ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sister

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sister*, -sister-

sister ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sister (n.) น้องสาวหรือพี่สาว Syn. stepsister, sibling, female sibling
sister (n.) แม่ชี Syn. nun, deaconess
sister-in-law (n.) พี่หรือน้องสะใภ้ See also: ภรรยาของพี่ชายหรือน้องชาย, พี่สาวหรือน้องสาวของคู่ครอง
sisterhood (n.) ความเป็นพี่หรือน้องสาว
English-Thai: HOPE Dictionary
sister(ซิส'เทอะ) n.,adj. (เกี่ยวกับ) น้องสาว,พี่สาว,นางชี,น้องสะใภ้,นางพยาบาล,หัวหน้าพยาบาล,คำทักทายที่ใช้เรียกสตรี,สัตว์ตัวเมียท้องเดียวกัน vt. กระทำต่อเหมือนพี่สาวหรือน้องสาว
sister-in-law(ซิส'เทอะอินลอ) n. พี่หรือน้องสะใภ้,พี่ผัวน้องผัว (ที่เป็นหญิง) ,พี่เมียน้องเมีย (ที่เป็นหญิง) pl. sisters-in-law
sisterhood(ซิส'เทอะฮูด) n. ความเป็นพี่สาวหรือน้องสาว,กลุ่มสตรี,กลุ่มนางชี,สมาคมสตรี,สมาคมทางศาสนาของสตร'
sisterly(ซิส'เทอะลี) adj. เหมือนพี่สาวน้องสาว, See also: sisterliness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
sister(n) น้องสาว,พี่สาว,นางชี,พี่น้อง,หัวหน้าพยาบาล
SISTER-IN-sister-in-law(n) น้องสะใภ้,พี่สะใภ้,น้องเมีย
sisterhood(n) คณะนางชี,ความเป็นพี่สาวหรือน้องสาว,สมาคมสตรี
sisterly(adj) เหมือนพี่สาว,เหมือนน้องสาว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sister companyบริษัทในเครือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sister Citiesบ้านพี่เมืองน้อง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชวดน้อย (n.) a brother or sister of one´s great-grandfather or great-grandmother See also: yonger brother or sister of the great grandfather or great grandmother
ทวดน้อย (n.) a brother or sister of one´s great-grandfather or great-grandmother See also: yonger brother or sister of the great grandfather or great grandmother Syn. ชวดน้อย
พี่ (n.) elder sister or brother
น้องหญิง (n.) sister See also: elder sister, younger sister Syn. พี่หญิง, น้องสาว
พี่หญิง (n.) sister See also: elder sister, younger sister Syn. น้องหญิง, น้องสาว
ภคินี (n.) sister See also: elder sister, younger sister Syn. พี่หญิง, น้องหญิง, น้องสาว
พี่สะใภ้ (n.) sister-in-law See also: brother´s wife
sis (n.) คำเรียกไม่เป็นทางการของ sister
กนิษฐา (n.) younger sister See also: younger brother Syn. น้อง
ขนิษฐ (n.) younger sister See also: younger brother Syn. น้อง, ขนิษฐา
ขนิษฐา (n.) younger sister See also: younger brother Syn. น้อง, ขนิษฐ
ต่างมารดา (adj.) half brother (sister) See also: of different mother
น้องที่รัก (n.) beloved younger brother or sister
น้องผัว (n.) husband´s younger sister See also: husband´s younger brother
น้องสาว (n.) younger sister See also: sister Syn. กนิษฐา, น้องหญิง, ขนิษฐา
น้องหญิง (n.) younger sister See also: sister Syn. กนิษฐา, ขนิษฐา
น้องเมีย (n.) wife´s younger sister See also: wife´s younger brother
น้องเลี้ยง (n.) stepsister See also: stepbrother
ปริยานุช (n.) beloved younger brother or sister Syn. น้องที่รัก
พระยาเทครัว (n.) man who has both the mother and daughter; or both sisters; as his wives
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
My elder sister is one year older than meพี่สาวฉันแก่กว่าฉัน 1 ปี
Is your sister younger or older than you?น้องสาวหรือพี่สาวคุณอายุน้อยกว่าหรือมากกว่าคุณ?
What's your sister like?น้องสาวของคุณเป็นอย่างไรบ้าง?
Is that your sister over there?นั่นน้องสาวคุณอยู่ที่นั่นหรือ?
Do you have any brothers or sisters?คุณมีพี่ชาย/น้องชาย หรือพี่สาว/น้องสาวไหม
I'm two years younger than my sisterฉันอายุอ่อนกว่าพี่สาวฉันสองปี
I have a lot in common with my sisterฉันมีอะไรเหมือนกับพี่สาวของฉันมาก
I'd like you to help me pick a present for my sisterฉันอยากให้เธอช่วยเลือกของขวัญสักอย่างสำหรับน้องสาวฉันหน่อย
You're my sister, I can't just ignore youเธอเป็นน้องสาวของฉัน ฉันไม่สามารถละเลยเธอได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All the time, whenever I meet anyone, Maxim's sister or even the servants,ตลอดเวลาไม่ว่าจะพบกับใคร แม้กระทั่งพี่สาวเเม็กซิมหรือพวกคนใช้
Until this moment you were safe because my sister was chosen and no other could be sacrificed to Kaili.จนถึงขณะนี้คุณมีความปลอดภัย เพราะว่าน้องสาวของฉันได้รับการ คัดเลือก และไม่มีการอื่น ๆ ที่อาจจะมีการ เสียสละเพื่อ ไคยีลี
Now my sister is safe and rises up.ตอนนี้น้องสาวของฉันมีความ ปลอดภัยและลุกขึ้น
If you touch my sister again, I'll kill you.ถ้าคุณสัมผัสน้องสาวของฉันอีกครั้งฉันจะฆ่าคุณ
Your sister wants to ask you something.Your sister wants to ask you something.
Do you think I'd make my sister a widow?Do you think I'd make my sister a widow?
One day, my sister asked if I knew Professor Gentileหนึ่งวัน, พี่สาว,น้องสาวของฉันที่ถาม if I ศาสตราจารย์ที่รู้เกี่ยวกับคนที่ไม่ใช่ยิว
"Your sister will do that."พี่สาว,น้องสาวของคุณ .จะทำสิ่งสิ่งนั่น
"I've shown your sister and girls of your age"ฉัน'เคยแสดงพี่สาว,น้องสาวของคุณ . and girls ของอายุของคุณ .
I was nine when my sister took me to Milan to meet Signora Calzettiฉันเก้าเมื่อพี่สาว,น้องสาวของฉันหยิบฉัน to Milan ที่จะพบมาดาม Calzetti
My sister knew an official in the Controller's officeพี่สาว,น้องสาวของฉันที่รู้ official in สำนักงานของผู้ควบคุม
My sister told me he'd only to see her dirty arse and he ejaculatedพี่สาว,น้องสาวของฉันที่บอกฉัน... ...เขา'ควรจะการดูเท่านั้น arse and สกปรกของเธอ . ที่เขาพูดออกมาอย่างกะทันหันและสั้นๆ

sister ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
嫂嫂[sǎo sao, ㄙㄠˇ ㄙㄠ˙, 嫂嫂] sister in law (husband's side)
姨甥男女[yí sheng nán nǚ, ㄧˊ ㄕㄥ˙ ㄋㄢˊ ㄋㄩˇ, 姨甥男女] wife's sister's children
外甥女[wài sheng nǚ, ㄨㄞˋ ㄕㄥ˙ ㄋㄩˇ, 外甥女] sister's daughter; wife's sibling's daughter
外甥女婿[wài sheng nǚ xu, ㄨㄞˋ ㄕㄥ˙ ㄋㄩˇ ㄒㄩ˙, 外甥女婿] sister's daughter's husband
甥女[shēng nǚ, ㄕㄥ ㄋㄩˇ, 甥女] niece (sister's daughter)
表姊妹[biǎo zǐ mèi, ㄅㄧㄠˇ ㄗˇ ㄇㄟˋ, 表姊妹] father's sister's daughters; maternal female cousin
大嫂[dà sǎo, ㄉㄚˋ ㄙㄠˇ, 大嫂] eldest brother's wife; sister-in-law
[xū, ㄒㄩ, 嬃] elder sister
大姑[dà gū, ㄉㄚˋ ㄍㄨ, 大姑] husband's older sister; sister-in-law
姑妈[gū mā, ㄍㄨ ㄇㄚ, 姑妈 / 姑媽] (coll.) father's married sister; paternal aunt
姨妈[yí mā, ㄧˊ ㄇㄚ, 姨妈 / 姨媽] (informal) mother's sister; maternal aunt
姨母[yí mǔ, ㄧˊ ㄇㄨˇ, 姨母] mother's sister; maternal aunt
[yí, ㄧˊ, 姨] mother's sister; aunt
姨丈[yí zhàng, ㄧˊ ㄓㄤˋ, 姨丈] mother's sister's husband; husband of mother's sister
姨夫[yí fu, ㄧˊ ㄈㄨ˙, 姨夫] mother's sister's husband; husband of mother's sister
姨姥姥[yí lǎo lao, ㄧˊ ㄌㄠˇ ㄌㄠ˙, 姨姥姥] mother's mother's sister; great-aunt
[zǐ, ㄗˇ, 姊] older sister
姊丈[zǐ zhàng, ㄗˇ ㄓㄤˋ, 姊丈] older sister's husband
姊夫[zǐ fu, ㄗˇ ㄈㄨ˙, 姊夫] older sister's husband
姊姊[zǐ zǐ, ㄗˇ ㄗˇ, 姊姊] older sister
[jiě, ㄐㄧㄝˇ, 姐] older sister
姐姐[jiě jie, ㄐㄧㄝˇ ㄐㄧㄝ˙, 姐姐] older sister
外甥[wài shēng, ㄨㄞˋ ㄕㄥ, 外甥] sister's son; wife's sibling's son
外甥媳妇[wài sheng xí fù, ㄨㄞˋ ㄕㄥ˙ ㄒㄧˊ ㄈㄨˋ, 外甥媳妇 / 外甥媳婦] sister's son's wife
大姨子[dà yí zi, ㄉㄚˋ ㄧˊ ㄗ˙, 大姨子] sister-in-law; wife's older sister
妯娌[zhóu lǐ, ㄓㄡˊ ㄌㄧˇ, 妯娌] sister-in-law
姐妹[jiě mèi, ㄐㄧㄝˇ ㄇㄟˋ, 姐妹] sisters
[mèi, ㄇㄟˋ, 妹] younger sister
妹夫[mèi fu, ㄇㄟˋ ㄈㄨ˙, 妹夫] younger sister's husband
妹妹[mèi mei, ㄇㄟˋ ㄇㄟ˙, 妹妹] younger sister; fig. younger woman (esp. girl friend or rival)
幼妹[yòu mèi, ㄧㄡˋ ㄇㄟˋ, 幼妹] younger sister
弟妇[dì fù, ㄉㄧˋ ㄈㄨˋ, 弟妇 / 弟婦] younger brother's wife; sister-in-law
弟媳[dì xí, ㄉㄧˋ ㄒㄧˊ, 弟媳] younger brother's wife; sister-in-law

sister ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シスコン[, shisukon] (n) (1) (abbr) {comp} system component; (2) (abbr) (See ブラコン) sister complex; unnatural attachment to one's sister
シスプリ[, shisupuri] (n) (abbr) Sister Princess (manga, game, TV series)
乳兄弟;乳姉妹[ちきょうだい, chikyoudai] (n) foster brother or sister
大姉[だいし, daishi] (n) (obsc) eldest sister
妹分[いもうとぶん, imoutobun] (n) protegee; someone who one considers as a younger sister
[エス, esu] (n) (1) (abbr) letter "S" (abbr. for sister, south, steam, etc.); (2) (abbr) (ant
お姉さん(P);御姉さん[おねえさん, oneesan] (n) (1) (hon) (usu. お姉さん) (See 姉さん) elder sister; (2) (vocative) young lady; (3) (usu. お姐さん) miss (referring to a waitress, etc.); (4) (usu. お姐さん) ma'am (used by geisha to refer to their superiors); (P)
お姉ちゃん[おねえちゃん, oneechan] (n) (1) (fam) (See お姉さん) familiar form of "older sister"; (2) (fam) form of address for young adult female
ご兄弟;御兄弟[ごきょうだい, gokyoudai] (n) (hon) (See 兄弟) siblings; brothers and sisters
シス[, shisu] (n) (1) (See シストランス異性) cis; (2) (See シスター) sister; (P)
シスター[, shisuta-] (n) sister; (P)
たね違い;種違い;胤違い[たねちがい, tanechigai] (n) half-brother; half-sister
兄嫁;嫂[あによめ, aniyome] (n) elder brother's wife; sister-in-law
兄弟[きょうだい(P);けいてい, kyoudai (P); keitei] (n) (See ご兄弟) siblings; brothers and sisters; (P)
兄弟姉妹[きょうだいしまい, kyoudaishimai] (n) brothers and sisters; siblings
基底レジスタ[きていレジスタ, kitei rejisuta] (n) {comp} base resister
姉さん(P);姐さん[ねえさん(P);あねさん, neesan (P); anesan] (n) (1) (hon) (usu. 姉さん) elder sister; (2) (vocative) young lady; (3) (usu. 姐さん) miss (referring to a waitress, etc.); (4) (usu. 姐さん) ma'am (used by geisha to refer to their superiors); (P)
姉妹編[しまいへん, shimaihen] (n) companion (sister) volume (to); sequel (to)
小姑[こじゅうとめ;こじゅうと, kojuutome ; kojuuto] (n) sister-in-law
種変わり[たねがわり, tanegawari] (n) half-brother or sister; different strain; hybrid
継妹;庶妹[ままいも, mamaimo] (n) (arch) step-sister (younger); stepsister
継姉[ままねえ, mamanee] (n) step-sister (elder); stepsister
義妹[ぎまい(P);いもうと(ik), gimai (P); imouto (ik)] (n) (See 妹) sister-in-law (younger); stepsister; (P)
義姉[ぎし(P);あね(ik), gishi (P); ane (ik)] (n) (See 姉・あね) sister-in-law (elder); stepsister (elder); (P)
義理の姉[ぎりのあね, girinoane] (n) one's sister-in-law; stepsister (elder)
老化防止剤[ろうかぼうしざい, roukaboushizai] (n,adj-no) age resister; antioxidant

sister ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อา[n.] (ā) EN: uncle ; aunt ; father's younger brother ; father's younger sister FR: oncle [m] ; tante [f]
อาว์[n.] (ā) EN: uncle ; aunt ; father's younger brother ; father's younger sister FR: oncle [m] ; tante [f]
อาเขย[n. exp.] (ā khoēi) EN: uncle by marriage ; uncle-in-law ; husband of one's father's younger sister FR:
อนุช[n.] (anut) EN: younger one ; younger sister FR: cadet [m] ; sœur cadette [f]
บริษัทในเครือ[n. exp.] (børisat nai) EN: associate company ; sister company ; subsidiary company ; affiliated company FR:
บริษัทสาขา[n. exp.] (børisat sāk) EN: associate company ; sister company ; subsidiary company FR:
ชี[n.] (chī) EN: Buddhist nun ; white-robed female lay follower ; nun ; sister ; religious FR: nonne (bouddhiste) [f] ; moniale (bouddhiste) [f] ; bonzesse [f] ; soeur [f] ; religieuse [f]
เจ๊[n.] (jē) EN: elder sister ; older sister FR:
กนิษฐ์[n. exp.] (kanit) EN: younger brother ; younger sister ; FR: frère cadet [m] ; soeur cadette [f]
กนิษฐา[n.] (kanitthā) EN: younger sister FR:
กนิษฐภคินี[n.] (kanitthapha) EN: younger sister FR:
ขนิษฐ[n.] (khanit) EN: younger sister FR: sœur cadette [f
ขนิษฐา[n.] (khanitthā) EN: younger sister ; younger brother ; younger sibling FR: sœur cadette [f
คุณป้า[n. exp. - pr.] (khun pā) EN: aunt (elder sister of one's father or mother) FR: tante (soeur aînée du père ou de la mère) [f]
แม่ชี[n. exp.] (maēchī) EN: Buddhist nun ; bhikkhuni ; female monk ; nun ; sister ; religious FR: nonne bouddhiste [f] ; moniale bouddhiste [f] ; bonzesse [f] ; soeur [f] ; religieuse [f] ; nonne [f] ; moniale [f]
น้าเขย[n. exp.] (nā khoēi) EN: uncle by marriage ; uncle-in-law ; husband of one's mother's younger sister FR:
นางพยาบาล[n.] (nāng phayāb) EN: nurse ; sister FR: infirmière [f] ; soignante [f]
น้อง[n.] (nøng) EN: younger brother ; younger sister ; younger person FR: cadet [m] ; cadette [f] ; personne plus jeune [f]
น้องเมีย[n. exp.] (nøng mīa) EN: wife's younger sister ; wife's younger brother FR: frère cadet de l'épouse [m] ; soeur cadette de l'épouse [f]
น้องผัว[n. exp.] (nøng phūa) EN: husband's younger sister ; husband's younger brother FR: frère cadet du mari [m] ; soeur cadette du mari [f]
น้องสาว[n. exp.] (nøngsāo) EN: younger sister FR: soeur cadette [f] ; soeur [f] ; sœur [f] ; soeurette [f] (fam.) ; petite soeur [f] ; jeune soeur [f] ; frangine [f] (fam.)
นุช[n.] (nut) EN: younger one ; younger sister FR: cadet [m] ; sœur cadette [f]
ป้า[n.] (pā) EN: aunt ; auntie ; mother's older sister ; father's older sister FR: tante [f] ; [soeur aînée du père ou de la mère]
ภคินี[n.] (phakhinī) EN: sister FR:
พี่เขย[n. exp.] (phī khoēi) EN: elder brother-in-law ; husband of one's elder sister FR: beau-frère (aîné) [m]
พี่สาว[n.] (phīsāo) EN: elder sister FR: soeur aînée [f] ; soeur [f] ; sœur [f] ; grande soeur [f]
พี่หญิงใหญ่[n. exp.] (phī ying ya) EN: big sister FR:
ปริยานุช[n.] (priyānut) EN: beloved younger brother ; beloved younger sister FR:
ทวด[n.] (thūat) EN: great-grandfather ; great-grandmother ; brother of one's great-grandfather/great-grandmother ; sister of one's great-grandfather//great-grandmother FR: arrière grand-père [m] ; arrière grand-mère [f] ; bisaïeul [m]
ยาหยี[n.] (yāyī) EN: darling ; sweetheart ; sister ; my dear ; Baby ; Babe ; Honey FR:
อนุกูล[v.] (anukūn) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser
บากบั่น[v.] (bākban) EN: persevere ; try hard ; struggle ; overcome difficulty FR: perséverer ; persister ; se donner du mal ; se décarcasser (fam.) ; se démener
บวชชี[v. exp.] (būatchī) EN: become a nun ; enter a sisterhood FR: devenir nonne ; prendre l'habit (de nonne)
ชม[v.] (chom) EN: look at ; view FR: regarder ; assister à
ชมคอนเสิร์ต[v. exp.] (chom khønso) EN: FR: assister à un concert
ช่วย[v.] (chūay) EN: help ; assist ; aid ; co-operate = cooperate ; facilitate ; lend a hand FR: aider ; assister ; faciliter ; contribuer
ช่วยงาน[v. exp.] (chūay ngān) EN: help ; assist FR: aider ; assister
ดำรงชีวิต[v.] (damrongchīw) EN: live ; subsist ; exist ; be alive FR: vivre ; subsister
ดำรงอยู่[v. exp.] (damrong yū) EN: hold ; occupy FR: exister ; subsister ; occuper
ดาวลูกไก่[n. exp.] (dāo Lūkkai) EN: Pleiades ; Seven Sisters FR: Pléiades [fpl]

sister ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwesterliebe {f}sisterly love

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sister
Back to top