ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sender

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sender*, -sender-

sender ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sender (n.) ผู้ส่ง See also: เครื่องส่ง Syn. consignor
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
senderผู้ส่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Senderผู้ส่งสาร [การจัดการความรู้]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The invitations started with a summary of the recipient's life and a message from the sender that said, "You're necessary."จดหมายเชิญขึ้นต้นด้วย เรื่องย่อเกี่ยวกับชีวิตของผู้รับ และข้อความจากผู้ส่งว่า "คุณเป็นส่วนสำคัญ"
Sure reset doesn't mean "return to sender"?รีเซ็ตแปลว่ามันกลับมาที่เดิมใช่มั้ย
No note, no sender.ไม่มีข้อความ ไม่มีผู้ส่ง
Without being able to I.D. the sender, it's impossible to know how many more packages are in transit.ไม่สามารถระบุตัวผู้ส่งได้ เป็นไปไม่ได้ที่จะรู้ ว่าถูกส่งออกไปมากเท่าไร

sender ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发件人[fā jiàn rén, ㄈㄚ ㄐㄧㄢˋ ㄖㄣˊ, 发件人 / 發件人] sender (of mail); From: (email header)
寄件人[jì jiàn rén, ㄐㄧˋ ㄐㄧㄢˋ ㄖㄣˊ, 寄件人] sender

sender ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
提供側[ていきょうがわ, teikyougawa] (n) sender (side of transaction)
発信人[はっしんにん, hasshinnin] (n) sender of a message
贈り主(P);送り主[おくりぬし, okurinushi] (n) sender (of a present); (P)
送り手[おくりて, okurite] (n) sender
送信側[そうしんがわ, soushingawa] (n) {comp} sending entity; sender
送信側エンティティ[そうしんがわエンティティ, soushingawa enteitei] (n) {comp} sending entity; sender
送信者[そうしんしゃ, soushinsha] (n) {comp} sender
差出人(P);差し出し人[さしだしにん, sashidashinin] (n) sender; (P)
発信側[はっしんがわ, hasshingawa] (n) sender; transmitter
送り人[おくりびと, okuribito] (n) sender; remitter; consignor
Japanese-English: COMDICT Dictionary
送信側[そうしんがわ, soushingawa] sending entity, sender
送信側エンティティ[そうしんがわエンティティ, soushingawa enteitei] sending entity, sender
送信者[そうしんしゃ, soushinsha] sender

sender ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้ส่ง[n.] (phū song) EN: sender FR: expéditeur [m]
ผู้ส่งข้อมูล[n. exp.] (phūsong khø) EN: sender ; transmitter FR:

sender ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rundfunkstation {f}; Sender
Sendeanlage {f}; Sender
Abwesende {m,f}; Abwesender | Abwesenden
umfassend {adj} | umfassender | am umfassendstencomprehensive | more comprehensive | most comprehensive
geeignet; günstig; passend; genehm {adj} | geeigneter; günstiger; passender; genehmer | am geeignetsten; am günstigsten; am passendsten; am genehmstenconvenient | more convenient | most convenient
geeignet; passend; angemessen {adj} (für) | geeigneter; passender | am geeignetsten; am passendsten | am besten geeignet; am günstigsten | nicht geeignet; nicht benutzbar | als geeignet angesehen werdensuitable (for) | more suitable | most suitable | most suitable | unsuitable | to be considered suitable
Ferienreisende {m,f}; Ferienreisenderholiday maker
Hypertext {m}; querverweisender Texthypertext
ungeeignet; unpassend; ungenau; falsch {adj} | ungeeigneter; unpassender; ungenauer; falscher | am ungeeignetsten; am unpassendsten; am ungenauesten; am falschestenimproper | more improper | most improper
Mitreisende {m,f}; Mitreisendertravel passenger
Passagier {m}; Reisender
gönnerhaft; herablassend {adj} | gönnerhafter; herablassender | am gönnerhaftesten; am herablassendstenpatronizing | more patronizing | most patronizing
Alleinreisende {m,f}; Alleinreisenderperson travelling alone
Piratensender {m}; Schwarzsender
Stressor {m}; stressauslösender Faktor | Stressoren
Bahnreisende {m,f}; Bahnreisendertrain traveler
Ultrakurzwellensender {m} | Ultrakurzwellensender
Reisende {m,f}; Reisender | Reisenden

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sender
Back to top