ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sunburst

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sunburst*, -sunburst-

sunburst ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sunburst (n.) การปรากฏขึ้นทันทีของแสงอาทิตย์ผ่านกลุ่มเมฆ
sunburst (n.) ลวดลายที่เป็นแสงกระจายออกจากจุดศูนย์กลาง See also: ลวดลายลำแสงอาทิตย์ Syn. sun-shaped design
sunburst (n.) เครื่องประดับหรือเข็มกลัดรูปลำแสงอาทิตย์ Syn. sun-shaped brooch
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Anomalies in the ozone layer, sunburst activity during that time, anything.ชั้นบรรยากาศ มีสภาพปกติ แสงอาทิตย์ใน ระหว่างเวลานั้น มีอะไรอีก
I hope you like sunburst yellow.ฉันหวังว่าคุณชอบสีเหลืองซ่าน
The sunburst. Tobacco sunburst.สีซันเบิรส์ต เป็นโทแบคโคซันเบิรส์ต

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sunburst
Back to top