ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scourge

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scourge*, -scourge-

scourge ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scourge (n.) ผู้ทำให้เกิดหายนะ See also: ผู้ทรมานผู้อื่น, ผู้ทำให้เกิดความทุกข์ทรมาน, สิ่งหายนะ Syn. tormentor
scourge (n.) แส้ See also: หวาย Syn. cord, stick, strap, whip
scourge (n.) หายนะ Syn. curse, harass, plague
scourge (vt.) หวด See also: เฆี่ยน, โบย Syn. whip, hit
English-Thai: HOPE Dictionary
scourge(สเคิร์จฺ) n. แส้,หวาย,เครื่องมือลงโทษผู้ทำลาย,สิ่งทำลาย,สิ่งที่นำมาซึ่งความหายนะ vt. เฆี่ยน,ลงแส้,โบย,หวด,ทำโทษ,วิจารณ์อย่างรุนแรง,ประณาม,ทำลาย,ขยี้,ระบาด, See also: scourger n. scourgingly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
scourge(vt) ทำลาย,ลงโทษ,เฆี่ยน,โบย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วินิต (v.) scourge See also: chastise
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We pretend to take up hope again as the image recedes into the past, as if we were cured once and for all of the scourge of the camps.เราตั้งความหวังใหม่ขึ้นมา ให้ความทรงจำได้กลายเป็นอดีต เหมือนว่ามนุษยชาติ ได้ชดเชยชะตาชีวิตจากในแคมป์แล้ว
The scourge of sickness afflicts us at whim.The scourge of sickness afflicts us at whim.
THE SCOURGE OF MANY A CELEBRITY ASSISTANT.หายนะของผู้ช่วยดาราคนดังมากมาย
Dan Humphrey, the scourge of high society, is going to the ball?เราก็ออกงานด้วยกันได้ แดน ฮัมป์ฟรี หายนะของสังคมไฮโซ
Harvey Dent, scourge of the underworld scared stiff by the trust-fund brigade.ฮาวี่ เดนท์ ผู้ทำโลกใต้ดินเป็นหายนะ แต่ตัวแข็งลนลาน กลัวงานสังคมเหรอ
Your father is an unblinking murderer, the scourge of this world!พ่อของแกเป็นฆาตกรที่ฆ่าได้โดยไม่กระพริบตา, คนที่ทำให้เกิดหายนะบนโลกนี้
Behold arkadios! Scourge of athens!นั้นไง อาร์คาดอสผู้สร้างหายณะสู่นครเอเธนส์
You're a Ngbaka! Scourge of the Numidian plain.เจ้าเป็นชนเผ่าอัมบาการ์ นักฆ่าแห่งทุ่งนามิเบีย
At fell's church, the scourge of the vampires had passed.ในโบสถ์เฟล การประหารแวมไพร์ ได้ผ่านพ้นไปแล้ว
We all meet in the middle exterminating this mimic scourge along the way.บี้มันไว้ตรงกลาง ฆ่าพวกนี้ให้วายป่วงตลอดทาง ผู้พัน
Years ago, there was a great gathering of chieftains... to discuss the dragon scourge we all faced.หลายปีก่อนมีการประชุมหัวหน้าเผ่า คลี่คลายหายนะมังกรที่เราเผชิญอยู่
From that day on, the Tao Tei rise every sixty years, to scourge the north of China.จากวันนั้นเป็นต้นมา เทาเทียจะออกอาละวาดทุก 60 ปี เพื่อก่อหายนะแก่ภาคเหนือของจีน

scourge ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
灾害[zāi hài, ㄗㄞ ㄏㄞˋ, 灾害 / 災害] disastrous damage; scourge
祸害[huò hài, ㄏㄨㄛˋ ㄏㄞˋ, 祸害 / 禍害] disaster; harm; scourge; bad person; to damage; to harm; to wreck

scourge ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
鞭;笞;韃;策[むち;ぶち(鞭)(ok), muchi ; buchi ( muchi )(ok)] (n) (1) whip; lash; scourge; (2) stick; cane; rod; pointer

scourge ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การลงโทษ[n.] (kān longthō) EN: sanction ; punishment ; sentence ; scourge FR: sanction [f]
เฆี่ยน[v.] (khīen) EN: flog ; whip ; beat ; scourge ; thrash ; lash FR: flageller ; fouetter ; battre
เฆี่ยนตี[v. exp.] (khīen tī) EN: flog ; whip ; beat ; scourge ; thrash ; lash FR: flageller ; fouetter ; battre
ลงแส้[v.] (long saē) EN: whip ; whip up ; beat ; flog ; scourge ; lash ; thrash ; goad FR: fouetter ; flageller
โรคระบาด[n. exp.] (rōk rabāt) EN: epidemic ; scourge FR: épidémie [f] ; maladie épidémique [f] ; maladie contagieuse [f] ; fléau [m]
วินิต[v.] (winit) EN: scourge ; chastise FR:

scourge ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geißel {f}whip; scourge

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scourge
Back to top