ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

self-discipline

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *self-discipline*, -self-discipline-

self-discipline ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
self-discipline (n.) ความมีระเบียบวินัยในตัวเอง See also: การรู้หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง Syn. temperance, self-restraint
English-Thai: HOPE Dictionary
self-disciplinen. การควบคุมตัวเอง,การบังคับใจตนเอง,การควบคุมอารมณ์ตัวเอง,การรักษาระเบียบวินัยของตัวเอง. -self-disciplined adj.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Famous monks and poets had practiced self-discipline at this temple.พระชื่อดังและบทกวี มาเรียนกันที่นี่
I'm developing self-discipline and willpower.ฉันกำลังพัฒนาความมีวินัย และความตั้งใจจริง
You know, so, he taught me everything I know- self-discipline, duty.รู้มั้ย เขาสอนฉันทุกอย่างที่ฉันรู้ วินัยต่อตัวเอง หน้าที่
How easy it is to silence the strong and self-disciplined.วิธีที่ง่ายก็คือค​​วามเงียบ ... ... ที่แข็งแกร่งและsjälvdisiplinerade

self-discipline ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
修養[しゅうよう, shuuyou] (n,vs) self-improvement; (mental) training; self-discipline; cultivation
自粛[じしゅく, jishuku] (n,vs) (1) self-control; self-discipline; self-restraint; (2) Japanese custom of apology followed by reclusion when caught doing something; (P)

self-discipline ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การมีวินัยในตนเอง[n. exp.] (kān mī wina) EN: self-discipline FR: autodiscipline [f]
วินัยในตนเอง[n. exp.] (winai nai t) EN: self-discipline FR: autodiscipline [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า self-discipline
Back to top