ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shallow

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shallow*, -shallow-

shallow ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shallow (adj.) ตื้น See also: ไม่ลึก, ตื้นๆ Syn. shoal, superficial Ops. deep
shallow (adj.) ไม่ลึกซึ้ง See also: ผิวเผิน Syn. superficial, simple, silly Ops. profound, philosophic
shallow (n.) ที่ตื้น
English-Thai: HOPE Dictionary
shallow(แชล'โล) adj. ตื้น,ตื้น ๆ ,ไม่ลึก,ไม่ลึกซึ้ง,ผิวเผิน. n. ที่ตื้น,หาดตื้น,น้ำตื้น. vt.,vi. ทำให้ตื้น,กลายเป็นตื้น., See also: shallowly adv. shallowness n., Syn. slight,shoal
English-Thai: Nontri Dictionary
shallow(adj) ผิวเผิน,ตื้น,ไม่ลึก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
shallow-water wave; long waveคลื่นน้ำตื้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shallow fogหมอกตื้น [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดตื้น (v.) be stuck in the shallow area of the river cannot go by boat
รำมะนา (n.) one-sided drum with shallow body
เขิน (v.) be shallow (because of silt and sediment) See also: high and dry Syn. ตื้นเขิน
ตื้น (adj.) shallow Syn. เขิน, ตื้นเขิน Ops. ลึก
ตื้นๆ (adj.) shallow
แอ่ง (n.) shallow lake
ด้ง (n.) shallow tray See also: large flat Syn. กระด้ง
ด้ง (n.) shallow tray See also: large flat Syn. กระด้ง
ตื้นเขิน (v.) be shallow Syn. ตื้น, เขิน Ops. ลึก
เขิน (v.) be shallow See also: be high and dry Syn. ตื้นเขิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Draw him into the shallow water. I'm going to draw him in and drown him.ส่อมันเข้าเขตนํ้าตี้น ล่อเข้าไปให้มันจมนํ้า
Are you that shallow as a friend?นายมันเป็นเพื่อนประสาอะไรกัน?
Yes, you carried me to shallow water, Kohakuใช่ เธอพาฉัน ไปยังน้ำตื้น โคฮากุ
You get tired of doing reps at the gym... and bragging about your latest conquests and all the rest of your stupid, shallow little life?แล้วไปคุยที่ฟิตเนส เกี่ยวกับการทำดีให้กับไอ้งั่งคนนึง เพียงเพราะสงสาร
Fortunately, I'm shallow so I'm impervious to that.โชคดีที่ผมเป็นพวกคิดอะไรตื้นๆ
Maybe you ought to stick to the shallow end till you learn how to swim, gorgeous.เธอน่าจะเรียนว่าน้ำอยู่ที่ตื้นๆก่อนน่ะ คนสวย
I try to move on, and i'm a shallow jerk,ผมพยายามจะก้าวต่อไป และผก็เป็นไอ้งั่ง
And I'm only shallow because I choose to be.และฉันเท่านั้นที่ไม่ลึกซึ้ง,\ เพราะว่าฉันฉันเลือกที่จะ
Maybe find me a shallow grave, hmm?หรือฉันอาจจะเจอหลุมศพก็ได้ ใช่ไหม
My life was so shallow and pointless,ชีวิตของฉันมันตื้น และไร้เป้าหมาย
Boy, the only thing missing from this place is a couple dozen bodies lymed and rotting in shallow graves under the floorboards.สิ่งที่ดูเหมือนหายไปจากที่นี่ น่าจะเป็น ศพคนตายกับหลุมศพเน่าๆ
As if there's a dinner on earth that could make me forget... you are a shallow douchebag.โอ้ คุณจะต้องกลืนคำของคุณเลย เมื่อได้เห็นรถใหม่ผม

shallow ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mǐn, ㄇㄧㄣˇ, 皿] dish; vessel; shallow container; rad. no. 108
浅陋[qiǎn lòu, ㄑㄧㄢˇ ㄌㄡˋ, 浅陋 / 淺陋] shallow and crude; meager (knowledge or skill)
[qì, ㄑㄧˋ, 碛 / 磧] moraine; rocks in shallow water
浅学[qiǎn xué, ㄑㄧㄢˇ ㄒㄩㄝˊ, 浅学 / 淺學] shallow study; superficial; scant knowledge
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, 淀] shallow water
浅层文字[qiǎn céng wén zì, ㄑㄧㄢˇ ㄘㄥˊ ㄨㄣˊ ㄗˋ, 浅层文字 / 淺層文字] shallow orthography (governed by simple rules)
浅层正字法[qiǎn céng zhèng zì fǎ, ㄑㄧㄢˇ ㄘㄥˊ ㄓㄥˋ ㄗˋ ㄈㄚˇ, 浅层正字法 / 淺層正字法] shallow orthography
浅水[qiǎn shuǐ, ㄑㄧㄢˇ ㄕㄨㄟˇ, 浅水 / 淺水] shallow water
浅海[qiǎn hǎi, ㄑㄧㄢˇ ㄏㄞˇ, 浅海 / 淺海] shallow sea; sea less than 200 meters deep
浅礁[qiǎn jiāo, ㄑㄧㄢˇ ㄐㄧㄠ, 浅礁 / 淺礁] shallow reef; shoal
浅见[qiǎn jiàn, ㄑㄧㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, 浅见 / 淺見] shallow opinion; humble opinion
不求甚解[bù qiú shèn jiě, ㄅㄨˋ ㄑㄧㄡˊ ㄕㄣˋ ㄐㄧㄝˇ, 不求甚解] lit. not requiring a detailed understanding (成语 saw); only looking for an overview; not bothered with the details; superficial; content with shallow understanding
淀积[diàn jī, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ, 淀积] deposit; illuvium (shallow water sediment)
淀积物[diàn jī wù, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ ˋ, 淀积物] deposit; illuvium (shallow water sediment)
浅滩[qiǎn tān, ㄑㄧㄢˇ ㄊㄢ, 浅滩 / 淺灘] shallows; shoal; sandbar
浅滩指示浮标[qiǎn tān zhǐ shì fú biāo, ㄑㄧㄢˇ ㄊㄢ ㄓˇ ㄕˋ ㄈㄨˊ ㄅㄧㄠ, 浅滩指示浮标 / 淺灘指示浮標] bar buoy; buoy marking shallows or sandbar
[qiǎn, ㄑㄧㄢˇ, 浅 / 淺] shallow
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 俴] short; shallow; thin plate
肤浅[fū qiǎn, ㄈㄨ ㄑㄧㄢˇ, 肤浅 / 膚淺] skin deep; superficial; shallow
鄙陋[bǐ lòu, ㄅㄧˇ ㄌㄡˋ, 鄙陋] superficial; shallow

shallow ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お手塩;御手塩[おてしょ;おてしょう, otesho ; oteshou] (n) (fem) (obsc) (See 手塩皿) small, shallow dish
マール[, ma-ru] (n) (1) maar (broad, shallow volcanic crater) (fre
口耳の学[こうじのがく, koujinogaku] (n) shallow learning
油切り;油きり[あぶらきり, aburakiri] (n) oil deflector; shallow tray with rack for draining food after deep frying
猿知恵[さるぢえ;さるじえ(ik), sarudie ; sarujie (ik)] (n) shallow cunning; shallow cleverness
皮相浅薄[ひそうせんぱく, hisousenpaku] (n,adj-na) shallow and unwise; superficial and thoughtless
盛りそば;盛り蕎麦[もりそば, morisoba] (n) (uk) chilled soba served on a dish (often on a wicker basket or in a shallow steaming basket) with dipping sauce
直下型地震[ちょっかがたじしん, chokkagatajishin] (n) near-field earthquake (local earthquake, esp. with a shallow focus directly under a populated area)
薄っぺら[うすっぺら, usuppera] (adj-na,n) very thin; flimsy; cheap; shallow
薄っぺらい[うすっぺらい, usupperai] (adj-i) (See 薄っぺら・うすっぺら) very thin; flimsy; cheap; shallow
遠浅[とおあさ, tooasa] (adj-na,n) shoal; wide shallow beach; (P)
金魚掬い[きんぎょすくい, kingyosukui] (n) festival game in which participants try to catch goldfish in a shallow paper ladle
上っ調子[うわっちょうし, uwacchoushi] (adj-na,n) flippant; frivolous; shallow; (P)
上擦る;上ずる[うわずる, uwazuru] (v5r,vi) to be excited; to get excited; to sound shallow; to sound hollow (a voice); to ring false (a voice); to sound shrill and nervous (a voice); to be high-pitched and unstrung (a voice)
九浅一深[きゅうせんいっしん, kyuusen'isshin] (exp) nine shallow, one deep (ancient Chinese sexual technique)
浅瀬[あさせ, asase] (n,adj-no) shoal; shallows; sand bar; ford; (P)
浅薄[せんぱく;せんばく, senpaku ; senbaku] (adj-na,n) shallowness; superficiality
考えの浅い人[かんがえのあさいひと, kangaenoasaihito] (n) shallow-brained person
軽薄才子[けいはくさいし, keihakusaishi] (n) shallow, glib and obsequious person
道聴塗説[どうちょうとせつ, douchoutosetsu] (n) shallow-minded mouthing of secondhand information
高瀬[たかせ, takase] (n) shallows; (P)

shallow ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอ่ง[n.] (aeng) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake ; basin FR: dépression [f] ; enfoncement [m] ; bassin [m]
อ่าง[n.] (āng) EN: basin ; bowl ; tub ; shallow bowl ; sink FR: bassine [f] ; bac [m] ; baquet [m] ; cuve [f] ; bassinet [m] ; auge [f] ; bassin [m] ; cuvette [f]
การเข้าใจตื้น ๆ [n. exp.] (kān khaojai) EN: limited experience ; small experience ; shallow in understanding ; superficial in understanding FR:
เกมตื้น ๆ = เกมตื้นๆ[n. exp.] (kēm teūn-te) EN: game easy to fathom ; shallow ploy FR:
เขิน[v.] (khoēn) EN: become shallow ; be high and dry FR:
ไม่ลึก[adj.] (mai leuk) EN: shallow FR: peu profond
น้ำตื้น[n. exp.] (nām teūn) EN: shallow water FR: eau peu profonde [f]
เผิน[adj.] (phoēn) EN: superficial ; skin-deeped ; shallow ; rough ; sketchy ; cursory FR:
รำมะนา[n.] (rammanā) EN: one-sided drum with shallow body FR:
ตื้น[adj.] (teūn) EN: shallow ; superficial FR: peu profond ; superficiel
ตื้นเขิน[v. exp.] (teūn khoēn) EN: be shallow FR:
ตื้น ๆ = ตื้นๆ[adj.] (teūn-teūn) EN: shallow ; superficial FR:
ฐานรากแผ่[n. exp.] (thānrāk pha) EN: shallow foundation FR:
ติดตื้น[v.] (titteūn) EN: be stuck in the shallow area of a river FR:

shallow ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewässer {n} | fließendes Gewässer | seichtes Gewässer | stehendes Gewässerstretch of water; waters | stretch of running water | shallow waters | stretch of standing water; standing waters; stagnant water body
Wattenmeer {n}mud flats; wadden sea; shallows
Flachwasserkanal {m}shallow water duct
seicht; flach {adj} | seichter | am seichtestenshallow | shallower | shallowest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shallow
Back to top