ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sport

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sport*, -sport-

sport ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sport (n.) กีฬา
sport (n.) การพักผ่อนหย่อนใจ See also: สิ่งบันเทิง Syn. amusement, pastime
sport (n.) ผู้ที่มีน้ำใจนักกีฬา See also: ผู้ที่ยังยิ้มได้แม้ยามพ่ายแพ้
sport (vt.) สวมใส่ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. dress in, wear
sport (vi.) เล่นสนุกสนาน Syn. disport, frolic
sport (vt.) หยอกล้อ See also: ล้อเล่น Syn. joke, trifle
sport (adj.) สำหรับการกีฬา See also: เกี่ยวกับการกีฬา
sport announcement (n.) การประกาศสั้นทางวิทยุหรือโทรทัศน์
sport with (phrv.) หยอกเล่นกับ See also: ล้อเล่นกับ, เล่นสนุกกับ Syn. flirt with
sportcaster assistant (n.) ผู้ช่วยผู้สื่อข่าวกีฬา
sporting (adj.) ซึ่งสนใจในกีฬา See also: ซึ่งใช้ในกีฬา Syn. gaming
sporting chance (idm.) โอกาสดี
sporting chance (n.) โอกาสเท่ากัน
sportive (adj.) ซึ่งชอบล้อเล่น
sports (n.) การกีฬา Syn. games
sports car (adj.) รถแข่ง
sports team (n.) ทีมตัวแทนมหาวิทยาลัย (กีฬา)
sportscast (n.) การรายงานข่าวกีฬาทางวิทยุ
sportsman (n.) นักกีฬา
sportsman (n.) คนที่มีน้ำใจนักกีฬา Syn. fair player
sportsmanlike (adj.) มีน้ำใจนักกีฬา
sportsmanship (n.) การมีน้ำใจนักกีฬา See also: ความเป็นนักกีฬา
sportsmanship (n.) การเข้าร่วมในการกีฬา
sportswear (n.) ชุดกีฬา
sportswear (n.) เสื้อผ้าชุดลำลอง See also: เสื้อผ้าที่ไม่เป็นทางการ Syn. casual clothes
sportswoman (n.) นักกีฬาหญิง
sportswoman (n.) ผู้หญิงที่มีน้ำใจนักกีฬา
sportswriter (n.) นักเขียนข่าวกีฬา
sporty (adj.) เหมาะสำหรับการกีฬา Syn. for sports
sporty (adj.) สนใจในการกีฬา
sporty (adj.) มีน้ำใจนักกีฬา Syn. sporting
sporty (adj.) หรูหรา See also: โก้เก๋, โอ้อวด Syn. dashing, flashy, smart
English-Thai: HOPE Dictionary
sport(สพอร์ท) n. กีฬา,กรีฑา,การเล่น,การพักผ่อนหย่อนใจ,นันทนาการ,ความสนุกสนาน,การหยอกล้อ,เครื่องสนุก,เครื่องเล่น,นักกีฬา,งานกีฬา,นักพนัน,นักเลง,ผู้ที่กล้าได้กล้าเสีย adj. เหมาะสำหรับใส่นอกบ้าน,เกี่ยวกับการกีฬา. vi. สนุกสนาน,เพลิดเพลิน,เล่นกีฬา,จู้จี้ในสิ่งเล็ก ๆ
sporting(สพอร์ท'ทิง) adj. เกี่ยวกับการกีฬา,เกี่ยวกับการกรีฑา,ชอบกีฬา,ชอบการพนัน,คล้ายนักกีฬา,สนใจการกีฬา,ยุติธรรม,มีน้ำใจนักกีฬา,เปลี่ยนแปลงไปจากลักษณะเดิมของพ่อแม่, Syn. fair
sportive(สพอร์'ทิฟว) adj. ขี้เล่น,ชอบหยอกล้อ,ชอบล้อเล่น,ชอบสนุกสนาน,เกี่ยวกับกีฬา,เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจากลักษณะของพ่อแม่,เร่าร้อน, See also: sportiveness n., Syn. playful,gay
sports(สพอร์ทซฺ) adj. เกี่ยวกับกีฬา,เกี่ยวกับกรีฑา,เหมาะสำหรับกีฬากลางแจ้ง sports car,sport car รถแข่ง,รถเล็กที่มีกำลังแรงม้าสูง
sportsman(สพอร์ท'ซฺเมิน) n. นักกีฬา,คนที่ชอบกีฬา,คนที่มีน้ำใจนักกีฬา. pl. sportsmen, See also: sportsmanlike adj. sportsmanly adj.
sportsmanship(สพอร์ท'ซฺเมินชิพ) n. ลักษณะของนักกีฬา,ความเป็นนักกีฬา,การมีน้ำใจนักกีฬา
sportsy(สพอร์ท'ซี) adj. เหมือนเสื้อกีฬา,เหมือนชุดกีฬา,ใช้สวมเล่นกีฬา
sporty(สพอร์'ที) adj. หรูหรา,โอ้อวด,อวดอ้าง,สวยงาม,เหมือนนักกีฬา,เหมาะสำหรับนักกีฬา., See also: sportily adv. sportiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
sport(n) กีฬา,การกรีฑา,เครื่องเล่น,คนกล้าได้กล้าเสีย
sportive(adj) ร่าเริง,ขี้เล่น,ชอบสนุกสนาน,เกี่ยวกับกีฬา
sportsman(n) นักเลง,นักกีฬา,คนที่มีใจเป็นนักกีฬา
sportsmanship(n) ความเป็นนักกีฬา,น้ำใจนักกีฬา
sporty(adj) เหมือนนักกีฬา,โอ้อวด,สวยงาม,หรูหรา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sport utility vehiclesรถยนต์อเนกประสงค์ [TU Subject Heading]
Sporting goodsอุปกรณ์กีฬา [TU Subject Heading]
Sportsกีฬา [TU Subject Heading]
Sports carsรถสปอร์ต [TU Subject Heading]
Sportswritersผู้เขียนข่าวกีฬา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเล่นกีฬา (n.) sport See also: playing games
กีฬา (n.) sport See also: game, exercise
การกีฬาแห่งประเทศไทย (n.) Sport Authority of Thailand
กล้าได้กล้าเสีย (adj.) sporting See also: enterprising, venturesome Syn. ใจป้ำ, ใจนักเลง Ops. ขี้เหนียว
ใจนักเลง (adj.) sporting See also: enterprising, venturesome, daring Ops. ใจปลาซิว
ใจป้ำ (adj.) sporting See also: brave, fearless, venturesome, bold, daring, stouthearted Syn. ใจกล้า, กล้าได้กล้าเสีย Ops. ใจไม่สู้
การกีฬา (n.) sports See also: games
กกท. (n.) Sports Authority of Thailand See also: SAT Syn. การกีฬาแห่งประเทศไทย
ข่าวกีฬา (n.) sports news item
หน้ากีฬา (n.) sports section
กรมการขนส่งทหารบก (n.) Military Transportation Department
กรมการขนส่งทหารเรือ (n.) Naval Transportation Department
กรมการขนส่งทางบก (n.) Department of Land Transport
กระทรวงคมนาคม (n.) Ministry of Transportation and Communications See also: Ministry of Transportation
การขนย้าย (n.) transportation Syn. การเคลื่อนย้าย
การขนส่งมวลชน (n.) mass transportation
การคมนาคม (n.) transportation See also: communication Syn. การขนส่ง, การติดต่อ
การติดต่อ (n.) transportation See also: communication Syn. การขนส่ง
การลำเลียง (n.) transportation Syn. การขนส่ง
การเคลื่อนย้าย (n.) transportation Syn. การขนย้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Alone among God's primates, he kills for sport or lust or greed."อยู่ท่ามกลางเทพเจ้าวานร มันฆ่าเพื่อเป็นกีฬา เพื่อตัณหา
As far as I'm concerned, the sport of bobsledding no longer exists.ตราบใดที่ฉันยังอยู่ กีฬาบ๊ลบสเลดจะไม่มีวันเกิดขึ้น
He begins with congratulations on the approaching nuptials of my eldest daughter, but I shan't sport with your intelligence by reading his remarks on that topic.เขาเริ่มต้นด้วยการยินดีกับการสมรส ที่จะมีในไม่ช้าของลูกสาวคนโตของพ่อ แต่พ่อไม่อาจล้อเลียนกับไหวพริบของเขาได้ เมื่ออ่านพบข้อสังเกตของเขาในหัวข้อนี้
What do we live for, but to make sport for our neighbours and laugh at them in our turn?แล้วเราจะอยู่ไปเพื่ออะไรล่ะถ้าไม่ใช่เพื่อล้อเลียน พวกเพื่อนๆ แล้วมาหัวเราะพวกเขาในภายหลัง
This is no time for sport with country samurai.นี้เป็นเวลาสำหรับการเล่นกีฬาที่มีซามูไรประเทศไม่มี
I'm Taro Ochiai, from Tochigi Prefecture. My sport was judo.ผมชื่อ ทาโร่ โอชิอิ, จากอำเภอ โตชิกิ กีฬาของผมคือยูโด
The only sport you can play while taking a nap.มันเป็นกีฬาที่คุณเล่นได้ขณะที่คุณงีบหลับนะ
Taekwondo is a sport that uses hand to hand fighting... in order to protect oneself when being threatened or attacked.เทควันโดเป็นกีฬาที่ใช้ มือเปล่าในการต่อสู้... เพื่อป้องกันตัวจากการถูกคุกคามหรือจู่โจม
Two of us, we can be most pleasant to each other... talk of sport or weather till our throats hurt.คือยังงี้ เราก็คุยกันได้ดีทุกเรื่องนะ... กีฬา อากาศ คุยกันจนคอแห้งก็ได้
Toughest men's sport in the world. Most people don't know that.นักกีฬาที่แข็งแรงที่สุดในโลกนี้ ส่วนใหญ่ก็ทำไม่ได้
It's our national sport and the Olympics' official sport.มันเป็นกีฬาประจำชาติของเราและถูกบรรจุไว้ในโอลิมปิก
It's not just a sport to me.มันไม่ใช่กีฬาสำหรับผม

sport ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
越野车[yuè yě chē, ㄩㄝˋ ㄧㄝˇ ㄔㄜ, 越野车 / 越野車] off-road vehicle; all terrain vehicle; sport utility vehicle
赛艇[sài tǐng, ㄙㄞˋ ㄊㄧㄥˇ, 赛艇 / 賽艇] sport rowing
[shòu, ㄕㄡˋ, 狩] to hunt; to go hunting (as winter sport in former times); hunting dog; imperial tour
御敌[yù dí, ㄩˋ ㄉㄧˊ, 御敌 / 禦敵] armed enemy of the nation; enemy of the Emperor; fig. championship challenger; contender opposing champion in sporting contest
运动家[yùn dòng jiā, ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧㄚ, 运动家 / 運動家] athlete; sportsman
进攻[jìn gōng, ㄐㄧㄣˋ ㄍㄨㄥ, 进攻 / 進攻] attack (military, sports, etc.)
轴突运输[zhóu tú yùn shū, ㄓㄡˊ ㄊㄨˊ ㄩㄣˋ ㄕㄨ, 轴突运输 / 軸突運輸] axonal transport
娃娃车[wá wa chē, ㄨㄚˊ ㄨㄚ˙ ㄔㄜ, 娃娃车 / 娃娃車] baby transport; stroller; baby carriage
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 槛 / 檻] banister; balustrade; cage for animal or prisoner; to transport caged prisoner on a cart
超级杯[Chāo jí bēi, ㄔㄠ ㄐㄧˊ ㄅㄟ, 超级杯 / 超級杯] Super cup (various sports); Super Bowl (American football championship game)
超级杯[Chāo jí bēi, ㄔㄠ ㄐㄧˊ ㄅㄟ, 超级杯 / 超級盃] Super cup (various sports); Super Bowl (American football championship game)
比赛[bǐ sài, ㄅㄧˇ ㄙㄞˋ, 比赛 / 比賽] competition (sports etc); match
竞技[jìng jì, ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, 竞技 / 競技] competition of skill (e.g. sports); athletics tournament
赛事[sài shì, ㄙㄞˋ ㄕˋ, 赛事 / 賽事] competition (e.g. sporting)
集运[jí yùn, ㄐㄧˊ ㄩㄣˋ, 集运 / 集運] cooperative transport; concentrated freight
冰壶[bīng hú, ㄅㄧㄥ ㄏㄨˊ, 冰壶 / 冰壺] curling (sport); curling rock
交通管理局[jiāo tōng guǎn lǐ jú, ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄐㄩˊ, 交通管理局] department of transport
玩乐[wán lè, ㄨㄢˊ ㄌㄜˋ, 玩乐 / 玩樂] to play around; to disport oneself
运销[yùn xiāo, ㄩㄣˋ ㄒㄧㄠ, 运销 / 運銷] distribution; transport and sale (of goods)
对抗赛[duì kàng sài, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄤˋ ㄙㄞˋ, 对抗赛 / 對抗賽] duel; match; competition between paired opponents (e.g. sporting)
吨公里[dūn gōng lǐ, ㄉㄨㄣ ㄍㄨㄥ ㄌㄧˇ, 吨公里 / 噸公里] ton-kilometer (unit of capacity of transport system)
车钱[chē qián, ㄔㄜ ㄑㄧㄢˊ, 车钱 / 車錢] fare; transport costs
运价[yùn jià, ㄩㄣˋ ㄐㄧㄚˋ, 运价 / 運價] fare; transport cost
国际航空联合会[guó jì háng kōng lián hé huì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, 国际航空联合会 / 國際航空聯合會] Fédération Aéronautique Internationale (FAI), world body of gliding and aeronautic sports
剑客[jiàn kè, ㄐㄧㄢˋ ㄎㄜˋ, 剑客 / 劍客] fencer (i.e. sportsman involved in fencing)
击剑者[jī jiàn zhě, ㄐㄧ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄜˇ, 击剑者 / 擊劍者] fencer (i.e. sportsman involved in fencing)
击剑[jī jiàn, ㄐㄧ ㄐㄧㄢˋ, 击剑 / 擊劍] fencing (sport)
田径运动[tián jìng yùn dòng, ㄊㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 田径运动 / 田徑運動] track and field sports
货运[huò yùn, ㄏㄨㄛˋ ㄩㄣˋ, 货运 / 貨運] freight transport; cargo; transported goods
冷门[lěng mén, ㄌㄥˇ ㄇㄣˊ, 冷门 / 冷門] a neglected branch (of arts, science, sports etc); fig. a complete unknown who wins a competition
主办[zhǔ bàn, ㄓㄨˇ ㄅㄢˋ, 主办 / 主辦] host (a conference or sports event)
主队[zhǔ duì, ㄓㄨˇ ㄉㄨㄟˋ, 主队 / 主隊] host team (at sports event); host side
中枢[zhōng shū, ㄓㄨㄥ ㄕㄨ, 中枢 / 中樞] hub (e.g. of transport network); center; by ext. imperial court as the hub of centralized government
冰上运动[bīng shàng yùn dòng, ㄅㄧㄥ ㄕㄤˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 冰上运动 / 冰上運動] ice-sports
[bān, ㄅㄢ, 搬] remove; transport; move; shift; apply indiscriminately; copy mechanically
教练[jiào liàn, ㄐㄧㄠˋ ㄌㄧㄢˋ, 教练 / 教練] instructor; sports coach; trainer
项目[xiàng mù, ㄒㄧㄤˋ ㄇㄨˋ, 项目 / 項目] item; project; sports event
爱好者[ài hào zhě, ㄞˋ ㄏㄠˋ ㄓㄜˇ, 爱好者 / 愛好者] lover (of art, sports etc); amateur; enthusiast; fan
武术[wǔ shù, ˇ ㄕㄨˋ, 武术 / 武術] military skill or technique (in former times); all kinds of martial art sports (some claiming spiritual development); self-defense; tradition of choreographed fights from opera and film (recent usage); also called kungfu 功夫
名手[míng shǒu, ㄇㄧㄥˊ ㄕㄡˇ, 名手] master; famous artist or sportsman

sport ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アジャタ[, ajata] (n) (abbr) (See 玉入れ) sport similar to ball-toss game played in schools (All Japan Tamaire)
オミット[, omitto] (n) (1) exception; exclusion; (vs) (2) to omit; to disallow (e.g. in a sport after a rule is broken); to reject (e.g. faulty product); to eject; to expel; to throw out
クィディッチ[, kuideicchi] (n) quidditch (fictional sport from Harry Potter series)
マニアック[, maniakku] (adj-na,n) maniac (as in rabid sport fan); enthusiast; (P)
嬲る[なぶる, naburu] (v5r,vt) (1) (uk) (See 苛める) to tease; to make fun of; to make sport of; (2) to torment; to blame; to persecute; (3) to tamper
格技;挌技[かくぎ, kakugi] (n) (abbr) (See 格闘技) martial arts which involve fighting without weapons; combat sport; one-on-one fighting sport
格闘技;挌闘技[かくとうぎ, kakutougi] (n) martial arts which involve fighting without weapons; combat sport; one-on-one fighting sport
玩弄[がんろう, ganrou] (n,vs) make sport of; toy with; play with
RV[アールブイ, a-rubui] (n) (1) (See アールブイ車) recreational vehicle; RV; sports utility vehicle; SUV; (2) (See 原子炉格納容器) reactor vessel; (3) reentry vehicle; (4) Revised Version; RV
RV車;アールブイ車[アールブイしゃ, a-rubui sha] (n) sports utility vehicle; SUV; four wheel drive (car or minivan); lit
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service
アウトドアスポーツ[, autodoasupo-tsu] (n) outdoor sports
アクティブスポーツウエア[, akuteibusupo-tsuuea] (n) active sportswear
アスレチッククラブ[, asurechikkukurabu] (n) athletic club; fitness club; gym; sports club
アドベンチャースポーツ[, adobencha-supo-tsu] (n) adventure sports
アルペン種目[アルペンしゅもく, arupen shumoku] (n) Alpine events; Alpine sports
インドアスポーツ[, indoasupo-tsu] (n) indoor sports
インプレー[, inpure-] (n) in play (sports)
ウインタースポーツ(P);ウィンタースポーツ[, uinta-supo-tsu (P); uinta-supo-tsu] (n) winter sports; (P)
ウエア(P);ウェア[, uea (P); uea] (n,suf) (1) -ware; (2) -wear (clothing); (sports) wear; (P)
うっとりする;うっとりとする[, uttorisuru ; uttoritosuru] (exp,vs-i) (1) (See うっとりさせる) to be entranced; to be enraptured; to be transported; to be fascinated; (2) to be absentminded; to be miles away; to be in a world of one's own
おおすみ型輸送艦[おおすみがたゆそうかん, oosumigatayusoukan] (n) Osumi class vehicle transport ship
カッターシャツ[, katta-shatsu] (n) cutter shirt (long-sleeved sports shirt)
グラウンド[, guraundo] (n) sports ground; sports oval; (P)
グラブ[, gurabu] (n) (1) (See グローブ・1) glove (esp. sports); mitt; (2) grab; (P)
グローブ[, guro-bu] (n) (1) (See グラブ・1) glove (esp. sports); (2) globe; (P)
サークル[, sa-kuru] (n) circle; club (e.g. company sports club); (P)
シーズン[, shi-zun] (n,adj-no) season (fruits and vegetables, sporting, holidays); (P)
スポーツウーマン[, supo-tsuu-man] (n) sportswoman
スポーツウェア[, supo-tsuuea] (n) sportswear
スポーツウエア[, supo-tsuuea] (n) sportswear
スポーツカー[, supo-tsuka-] (n) sports car; (P)
スポーツキャスター[, supo-tsukyasuta-] (n) sportscaster
スポーツプログラマー[, supo-tsupurogurama-] (n) sports programmer
スポーツマーケティング[, supo-tsuma-keteingu] (n) sports marketing
スポーツマン[, supo-tsuman] (n) sportsman; (P)
スポーツマンシップ[, supo-tsumanshippu] (n) sportsmanship
スポーツマン精神[スポーツマンせいしん, supo-tsuman seishin] (n) (See スポーツマンシップ) sportsmanship
スポーツライター[, supo-tsuraita-] (n) sportswriter
スポーツ万能[スポーツばんのう, supo-tsu bannou] (n,adj-na,adj-no) athletic; good at sports
Japanese-English: COMDICT Dictionary
テープ駆動部[テープくどうぶ, te-pu kudoubu] tape transport
トランスポートサービス利用者[トランスポートサービスりようしゃ, toransupo-tosa-bisu riyousha] transport service user
トランスポートサービス提供者[トランスポートサービスていきょうしゃ, toransupo-tosa-bisu teikyousha] transport service provider, TS-provider
トランスポート層[トランスポートそう, toransupo-to sou] transport layer
マゼランパスポート[まぜらんぱすぽーと, mazeranpasupo-to] Magellan Passport
受信側トランスポートエンティティ[じゅしんがわトランスポートエンティティ, jushingawa toransupo-toenteitei] receiving transport entity
輸送問題[ゆそうもんだい, yusoumondai] transportation problem
送信側トランスポートエンティティ[そうしんがわトランスポートエンティティ, soushingawa toransupo-toenteitei] sending transport entity
高度交通システム[こうどこうつうしすてむ, koudokoutsuushisutemu] ITS, intelligent transportation systems
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
移送[いそう, isou] Thai: ขนส่งไปที่อื่น English: transport

sport ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชมรมกีฬา[n. exp.] (chomrom kīl) EN: sport club FR: club sportif [m]
ชุดกีฬา[n. exp.] (chut kīlā) EN: sport suit FR: tenue de sport [f] ; ensemble de sport [m]
ชุดพล[n. exp.] (chut phala) EN: FR: tenue de sport [f]
จิตวิทยาการกีฬา[n. exp.] (jittawittha) EN: sport psychology FR: psychologie sportive [f]
การกีฬา[n.] (kānkīlā) EN: sports FR: sport [m]
การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)[org.] (Kānkīlā hae) EN: Sport Authority of Thailand (SAT) FR:
การเล่นกีฬา[n. exp.] (kān len kīl) EN: sport ; playing games FR: jeu [m] ; sport [m]
เกม [= เกมส์][n.] (kēm) EN: game ; recreation ; sport ; play ; match FR: jeu [m]
เครื่องกีฬา[n. exp.] (khreūang kī) EN: sport facilities FR:
กีฬา[n.] (kīlā) EN: sport ; athletic game FR: sport [m] ; jeu sportif [f]
กีฬาอาชีพ[n. exp.] (kīlā āchīp) EN: professional sport FR: sport professionnel [m]
กีฬากลางแจ้ง[n. exp.] (kīlā klāngj) EN: outdoor sports ; outdoor game FR: sport d'extérieur [m]
กีฬาในร่ม[n. exp.] (kīlā nai ro) EN: indoor sports ; indoor games FR: sport en salle [m]
กีฬาพื้นบ้าน[n. exp.] (kīlā pheūnb) EN: FR: sport régional [m]
กีฬาประจำชาติ[n. exp.] (kīlā prajam) EN: national sport FR: sport national [m]
กีฬาฤดูหนาว[n. exp.] (kīlā reudū ) EN: winter sport FR: sports d'hiver [mpl]
กีฬาทางน้ำ[n. exp.] (kīlā thāng ) EN: water sports ; marine sports FR: sport nautique [m]
กฎหมายการกีฬา[n. exp.] (kotmāi kān ) EN: sport law FR:
เล่นหัว[v.] (lenhūa) EN: play ; sport ; banter FR:
เล่นกีฬา[v. exp.] (len kīlā) EN: play sport FR: faire du sport
ผู้บรรยายกีฬา[n. exp.] (phū banyāi ) EN: sport commentator FR: commentateur sportif [m]
ร้านขายอุปกรณ์กีฬา[n. exp.] (rān khāi up) EN: sports store FR: magasin de sport [m]
รองเท้ากีฬา[n. exp.] (røngthāo kī) EN: sport shoe FR: chaussures de sport [fpl]
โรงยิม[n. exp.] (rōng yim) EN: gymnasium FR: gymnase [m] ; salle de gymnastique [f] ; salle de sport [f] ; palais des sports [m]
โรงยิมเนเซี่ยม[n. exp.] (rōng yimnēs) EN: gymnasium FR: salle de sport [f] ; palais des sports [m]
รถแข่ง[n.] (rotkhaeng) EN: racing car FR: voiture de course [f] ; voiture de compétition [f] ; voiture de sport [f]
รถสปอร์ต[n. exp.] (rot sapøt) EN: sports car FR: voiture de sport [f]
รถตรวจการณ์[n. exp.] (rot trūat k) EN: station wagon ; SUV ; sport utility vehicle FR:
สหพันธ์กีฬา[n. exp.] (sahaphan kī) EN: sport federation FR: fédération sportive [f]
สหพันธ์กีฬามหาวิทยาลัยโลก[org.] (Sahaphan Kī) EN: International University Sports Federation (FISU) FR: Fédération Internationale de Sport Universitaire [f]
สมาคมกีฬา[n. exp.] (samākhom kī) EN: sport association FR: association sportive [f]
สโมสรกีฬา[n. exp.] (samōsøn kīl) EN: sport club FR: club sportif [m]
สนามกีฬา[n. exp.] (sanām kīlā) EN: stadium ; field ; arena ; ground for sports FR: stade [m] ; terrain de sport [m]
ศัพท์การกีฬา[n. exp.] (sap kānkīlā) EN: FR: vocabulaire du sport [m]
สปอร์ต[n.] (sapøt) EN: sport FR: sport [m]
เสื้อกีฬา[n. exp.] (seūa kīlā) EN: sport clothes FR: vêtement de sport [m]
สวมใส่[v. exp.] (suam sai) EN: wear ; be dressed in ; have on ; put on ; don ; sport FR: porter ; revêtir ; être vêtu de
ศูนย์กีฬา[n. exp.] (sūn kīlā) EN: sport complexe FR: centre sportif [m] ; complexe sportif [m]
อุปกรณ์เครื่องกีฬา[n. exp.] (uppakøn khr) EN: sports apparatus FR: équipement sportif [m] ; accessoires de sport [mpl]
อุปกรณ์กีฬา[n. exp.] (uppakøn kīl) EN: sporting goods FR: équipement de sport [m] ; accessoire de sport [m] ; articles de sport [mpl]

sport ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Behindertensport {m}disabled sport
Pferdesport {m}equestrian sport
Massensport {m}popular sport
Leistungssport {m}serious sport
Sport {m} | viel Sport treibensport | to do a lot of sport
Mannschaftssport {m}team sport
Aerobic {f}; rhythmische Gymnastik [sport]aerobics
Raumtransport {m}aerospace transportation
Alleingang {m} [sport]solo run
Football {m} [sport]American football
Geräteturnen {n} [sport]apparatus gymnastics
Aschenbahn {f} [sport]dirt track
Aschenbahnrennen {n} [sport]dirt-track racing
Stufenbarren {m} [sport]asymmetrical bars
Athlet {m}; Sportler
Rückschwung {m} [sport]backward swing
Ballbesitz {m} [sport]ball possession
Baseballstadion {n} [sport]ballpark [Am.]
Barren {m} [sport] | am Barren turnen(parallel) bars | to exercise on the bars
Baseball {m} [sport]baseball
Basketball {m} [sport] | Basketbälle
Behindertenolympiade {f}; Paralympics [sport]Paralympics
Biathlon {n} [sport]biathlon
Bob {m} [sport]bob; bobsleigh
Bollerwagen {m}transport wagon
Superbowl {m} (jährliches American-Football-Endspiel der 2 besten Teams) [sport]superbowl [Am.]
Box {f} [sport]pit
Bock {m} (Tier; Sportgerät) | Böcke
Bully {m} [sport] | das Bully machenbully | to bully off
Carving {n} (Wintersport) [sport]carving
Meisterschaft {f} [sport] | Meisterschaften
Stabwechsel {m} (beim Staffellauf) [sport]changeover (in relay race)
Kriterium {n} (Radsport)circuit race
Kampfsport {m}competitive sport; martial art
Wettkampfsport {m}competitive sports
Pflicht {f} [sport]compulsory exercise
Eckball {m} [sport] | einen Eckball tretencorner kick; corner throw | to take a corner
Eckstoß {m} [sport]corner kick
Kricket {n} [sport] | Kricket spielencricket | to cricket
Kricketball {m} [sport]cricket ball

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sport
Back to top