ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stop

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stop*, -stop-

stop ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stop (vi.) หยุด See also: ยุติ, เลิก Syn. cease, discontinue, pause
stop (vt.) หยุด See also: ยุติ, เลิก Syn. cease, discontinue, pause
stop (vt.) ระงับ See also: ยั้ง, ยับยั้ง, ป้องกัน Syn. hinder, impede, prevent
stop (vt.) ปิดกั้น See also: อุด, จุก, ปิด Syn. block, obstruct, plug, stem
stop (n.) การหยุด See also: การยุติ, การเลิก Syn. end, finish, standstill
stop (n.) การแวะพัก See also: การแวะ, การพัก, การค้าง Syn. break, rest, stay
stop (n.) ป้ายหยุดรถประจำทางหรือรถไฟ See also: สถานีรถประจำทาง, สถานีรถไฟ Syn. depot, station, terminus
stop (n.) สิ่งกีดขวาง Syn. blockage, obstruction
stop (n.) ที่ปิด See also: ฝาปิด, จุก, ฝา
stop at (phrv.) หยุดที่ See also: จอดที่
stop at (phrv.) อยู่ด้านหลังของ Syn. remain at, stay at
stop at (phrv.) เข้าพัก Syn. stay at
stop at nothing (idm.) ทำทุกวิถีทางเพื่อได้มาซึ่ง Syn. stick at
stop away (phrv.) ไม่เข้าร่วม See also: อยู่ไกลจาก, ขาด Syn. keep away
stop behind (phrv.) ยังอยู่ต่อ Syn. keep in
stop by (phrv.) แวะ Syn. stop in, stop off
stop dead (phrv.) หยุดกึก See also: หยุดสนิท, หยุดทันที
stop down (phrv.) หมอบต่อไป Syn. keep down, remain down, stay down
stop for (phrv.) หยุดเพื่อ
stop for (phrv.) พักอยู่ในช่วง / เวลาหนึ่ง Syn. stay for
stop for (phrv.) ยังอยู่ร่วมทานอาหาร Syn. stay for, stay to, stop to
stop from (phrv.) ป้องกัน (บางคน) จาก See also: กั้นขวางจาก Syn. prevent from
stop in (phrv.) ยังอยู่ใน Syn. stay in
stop in (phrv.) แวะเยี่ยม See also: แวะ Syn. stop by, stop off
stop indoors (phrv.) อยู่แต่ข้างใน Syn. keep in
stop off (phrv.) แวะเยี่ยม
stop off (phrv.) หยุด See also: เลิก, ยุติ
stop on (phrv.) ยังคงอยู่ด้านบนของ Syn. stay on, stick on
stop on (phrv.) ยังทำงานอยู่ See also: ยังอยู่ต่อ Syn. keep on, stay on, stick on
stop open (phrv.) เปิดค้าง See also: เปิดอ้า Syn. leave open
stop open (phrv.) เปิดบริการ See also: เปิดขาย, ยังเปิดอยู่ Syn. stay open
stop out (phrv.) ยังอยู่ข้างนอก Syn. stay out, keep out
stop out (phrv.) ยังประท้วงต่อ Syn. bring out
stop out of (phrv.) หักออกจาก See also: ดึงออกจาก Syn. stop from, take out of
stop over (phrv.) ค้างคืนนอกบ้าน See also: ค้าง Syn. stay over, stop off
stop short at (idm.) ไม่ยินยอมทำเพื่อให้ได้บางสิ่งมา Syn. stop short of
stop short of (idm.) ไม่ยินยอมทำเพื่อให้ได้บางสิ่งมา Syn. stop short at
stop still (phrv.) หยุดนิ่ง See also: อยู่นิ่งๆ, อยู่เฉยๆ Syn. stand still
stop to (phrv.) ยังอยู่ทานอาหาร Syn. stay for, stay to, stop for
stop under (phrv.) ยังอยู่ใต้ See also: อยู่ข้างใต้, อยู่ใต้ Syn. hold under, keep under, remain under, stay under
English-Thai: HOPE Dictionary
stop(สทอพ) vt.,vi.,n. (การ) หยุด,ห้าม,ยับยั้ง,ยุติ,จอด,เลิก,ขัดขวาง,ป้องกัน,ตัดขาด,อุด,จุก,ปิด,พัก, (มวย) ชนะน็อคเอ๊าท์,หรี่แสง,หยุดชำระ,ใส่จุด,ใส่เครื่องหมาย '.',จุก,ที่อุด,อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง,อุปกรณ์หยุดการเคลื่อนที่,การยุติการชำระ,สลักเสียงหีบเพลง,เครื่องอุด,
stop bitบิตหยุดหมายถึง บิตสัญญาณสั่งบอกว่าให้หยุด เพราะการถ่ายโอนข้อมูลสำเร็จเรียบร้อยแล้ว
stopcockn. ก๊อกปิดเปิดน้ำ,สลักท่อ,ลูกสูบ
stopover(สทอพ'โอเวอะ) n. การหยุดพักระหว่างทาง
stoppage(สทอพ'พิจฺ) n. การหยุด,การยุติ,การเลิก,การห้าม,การอุด,การกีดขวาง,สิ่งกีดขวาง,การถูกหยุด,การถูกห้าม, Syn. impediment
stopper(สทอพ'เพอะ) n. ผู้หยุด,ผู้ห้าม,สิ่งกีดขวาง,สิ่งที่ทำให้อุดตัน,จุก. vt. ปิด,อุด,จุก., Syn. plug
stopwatch(สทอพ'วอทชฺ) n. นาฬิกาจับเวลา
English-Thai: Nontri Dictionary
stop(n) เครื่องกั้น,การหยุด,การยุติ,การเลิก,อุปสรรค,การยับยั้ง,การจอด
stopgap(n) สิ่งขาดแคลน,สิ่งชดเชย
stoppage(n) เครื่องกีดขวาง,การหยุด,การยุติ,การห้าม,การเลิก,การอุด
stopper(n) สิ่งกีดขวาง,จุก,ผู้หยุด,ผู้ห้าม
stopwatch(n) นาฬิกาจับเวลา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
stopหยุด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
stop bitบิตหยุด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
stoppage๑. การทดแทน, การชดเชย๒. การหักกลบลบกัน, การหักกลบลบหนี้ [ดู set-off] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
stop plankstop plank, แผงกั้นน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยับยั้งศึก (v.) try to stop people from quarreling Syn. ห้ามศึก
ห้ามทัพ (v.) try to stop people from quarreling Syn. ยับยั้งศึก, ห้ามศึก
ห้ามศึก (v.) try to stop people from quarreling Syn. ยับยั้งศึก
การหยุดอยู่ (n.) stop See also: being immovable, enduring forever
การหยุดอยู่ (n.) stop See also: being immovable, enduring forever
ขยัก (v.) stop See also: halt, restrain, cease, pause, withhold, curb Syn. หยุดชะงัก, ระงับ, หักห้าม
งด (v.) stop See also: halt, discontinue, cease, give up, quit, cancel Syn. ระงับ, บอกเลิก, เลิก, หยุด, ยกเลิก, เว้น Ops. เริ่ม, ดำเนินต่อไป
งดไว้ (v.) stop See also: pause, stay, stand, tarry, stand still, wait, delay Syn. พักไว้, หยุดไว้
ฐิติ (n.) stop See also: being immovable, enduring forever Syn. การหยุดอยู่
ฐิติ (n.) stop See also: being immovable, enduring forever Syn. การหยุดอยู่
พักไว้ (v.) stop See also: pause, stay, stand, tarry, stand still, wait, delay Syn. งดไว้, หยุดไว้
ยกไว้ (v.) stop See also: pause, stay, stand, tarry, stand still, wait, delay Syn. งดไว้, พักไว้, หยุดไว้
ยั้ง (v.) stop See also: halt, restrain, cease, pause, withhold, curb Syn. หยุดชะงัก, ขยัก, ระงับ, หักห้าม
รำงับ (v.) stop See also: break off, halt, cease Syn. ระงับ, ยับยั้ง, หยุด
วางมือ (v.) stop See also: cease, abandon, quit, terminate Syn. เลิกรา, เลิกล้ม, ล้างมือ
หย่า (v.) stop See also: cease, wean, withdraw, halt, give up Syn. เลิก, หยุด
หยุด (v.) stop See also: cease, halt, intercept, prevent, hinder, hold back, impede, restrain Syn. ยับยั้ง, สกัดกั้น, สกัด, ระงับ, ห้าม Ops. ปล่อย
หยุด (v.) stop See also: cease, wean, withdraw, halt, give up Syn. เลิก
หยุด (v.) stop See also: halt, discontinue, cease, give up, quit, cancel Syn. ระงับ, บอกเลิก, เลิก, ยกเลิก, เว้น Ops. เริ่ม, ดำเนินต่อไป
หยุด (v.) stop See also: break off, halt, cease Syn. ระงับ, ยับยั้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'd better stop asking questionsฉันควรจะหยุดถามคำถามได้แล้ว
You can't stop smilingคุณหยุดยิ้มไม่ได้เลย
Nothing can stop us nowไม่มีอะไรหยุดยั้งพวกเราได้ตอนนี้
I'm gonna stop him from doing somethingฉันจะหยุดเขาไม่ให้ทำบางสิ่ง
You've got to stop worryingคุณต้องหยุดกังวลได้แล้ว
I cannot stop thinking about itฉันไม่สามารถหยุดคิดเกี่ยวกับมันได้
How do we stop him?พวกเราจะหยุดเขาได้อย่างร?
There are a lot of reasons why I'd stop seeing someoneมีเหตุผลตั้งมากมายที่ทำไมฉันถึงได้เลิกคบใครบางคน
Yes, I wish it would stop rainingใช่ ฉันอยากให้ฝนหยุดตก
It's time to stop working so hardถึงเวลาต้องหยุดทำงานอย่างหนักซะที
There is nothing gonna stop me nowไม่มีสิ่งใดจะหยุดยั้งฉันได้ในตอนนี้
We gotta stop meeting like this, you knowรู้ไหม เราคงต้องเลิกพบกันลักษณะนี้ได้แล้ว
There'll be no one to stop us this timeจะไม่มีใครมาหยุดเราได้ในเวลานี้
Could you please stop letting other people wake me up?ช่วยกรุณาอย่าให้คนอื่นมาปลุกผมได้ไหม
Go back home! Stop making your family worriedกลับไปบ้านไปซะ เลิกทำให้ครอบครัวนายเป็นห่วงเสียที
To be honest, I wish you'd stop caring about meพูดตามตรงนะฉันอยากให้เธอเลิกกังวลเกี่ยวกับฉันเสียที
Stop telling me how to talk to my fatherหยุดบอกฉันถึงวิธีที่จะพูดกับพ่อของฉันได้แล้ว
Stop it! You're embarrassing me!หยุดเลย เธอกำลังจะทำให้ฉันเขินอายนะ
Stop messing around with me!เลิกทำอะไรโง่ๆ กับฉันเสียที
Stop fooling around!เลิกเล่นบ้าๆ ซะที
Stop meddling in my affairs and take care of your own first!เลิกจุ้นจ้านกับธุระของฉัน แล้วใส่ใจกับเรื่องของตัวก่อน
Stop playing around and study for once!เลิกเล่นสนุกซะที แล้วหันมาเรียนสักที
Stop staring at me!เลิกจ้องมองฉันได้แล้ว
Stop teasing me!เลิกแซวฉันได้แล้ว
You can take the bus and get off the 2nd stopคุณสามารถขึ้นรถบัสและลงที่ป้ายที่สอง
I never stopped thinking about youฉันไม่เคยหยุดคิดเกี่ยวกับคุณเลย
I really think you should stopฉันคิดว่าจริงๆ แล้วคุณควรเลิกทำมันไปเลย
But right now I stopped going thereแต่ตอนนี้ฉันเลิกไปที่นั่นแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No, sir, nothing can stop me now.ไม่มีครับไม่มีอะไรสามารถ หยุดฉันตอนนี้
There's nobody here to stop you.ไม่มีใครที่นี่ที่จะหยุดคุณ
OK, look. Let's stop the arguing. We're only wasting time.ตกลงดู ขอหยุดการโต้เถียง เรากำลังเสียเวลาเพียง
Oh, stop being a kid, will ya?โอ้หยุดเป็นเด็กจะยา?
It's as plain as the nose on your face. So why don't we stop wastin' our time here?ก็เป็นธรรมดาที่จมูกบนใบหน้าของคุณ ดังนั้นทำไมเราไม่หยุดมาเสียเวลาของเราที่นี่?
Why don't you stop making smart remarks?ทำไมคุณไม่หยุดการทำข้อสังเกตมาร์ท?
Let's stop the arguing for about two minutes in here.ขอหยุดการโต้เถียงประมาณสองนาทีในการที่นี่
If you don't mind, we'll stop this squabbling, and I'll present you with facts.{\cHFFFFFF}หากคุณไม่ทราบเราจะหยุดการทะเลาะกันนี้ และฉันจะนำเสนอคุณด้วยข้อเท็จจริง
I don't think it takes an expert on anything to realize... that Deong won't stop at a riot, a hunger strike or anything else.{\cHFFFFFF}ฉันไม่คิดว่ามันจะใช้เวลา ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอะไรที่จะตระหนักถึง ... {\cHFFFFFF}ที่ Deong จะไม่หยุดอยู่ที่การจลาจล, หยุดความหิวหรือสิ่งอื่นใด
Now, would you mind getting your rhinoceros nose... out of my drink and stop the snorkeling, if you don't mind?{\cHFFFFFF}Now, would you mind getting your rhinoceros nose... {\cHFFFFFF}out of my drink and stop the snorkeling, if you don't mind?
This road means a lot to me, and I know what it means to you, but I think the thing for us to do is to stop work on this road.{\cHFFFFFF}This road means a lot to me, and I know what it means to you, {\cHFFFFFF}but I think the thing for us to do is to stop work on this road.
I've learned that the only time we're hated... is when we stop trying to be what we started out to be 200 years ago.{\cHFFFFFF}I've learned that the only time we're hated... {\cHFFFFFF}is when we stop trying to be what we started out to be 200 years ago.

stop ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
停靠[tíng kào, ㄊㄧㄥˊ ㄎㄠˋ, 停靠] call at; stop at; berth
止血垫[zhǐ xuè diàn, ㄓˇ ㄒㄩㄝˋ ㄉㄧㄢˋ, 止血垫 / 止血墊] dressing; pad to stop bleeding
卧轨[wò guǐ, ㄨㄛˋ ㄍㄨㄟˇ, 卧轨 / 臥軌] lying on railway lines (to stop a train by threatening suicide)
[yōng, ㄩㄥ, 壅] obstruct; stop up
[zhì, ㄓˋ, 窒] obstruct; stop up
止血栓[zhǐ xuè shuān, ㄓˇ ㄒㄩㄝˋ ㄕㄨㄢ, 止血栓] plug to stop bleeding; tampon
哩哩啦啦[lī lī lā lā, ㄌㄧ ㄌㄧ ㄌㄚ ㄌㄚ, 哩哩啦啦] scattered; intermittent; sporadic; on and off; stop and go
住口[zhù kǒu, ㄓㄨˋ ㄎㄡˇ, 住口] shut up; shut your mouth; stop talking
少啰唆[shǎo luō suō, ㄕㄠˇ ㄌㄨㄛ ㄙㄨㄛ, 少啰唆 / 少囉唆] Shut up!; Stop grumbling!; Give me a break!
停留[tíng liú, ㄊㄧㄥˊ ㄌㄧㄡˊ, 停留] stay somewhere temporarily; stop over
停产[tíng chǎn, ㄊㄧㄥˊ ㄔㄢˇ, 停产 / 停產] stop production
[dǔ, ㄉㄨˇ, 堵] stop up; classifier for walls
[sāi, ㄙㄞ, 塞] stop up; to squeeze in; to stuff; Serb (abbr.); Serbian
歇菜[xiē cài, ㄒㄧㄝ ㄘㄞˋ, 歇菜] Stop it! (recent Beijing and internet slang); Game over!; You're dead!
闭塞[bì sè, ㄅㄧˋ ㄙㄜˋ, 闭塞 / 閉塞] stop up; close up; hard to get to; out of the way; inaccessible; unenlightened; blocking
终点站[zhōng diǎn zhàn, ㄓㄨㄥ ㄉㄧㄢˇ ㄓㄢˋ, 终点站 / 終點站] terminus; final stop on rail or bus line
停工[tíng gōng, ㄊㄧㄥˊ ㄍㄨㄥ, 停工] to stop work; to shut down; to stop production
遏止[è zhǐ, ㄜˋ ㄓˇ, 遏止] to hold back; to check (i.e. to stop sb's advance); to resist; esp. with negative, irresistible, unstoppable etc
[yǐ, ㄧˇ, 已] already; to stop; then; afterwards
[shà, ㄕㄚˋ, 煞] baleful; bring to a stop; very
[dù, ㄉㄨˋ, 杜] birchleaf pear (tree); to stop; to prevent; to restrict; fabricate; surname Du
[shuān, ㄕㄨㄢ, 栓] bottle stopper; wooden pin; plug
刹把[shā bǎ, ㄕㄚ ㄅㄚˇ, 刹把 / 剎把] brake lever; crank handle for stopping or turning off machinery
停站[tíng zhàn, ㄊㄧㄥˊ ㄓㄢˋ, 停站] bus stop
停靠站[tíng kào zhàn, ㄊㄧㄥˊ ㄎㄠˋ ㄓㄢˋ, 停靠站] bus and tram stop
公共汽车站[gōng gòng qì chē zhàn, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄑㄧˋ ㄔㄜ ㄓㄢˋ, 公共汽车站 / 公共汽車站] bus stop; bus station
巴士站[bā shì zhàn, ㄅㄚ ㄕˋ ㄓㄢˋ, 巴士站] bus stop
汽车站[qì chē zhàn, ㄑㄧˋ ㄔㄜ ㄓㄢˋ, 汽车站 / 汽車站] bus stop; bus station
克利斯朵夫[Kè lì sī duǒ fū, ㄎㄜˋ ㄌㄧˋ ㄙ ㄉㄨㄛˇ ㄈㄨ, 克利斯朵夫] Christopher (name)
[è, ㄜˋ, 堨] dam; to stop; check
好汉做事,好汉当[hǎo hàn zuò shì, ㄏㄠˇ ㄏㄢˋ ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ, hao3 han4 dang1, 好汉做事,好汉当 / 好漢做事,好漢當] daring to act and courageous enough to take responsibility for it; a true man has the courage to accept the consequences of his actions; the buck stops here
敢做敢当[gǎn zuò gǎn dāng, ㄍㄢˇ ㄗㄨㄛˋ ㄍㄢˇ ㄉㄤ, 敢做敢当 / 敢做敢當] daring to act and courageous enough to take responsibility for it; a true man has the courage to accept the consequences of his actions; the buck stops here
昼夜[zhòu yè, ㄓㄡˋ ㄧㄝˋ, 昼夜 / 晝夜] day and night; period of 24 hours; continuously, without stop
[jǔ, ㄐㄩˇ, 沮] destroy; to stop
喉塞音[hóu sè yīn, ㄏㄡˊ ㄙㄜˋ , 喉塞音] glottal stop
希尔[Xī ěr, ㄒㄧ ㄦˇ, 希尔 / 希爾] Hill (name); Christopher Hill, US undersecretary of state of East Asian affairs
断断续续[duàn duàn xù xù, ㄉㄨㄢˋ ㄉㄨㄢˋ ㄒㄩˋ ㄒㄩˋ, 断断续续 / 斷斷續續] intermittent; off and on; discontinuous; stop-go; stammering; disjointed; inarticulate
慢车[màn chē, ㄇㄢˋ ㄔㄜ, 慢车 / 慢車] local bus or train; slow train with many stops
[nàng, ㄋㄤˋ, 齉] stoppage of the nose; to speak with a nasal twang; snuffling; snuffle (as in nose with a cold)
不着陆飞行[bù zhuó lù fēi xíng, ㄅㄨˋ ㄓㄨㄛˊ ㄌㄨˋ ㄈㄟ ㄒㄧㄥˊ, 不着陆飞行 / 不著陸飛行] nonstop flight

stop ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いなくなる[, inakunaru] (exp) (from いる and なる) (See 居る・いる・1,成る・1) to disappear; to stop being; to leave
オートストップ[, o-tosutoppu] (n) automatic stop
およしなさい[, oyoshinasai] (exp) please stop
ストップバルブ[, sutoppubarubu] (n) stop valve
ストップビット[, sutoppubitto] (n) {comp} stop bit
どう[, dou] (int) (See どうどう) whoa (command used to stop a horse, etc.)
どうどう[, doudou] (int) (See どう) whoa, whoa (command used to stop or quiet down a horse, etc.)
バスストップ[, basusutoppu] (n) bus stop
ぱたり[, patari] (adv) clink; sudden stop
ピットイン[, pittoin] (n,vs) pit stop (wasei
ふざけんなよ[, fuzakennayo] (exp) (vulg) stop bullshitting me; you're fucking kidding me; you're full of shit
フルストップ[, furusutoppu] (n) full stop
ブレーキを掛ける[ブレーキをかける, bure-ki wokakeru] (exp,v1) to put on the brakes; to put a stop to
メガフェプス[, megafepusu] (n) megafeps (mnemonic for verbs that never precede infinitives, but rather their gerunds); mind, enjoy, give up, avoid, finish, escape, postpone, stop
レクリェーショナルダイビング[, rekurie-shonarudaibingu] (n) recreational diving; no decompression stop diving; diving at depths which do not exceed 40 meters or 130 feet
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P)
世離れる[よばなれる, yobanareru] (v1,vi) (See 世間離れ) to become unworldly; to stop keeping up with social norms; to be out of touch with reality
休む[やすむ, yasumu] (v5m,vi) (1) to be absent; to take a day off; (2) to rest; to have a break; (3) to go to bed; to (lie down to) sleep; to turn in; to retire; (4) to stop doing some ongoing activity for a time; to suspend business; (P)
休止符[きゅうしふ, kyuushifu] (n) rest (music); period; full stop
停止信号[ていししんごう, teishishingou] (n) stop signal; stoplight
停留場[ていりゅうじょう, teiryuujou] (n) stop (bus, streetcar, etc.)
切れる[きれる, kireru] (v1,vi) (1) to break; to snap; to be cut; to split; to crack; (2) to be injured; (3) to wear out; to be worn out; (4) to break; to burst; to collapse; (5) to wear off; to stop working; to go dead; (6) to expire (time limit, etc.); to run out; to become due; (7) to run out (of stock, etc.); to be exhausted; to be used up; to be sold out; to be out of; (8) to be broken off (e.g. of a relationship); to break up; to have severed ties; to be cut off; to be disconnected; (9) to cut well; to be sharp; (10) to be sharp-minded; to be keen; to be shrewd; to be quick-witted; to be able; (11) to be short of; to drop under (a certain figure); to beat (e.g. a record time); (12) to dry off; (13) to curve; to veer; (14) to shuffle (cards); (15) (col) (See キレる) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip; (suf,v1) (16) to be able to do completely; (P)
取り留める;取留める;取りとめる[とりとめる, toritomeru] (v1,vt) to stop; to put a stop to; to check
句点[くてん, kuten] (n) period; full stop
埋める[うめる, umeru] (v1,vt) (1) to bury (e.g. in the ground); (2) to fill up (e.g. audience fills a hall); to fill (a seat, a vacant position); (3) to plug gaps; to stop a gap; (4) to make amends; to cover up for something; (5) to put cold water in a bath; (6) to cover; to scatter something over; (P)
塞ぐ(P);壅ぐ[ふさぐ, fusagu] (v5g,vt) (See 塞がる) to stop up; to close up; to block (up); to occupy; to fill up; to take up; to stand in another's way; to plug up; to shut up; (P)
差し覗く;差覗く(io)[さしのぞく, sashinozoku] (v5k) (1) (arch) (See 覗く・1) to peek; to peek into; (2) (arch) (See 立ち寄る) to stop by; to visit
手放す[てばなす, tebanasu] (v5s,vt) (1) to let go of; to release; to drop; (2) to part with (e.g. a possession); to relinquish; to spare; to sell; (3) to send away (e.g. one's child); to let go; to part with; (4) to temporarily stop working
抑え込む[おさえこむ, osaekomu] (v5m) to shut out one's opponents; to stop the other side from scoring
晴れる(P);霽れる[はれる, hareru] (v1,vi) (1) to clear up; to clear away; to be sunny; to stop raining; (2) to refresh (e.g. spirits); (3) (See 疑いが晴れる) to be cleared (e.g. of a suspicion); (4) to be dispelled; to be banished; (P)
書き捨てる[かきすてる, kakisuteru] (v1,vt) to write and throw away; to write carelessly; to begin writing then stop part-way through
止す[よす, yosu] (suf,v5s) (after the -masu stem of a verb) (See 差す・さす・16) to stop in the midst of; to leave undone
止まる(P);留まる(P);停まる;駐まる;止る;留る[とまる, tomaru] (v5r,vi) (1) to stop (moving); to come to a stop; (2) to stop (doing, working, being supplied); to come to a halt; to cease; to be stopped; to be suspended; (3) to alight; to perch on; (P)
止める(P);留める;停める[とめる, tomeru] (v1,vt) (1) to stop (something or someone); to turn off; (2) (止める, 留める only) to concentrate on; to pay attention to; (3) (止める, 留める only) to remember; to bear in mind; (4) to fix into place; (5) to park; to leave somewhere for a time; (P)
止血[しけつ, shiketsu] (n,vs,adj-no) stop bleeding; hemostasis; haemostasis
泊まり込む;泊り込む[とまりこむ, tomarikomu] (v5m,vi) to stay overnight; to stop (e.g. at a hotel)
皆まで言うな[みなまでいうな, minamadeiuna] (exp) don't finish what you're saying; stop what you're saying
立ち寄る(P);立寄る[たちよる, tachiyoru] (v5r,vi) to stop by; to drop in for a short visit; (P)
差す[さす, sasu] (v5s,vi) (1) (See 射す) to shine; (2) to be visible; (3) to be tinged with; (4) to rise (of water levels); to flow in; (5) (See 気が差す,魔が差す) to be felt (i.e. as an emotion); to come over one; (v5s,vt) (6) to hold up (an umbrella, etc.); to put up; to raise; (7) (See 指す・5) to extend one's arm straight ahead (in dance); (8) (See 挿す・1) to insert; to put in; (9) (See 挿す・4) to wear (a sword) in one's belt; to wear at one's side; to carry under one's arm; (10) to insert one's arm under an opponent's arm (in sumo); (11) (See 刺す・4) to pole (a boat); (12) (See 注す・1) to pour; to add (liquid); to serve (drinks); (13) to put on (lipstick, etc.); to apply; to colour; to dye; (14) to light (a fire); to burn; (15) (See 鎖す・さす・1) to shut; to close; to lock; to fasten; (suf,v5s) (16) (after the -masu stem of a verb) (See 止す・さす) to stop in the midst of; to leave undone; (P)
終止[しゅうし, shuushi] (n,vs) termination; cessation; stop
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ストップビット[すとっぷびっと, sutoppubitto] stop bit
ストップ信号[すとっぷしんごう, sutoppushingou] stop signal
タブストップ[たぶすとっぷ, tabusutoppu] tabulation stop, tab stop
タブ停止位置[たぶていしいち, tabuteishiichi] tabulation stop
不通[ふつう, futsuu] cut off, suspension, interruption, stoppage, tie-up, cessation
機能停止[きのうていし, kinouteishi] stopping functioning, being out of service
調歩同期[ちょうほどうき, chouhodouki] start-stop synchronization
調歩式伝送[ちょうほしきでんそう, chouhoshikidensou] start-stop transmission
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
止む[やむ, yamu] Thai: หยุด เลิก English: to stop

stop ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชะงัก[v.] (cha-gnak) EN: stop short ; stop ; cease ; get stuck ; pause ; bog down ; halt FR:
ช่าง[v.] (chāng = cha) EN: leave alone ; stop minding FR: oublier ; laisser tomber
ชะงัก[v.] (cha-ngak) EN: come to a sudden stop ; stop short ; stop abruptly ; baulk ; balk (Am.) ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé
ดับ[v.] (dap) EN: extinguish ; put out ; stop ; put an end to ; quell ; put down ; quench ; turn off ; stamp out FR: arrêter ; éteindre ; s'éteindre ; disparaître
ไฟเบรค[n. exp.] (fai brēk) EN: brake light FR: feux stop [mpl]
ฝนขาดเม็ด[v. exp.] (fon khātmet) EN: stop raining FR:
ฝนเซา[X] (fon sao) EN: stop raining FR:
แห่ง[n.] (haeng) EN: place ; location ; spot ; stop ; point FR: place [f] ; endroit [m] ; lieu [m] ; site [m]
ห้าม[v.] (hām) EN: forbid ; prohibit ; disallow ; ban ; restrain ; proscribe ; stop FR: interdire ; défendre ; bannir ; proscrire ; prohiber
ห้ามล้อ [v.] (hāmlø) EN: brake ; stop ; cease FR: freiner
หัวปักหัวปำ[adv.] (hūapakhūapa) EN: doggedly ; head over heels ; intensely ; without stop FR:
จบชีวิต[v. exp.] (jop chīwit) EN: die ; pass away ; stop living FR: terminer sa vie ; mourir ; mettre fin à ses jours
จบสิ้น[v.] (jopsin) EN: finish ; end ; stop ; complete FR:
จอด[v.] (jøt) EN: park ; stop FR: garer ; stationner ; parquer ; ranger ; aborder
จุก[v.] (juk) EN: stop ; block ; fill FR: boucher
จุด[n.] (jut) EN: point ; full stop ; period (Am.) ; . FR: point ; .
จุติ[v.] (juti = jutt) EN: die ; pass away ; stop living FR: mourir ; s'éteindre
กักรถ[v. exp.] (kak rot) EN: stop vehicles at a checkpoint FR:
กัน[v.] (kan) EN: prevent ; keep out ; ward off ; bar ; obstruct ; inhibit ; hinder ; protect from ; shield ; stop ; resist FR: prévenir ; empêcher ; éloigner ; barrer ; arrêter ; intercepter ; protéger ; défendre ; garantir
การยุติ[n.] (kān yuti) EN: end ; termination ; stop ; close ; finish ; halt ; abandonment FR:
ขัด[v.] (khat) EN: block ; obstruct ; hinder ; stop ; prevent ; create difficulties ; impede ; clog ; chock ; interrupt FR: obstruer ; empêcher ; bloquer ; entraver ; s'opposer ; arrêter ; boucher
ขาดใจ[v.] (khātjai) EN: stop breathing ; expire ; die ; succomb FR: expirer
ขัดขวาง[v.] (khatkhwāng) EN: obstruct ; stop ; impede ; block ; thwart ; hinder ; prevent ; deter FR: empêcher ; entraver ; obstruer ; bloquer ; stopper ; arrêter ; faire échouer ; torpiller (fig.) ; prévenir
ขาดเม็ด[v.] (khātmet) EN: stop raining FR: arrêter de pleuvoir
เครื่องหมายมหัพภาค [n. exp.] (khreūangmāi) EN: . ; full stop ; period FR: . ; point [m]
ขวาง[v.] (khwāng) EN: obstruct ; impede ; block ; hinder ; oppose ; bar ; thwart ; get in the way ; stop FR: empêcher ; obstruer ; faire obstacle ; bloquer
ละ[v.] (la) EN: leave ; desert ; abandon ; give up ; stop ; desist ; remit ; yield ; vacate FR: abandonner ; quitter ; fuir
ละเว้น[v.] (lawen) EN: refrain from ; abstain ; stop ; exclude ; leave out ; omit ; reject ; make an exception of ; abandon ; give up ; remit ; desert FR: s'abstenir ; arrêter ; se désister ; abandonner ; quitter
เลิก[v.] (loēk) EN: end ; be over ; stop ; close ; be finished ; be ended ; be concluded FR: finir ; terminer ; se terminer ; arrêter ; achever ; cesser
เลิกคบ[v. exp.] (loēk khop) EN: stop seeing (s.o.) ; break off a relationship ; break up with FR: rompre
เลิกสูบบุหรี่ ; เลิกบุหรี่[v. exp.] (loēk sūp bu) EN: give up smoking ; stop smoking ; leave off smoking FR: arrêter de fumer ; arrêter la cigarette
ลงเอย[v.] (long-oēi) EN: end up ; stop ; finish ; conclude ; be concluded ; finish up (with) ; wind up FR: conclure ; terminer
มาหา[v. exp.] (mā hā) EN: come to meet ; come and see ; call on ; drop in on ; stop by ; visit FR: venir voir qqn ; rendre visite à ; venir rencontrer
มหัพภาค[n.] (mahapphāk) EN: full stop ; full point ; period ; ellipsis FR: point (de ponctuation) [m] ; point final [m]
งด[v.] (ngot) EN: suspend ; stop ; halt ; refrain (from) ; abstain (from) ; drop FR: arrêter ; suspendre ; interrompre ; laisser tomber ; se dispenser ; s'exempter ; se passer de ; s'abstenir
งดไว้[v.] (ngotwai) EN: stop FR: différer ; retarder
งดเว้น[v.] (ngotwēn = n) EN: refrain from ; abstain from ; give up ; stop ; desist FR: s'abstenir ; se garder ; se passer de ; arrêter
อดบุหรี่[v. exp.] (ot burī) EN: give up smoking ; leave smoking ; stop smoking FR: s'abstenir de fumer ; arrêter de fumer
ป้ายจอดรถ[n. exp.] (pāi jøt rot) EN: bus stop FR:
ป้ายรถโดยสาร[n. exp.] (pāi rot doi) EN: bus stop FR: arrêt de bus [m]

stop ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bedarfshaltestelle {f}request stop [Br.]
Boxenstopp {m}pit stop
Pufferanschlag {m}buffer stop
Kabelanschlag {m}cable stop
Endanschlag {m}end stop; limit stop
Zahlungssperre {f}payment stop
Punkt {m} (Satzzeichen)period [Am.]; full stop [Br.]
Einnahme {f} | Einnahme einstellen; absetzentaking | to stop taking
Duldungsvollmacht {f}agency by estoppel
Aristophanes {m}aristophanes
Prellbock {m}buffer stop; buffer
Vorstopper {m}; vorstopperin
Stopper {m}; Stopperin
Kettenanschlagnuss {f} [techn.]chain stopper
Verstopfung {f}; Darmverstopfung
Stopfnadel {f} | Stopfnadeln
Blindstopfen {m} | Blindstopfen
Eilzug {m}fast train; fast stopping train
Anschlagkante {f}stop angle
Griff {m} [mus.]stop; fingering
Halt {m}stop
Zwischenlandung {f} | ohne Zwischenlandungintermediate landing; flight stop-over; stopover | without stopover
Randbegrenzer {m}; Randstop
Operationsnarbe {f}postoperative scar
Zwischenübernachtung {f}overnight stop-over
Stöpsel {m} | Stöpsel
Register {m} (Orgel) | alle Register ziehen [übtr.]stop | to pull out all the stops [fig.]
Start-Stop-Betrieb {m} [comp.]start-stop operation
Abbremszeit {f}stop time
Absperrventil {n}stop valve; shut-off valve; cut-off valve; check valve
Anlaufscheibe {f}stop disk; thrust washer
Anschlagbolzen {m}stop pin
Anschlaghebel {m} [techn.]stop lever
Anschlagplatte {f}stop plate
Anschlagschiene {f}stop rail
Anschlagschraube {f} [techn.]stop screw
Anschlagstift {m}stop pin
Arretiervorrichtung {f} [techn.]stop device
Endlage {f}stop position
Haltesignal {n}stop signal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stop
Back to top