ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scarce

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scarce*, -scarce-

scarce ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scarce (adj.) ขาดแคลน See also: ไม่เพียงพอ, หายาก, ไม่ค่อยพบ Syn. infrequent, limited
scarcely (adv.) อย่างขาดแคลน See also: อย่างไม่เพียงพอ, หายาก, ไม่ค่อยพบ, บอบบาง, เกือบจะไม่, แทบจะไม่ Syn. barely, scantily
scarceness (n.) ความขัดสน
English-Thai: HOPE Dictionary
scarce(สแคสฺ) adj. ขาดแคลน,ไม่เพียงพอ,หายาก,ไม่ค่อยพบ -Phr. (make oneself scarce จากไป (โดยเฉพาะอย่างกะทันหัน)) . adv. อย่างขาดแคลน,อย่างไม่เพียงพอ., See also: scarceness n.
scarcely(สแคสฺ'ลี) adv. อย่างขาดแคลน,อย่างไม่เพียงพอ,หายาก,ไม่ค่อยพบ,บอบบาง,เกือบจะไม่,แทบจะไม่,ไม่สู้จะ, Syn. just,barely
English-Thai: Nontri Dictionary
scarce(adj) หายาก,ไม่เพียงพอ,ไม่ค่อยมี,ขาดแคลน
scarcely(adv) หายาก,ไม่ใคร่จะ,เกือบจะไม่,แทบจะไม่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลบลี้หนีหน้า (v.) make oneself scarce See also: avoid, keep away from, slink, take to one´s heels, make one´s gateway, show a clean pair of heels Syn. หลบหน้า, หนีหน้า Ops. เผชิญหน้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Generations to come will scarce believe that such a one as this ever in flesh and blood walked upon this earth.""คนรุ่นใหม่ที่เกิดมาจะเชื่อ ได้ยากว่าจะมีคนแบบนี้ ก้าวเดินด้วยเลือดและเนื้อ อยู่บนโลก"
The first time I saw him, he danced with nobody, though gentlemen were scarce and there was more than one lady without a partner.ครั้งแรกที่ฉันเห็นเขา เขาไม่เต้นรำกับใครเลย แม้ว่าเรากำลังขาดสุภาพบุรุษ และมีสาวๆ หลายคน รอคู่เต้นอยู่
I wanted to see if he could make himself scarce tonight.คิดอยุ่ว่าคืนนี้เค้าจะช่วยผมได้มั้ย
Food and water is scarce and we are distributing rations, but they're very meagre.อาหารและน้ำ ขาดแคลน พวกเราปันส่วนอาหารให้แต่พวกเขาก็ยังขาดแคลน
(sighing) - I think you should make yourself scarce for a while.ฉันคิดว่า คุณควรตัดสินใจเอาเอง ว่าจะทำอย่างไร
Exit visas are scarce in China.วีซ่าขาออกมันหายากมากในประเทศจีน
But food is very scarce there so I need you to eat for the both of us.แต่... อาหารที่นั่นขาดแคลนมาก ผมจึงต้องการให้แม่กินเพื่อเราสองคน
Did you by any chance get the inspiration to open my scarce and ridiculously expensive bottle of scotch?นี่นายได้มีโอกาสมาเปิดเหล้าสก๊อตหายาก และโคตรแพงของฉันมั้ย
Well, since the boat has been at the bottom of the ocean, I scarcely think that likely.เนื่องจากเรือจมอยู่ใต้ท้องทะเล ผมไม่คิดว่าจะเป็นไปได้
What a goodjoke it will be. I can scarcely write for laughing!มันช่างเป็นตลกที่ดีมากเลย ฉันคงจะเขียนไปหัวเราะไปแน่"
I am scarcely ten pounds a year worse off.พ่อว่าจะเหลือไม่ถึง 10 ปอนด์ต่อปีซะละมั้ง
It taught me to hope, that I had scarcely ever allowed myself to hope before.มันสอนให้ผมมีความหวัง ซึ่งผมเกือบจะไม่ยอมให้ตัวเองหวังมาก่อน

scarce ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
枯水[kū shuǐ, ㄎㄨ ㄕㄨㄟˇ, 枯水] scarce water; low water level
[quē, ㄑㄩㄝ, 缺] deficiency; lack; scarce; vacant post; to run short of
紧张[jǐn zhāng, ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ, 紧张 / 緊張] nervous; keyed up; intense; tense; strained; in short supply; scarce
几乎没有[jī hū méi yǒu, ㄐㄧ ㄏㄨ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ, 几乎没有 / 幾乎沒有] scarcely; hardly any

scarce ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
僅少[きんしょう, kinshou] (adj-no,adj-na) (See 僅か) (a) few; (a) little; trifling; insignificant; small (amount); scarce (stocks)
乏しい[とぼしい(P);ともしい, toboshii (P); tomoshii] (adj-i) meagre; meager; scarce; limited; destitute; hard up; lacking; scanty; poor; (P)
乏しくなる[とぼしくなる, toboshikunaru] (v5r) to get scarce; to run short
少ない(P);少い(io);尠い;寡い[すくない, sukunai] (adj-i) few; a little; scarce; insufficient; seldom; (P)
希少(P);稀少[きしょう, kishou] (adj-na,n) scarce; rare; (P)
残り少ない;残りすくない[のこりすくない, nokorisukunai] (adj-i) scarce; few remaining
言うまでもない(P);言う迄も無い;言う迄もない[いうまでもない(P);ゆうまでもない, iumademonai (P); yuumademonai] (exp) it goes without saying; there is no need to say so, but of course; it is needless to say; it need scarcely be said; (P)

scarce ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หายาก [adj.] (hā yāk) EN: rare ; hard to find ; scarce FR: rare ; recherché ; difficile à trouver
แล้ง[adj.] (laēng) EN: become scarce FR: se tarir
ผีเสื้อหนอนใบรักเซลล์ขีด[n. exp.] (phīseūa nøn) EN: Scarce Blue Tiger FR:
เกือบจะไม่[adv.] (keūap ja ma) EN: barely ; hardly ; barely ; scarcely FR:

scarce ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mangelware {f} | Mangelware seinscarce commodity; scarce goods | to be in short supply; to be scarce; to be rare
knapp {adv}scarcely
Maussegler {m} [ornith.]Scarce Swiftlet

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scarce
Back to top