ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sedulous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sedulous*, -sedulous-

sedulous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sedulous (adj.) ซึ่งขยันหมั่นเพียร (ทางวรรณคดี) See also: อุตสาหะ Syn. attentive, painstaking, persistent, diligent Ops. careless, unconcerned
sedulousness (n.) ความขยันหมั่นเพียร
English-Thai: HOPE Dictionary
sedulous(เซจ'ดะเลิส) adj. ขยัน,หมั่นเพียร,อุตสาหะ,มุมานะ,อดทน, See also: sedulously adv. sedulousness n., Syn. assiduous
English-Thai: Nontri Dictionary
sedulous(adj) ขยันหมั่นเพียร,มีมานะ,พากเพียร,อุตสาหะ

sedulous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
齷齪;あく促;偓促(oK)[あくせく, akuseku] (adv-to,vs) fussily; busily; sedulously; worrying about (small things)

sedulous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขยัน[adj.] (khayan) EN: hardworking ; hard-working ; industrious ; diligent ; assiduous ; sedulous ; persevering ; conscientious FR: consciencieux ; appliqué ; diligent ; assidu ; persévérant ; travailleur ; bûcheur (fam.)

sedulous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Emsigkeit {f}sedulousness
emsig {adv}sedulously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sedulous
Back to top