ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shrewd

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shrewd*, -shrewd-

shrewd ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shrewd (adj.) หลักแหลม See also: มีไหวพริบ, ฉลาดเฉลียว Syn. astute, acute, sharp, keen
shrewd (adj.) มีเล่ห์เหลี่ยม Syn. crafty, cagey
shrewdness (n.) ความเฉลียวฉลาด Syn. astuteness, sharpness
shrewdness (n.) ความมุ่งร้าย
English-Thai: HOPE Dictionary
shrewd(ชรูด) adj. เฉียบแหลม,หลักแหลม,เฉลียวฉลาด,ว่องไว,ร้ายแรง,มุ่งร้าย., See also: shrewdness n., Syn. cunning,knowing,keen,sharp
English-Thai: Nontri Dictionary
shrewd(adj) สุขุม,ฉลาด,หลักแหลม,เฉลียวฉลาด
shrewdness(n) ความสุขุม,ความฉลาด,ความหลักแหลม,ความเฉลียวฉลาด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉลาด (adj.) shrewd See also: bright, resourceful
หัวใส (adj.) shrewd See also: bright, resourceful Syn. ฉลาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've a damn shrewd idea that you are trying to work your ticket.ฉันเคยมีความคิดที่ฉลาด ประณาม ว่าคุณกำลังพยายามที่จะทำงาน ตั๋วของคุณ
Mr. Gandhi is as shrewd a man as you will ever meet however otherworldly he may seem.คานธีเป็นคนฉลาด กว่าใครที่คุณเคยเจอ ถึงเขาจะดูแปลกๆ
You're a very shrewd mammal.นายเป็นพวกเลี้ยงลูกด้วยนมที่เหลี่ยมจัด.
A shrewd observation, Master Kenobi.เป็นข้อสังเกตที่หลักแหลมมาก อาจารย์เคโนบี
Guinevere has proved herself a valuable support and shrewd counsellor these past few months.เกวนนิเวียได้พิสูจน์ตัวเองแล้ว ว่าเป็นผู้สนับสนุนที่มีค่า และที่ปรึกษาที่หลักแหลม ในหลายเดือนที่ผ่านมา
We've met. A shrewd man.รู้จัก เราเคยพบกัน ฉลาดเอาการเลยทีเดียว
Very shrewd, Jake Bohm, very shrewd indeed.หลักแหลมมาก เจค บอห์ม
Had I a shrewd quartermaster right now, he would tell me that I can't let what you did stand.ตอนนี้ข้ามีนายทหารฝ่ายพลาธิการ ที่ฉลาดหลักแหลมแล้ว เขาบอกข้าว่าข้าจุดยืนอะไรของเจ้า ที่ปล่อยเอาไว้ไม่ได้
MORIGUCHI'S SHREWD COMMENT(ความคิดเห็นมุ่งร้ายของโมริงุจิ)
Shrewd judge of human nature that I am,การพิจารณาอย่างสุขุมเรื่องธรรมชาติของมนุษย์แบบที่ผมเป็น
Shrewd maneuvering, if ever I saw it!มันเป็นแผนการที่เยี่ยมมากต่างหากล่ะ
As you know, I'm shameless and shrewd, so it's not a big deal for me to get married to Woo Young's cousin.อย่างที่คุณรู้ ฉันร้ายกาจและก้าวร้าว การพบวูยองหลังจากที่แต่งงานแล้วมันไม่ยากสำหรับฉัน

shrewd ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
老辣[lǎo là, ㄌㄠˇ ㄌㄚˋ, 老辣] shrewd and ruthless; efficient and unscruplous
[diāo, ㄉㄧㄠ, 雕] engrave; shrewd
乖觉[guāi jué, ㄍㄨㄞ ㄐㄩㄝˊ, 乖觉 / 乖覺] perceptive; alert; clever; shrewd
敏捷[mǐn jié, ㄇㄧㄣˇ ㄐㄧㄝˊ, 敏捷] nimble; quick; shrewd
[jiān, ㄐㄧㄢ, 尖] point (of needle); sharp; shrewd; pointed

shrewd ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
切れ物;切物[きれもの, kiremono] (n) edged tool; cutlery; shrewd businessman
商売人[しょうばいにん, shoubainin] (n) (1) merchant; trader; (2) expert (professional) in a given trade or profession; shrewd businessman; expert; (3) (See 商売女,水商売) woman working in the nightlife business (bar or nightclub hostess, geisha, etc.); demimondaine
奸策;姦策[かんさく, kansaku] (n) shrewd (dirty) trick; sinister scheme (design); sly art
強か者;したたか者;健か者;健者[したたかもの, shitatakamono] (n) (1) strong-willed person; old hand; shrewd rascal; wily fox; desperate character; formidable woman; (2) strong man; brave man
業師[わざし, wazashi] (n) tricky wrestler; shrewd fellow
穎悟[えいご, eigo] (adj-na,n) intelligent; shrewd
遣り手;遣手(io);やり手[やりて, yarite] (n) (1) doer; (2) giver; (3) skilled person; capable person; shrewd person; go-getter; hotshot; (4) (See 遣り手婆・やりてばば) brothel madam
飛耳長目[ひじちょうもく, hijichoumoku] (exp) sharp eyes and ears used for collecting information far and wide; having the acumen and shrewd discernment gained by widely-collected information; being well-versed on a subject; books which broaden our knowledge
がっちり[, gacchiri] (adv,n,vs) solidly built; tightly; shrewd; calculating; (P)
ちゃっかり[, chakkari] (adv,n,vs) shrewd; calculating; nervy; cheeky
世才[せさい, sesai] (n) worldly wisdom; practical wisdom; prudence; shrewdness
切れる[きれる, kireru] (v1,vi) (1) to break; to snap; to be cut; to split; to crack; (2) to be injured; (3) to wear out; to be worn out; (4) to break; to burst; to collapse; (5) to wear off; to stop working; to go dead; (6) to expire (time limit, etc.); to run out; to become due; (7) to run out (of stock, etc.); to be exhausted; to be used up; to be sold out; to be out of; (8) to be broken off (e.g. of a relationship); to break up; to have severed ties; to be cut off; to be disconnected; (9) to cut well; to be sharp; (10) to be sharp-minded; to be keen; to be shrewd; to be quick-witted; to be able; (11) to be short of; to drop under (a certain figure); to beat (e.g. a record time); (12) to dry off; (13) to curve; to veer; (14) to shuffle (cards); (15) (col) (See キレる) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip; (suf,v1) (16) to be able to do completely; (P)
如才ない;如才無い;如在無い[じょさいない, josainai] (adj-i) tactful; shrewd; cautious; clever; smart; adroit
小賢しい[こざかしい, kozakashii] (adj-i) clever; shrewd; crafty; cunning; pretentious; impertinent; insolent
怜悧狡猾[れいりこうかつ, reirikoukatsu] (n,adj-na) cunning; crafty; shrewd; guileful
抜け目がない[ぬけめがない, nukemeganai] (exp,adj-i) (See 抜け目ない,抜け目のない) shrewd; astute; cunning; alert
抜け目ない;抜け目無い[ぬけめない, nukemenai] (adj-i) shrewd; astute; cunning; alert
抜け目のない[ぬけめのない, nukemenonai] (exp,adj-i) (See 抜け目がない,抜け目ない) shrewd; astute; cunning; alert
機才[きさい, kisai] (n) shrewdness
機敏[きびん, kibin] (adj-na,n) clever; shrewd; canny; smart; quick; prompt; (P)
虚々実々;虚虚実実[きょきょじつじつ, kyokyojitsujitsu] (n,adj-no) full of wiles and tricks; match between persons equal in shrewdness mobilizing all the tricks each can muster; shrewdly avoiding the opponent's strong points and attacking its weaknesses
虚虚実実の戦い;虚々実々の戦い[きょきょじつじつのたたかい, kyokyojitsujitsunotatakai] (exp) match between persons equal in shrewdness
辣腕[らつわん, ratsuwan] (adj-na,n) shrewdness; tact
鋭い[するどい, surudoi] (adj-i) (1) sharp (blade); pointed; (2) sharp (pain); stabbing; cutting (remark); stinging; pointed (question or look); screeching (noise); (3) perceptive; keen; quick (mind); astute; shrewd; discerning; (4) nimble; agile; quick; (P)
食えない[くえない, kuenai] (exp,adj-i) (1) shrewd; smart (and wide-awake); cunning; crafty; (2) inedible; uneatable; (3) unable to support oneself; unable to keep body and soul together

shrewd ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉลาด[adj.] (chalāt) EN: clever ; intelligent ; ingenious ; bright ; sagacious ; smart ; shrewd ; wise FR: intelligent ; ingénieux ; brillant ; malin ; rusé ; perspicace ; astucieux ; sage ; éveillé
ฉลาดแกมโกง[adj.] (chalāt kaēm) EN: crafty ; wily ; cunning ; shrewd FR: rusé ; artificieux ; astucieux ; habile ; malin ; machiavélique ; madré (litt.) ; matois (litt.)
เฉลียว[v.] (chalīo) EN: realize suddenly ; have an intuition ; be perceptive ; discern ; be shrewd FR: avoir une intuition ; réaliser soudainement ; se rendre compte
เฉียบแหลม[adj.] (chīeplaēm) EN: bright ; clever ; smart ; keen ; shrewd ; astute ; acute FR: subtil ; sagace
หัวแหลม[adj.] (hūalaēm) EN: sharp ; smart ; clever ; sagacious ; shrewd FR:
หัวใส[X] (hūa sai) EN: bright ; shrewd FR:
เค็ม[adj.] (khem) EN: shrewd ; sharp ; sagacious FR: astucieux ; habile ; sagace
คมคาย[adj.] (khomkhāi) EN: witty ; astute ; apposite ; shrewd ; acute FR:
กุศโลบาย[n.] (kusalōbāi =) EN: stratagem ; strategy ; maneuver ; tactics ; well-thought-out course of action ; intelligent policy ; meritorious policy ; clever manipulation ; clever scheming ; shrewd planning ; sagacity ; manipulation ; scheme FR:
แหลมคม[adj.] (laēm khom) EN: sharp ; clever ; shrewd ; brilliant FR: astucieux
หลักแหลม[adj.] (laklaēm) EN: brilliant ; sharp ; keen ; clever ; shrewd ; smart ; astute ; ingenious ; sagacious ; penetrating FR: perspicace ; pénétrant (fig.) ; sagace ; astucieux ; spirituel ; brillant
รู้มาก[adj.] (rūmāk) EN: shrewd ; selfish ; greedy FR: profiteur ; intéressé
ชาญฉลาด[adv.] (chānchalāt ) EN: cleverly ; smartly ; sharply ; wisely ; prudently ; intelligently ; astutely ; shrewdly FR: intelligemment ; ingénieusement

shrewd ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schlau; scharfsinnig; klug {adj} | schlauer; scharfsinniger; klüger | am schlauesten; am scharfsinnigsten; am klügstenshrewd | shrewder | shrewdest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shrewd
Back to top