ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

show-off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *show-off*, -show-off-

show-off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
show-off (n.) คนชอบกระทำในสิ่งที่ดึงดูดความสนใจผู้อื่น See also: คนชอบเรียกร้องความสนใจ Syn. boaster, exhibitionist, egotist
English-Thai: HOPE Dictionary
show-off(โช'ออฟ) n. ผู้โอ้อวด,การโอ้อวด,การอวด,การคุยโว, See also: show-offish adj.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Except for that show-off talking rat.ยกเว้นแต่เจ้าหนูโชว์ออฟพูดได้นั่น
Now comes, my fellow travelers the burden of my speech - You show-off!ตอนนี้ สหายนักเดินทาง ใจความวาทะของฉัน
She's such a show-off.หล่อนโชว์ออฟเหลือเกินแฮะ
Yeah, he's a bit of a show-off.ใช่ เค้าเป็นพวกชอบโชว์นิดหน่อยหนะ
All right, show-off. I'll see your scented candles,เอาล่ะ แสดงออกมาเลย ฉันเห็นเทียนหอมของเธอ
Just go in the shed or whatever and turn your damn lights on, you show-offs!แค่ไปที่โรงรถหรืออะไรก็ช่างและเปิดไฟ พวกขี้อวด
No one likes a show-off.ไม่มีใครชอบพวกชอบโชว์

show-off ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大爷[dà yé, ㄉㄚˋ ㄧㄝˊ, 大爷 / 大爺] arrogant idler; self-centred show-off

show-off ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
目立ちたがり[めだちたがり, medachitagari] (n) show-off
目立ちたがり屋[めだちたがりや, medachitagariya] (n) show-off
見栄っ張り;見栄っぱり;見えっ張り[みえっぱり, mieppari] (n,adj-na) vain person; ostentatious person; show-off

show-off ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การแสดงออก[n.] (kān sadaēng) EN: expression ; show-off ; display FR: expression [f]
ร้อนวิชา[v. exp.] (rønwichā) EN: show-off ; be eager to show one's knowledge FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า show-off
Back to top