EN: suggestion ; advice ; piece of advice ; recommendation ; counsel ; instruction ; direction FR: conseil [f] ; recommandation [f] ; suggestion [f]
ข้อเสนอ[n.] (khøsanōe) EN: proposal ; offer ; proposition ; suggestion FR: proposition [f] ; suggestion [f]
ข้อเสนอแนะ[n.] (khøsanōenae) EN: suggestion ; counsel ; recommandation FR: suggestion [f] ; conseil [m] ; recommandation [f]
ข้อติชม[n. exp.] (khø ti chom) EN: comments ; commentary ; criticism ; suggestion FR: commentaire [m]
ความเห็น[n.] (khwāmhen) EN: opinion ; view ; viewpoint ; idea ; suggestion ; assumption ; belief ; thought ; understanding FR: opinion [f] ; avis [m] ; idée [f] ; jugement [m] ; appréciation [f] ; point de vue [m]
ภาพชวนคิด[n. exp.] (phāp chūan ) EN: FR: image suggestive [f]

suggest ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alternativvorschlag {m}alternative suggestion
Autosuggestion {f}autosuggestion
Anschaffungsvorschlag {m} (Bibliothek)book suggestion; recommendation
Suggestion {f}suggestion
suggestibel {adj}suggestible
suggestiv {adj}suggestive

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า suggest
Back to top