ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

subsidy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *subsidy*, -subsidy-

subsidy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
subsidy (n.) เงินสนับสนุน See also: เงินอุดหนุน, เงินช่วยเหลือ Syn. allowance, bounty, subvention
subsidy (n.) การให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน See also: การให้เงินสงเคราะห์ Syn. aid, assistance, support
English-Thai: HOPE Dictionary
subsidy(ซับ'ซิดี) n. การสงเคราะห์เงิน,การให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน,เงินสงเคราะห์,เงินช่วยเหลือ,เงินบำรุง,เงินอุดหนุน, Syn. premium
English-Thai: Nontri Dictionary
subsidy(n) การสงเคราะห์เงิน,การอุดหนุน,เงินบำรุง,เงินอุดหนุน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
subsidyเงินอุดหนุน [ดู grant-in-aid ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
subsidyเงินอุดหนุนเงินที่รัฐบาลจ่ายให้กับหน่วยธุรกิจ กลุ่มบุคคล หรือบุคคล เพื่อเป็นการสนับสนุนหรือช่วยเหลือทางการเงินตามวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดของรัฐ เช่น ให้เงินอุดหนุนแก่ผู้ผลิตเพื่อให้ผู้ผลิตสามารถขายสินค้าได้ในราคาที่ต่ำลง การให้เงินอุดหนุนแก่กิจการที่เป็นประโยชน์์ต่อสังคม เป็นต้น [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เงินสนับสนุน (n.) subsidy See also: grant-in-aid, subvention, allowance Syn. เงินอุดหนุน, เงินช่วยเหลือ, เงินสมทบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I haven't been receiving subsidy for you for a year. Do you hear me?ฉันไม่ได้รับเงินสนับสนุนของนายมานานเป็นปีแล้ว นายได้ยินฉันพูดไหม?
That subsidy thing just slipped out.เรื่องเงินช่วยเหลือนั่น มันแค่เผลอหลุดปากออกไป
Private Tutor Living expenses subsidy!อาจารย์สอนพิเศษ / ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ

subsidy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
补贴[bǔ tiē, ㄅㄨˇ ㄊㄧㄝ, 补贴 / 補貼] subsidy; allowance

subsidy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
交付金[こうふきん, koufukin] (n) subsidy; grant; bounty
助成金[じょせいきん, joseikin] (n) subsidy; grant-in-aid
控除(P);扣除[こうじょ, koujo] (n,vs) subtraction; deduction (e.g. tax); subsidy; (P)
補助[ほじょ, hojo] (n,vs,adj-no) (1) assistance; support; aid; help; (2) subsidy; supplement; subvention; grant-in-aid; (3) auxiliary; subsidiary; (4) spot (in bodybuilding); (P)

subsidy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การอุดหนุน[n.] (kān utnun) EN: patronage ; subsidy FR:
การอุดหนุนสินค้า[n. exp.] (kān utnun s) EN: subsidy FR: subside [m]
เงินช่วยเหลือ[n. exp.] (ngoen chūay) EN: aid ; grant-in-aid ; subsidy ; subvention ; grant FR: aide [f] ; subside [m] ; subvention [f]
เงินเพิ่มค่าครองชีพ[n. exp.] (ngoen phoēm) EN: cost of living subsidy FR:
เงินสนับสนุน[n. exp.] (ngoen sanap) EN: subsidy FR: subvention [f]
เงินอุดหนุน[n. exp.] (ngoen utnun) EN: grant-in-aid ; subsidy ; subvention ; allowance FR: aide [f] ; subvention [f] ; subside [m]

subsidy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anpassungsbeihilfe {f}adapt subsidy
Wohngeld {n}housing subsidy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า subsidy
Back to top