ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

smelly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *smelly*, -smelly-

smelly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
smelly (adj.) ซึ่งมีกลิ่นเหม็น
English-Thai: HOPE Dictionary
smelly(สเมล'ลี) adj. ส่งกลิ่น,ส่งกลิ่นรุนแรง,มีกลิ่นแรง., See also: smelliness n., Syn. reeking
English-Thai: Nontri Dictionary
smelly(adj) เหม็น,ส่งกลิ่น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตืด (adj.) smelly See also: malodorous, fetid, stinking, putrid
ตุ่ยๆ (adj.) smelly See also: odorous, stinking, reeking, foul
อับ (adj.) smelly See also: stinky, foul-smelling Syn. อับชื้น, เหม็นอับ
อับชื้น (adj.) smelly See also: stinky, foul-smelling Syn. เหม็นอับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The whole silly, stupid, smelly sphere is called the Earth.ลูกกลม ๆเหม็น ๆโง่เง่าทั้งหมด เรียกว่าโลก
Smelly priest, ox's nose, smelly smelly.นักพรตเหม็น, จมูกวัว, เหม็น เหม็น.
Don't call me smelly priest.อย่าเรียกข้าว่านักพรตเหม็น.
And a rather smelly jellyและส่งกลิ่นคล้ายเยลลี่
Do I need to put any smelly ointment on him or anything?ผมต้องทายาหม่องให้เขารึเปล่า
Just admit it, you smelly camel.ทําใจเสียเถอะ เจ้าอูฐตัวเหม็น
Have heard that it is first seduced her Is ah, Like the smelly rags YatouHave heard that it is first seduced her Like the smelly rags Yatou
Where are you, you wee, smelly beast?แกอยู่ไหนเจ้าสัตว์ประหลาดตัวเหม็น
Yes, you fucking well will. Smelly junkies.ดี รีบไปบอกเลย พวกมันเหม็นมาก
Well, since you think that smelly larva is cute, you're gonna carry it.งั้น เมื่อเจ้าคิดว่าเจ้าตัวเหม็นมันน่ารัก เจ้าก้ต้องเป็นคนอุ้ม
Did you see your locker? I put a smelly candle in itเธอเห็นล็อกเกอร์ของเธอหรือยัง ฉันใส่เทียนหอมไว้ในนั้น
Believe me, I had no interest in popping down here and into one of these smelly things.เชื่อเถอะ ข้าไม่ได้อยากลงมาที่นี่ แล้วอยู่ในร่างเหม็นๆ พวกนี้หรอก

smelly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
臭屁[chòu pì, ㄔㄡˋ ㄆㄧˋ, 臭屁] smelly fart; arrogant
[chòu, ㄔㄡˋ, 臭] stench; stink; smelly; to smell (bad)

smelly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
臭豆腐[しゅうどうふ;ちょうどうふ;チョウドウフ, shuudoufu ; choudoufu ; choudoufu] (n) fermented tofu; stinky tofu; smelly tofu
臭い[くさい, kusai] (adj-i) (1) stinking; smelly; (2) suspicious; fishy; (3) clumsy; (P)

smelly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อับ[adj.] (ap) EN: smelly ; rancid ; stinky ; foul-smelling ; musty ; stuffy FR: malodorant ; puant ; mal aéré ; à l'odeur de renfermé
ฉาวโฉ่[adj.] (chāochō) EN: notorious ; disreputable ; smelly FR:
ชระอับ[adj.] (chara-ap) EN: smelly FR: malodorant
คลุ้ง[adj.] (khlung) EN: smelly ; rank ; reeking ; odorous ; stinking FR:
กลิ่นเท้าเหม็น[n. exp.] (klin thāo m) EN: smelly feet FR:
เหม็นเขียว[adj.] (menkhīo) EN: smelly ; rank FR:
มีกลิ่น[adj.] (mī klin) EN: smelly FR: malodorant
มีกลิ่นเหม็น[adj.] (mī klin men) EN: malodorous ; reeking ; smelly ; stinking FR: malodorant
ตุ ; ตุ ๆ = ตุๆ[adj.] (tu) EN: smelly ; odorous ; stinky FR:
ตุ่ย ๆ = ตุ่ยๆ[adj.] (tui-tui) EN: smelly FR:
ตุ ๆ = ตุๆ[adj.] (tu-tu) EN: smelly ; odorous ; stinky FR:

smelly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
muffig {adj} | muffiger | am muffigstensmelly | smellier | smelliest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า smelly
Back to top