ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sociable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sociable*, -sociable-

sociable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sociable (adj.) เข้ากับคนง่าย See also: เป็นมิตร Syn. friendly Ops. unfriendly
sociable (adj.) ซึ่งชอบเข้าสังคม See also: ซึ่งชอบพบปะผู้คน Syn. neighborly, affable Ops. antisocial
English-Thai: HOPE Dictionary
sociable(โซ'ชะเบิล) adj. ชอบสังคม,ชอบวิสาสะ,ชอบอยู่เป็นหมู่,มีมิตรไมตรีจิต, See also: socialness n. sociably adv., Syn. outgoing
English-Thai: Nontri Dictionary
sociable(adj) ซึ่งรู้จักมักคุ้น,ชอบสมาคม,เป็นกันเอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's just a sociable person.เขาก็แค่ชอบเข้าสังคมน่ะครับ
She's a pleasure-seeking, sociable personality.เธอเป็นประเภทที่แสวงหาความพึงพอใจ เป็นบุคลิกที่เข้ากับคนได้ง่าย
Ghosts ain't the most sociable type to come down the pike.ผีไม่ใช่พวกเข้าสังคม ได้ง่ายๆซักเท่าไหร่
No. No, I prefer to be unsociable and taciturn.ไม่ ไม่ ฉันชอบที่จะ ไม่สังคมกับใครและอยู่เงียบๆ
And she is unsociable and eccentric.เธอไม่ชอบเข้าสังคมแถมยังแปลกประหลาด
Unsociable Iwase-san!และนี่ก็คือการสัมภาษณ์อิวาเสะซัง ชายหนุ่มที่เงียบขรึมและไร้มนุษย์สัมพันธ์
What got into that unsociable person?เกิดอะไรขึ้นกับคนที่ไม่ชอบเข้าสังคมแบบเค้าเนี่ย?
This means he's sociable, but he doesn't stick out.นี่หมายความว่าเขาเข้ากับคนง่าย แต่เขาไม่โดดเด่น
That may require me to be sociable.งี้ผมก็ต้องเข้าสังคมสิ
John says he's the most unsociable man he's ever met.จอห์นบอกว่าเขาเป็นคนที่ไม่เข้าสังคมมากที่สุดที่เคยเจอเลย
He is? He's the most unsociable? Hmm.งั้นเหรอ เขาไม่เข้าสังคมงั้นเหรอ หืม
Hey, don't go. Stick around, be sociable.อย่าเพิ่งไปสิ เข้าสังคมบ้าง

sociable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
独来独往[dú lái dú wǎng, ㄉㄨˊ ㄌㄞˊ ㄉㄨˊ ㄨㄤˇ, 独来独往 / 獨來獨往] coming and going alone (成语 saw); a lone operator; keeping to oneself; unsociable; maverick

sociable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
交際好き[こうさいずき, kousaizuki] (adj-na) sociable
交際家[こうさいか, kousaika] (n) sociable person
人当たりがいい;人当たりが良い;人当たりがよい[ひとあたりがいい(人当たりがいい;人当たりが良い);ひとあたりがよい(人当たりが良い;人当たりがよい), hitoatarigaii ( nin atari gaii ; nin atari ga yoi ); hitoatarigayoi ( nin atari ga ] (exp) (See 人当たりのいい) have sociable manners
社交家[しゃこうか, shakouka] (n) sociable person
さくい[, sakui] (adj-i) (1) friendly; sociable; (2) brittle; fragile; light
交際嫌い[こうさいぎらい, kousaigirai] (adj-i) unsociable
人懐っこい;人なつっこい;人懐こい[ひとなつっこい(人懐っこい;人なつっこい);ひとなつこい(人懐こい), hitonatsukkoi ( nin natsukko i ; nin natsukkoi ); hitonatsukoi ( nin natsuko i )] (adj-i) friendly; affable; amiable; sociable; loving company; (animals) taking kindly to men
愛想のいい;愛想のよい;愛想の良い[あいそのいい(愛想のいい;愛想の良い);あいそのよい(愛想のよい;愛想の良い), aisonoii ( aisou noii ; aisou no yoi ); aisonoyoi ( aisou noyoi ; aisou no yoi )] (adj-i) affable; amiable; sociable; agreeable
捌ける[さばける;はける, sabakeru ; hakeru] (v1,vi) to be in order; to sell well; to be sociable; to flow smoothly
気さく[きさく, kisaku] (adj-na,n) frank; sociable; good humored; good humoured; candid; openhearted; ready; willing
無愛嬌;無愛敬[ぶあいきょう, buaikyou] (n) (1) unamiability; (adj-na) (2) brusque; unfriendly; unsociable; curt
社交的[しゃこうてき, shakouteki] (adj-na) sociable; (P)
閉鎖[へいさ, heisa] (n,vs,adj-no) closing; closure; shutdown; lockout; unsociable; (P)
閉鎖的[へいさてき, heisateki] (adj-na) (See 開放的) insular; closed; unsociable; exclusive
非社交的[ひしゃこうてき, hishakouteki] (adj-na) unsociable; retiring; solitude-loving

sociable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปั้นปึ่ง[adj.] (panpeung) EN: aloof ; unsociable ; haughty ; pompous FR: orgueilleux ; poseur ; altier
แยกกันไม่ได้[adj.] (yaēk kan ma) EN: FR: inséparable ; indissociable

sociable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kontaktfreudig {adj} | kontaktfreudiger | am kontaktfreudigstensociable | more sociable | most sociable
trennbar {adj}dissociable
Steppenkiebitz {m} [ornith.]Sociable Lapwing (Vanellus gregarius)
Siedelweber {m} [ornith.]Sociable Weaver

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sociable
Back to top