ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shilly-shally

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shilly-shally*, -shilly-shally-

shilly-shally ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shilly-shally (vi.) ไม่แน่ใจ See also: ลังเล Syn. falter, waver, fluctuate
shilly-shallying (n.) ความลังเลใจ See also: ความไม่แน่ใจ Syn. indecision, irresolution

shilly-shally ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ああでもないこうでもない[, aademonaikoudemonai] (exp) humming and hawing; shilly-shallying
優柔不断[ゆうじゅうふだん, yuujuufudan] (n,adj-na,adj-no) shilly-shally; indecisiveness; (P)
遅疑逡巡[ちぎしゅんじゅん, chigishunjun] (n,vs) shilly-shally; hesitation; indecision; vacillation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shilly-shally
Back to top