ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sociability

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sociability*, -sociability-

sociability ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sociability (n.) สัมพันธภาพ See also: มิตรภาพ, ความเป็นมิตร, การคบหาสมาคม Syn. comradeship, intimacy Ops. enmity, unsociability
English-Thai: HOPE Dictionary
sociability(โซชะบิล'ลิที) n. การชอบสังคม,การชอบวิสาสะ,การชอบอยู่เป็นหมู่,การแสดงมิตรไมตรีจิต
English-Thai: Nontri Dictionary
sociability(n) การเข้าสังคม,การสมาคม,ความรู้จักมักคุ้น,ความเป็นกันเอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Health, good credit, sociability...สุขภาพ เครดิดดี และเข้าสงคมได้...

sociability ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
社交性[しゃこうせい, shakousei] (n) sociability
に付き[につき, nitsuki] (exp) per; apiece; because of; regarding; (printing) impression; sociability; appearance
交際上手[こうさいじょうず, kousaijouzu] (n,adj-na) good at socializing; sociability; being a good mixer
愛想[あいそ(P);あいそう(P), aiso (P); aisou (P)] (n) (See 愛想を尽かす) civility; courtesy; compliments; sociability; graces; (P)
無愛想;不愛想[ぶあいそう;ぶあいそ, buaisou ; buaiso] (adj-na,n) unsociability; bluntness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sociability
Back to top