ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sluggard

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sluggard*, -sluggard-

sluggard ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sluggard (n.) คนขี้เกียจ (คำโบราณ) See also: คนไม่เอาไหน, คนไม่ยอมทำงานการ Syn. bum, idler, layabout Ops. achiever, hard worker
sluggard (adj.) ขี้เกียจ See also: เฉื่อยแฉะ
English-Thai: Nontri Dictionary
sluggard(n) คนเฉื่อยชา,คนเกียจคร้าน

sluggard ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
薄ら馬鹿[うすらばか, usurabaka] (n) simpleton; dimwit; sluggard

sluggard ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นอนอึ้ดทึ่ด[v. exp.] (nøn euttheu) EN: be a sluggard FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sluggard
Back to top