ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

seashore

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *seashore*, -seashore-

seashore ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
seashore (n.) ชายฝั่งทะเล See also: ชายฝั่ง, หาดทราย, ชายทะเล, ริมหาด, ริมทะเล Syn. coast, beach, seaboard, seaside
English-Thai: HOPE Dictionary
seashore(ซี'ชอร์) n. ฝั่งทะเล,ชายทะเล
English-Thai: Nontri Dictionary
seashore(n) ชายทะเล,ฝั่งทะเล,ชายหาด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Seashoreชายทะเล [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฝั่งทะเล (n.) seashore See also: coast, coastline, seaside, shore Syn. ชายฝั่ง, หาด, ฝั่ง
ตะกาด (n.) low land near the seashore See also: seashore land where salt water can be let into evaporate (as salt field or salt pans)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We go to the seashore together?พวกเราจะไปชายฝั่งด้วยกันไม่ใช่เหรอ?
From the seashore to the reeds?ตั้งแต่มีการปรับปรุงชายฝั่ง
It was as if we had been standing on the seashore at night, mistakenly believing that the froth on the waves was all there was to the ocean.ในเวลากลางคืนหลงผิดเชื่อ ที่ฟองคลื่นที่ถูกทั้งหมด มีลงไปในมหาสมุทร
"She sells seashells down by the seashore. "'ชี เซลล์ ซีเชลล์ ดาวน์ บาย เดอะ ซี ชอร์'

seashore ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水边[shuǐ biān, ㄕㄨㄟˇ ㄅㄧㄢ, 水边 / 水邊] edge of the water; shore or sea, lake or river; seashore

seashore ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
南岸沿いに[なんがんぞいに, nanganzoini] (adv) along the southern coast; along the southern seashore
東岸沿いに[とうがんぞいに, touganzoini] (adv) along the east coast; along the eastern seashore
浜昼顔[はまひるがお;ハマヒルガオ, hamahirugao ; hamahirugao] (n) (uk) seashore false bindweed (Calystegia soldanella)
裏山[うらやま, urayama] (n) the hill back of one's home; hill back from the seashore
[はま, hama] (n) beach; seashore; (P)
海辺(P);海邊(oK)[うみべ(P);かいへん, umibe (P); kaihen] (n,adj-no) beach; seashore; (P)
磯(P);礒[いそ, iso] (n,adj-na) (rocky) beach; seashore; (P)
磯辺[いそべ, isobe] (n) (1) seashore; beach; (2) (See 磯辺揚げ) food wrapped in nori

seashore ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝั่งทะเล[n. exp.] (fang thalē) EN: coastal ; seacoast ; seashore ; seaside ; coast FR: littoral [m] ; rivage [m] ; côte [f] ; zone côtière [f]
หาด[n.] (hāt) EN: beach ; seashore ; seaside ; shore ; bank under the sea ; shoal FR: plage [f] ; banc [m] ; haut-fond [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า seashore
Back to top