ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

skydive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *skydive*, -skydive-

skydive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
skydive (vi.) กระโดดร่ม
English-Thai: HOPE Dictionary
skydive(สคาย'ไดว) vi. กระโดดร่มให้ลอยตัวอยู่กลางอากาศให้นานที่สุดก่อนที่จะกางร่มออก., See also: skydiver n.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can skydive without a parachute.เธอโดดร่มได้ โดยไม่ต้องใช้ร่ม
You could skydive without a plane.เธอโดดร่มได้ โดยไม่ต้องใช้เครื่องบิน
Translator. Why don't the blind skydive?ล่ามไง ทำไมคนตาบอดไม่ชอบโดดร่ม
I heard we have a skydiver who fell 12,000 feet.ผมได้ยินมาว่ามีนักกระโดดร่ม ใครตกมาจาก 12,000 ฟุต
Skydiver whose chute didn't open, who fell 12,000 feet and landed in some shrubbery.นักกระโดดร่มที่ร่มชูชีพไม่กาง,ใครตก ลงมาจาก12,000ฟุต ลงบนดินและหญ้าต้นเล็กๆได้
It's a skydiver, Izzie.มันคือนักกระโดดร่ม,อิซซี่,กระโดดร่ม
Skydiver. Sounds real cool. Enjoy it.เสียงเหมือนมาก,ตามสบายเลย
What are we doing? Video from the helmet of a skydiver without a chute.วิดีโอจากหมวกกันน๊อค\ ของนักกระโดดร่มที่ชูชีพไม่กาง
The only fracturing I've seen like this is from a skydiver whose chute didn't open.การแตกร้าวอย่างเดียว ที่ฉันเคยเห็นแบบนี้ คือจากนักโดดร่ม ที่ร่มไม่กาง

skydive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スカイダイバー[, sukaidaiba-] (n) skydiver

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า skydive
Back to top