ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

survive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *survive*, -survive-

survive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
survive (vi.) ดำรงอยู่ See also: มีชีวิตอยู่, มีชีวิตรอด, อยู่รอด Syn. remain alive, last
survive (vt.) มีชีวิตสืบต่อ See also: คงอยู่ต่อไป, รอดชีวิตอยู่, มีอายุยืนกว่า Syn. outlast, outlive
English-Thai: HOPE Dictionary
survive(เซอไวว') vi. อยู่รอด,รอดตาย,ดำรงอยู่,เหลืออยู่,ยังคงมีชีวิตอยู่,ยังชีพอยู่,อยู่รอด,มีชีวิตอยู่ต่อไป., See also: survivability n. survivable adj., Syn. outlast,outlive,persist
English-Thai: Nontri Dictionary
survive(vi) รอดชีวิต,มีเหลือ,มีอายุยืนกว่า,ดำรงอยู่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มีชีวิตรอด (v.) survive See also: escape from death Syn. รอดตาย, รอดชีวิต Ops. ตาย
มีชีวิตรอด (v.) survive See also: escape from death Syn. รอดตาย, รอดชีวิต Ops. ตาย
รอด (v.) survive See also: escape from death, save Syn. รอดชีวิต
รอดชีวิต (v.) survive See also: escape death Syn. รอดตาย, อยู่รอด Ops. เสียชีวิต, ตาย
รอดตาย (v.) survive See also: escape death Syn. รอดชีวิต, อยู่รอด Ops. เสียชีวิต, ตาย
อยู่รอด (v.) survive See also: escape death Syn. รอดชีวิต Ops. เสียชีวิต, ตาย
อยู่รอด (v.) survive See also: escape death Syn. รอดตาย Ops. เสียชีวิต, ตาย
เอาชีวิตรอด (v.) survive
เอาตัวรอด (v.) survive Syn. เอาชีวิตรอด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
In order to survive in this world, you have to use your brainเพื่อที่จะอยู่ให้รอดในโลกใบนี้ เธอต้องใช้สมองหน่อย
Have you ever felt how hard it is to survive?เธอเคยรู้สึกไหมว่าการอยู่ให้รอดนั้นมันยากลำบากแค่ไหน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She'll never survive the trip.เธอไม่รอดแน่ถ้าถูกย้าย
The story went then, and and It may even go today, since nice stories tend to survive everything, that In spring, In Mlle's garden, three nights In a row, right after midnight, an accordion was heard.เรื่องราวได้ไปแล้วแล- ะและมันอาจจะไปในวันนี้, ตั้งแต่เรื่องราวที่ดีม- ีแนวโน้มที่จะรอดทุกอย่าง, ว่าในฤดูใบไม้ผลิในสวนของ Mlle,
You'll not be required to exert yourself at all, only to survive aggravated body temperature measurement. whoa! hot!พวกคุณไม่ต้องทำอะไรเลย แค่ยืนเฉยๆก็พอ ร้อน!
We can't survive on the outside. Come on, let's go home.พวกเราไม่สามารถมีชีวิตรอดอยู่ข้างนอกได้ มาเถอะ, กลับบ้านกัน
You survive the Nam, you get to live forever.รอดจากนี่ได้ ก็รอดตายทุกแห่งหนแล้ว
I believe that Yakov is a great and important man, who is trying to restore himself and cannot survive without me.ผมเชื่อว่ายาโคฟเป็นคนที่ยอดเยี่ยมและมีความสำคัญ ที่พยายามที่จะเรียกคืนตัวเองและไม่สามารถอยู่รอดได้โดยไม่ต้องฉัน
If we act together, we will survive together.ถ้าเราทำหน้าที่ร่วมกันเราจะอยู่รอดร่วมกัน
A compulsive need to prove to herself that she can take risks and survive dangers others can't.แรงจูงใจจำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเธอเอง ว่าเธอสามารถเสี่ยงภัย... ...และเอาตัวรอดในขณะที่คนอื่นทำไม่ได้
He'll never survive in this town. Never.เขาไม่เคยจะอยู่รอด ในเมืองนี้ ไม่เคย
And I know how to survive it.และฉันรู้วิธีที่จะอยู่รอดได้
Anyhow, the main thing is to get the case reopened... because I don't know how long he can survive in here.ทั้งนี้สิ่งที่สำคัญคือ ที่จะได้รับกรณี reopened ... เพราะผมไม่ทราบวิธียาว เขาสามารถอยู่รอดได้ในที่นี่
So what if we can't survive without regular high-level maintenance?แล้วถ้าเราไม่สามารถอยู่ได้ โดยไม่มีการดูแลรักษาขั้นสูงพวกนั้นล่ะ?

survive ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
死里逃生[sǐ lǐ táo shēng, ㄙˇ ㄌㄧˇ ㄊㄠˊ ㄕㄥ, 死里逃生 / 死裡逃生] mortal danger, escape alive (成语 saw); a narrow escape; to survive by the skin of one's teeth
[cún, ㄘㄨㄣˊ, 存] exist; deposit; store; keep; survive
[cán, ㄘㄢˊ, 残 / 殘] to destroy; to spoil; to ruin; to injure; cruel; oppressive; savage; brutal; incomplete; disabled; to remain; to survive; remnant; surplus
耐受力[nài shòu lì, ㄋㄞˋ ㄕㄡˋ ㄌㄧˋ, 耐受力] tolerance; ability to survive; hardiness

survive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
事なきを得る;事無きを得る[ことなきをえる, kotonakiwoeru] (exp,v1) to survive without problems; to manage to avoid further problems
厚膜胞子[こうまくほうし, koumakuhoushi] (n) chlamydospore (thick-walled spore that can survive harsh conditions)
消え残る[きえのこる, kienokoru] (v5r,vi) to remain unextinguished; to survive
生き抜く[いきぬく, ikinuku] (v5k,vi) to live through; to survive
生き続ける[いきつづける, ikitsudukeru] (v1) (1) to carry on; to go on with one's life; (2) to keep alive; to stay alive; to survive
食い繋ぐ;食いつなぐ[くいつなぐ, kuitsunagu] (v5g,vi) (1) to ration out and survive on (some food); (2) to eke out a living
凌ぐ[しのぐ, shinogu] (v5g,vt) (1) to endure; to keep out (e.g. rain); to stave off (e.g. starvation); (2) to pull through; to get over; to survive; (3) to surpass; to outdo; to excel; to eclipse; to defy; to slight; (P)
助かる[たすかる, tasukaru] (v5r,vi) (1) to be saved; to be rescued; to survive; (2) to escape harm; to be spared damage; (3) to be helped; to be saved trouble; (P)
死に損なう[しにそこなう, shinisokonau] (v5u) to fail to die; to survive; to outlive
潜る[もぐる, moguru] (v5r,vi) (1) (uk) to drive; to pass through; to pass under; (2) to evade; to hide; (3) to survive; (P)
食う(P);喰う;啖う(oK)[くう, kuu] (v5u,vt) (1) (male) (vulg) to eat; (2) to live; to make a living; to survive; (3) to bite; to sting (as insects do); (4) to tease; to torment; to taunt; to make light of; to make fun of; (5) to encroach on; to eat into; to consume; (6) to defeat a superior; to threaten a position; (7) to consume time and-or resources; (8) (col) to receive something (usu. an unfavourable event); (9) (male) (vulg) to have sexual relations with a woman, esp. for the first time; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
生き残る[いきのこる, ikinokoru] Thai: รอด English: survive

survive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดำรง[v.] (damrong) EN: uphold ; support ; maintain ; sustain ; keep ; conserve ; continue ; remain ; preserve ; live ; subsist ; exist ; survive FR: se maintenir ; rester ; subsiter
มีชีวิตรอด[v. exp.] (mī chīwit r) EN: survive FR:
พอประทังชีวิต[X] (phø prathan) EN: enough to survive ; enough to keep body and soul together FR:
รอด[v.] (røt) EN: escape ; survive ; evade ; succeed FR: échapper (à) ; se tirer de ; réchapper ; s'en tirer
รอดอันตราย ; รอดจากอันตราย[v. exp.] (røt antarāi) EN: be out of danger ; survive FR: échapper à un danger
รอดชีวิต[v. exp.] (røtchīwit) EN: survive ; escape death FR: survivre ; échapper à la mort
รอดตาย[v. exp.] (røt tāi) EN: survive ; escape death FR: échapper à la mort ; éviter la mort
อยู่รอด[v. exp.] (yū røt) EN: survive ; stay afloat FR: survivre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า survive
Back to top