ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spontaneous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spontaneous*, -spontaneous-

spontaneous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spontaneous (adj.) ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติ See also: เป็นไปเอง, ซึ่งเกิดขึ้นเอง, โดยสัญชาตญาณ Syn. natural, unconscious, unplanned, instinctive Ops. studied, cautious
spontaneous abortion (n.) การแท้งบุตร (คำทางการ) Syn. birth interruption
spontaneously (adv.) ตามธรรมชาติ See also: โดยธรรมชาติ Syn. artlessly, candidly, easily Ops. awkwardly, clumsily
spontaneously (adv.) อย่างสมัครใจ See also: โดยธรรมชาติ Syn. deliberately, willingly
English-Thai: HOPE Dictionary
spontaneous(สพอนเท'เนียส) adj. เกิดขึ้นโดยตัวของมันเอง,เกิดขึ้นเอง,เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ,โดยสัญชาตญาณ,จากภายใน,โดยทันที., See also: spontaneousness n., Syn. instinctive,involuntary,natural
English-Thai: Nontri Dictionary
spontaneous(adj) โดยตนเอง,เป็นปกติวิสัย,โดยธรรมชาติ,คล่อง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
spontaneous-เกิดเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spontaneous fissionฟิชชันเกิดเอง, การแบ่งแยกนิวเคลียสที่เกิดขึ้นโดยไม่มีตัวกระตุ้นจากภายนอก ไอโซโทปของธาตุหนักหลายชนิดสลายตัวในลักษณะนี้เป็นส่วนใหญ่ เช่น แคลิฟอร์เนียม-252 เฟอร์เมียม-257 และ ไอน์สไตน์เนียม-255 วัสดุเกิดฟิชชันได้ทุกชนิดสามารถเกิดกระบวนการนี้ได้เช่นกันเป็นบางครั้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Of all these crimes the accused has made a full spontaneous confession.ความผิดทั้งหลายนี้ จำเลยยอมรับสารภาพหมดแต่โดยดี
She has been comatose since her admission and is unable to have spontaneous respiration.เธอยังคงไม่รู้สึกตัว นับตั้งแต่เข้ารับการรักษาของ เธอและไม่สามารถ ที่จะมีการหายใจที่เกิดขึ้นเอง
The man never did one spontaneous thing in all the years I knew him.พ่อไม่เคยทำอะไรตามใจตัวเองสักอย่าง ตลอดเวลาที่ผมรู้จักเขา
Either that or that weird human spontaneous combustion thing.มันไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์น่าจะทำเลย
Jesus! You do one spontaneous thing in your whole life, - you think you're going to hell.You do one spontaneous thing, you think you're going to hell.
Not spontaneous enough, adventurous enough, funny enough...ไม่มั่นคงพอ, ไม่ตื่นเต้นพอ, ไม่ตลกพอ...
Because... while love can be spontaneous and wonderful,เพราะว่า... ในขณะที่ความรักจะเป็นไปตามธรรมชาติและวิเศษแค่ไหน
Mind-reading, spontaneous regeneration.อย่างการอ่านใจได้ การปฏิรูปทางธรรมชาติ
He's talking about mind-reading and spontaneous regeneration.เขาพูดถึงการอ่านความคิด การปฏิรูปจากความเป็นธรรมชาติ
It supposedly has this really big chapter on spontaneous regeneration, so I thought it might enlighten you on the whole Miracle-Gro of it all.มันมีบทที่เกี่ยวกับการเจริญพันธ์ที่เกิดขึ้นได้เอง ดังนั้น ฉันคิดว่ามันอาจจะจุดประกายคุณเกี่ยวกับความมหัศจรรย์ทั้งหมด
Levitation, spontaneous regeneration?ความคิดที่เลื่อนลอย การเจริญพันธุ์ที่เกิดขึ้นได้เอง
Was it spontaneous combustion?มันเป็นความวุ่นวายอย่างกระทันหันรึ

spontaneous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自动恢复[zì dòng huī fù, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄟ ㄈㄨˋ, 自动恢复 / 自動恢復] spontaneous recovery
自燃[zì rán, ㄗˋ ㄖㄢˊ, 自燃] spontaneous combustion
爽当[shuǎng dāng, ㄕㄨㄤˇ ㄉㄤ, 爽当 / 爽當] with alacrity; frank and spontaneous
自发[zì fā, ㄗˋ ㄈㄚ, 自发 / 自發] spontaneous

spontaneous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
れる;られる[, reru ; rareru] (aux-v,v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形,迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions
原生[げんせい, gensei] (n) spontaneous generation; primeval; primitive; (P)
自然休会[しぜんきゅうかい, shizenkyuukai] (n) (in the Diet) a spontaneous recess
自然治癒[しぜんちゆ, shizenchiyu] (n) self-healing; spontaneous recovery
自然治癒力[しぜんちゆりょく, shizenchiyuryoku] (n) natural healing power; self-healing power; spontaneous cure
自然発火[しぜんはっか, shizenhakka] (n) spontaneous combustion
自然発生[しぜんはっせい, shizenhassei] (n,adj-no) (1) spontaneous generation; abiogenesis (biology); (2) natural (spontaneous) occurrence
一人で(P);独りで(P)[ひとりで, hitoride] (exp) alone; by oneself; voluntarily; spontaneously; automatically; (P)
己と[おのれと, onoreto] (adv) (arch) all by itself; naturally; spontaneous; all by oneself
思わず[おもわず, omowazu] (adv) unintentionally; reflexively; spontaneously; involuntarily; instinctively; (P)
流産[りゅうざん, ryuuzan] (n,vs,adj-no) miscarriage; (spontaneous) abortion; abortive birth
自然[しぜん, shizen] (adj-na,n) (1) nature; spontaneity; (adv,adv-to) (2) naturally; spontaneously; (P)
自然に[しぜんに, shizenni] (adv) (See 自然) naturally; smoothly; spontaneously; (P)
自発性[じはつせい, jihatsusei] (n) self-motivation; spontaneity; spontaneousness

spontaneous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉับพลัน[adj.] (chapphlan) EN: instant ; simultaneous ; immediate ; spontaneous ; unexpected ; sudden ; sharp FR: immédiat ; instantané ; simultané ; brusque ; soudain ; subit
เกิดขึ้นเอง[adj.] (koēt kheun ) EN: spontaneous FR:
โดยสัญชาตญาณ[adv.] (dōi sanchāt) EN: instinctively ; spontaneously FR: par instinct ; instinctivement

spontaneous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Selbstentzündung {f}spontaneous ignition; auto-ignition
unwillkürlich {adj}spontaneous; instinctive
unwillkürlich {adv}spontaneously; instinctively

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spontaneous
Back to top