ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stratagem

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stratagem*, -stratagem-

stratagem ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stratagem (n.) กลอุบาย
English-Thai: HOPE Dictionary
stratagem(สแทรท'ทะเจม) n. กลยุทธ,ยุทธวิธี,เล่ห์เหลี่ยม,อุบาย,กโลบาย,แผนการ
English-Thai: Nontri Dictionary
stratagem(n) ยุทธวิธี,เล่ห์เหลี่ยม,อุบาย,กลยุทธ์,กุศโลบาย,แผนการ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หมัดเด็ด (n.) stratagem See also: trick, deception, plot Syn. ไม้ตาย, ทีเด็ด Ops. ไม้เป็น
หมัดเด็ด (n.) stratagem See also: trick, deception, plot Syn. ไม้เด็ด, ทีเด็ด Ops. ไม้เป็น
เล่ห์เหลี่ยม (n.) stratagem See also: cunning, craftiness, ruse, trick Syn. ชั้นเชิง, อุบาย, กลเม็ด, เล่ห์กล
ไม้ตาย (n.) stratagem See also: trick, deception, plot Syn. ไม้เด็ด, หมัดเด็ด, ทีเด็ด Ops. ไม้เป็น
ไม้เด็ด (n.) stratagem See also: trick, deception, plot Syn. ไม้ตาย, หมัดเด็ด, ทีเด็ด Ops. ไม้เป็น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was Buyeo Jun's stratagem to secure his future on the throne, even if he would have to join forces with the enemy to achieve it.มันคือกลยุทธ์ของบูโยจุนเพื่อป้องกันบัลลังก์ของเขาในอนาคต แม้ว่าพระองค์ต้องร่วมมือกับศัตรูเพื่อบรรลุก็ตาม

stratagem ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暗渡陈仓[àn dù Chén cāng, ㄢˋ ㄉㄨˋ ㄔㄣˊ ㄘㄤ, 暗渡陈仓 / 暗渡陳倉] secretly crossing the Wei river 渭河 at Chencang (成语 saw, refers to a stratagem used by Liu Bang 劉邦|刘邦 in 206 BC against Xiangyu 項羽|项羽 of Chu); fig. fein one thing while doing another; to cheat under cover of a diversion
策谋[cè móu, ㄘㄜˋ ㄇㄡˊ, 策谋 / 策謀] stratagem (political or military); trick
迷魂阵[mí hún zhèn, ㄇㄧˊ ㄏㄨㄣˊ ㄓㄣˋ, 迷魂阵 / 迷魂陣] stratagem to trap sb; to bewitch and trap
木马计[mù mǎ jì, ㄇㄨˋ ㄇㄚˇ ㄐㄧˋ, 木马计 / 木馬計] wooden horse stratagem (cf Trojan horse)
足智多谋[zú zhì duō móu, ㄗㄨˊ ㄓˋ ㄉㄨㄛ ㄇㄡˊ, 足智多谋 / 足智多謀] resourceful; full of stratagems
战国策[Zhàn guó cè, ㄓㄢˋ ㄍㄨㄛˊ ㄘㄜˋ, 战国策 / 戰國策] Stratagems of the Warring States by Han Feizi 韓非子|韩非子
计策[jì cè, ㄐㄧˋ ㄘㄜˋ, 计策 / 計策] stratagem
谋略[móu, ㄇㄡˊlu:e4, 谋略 / 謀略] stratagem; to plot
谋计[móu jì, ㄇㄡˊ ㄐㄧˋ, 谋计 / 謀計] stratagem; scheme

stratagem ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
反間苦肉[はんかんくにく, hankankuniku] (n) stratagem for causing a rift in the enemy camp by using a seditious plot
奇勝;奇捷[きしょう, kishou] (n) (1) (奇勝 only) beauty spot; place with beautiful scenery; (2) unexpected victory; victory by uncommon stratagem
計略[けいりゃく, keiryaku] (n,adj-no) plan; trick; plot; stratagem
権謀[けんぼう, kenbou] (n) scheme; stratagem; ploy
神機妙算[しんきみょうさん, shinkimyousan] (n) inscrutable stratagem; ingenious scheme
神算鬼謀[しんさんきぼう, shinsankibou] (n) inscrutable stratagem; ingenious scheme
策略[さくりゃく, sakuryaku] (n,adj-no) scheme; tactic; stratagem; trick; (P)
謀略[ぼうりゃく, bouryaku] (n) strategy; stratagem; trick; scheme; plot; (P)
軍配[ぐんばい, gunbai] (n,vs) stratagem; tactics; (ancient) military leader's fan; wrestling umpire's fan; (P)

stratagem ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชั้นเชิง[n.] (chanchoēng) EN: artifice ; tactics ; means ; stratagem ; trick ; tact ; strategy ; trickery ; finesse ; craftiness ; diplomatic skill FR: stratagème [m] ; moyen [m] ; artifice [m] ; finesse [f]
กัลเม็ด[n.] (kanlamet) EN: tip ; trick ; stratagem FR: astuce [f]
ค่ายกล[n. exp.] (khāi kon) EN: stratagem ; decoy FR:
กล[n.] (kon) EN: trick ; tricky ; ruse ; finesse ; stratagem ; artifice ; astuce ; wiles FR: ruse [f] ; stratagème [m] ; astuce [f] ; truc [m]
กลเม็ด[n.] (konlamet) EN: trick ; tip ; tactic ; stratagem ; artful ; subterfuge ; artifice FR: stratagème [m] ; subterfuge [m] ; astuce [f] ; subtilité [f] ; tactique [f] ; art [m]
กลเม็ดเด็ดพราย[n. exp.] (konlamet de) EN: trick ; finesse ; stratagem ; artifice ; ingenious device ; technique FR:
กลอุบาย[n. exp.] (kon ubāi) EN: trick ; artifice ; trickery ; stratagem FR: stratagème [m] ; artifice [m]
กุศโลบาย[n.] (kusalōbāi =) EN: stratagem ; strategy ; maneuver ; tactics ; well-thought-out course of action ; intelligent policy ; meritorious policy ; clever manipulation ; clever scheming ; shrewd planning ; sagacity ; manipulation ; scheme FR:
เลห[n.] (lē) EN: trick ; intrigue ; cunning ; wiles ; artifice ; stratagem FR: artifice [m] ; subterfuge [m] ; stratagème [m]
เล่ห์[n.] (lē) EN: trick ; intrigue ; cunning ; wiles ; artifice ; stratagem FR: artifice [m] ; subterfuge [m] ; stratagème [m]
เล่ห์กระเท่ห์[n.] (lēkrathē) EN: trick ; artifice ; stratagem ; ruse ; subterfuge ; ploy ; hoax FR: ruse [f] ; astuce [f] ; subterfuge [m] ; artifice [m] ; stratagème [m]
เล่ห์เหลี่ยม[n.] (lēlīem) EN: stratagem ; cunning ; artifice ; craftiness ; ruse ; trick ; hoax FR: stratagème [m] ; artifice [m] ; truc [m] ; ruse [f]
เหลี่ยมคู[n.] (līemkhū) EN: trick ; finesse ; artifice ; stratagem ; cunning FR: artifice [m]
ไม้เด็ด[n.] (māidet) EN: stratagem ; effective trick FR:
ไม้ตาย[n.] (māitāi) EN: stratagem ; trick ; deception ; plot FR: stratagème [m] ; tromperie [f]
มารยา[n.] (mānyā) EN: artifice ; deceit ; trick ; artifice ; wile ; pretence ; deception ; craft ; stratagem ; guiles FR: simagrée [f] ; comédie [f] ; caprice [m] ; dissimulation [f] ; facticité [f] ; simulacre [m] ; simulation [f]
แง่งอน[n.] (ngaē-ngøn) EN: artifice ; stratagem ; trick ; ruse FR: ruse [f] ; astuce [f] ; artifice [m] ; stratagème [m]
แผน[n.] (phaēn) EN: stratagem ; plot ; conspiracy FR: stratagème [m] ; complot [m] ; conspiration [f]
ระแคะ[n.] (rakhae) EN: hint ; stratagem FR:
ศักดิ์ศรีลูกผู้ชาย[n. exp.] (saksī lūkph) EN: manliness ; man's stratagem ; manly spiri ; man's mettle FR:
แต้ม[n.] (taēm) EN: stratagem ; tactic ; move FR:
อุบาย[n.] (ubāi) EN: trick ; stratagem ; ploy ; ruse ; finesse ; artfulness ; dodge FR: artifice [m] ; ruse [f] ; stratagème [m]
ยุทธวิธี[n.] (yutthawithī) EN: tactics ; artifice ; means ; stratagem ; trick ; strategy ; trickery FR: tactique [f] ; stratégie [f]
ใช้อุบาย[v. exp.] (chāi ubāi) EN: raise a diversion ; fool ; trick FR: utiliser un stratagème
อุปเท่ห์[n.] (upathē = up) EN: trickery ; artifice FR: méthode [f] ; stratagème [f]
อุปเท่ห์[n.] (uppathē = u) EN: trickery ; artifice FR: méthode [f] ; stratagème [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stratagem
Back to top